Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Javno tužiteljstvo i Odjel za kaznene istrage, nakon što ih se izvijesti o kaznenom djelu, moraju vas obavijestiti da kao oštećena strana imate pravo imenovati odvjetnika koji će u vaše ime ostvarivati prava dodijeljena vama te da imate pravo na pristup besplatnoj pravnoj pomoći koju pruža talijanska država (članak 101. Zakona o kaznenom postupku (Codice di procedura penale).

Nakon što se prvi put obratite tijelima nadležnima za kazneni progon, na jeziku koji razumijete dobit ćete informacije koje se odnose na sljedeće:

 • postupke za podnošenje prijave ili pritužbe, ulogu koju ćete imati u istražnom i sudskom postupku, vaše pravo da budete obaviješteni o datumu i mjestu suđenja te o optužbama i, ako ste se postupku priključili u svojstvu građanskopravne stranke, vaše pravo na dobivanje obavijesti o presudi, među ostalim u obliku sažetka
 • vaše pravo na pravno savjetovanje i pravnu pomoć, koje plaća talijanska država
 • kako možete ostvariti svoje pravo na usluge tumačenja i prevođenja dokumenata u predmetu
 • bilo koje mjere zaštite koje bi vam mogle biti dostupne
 • vaša prava priznata na temelju zakona ako boravite u državi članici EU-a koja nije država u kojoj je počinjeno kazneno djelo
 • kako će se nadoknaditi bilo koji troškovi nastali zbog sudjelovanja u kaznenom postupku
 • mogućnost traženja naknade za ozljedu ili štetu pretrpljenu kao posljedicu kaznenog djela
 • mogućnost nagodbe u postupku povlačenjem pritužbe ili putem mirenja
 • prava koja ćete imati u postupku kojim optuženik zahtijeva uvjetnu obustavu postupka ili u postupcima u kojima se primjenjuje oslobođenje od kazne zbog beznačajnosti kaznenog djela
 • ustanove za zdravstvenu zaštitu u okolici, smještajne objekte, utočišta i skloništa.

(članak 90.a Zakona o kaznenom postupku)

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako ne govorite niti razumijete talijanski jezik, tijekom podnošenja prijave ili pritužbe uredu javnog tužitelja pri prvostupanjskom okružnom sudu (tribunale) imate pravo služiti se jezikom koji znate. Isto tako imate pravo da se potvrda o primitku vaše prijave ili pritužbe na vaš zahtjev prevede na jezik koji znate (članak 107.b Smjernica za provedbu Zakona o kaznenom postupku (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale)).

Ako imate boravište ili prebivalište u Italiji, javni će tužitelj prijave ili pritužbe koje se odnose na kaznena djela počinjena u drugim državama članicama Europske unije poslati glavnom javnom tužitelju pri Žalbenom sudu (Corte di appello), koji će ih zatim proslijediti nadležnom pravosudnom tijelu (članak 108.b Smjernica za provedbu Zakona o kaznenom postupku).

Vidjeti i sljedeće:

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Nakon što se prvi put obratite tijelima nadležnima za kazneni progon, na jeziku koji razumijete dobit ćete informacije koje se odnose na sljedeće:

 • vaše pravo na dobivanje informacija o tijeku postupka i unosima u Službeni registar prijavljenih kaznenih djela
 • vaše pravo da budete obaviješteni o zahtjevu za okončanje postupka
 • kako možete pokrenuti pravne radnje zbog kršenja vaših prava
 • tijela od kojih možete dobiti informacije o vašem predmetu
 • kako će se nadoknaditi bilo koji troškovi nastali zbog sudjelovanja u kaznenom postupku.

U postupcima zbog kaznenih djela s elementima nasilja protiv osobe, ako to zatražite, Odjel za kaznene istrage odmah će vas obavijestiti ako se priprema puštanje ili završetak mjera oduzimanja slobode te ćete isto tako pravodobno biti obaviješteni ako je optuženik u bijegu od istražnog zatvora ili zatvora te ako namjerno nije postupio u skladu s mjerom oduzimanja slobode, osim ako bi to počinitelja dovelo u stvarnu opasnost (članak 90.b Zakona o kaznenom postupku).

