Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Jedino žrtva koja se postupku priključila u svojstvu građanskopravne stranke ima autonomno pravo na podnošenje žalbe, i to samo kad se predmet odnosi na zaštitu njezinih građanskih interesa.

U skladu s talijanskim Zakonom br. 46/2006 građanskopravna stranka više nema opće pravo žalbe. Žalbu možete podnijeti jedino Kasacijskom sudu (Corte di Cassazione).

Žalbu možete podnijeti u sljedećim slučajevima:

  • protiv dijelova osuđujuće presude koji se odnose na građansku tužbu
  • protiv oslobađajuće presude koja se odnosi samo na građanskopravne dijelove predmeta
  • protiv dijelova presude koji se odnose na vaše pravo na odštetu i troškove.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Kad je riječ o preispitivanju, ako ste žrtva i suđenju koje je okončano presudom čije preispitivanje zahtijevate priključili ste se u svojstvu građanskopravne stranke, nakon početka faze ročišta imate pravo umiješati se u pogledu dopuštenosti samog zahtjeva. To se primjenjuje čak i u slučajevima kad ste podnijeli izvanrednu žalbu protiv kazne izrečene na temelju nagodbe o krivnji, pri čemu se posebnom presudom potvrđuje da možete zatražiti da počinitelj nadoknadi pravne troškove i da takva presuda može biti izrečena.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Zakonodavnom uredbom br. 9 od 11. veljače 2015. utvrđena su pravila za provedbu Direktive br. 2011/99/EU, koja se temelji na načelu uzajamnog priznavanja i kojom je uređen europski nalog za zaštitu kako bi se zajamčilo da se mjere donesene za zaštitu osobe od kaznenog djela, koje može nanijeti štetu toj osobi ili ugroziti njezin život, njezino tjelesno ili mentalno zdravlje, njezino dostojanstvo, njezinu osobnu slobodu ili spolni integritet, provode čak i ako se ta osoba preseli u drugu državu članicu. Direktivom se utvrđuje da se europski nalog za zaštitu može izdati samo ako je u državi izdavateljici prethodno donesena mjera zaštite, čime se osobi koja uzrokuje opasnost izriču neke od sljedećih zabrana ili ograničenja: zabrana ulaska na određene lokacije, mjesta ili definirana područja na kojima zaštićena osoba živi ili koje posjećuje; zabrana ili uređivanje kontakta sa zaštićenom osobom; zabrana ili uređivanje približavanja zaštićenoj osobi bliže od dozvoljene udaljenosti. Nakon primitka europskog naloga za zaštitu nadležno tijelo države članice koja izvršava nalog mora bez neopravdane odgode priznati taj nalog i donijeti bilo koju mjeru koja bi bila dostupna na temelju njezina nacionalnog prava u sličnom predmetu kako bi se osigurala zaštita zaštićene osobe.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Nakon što je ročište zaključeno predsjedavajući sudac sastavit će i potpisati izreku presude te će se sastaviti detaljan sažetak stvarnih i pravnih razloga na kojima je presuda utemeljena. Presuda će se objaviti na ročištu na kojem će se pročitati njezina izreka. Čitanje obrazloženja i izreke presude istovjetno je obavješćivanju stranaka koje prisustvuju ili bi trebale prisustvovati ročištu o presudi. Sudac će izreći osuđujuću presudu ako je optuženik nedvojbeno kriv za kazneno djelo. Sudac će uz presudu izložiti pojedinosti izrečene kazne i sigurnosne mjere (misure di sicurezza). Ako je osuđeni počinitelj nesolventan, sudac će njegovu građanskom zastupniku naložiti da plati novčanu kaznu Osim toga, presudom će se osuđenom počinitelju naložiti da plati troškove suđenja. Sudac će na zahtjev građanskopravne stranke naložiti objavu presude u novinama, a troškove te objave podmirit će osuđeni počinitelj i, prema potrebi, njegov građanski zastupnik.

Presuda će sadržavati sljedeće dijelove:

  1. naslov „in nome del popolo italiano” [„u ime talijanskog naroda”] i naziv tijela koje ju je izdalo;
  2. osobne podatke počinitelja i druge informacije koje služe za njegovu identifikaciju te opće pojedinosti o drugim privatnim strankama u predmetu;
  3. optužbu;
  4. upućivanje na podneske stranaka;
  5. detaljno obrazloženje stvarnih i pravnih razloga na kojima je odluka utemeljena, uz navođenje dokaza koji čine temelj odluke i obrazloženje razloga zbog kojih sudac smatra da dokazi koji upućuju na suprotno nisu pouzdani;
  6. izreku, u kojoj se navode primijenjeni članci zakonâ;
  7. datum i potpis suca.

Presuda će se pohraniti u uredu sudskog službenika nakon njezine objave. Ako presuda nije objavljena u roku od trideset dana ili u nekom drugom roku koji nije dulji od 90 dana nakon izricanja, obavijest o tome da je presuda izrečena dostavlja se javnom tužiteljstvu i privatnim strankama, koje imaju pravo žalbe, te odvjetnicima obrane počinitelja nakon što je presuda izrečena.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

U članku 90.b Zakona o kaznenom postupku (Codice di procedura penale) utvrđeno je da u slučaju kaznenih djela s elementima nasilja protiv osobe, ako tako zatražite, odmah morate biti obaviješteni ako je u pripremi puštanje ili završetak mjera oduzimanja slobode, ako je optuženik u bijegu od istražnog zatvora ili zatvora te ako osuđeni počinitelj namjerno nije postupio u skladu s izrečenom mjerom.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Savjetovanje sa žrtvom prije donošenja takvih odluka nije uobičajena praksa.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.