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Tijelo nadležno za kazneni progon dodijelit će prevoditelja ako dokument treba prevesti na strani jezik ili dijalekt koji nije lako razumljiv, odnosno tumača ako želite ili morate dati izjavu, a ne govorite talijanski jezik. Izjavu možete dati i u pisanom obliku te se ona dodaje u prijavu zajedno s prijevodom koji je načinio prevoditelj.

Tijelo nadležno za kazneni progon dodijelit će, prema potrebi, tumača po službenoj dužnosti ako ne govorite niti razumijete talijanski, a trebate biti saslušani te u slučajevima kad želite sudjelovati na ročištu i zatražili ste pomoć tumača.

Ako je to moguće, pomoć tumača može se osigurati i upotrebom tehnologije za komunikaciju na daljinu, pod uvjetom da fizička prisutnost tumača nije nužna kako biste mogli propisno ostvariti svoja prava ili u potpunosti razumjeti postupak.

Ako ne govorite niti razumijete talijanski jezik, imate pravo na besplatan prijevod dokumenata ili dijelova dokumenata koji sadržavaju informacije koje se odnose na ostvarivanje vaših prava. Prijevodi se mogu isporučiti u usmenom obliku ili u obliku sažetka ako tijelo nadležno za kazneni progon smatra da se time neće dovesti u pitanje vaša prava (članak 143.a Zakona o kaznenom postupku).

Ako ne govorite niti razumijete talijanski jezik, tijekom podnošenja prijave ili pritužbe uredu javnog tužitelja pri prvostupanjskom okružnom sudu imate pravo služiti se jezikom koji znate. Isto tako imate pravo da se potvrda o primitku vaše prijave ili pritužbe na vaš zahtjev prevede na jezik koji znate (članak 107.b Smjernica za provedbu Zakona o kaznenom postupku).

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Tijelo nadležno za kazneni progon dodijelit će prevoditelja ako dokument treba prevesti na strani jezik ili dijalekt koji nije lako razumljiv, odnosno tumača ako želite ili morate dati izjavu, a ne govorite talijanski jezik. Ako ste maloljetna osoba, sudac može, među ostalim i po službenoj dužnosti, naložiti vještačenje ako postoji sumnja u pogledu vaše dobi (pri čemu se podrazumijeva da će vas se u slučaju sumnje za potrebe primjene postupovnih smjernica smatrati maloljetnom osobom). Isto vještačenje može se upotrijebiti i kako bi se utvrdilo imate li neki oblik invaliditeta.

Članak 351. stavak 1.b Zakona o kaznenom postupku.

U postupcima zbog kaznenih djela koja su obuhvaćena područjem primjene članaka 572., 600., 600.a, 600.b, 600.c, 600.c.1, 600.d, 601., 602., 609.a, 609.c, 609.d, 609.g, 609.j i 612.a talijanskog Kaznenog zakonika, ako Odjel za kaznene istrage zahtijeva sažeto davanje iskaza maloljetnih osoba, mora zatražiti pomoć kvalificiranog psihologa ili dječjeg psihijatra, kojeg dodjeljuje javno tužiteljstvo. Isto vrijedi i ako se zahtijeva sažeto davanje iskaza punoljetnih osoba koje su u posebno ranjivu stanju. U svakom je predmetu zajamčeno da, ako je potrebno sažeto davanje iskaza, posebno ranjivi pojedinci neće biti ni u kakvu kontaktu s osobom koja je predmet istražnog postupka i neće biti više puta pozivani na sažeto davanje iskaza, osim ako je to neophodno za potrebe istražnog postupka.

Članak 362. stavak 1.a Zakona o kaznenom postupku

U postupcima zbog kaznenih djela na temelju članka 351. stavka 1.b javno tužiteljstvo tijekom prikupljanja dokaza od maloljetnih osoba mora zatražiti pomoć stručnjaka u području psihologije ili dječje psihijatrije. Isto vrijedi i ako se zahtijeva sažeto davanje iskaza punoljetnih osoba koje su u posebno ranjivu stanju. U svakom je predmetu zajamčeno da, ako je potrebno sažeto davanje iskaza, posebno ranjivi pojedinci neće biti ni u kakvu kontaktu s osobom koja je predmet istražnog postupka i neće biti više puta pozivani na sažeto davanje iskaza, osim ako je to neophodno za potrebe istražnog postupka.

Članak 498. od stavka 4. do stavka 4.c Zakona o kaznenom postupku

4. Ispitivanje maloljetnih osoba u svojstvu svjedoka, što uključuje pitanja i prigovore stranaka, vodi predsjedavajući sudac. Pri vođenju ispitivanja predsjedavajući sudac može zatražiti pomoć osobe koja je u srodstvu s tom maloljetnom osobom ili kvalificiranog dječjeg psihologa. Ako predsjedavajući sudac, nakon što je saslušao stranke, smatra da izravno ispitivanje maloljetnoj osobi neće prouzročiti nelagodu, naložit će da se davanje iskaza nastavi onako kako je opisano u prethodnim odjeljcima. Taj se nalog može povući tijekom samog ispitivanja.

4.a. Ako jedna od stranaka to zatraži ili ako predsjedavajući sudac to smatra nužnim, primjenjuju se postupci opisani u članku 398. stavku 5.a.

4.b. U postupcima zbog kaznenih djela koja su obuhvaćena područjem primjene članaka 572., 600., 600.a, 600.b, 600.c, 600.d, 601., 602., 609.a, 609.b, 609.c, 609.g i 612.a talijanskog Kaznenog zakonika žrtve kaznenog djela (kaznenih djela) koje su maloljetne osobe ili mentalno oboljele punoljetne osobe na njihov će zahtjev ili zahtjev njihova odvjetnika biti ispitane upotrebom zrcalnog stakla i sustava za internu komunikaciju.

4.c. Ne dovodeći u pitanje prethodne odjeljke, ako je oštećena strana u posebno ranjivu stanju i treba biti ispitana, sudac će na zahtjev žrtve ili njezina odvjetnika naložiti poduzimanje mjera zaštite.

Članak 398. stavak 5.c Zakona o kaznenom postupku
Ne dovodeći u pitanje odjeljak 5.b, ako je oštećena strana u posebno ranjivu stanju i treba biti ispitana, primjenjuju se odredbe članka 498. stavka 4.c.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Potporu žrtvama kaznenih djela pružaju ustanove za zdravstvenu zaštitu u regiji, ustanove koje pružaju usluge smještaja, utočišta i skloništa te druge ustanove kojima upravljaju lokalne i regionalne organizacije. Općenito, u brojnim regijama djeluje mreža udruga koja se sastoji od lokalnih organizacija, ureda javnog tužitelja, okružnih sudova i zdravstvenih ustanova, koji pružaju besplatnu potporu žrtvama bilo kakvog kaznenog djela.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Da. Konkretno, ako ste žrtva pojedinih oblika kaznenih djela (na primjer trgovanje ljudima, zlostavljanje u obitelji, seksualni napad), postoje priznate organizacije koje su u kontaktu s tijelima za izvršavanje zakonodavstva i mogu vam dati informacije o dostupnim skloništima ili ustanovama koje pružaju usluge smještaja i mogu se pobrinuti za vas.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Ako ste posebno ranjiva osoba, u svakom je predmetu zajamčeno da, ako je potrebno sažeto davanje iskaza, nećete biti ni u kakvu kontaktu s osobom koja je predmet istražnog postupka i nećete biti više puta pozivani na sažeto davanje iskaza, osim ako je to neophodno za potrebe istražnog postupka.

Osim toga, Zakonodavna uredba br. 196 od 30. lipnja 2003. (Zakon o zaštiti osobnih podataka) sadržava posebna pravila za obradu pravosudnih podataka, čiji je cilj čuvanje povjerljivosti i sigurnosti tih podataka. Ujedno se smatra da ćete, nakon što kao žrtva dobijete status oštećene strane u kaznenom postupku, biti dužni iznijeti dokaze na sudu. U zakonu su propisana pravila o načinima na koje se to mora provoditi, čiji je cilj spriječiti da morate dati iskaz više puta (ročište za prethodno izvođenje dokaza – incidente probatorio) i pravila kojima se štiti vaše pravo da kao žrtva ne budete ni u kakvu kontaktu sa strankom koja je predmet istražnog postupka / optuženikom. Ako ste žrtva mlađa od 18 godina, vaša fotografija i ime ne smiju se objaviti u novinama. Odredba o zabrani objavljivanja imena primjenjuje se i na žrtve starije od 18 godina. Cilj je tog sustava spriječiti širenje vaših osobnih podataka i informacija na temelju kojih se može utvrditi vaš identitet.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Pristup službama za potporu žrtvama ne ovisi o tome jeste li prijavili kazneno djelo.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

U određenim okolnostima predviđenima zakonom (članci 273. i 274. Zakona o kaznenom postupku), koje među ostalim mogu uključivati opasnu situaciju u kojoj se možete naći kao oštećena strana (opasnost koja prvenstveno proizlazi iz mogućnosti da će se počinitelj i dalje ponašati nezakonito), pravosudna tijela mogu naložiti izricanje nadzornih mjera protiv počinitelja. Na primjer, može biti odmah udaljen iz obiteljskog doma, može mu se zabraniti odlazak na mjesta koja često posjećujete i boravak na određenim mjestima. U suprotnom slučaju može biti stavljen u kućni pritvor ili istražni zatvor.

Imate pravo biti obaviješteni o zahtjevima za ukidanje ili zamjenu nadzornih mjera izrečenih počinitelju, podnositi prigovore na izjave obrane u roku od dva dana ili iznositi svoje stajalište (članak 299. Zakona o kaznenom postupku). Imate i pravo biti obaviješteni o donesenim sudskim nalozima za izmjenu, ukidanje ili zamjenu nadzornih mjera koje su na snazi protiv osumnjičenika.

Mogu se naložiti i dodatne postupovne mjere opreza, osobito ako ste posebno ranjiva osoba, maloljetna osoba ili žrtva pojedinih kaznenih djela, posebno u sljedećim slučajevima:

 • ako ste posebno ranjiva osoba, u svakom je predmetu zajamčeno da, ako je potrebno sažeto davanje iskaza, nećete biti ni u kakvu kontaktu s osobom koja je predmet istražnog postupka i nećete biti više puta pozivani na sažeto davanje iskaza, osim ako je to neophodno;
 • ako ste maloljetna osoba i Odjel za kaznene istrage od vas zahtijeva sažeto davanje iskaza, mora zatražiti pomoć kvalificiranog psihologa ili dječjeg psihijatra, kojeg dodjeljuje javno tužiteljstvo (članak 351. stavak 1.b Zakona o kaznenom postupku);
 • ako ste maloljetna osoba i javno tužiteljstvo od vas zahtijeva davanje iskaza, mora zatražiti pomoć kvalificiranog psihologa ili dječjeg psihijatra. Ako ste posebno ranjiva osoba, u svakom je predmetu zajamčeno da, ako je potrebno sažeto davanje iskaza, nećete biti ni u kakvu kontaktu s osobom koja je predmet istražnog postupka i nećete biti više puta pozivani na sažeto davanje iskaza, osim ako je to neophodno za potrebe istražnog postupka (članak 362. stavak 1.a Zakona o kaznenom postupku);
 • ispitivanje maloljetnih osoba u svojstvu svjedoka vodi predsjedavajući sudac, koji može zatražiti pomoć osobe koja je u srodstvu s maloljetnom osobom ili kvalificiranog dječjeg psihologa (članak 498. Zakona o kaznenom postupku);
 • ako jedna od stranaka to zatraži ili ako predsjedavajući sudac to smatra nužnim, u slučajevima kad je jedna od stranaka koja iznosi dokaze maloljetna osoba sudac može izdati nalog kojim se utvrđuju mjesto i vrijeme ročišta za prethodno izvođenje dokaza te posebni postupci tijekom njega, ako je to potrebno i primjereno za zaštitu uključenih osoba. Ročište se ne mora održati isključivo na prvostupanjskom sudu i sud u tu svrhu može iskoristiti specijalizirane ustanove ili, ako one nisu dostupne, dom osobe koja daje iskaz;
 • iskazi svjedoka moraju se snimiti u cijelosti upotrebom fonografskih ili audiovizualnih medija. Ako nije dostupna oprema za snimanje ili tehničko osoblje, omogućit će se vještačenje ili tehničko savjetovanje;
 • u predmetima koji se odnose na kaznena djela s elementima nasilja žrtve kaznenih djela koje su maloljetne osobe ili mentalno oboljele punoljetne osobe na njihov zahtjev ili zahtjev njihova odvjetnika bit će ispitane upotrebom zrcalnog stakla i sustava za internu komunikaciju.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

(Vidjeti prethodno navedeno)

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Ako se pojavi potreba za posebnom zaštitom, zakonom je propisano da žrtve kaznenog djela moraju biti podvrgnute pojedinačnoj procjeni kako bi se utvrdilo hoće li i u kojoj će mjeri imati koristi od posebnih mjera tijekom cijelog postupka. Posebno će se pažljivo postupati ako ste maloljetna i/ili posebno ranjiva osoba. Sudac je taj koji će odlučiti hoćete li biti korisnik odgovarajućih mjera zaštite tijekom cijelog kaznenog postupka. Razgovori s vama tijekom istražnog postupka moraju se odvijati na odgovarajućim lokacijama i moraju ih voditi kvalificirani stručnjaci. Ako su među žrtvama maloljetne osobe, o tome se mora obavijestiti maloljetnički sud kako bi procijenio situaciju i mjere zaštite. Kako bi vas se zaštitilo od dodatnih kaznenih djela, prvostupanjski sud može ograničiti slobodu počinitelja (zadržavanje u pritvoru, zabrana odlaska na mjesta koja često posjećujete, udaljavanje iz obiteljskog doma). Morate biti obaviješteni o primjeni takvih mjera (članak 282.c Zakona o kaznenom postupku). Od suca možete zatražiti i da pri izdavanju naloga za udaljavanje počinitelja iz obiteljskog doma, ili kasnije, počinitelju naloži i plaćanje naknade za uzdržavanje (članak 282.a Zakona o kaznenom postupku). U nadležnom pokrajinskom sjedištu policije (Questura) djelovat će ured koji izvršava slične ovlasti.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Žrtve kaznenih djela s elementima nasilja koje su maloljetne osobe ili u posebno ranjivu stanju imaju pravo iznositi dokaze dok su na snazi mjere zaštite. Konkretno, mogu se uvesti mehanizmi kojima se sprječava da budete u kontaktu s počiniteljem tijekom istražnog ili sudskog postupka. Osim toga, ako ste posebno ranjiva osoba, moći će se upotrijebiti audiovizualne snimke vaših izjava, čak i ako to nije neophodno.

Smjernice za vraćanje predmeta 
(članak 413. Zakona o kaznenom postupku): zahtjev koji podnosi pojedinac koji je predmet istražnog postupka ili žrtva kaznenog djela

 1. Pojedinac koji je predmet istražnog postupka ili žrtva kaznenog djela može podnijeti zahtjev glavnom javnom tužitelju za izdavanje naloga za vraćanje predmeta na temelju članka 412. stavka 1. (ako javno tužiteljstvo neće pokrenuti kazneni progon u predmetu ili nije zatražilo zaključenje predmeta u zakonom propisanom roku ili roku koji je produljio sudac).
 2. Ako je naloženo vraćanje predmeta, glavni javni tužitelj provest će nužne predistražne postupke i podnijeti sve potrebne zahtjeve u roku od trideset dana od podnošenja zahtjeva, kako je predviđeno u članku 412. stavku 1.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Stanje posebne ranjivosti žrtve može nastati zbog dobi, fizičke bolesti ili psihološkog nedostatka, ali i zbog vrste kaznenog djela te postupaka i okolnosti predmeta. Pri procjenjivanju ranjivosti u obzir će se uzeti sljedeće: je li u predmetu riječ o kaznenom djelu nasilja protiv osobe ili zločinu iz mržnje na rasnoj osnovi, je li povezan s organiziranim kriminalom ili terorizmom, među ostalim na međunarodnoj razini, ili trgovanjem ljudima, je li se dogodio kao posljedica diskriminacije te ovisi li žrtva emocionalno, psihološki ili ekonomski o počinitelju (članak 90.c Zakona o kaznenom postupku).

Ako ste posebno ranjiva osoba, u svakom će slučaju biti dopušteno audiovizualno snimanje vaših izjava, čak i ako to nije neophodno.

ZAHTJEVI U POGLEDU IZVOĐENJA DOKAZA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA – u predmetima koji se odnose na kaznena djela zlostavljanja članova obitelji i partnera, porobljavanja ili držanja robova, dječje prostitucije, dječje pornografije, virtualne pornografije, turističkih inicijativa čiji je cilj iskorištavanje dječje prostitucije, trgovanja ljudima, kupnje i prodaje robova, seksualnog napada, teških kaznenih djela, spolnog odnosa s maloljetnom osobom, seksualnog napada u skupini, mamljenja maloljetnih osoba i nametljivog ponašanja, ako ste u posebno ranjivu stanju i od vas je zatraženo davanje iskaza, ako ste već dali izjave u okviru ročišta za prethodno izvođenje dokaza ili unakrsnog ispitivanja s osobom protiv koje će se te izjave iskoristiti ili ako postoje pisane evidencije vaših izjava, od vas će se zatražiti da date iskaz samo ako se on odnosi na činjenice i okolnosti koje su različite od onih o kojima ste govorili u prethodnim izjavama ili ako sudac ili jedna od stranaka smatra da je to nužno na temelju posebnih zahtjeva.

SAŽETO DAVANJE ISKAZA – ako Odjel za kaznene istrage zahtijeva sažeto davanje iskaza posebno ranjivih žrtava, čak i ako su one starije od 18 godina, mora zatražiti pomoć kvalificiranog psihologa ili dječjeg psihijatra, kojeg dodjeljuje javno tužiteljstvo. U svakom je predmetu zajamčeno da, ako je potrebno sažeto davanje iskaza, posebno ranjivi pojedinci neće biti ni u kakvu kontaktu s osobom koja je predmet istražnog postupka i neće biti više puta pozivani na sažeto davanje iskaza, osim ako je to neophodno za potrebe istražnog postupka (članak 351. stavak 1.b).

PRIKUPLJANJE DOKAZA – ako javno tužiteljstvo zahtijeva sažeto davanje iskaza posebno ranjivih žrtava, čak i ako su one starije od 18 godina, mora zatražiti pomoć kvalificiranog psihologa ili dječjeg psihijatra. U svakom je predmetu zajamčeno da, ako je potrebno sažeto davanje iskaza, posebno ranjivi pojedinci neće biti ni u kakvu kontaktu s osobom koja je predmet istražnog postupka i neće biti više puta pozivani na sažeto davanje iskaza, osim ako je to neophodno za potrebe istražnog postupka (članak 362. stavak 1.a).

ISPITIVANJE SVJEDOKA: vaše će ispitivanje u svojstvu svjedoka, uključujući pitanja i protutvrdnje stranaka, voditi predsjedavajući sudac. Pri vođenju ispitivanja svjedoka predsjedavajući sudac može zatražiti pomoć osobe s kojom ste u srodstvu ili kvalificiranog dječjeg psihologa. Ako predsjedavajući sudac, nakon što je saslušao stranke, smatra da vam izravno ispitivanje neće prouzročiti nelagodu, naložit će da se davanje iskaza nastavi onako kako je opisano u prethodnim odjeljcima. Taj se nalog može povući tijekom samog ispitivanja (članak 498. Zakona o kaznenom postupku).

Ako jedna od stranaka to zatraži ili ako predsjedavajući sudac to smatra nužnim, primjenjuju se postupci opisani u članku 398. stavku 5.a (ročište za prethodno izvođenje dokaza, vidjeti u nastavku).

ROČIŠTE ZA PRETHODNO IZVOĐENJE DOKAZA – (članak 398. stavak 5.a) ako jedna od stranaka to zatraži ili ako predsjedavajući sudac to smatra nužnim, primjenjuju se sljedeći postupci: u slučaju istražnih postupaka koji se odnose na kaznena djela zlostavljanja članova obitelji i partnera, porobljavanja ili držanja robova, dječje prostitucije, dječje pornografije, virtualne pornografije, turističkih inicijativa čiji je cilj iskorištavanje dječje prostitucije, trgovanja ljudima, kupnje i prodaje robova, seksualnog napada, teških kaznenih djela, spolnog odnosa s maloljetnom osobom, seksualnog napada u skupini, mamljenja maloljetnih osoba ili nametljivog ponašanja, ako među osobama koje iznose dokaze ima posebno ranjivih punoljetnih osoba, sud može izdati nalog kojim se utvrđuju mjesto i vrijeme ročišta radi izvođenja dokaza te posebni postupci tijekom njega, ako je to potrebno i primjereno za zaštitu uključenih osoba. Ročište se ne mora održati isključivo na prvostupanjskom sudu i sud u tu svrhu može iskoristiti specijalizirane ustanove ili, ako one nisu dostupne, dom osobe koja daje iskaz. Iskazi svjedoka moraju se snimiti u cijelosti upotrebom fonografskih ili audiovizualnih medija. Ako nije dostupna oprema za snimanje ili tehničko osoblje, omogućit će se vještačenje ili tehničko savjetovanje. Sastavit će se i pisano izvješće o ispitivanju u obliku sažetka. Transkript snimke stavit će se na raspolaganje isključivo na zahtjev stranaka.

Ako ste u posebno ranjivu stanju i nužno je da budete ispitani, sudac će, na vaš zahtjev ili zahtjev vašeg odvjetnika, naložiti poduzimanje mjera zaštite (članak 498. stavak 4.c Zakona o kaznenom postupku).

U postupcima koji se odnose na prethodno navedena kaznena djela javno tužiteljstvo, među ostalim na vaš zahtjev ili zahtjev osobe koja je predmet istražnog postupka, od vas može zatražiti da iznesete dokaze na ročištu za prethodno izvođenje dokaza, čak i u predmetima u kojima nije navedeno da je to potrebno. Ako ste u posebno ranjivu stanju, javno tužiteljstvo, među ostalim na vaš zahtjev ili zahtjev osobe koja je predmet istražnog postupka, od vas može zatražiti da iznesete dokaze na ročištu za prethodno izvođenje dokaza (članak 392. Zakona o kaznenom postupku).

Prikupljanje dokaza za koje je potrebno sudjelovanje žrtava u posebno ranjivu stanju može se provesti putem sigurnog postupka u okviru ročišta za prethodno izvođenje dokaza, tj. instrumenta čiji je cilj, među ostalim, spriječiti da pretrpite dodatnu štetu (sekundarna viktimizacija) zbog neprestanog sudjelovanja u pravnom postupku.

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ – ako ste žrtva kaznenih djela povezanih sa zlostavljanjem članova obitelji i partnera, genitalnim sakaćenjem žena, seksualnim napadom, spolnim odnosima s maloljetnom osobom, seksualnim napadom u skupini i nametljivim ponašanjem, uvijek ćete imati pravo na besplatnu pravnu pomoć, čak i ako je vaš dohodak viši od zakonom utvrđene granice za ostvarivanje prava na nju. Ako ste maloljetna osoba, isto vrijedi ako ste žrtva kaznenih djela povezanih s porobljavanjem ili držanjem u stanju podčinjenosti ili ropstva, dječjom prostitucijom, dječjom pornografijom, turističkim inicijativama čiji je cilj iskorištavanje dječje prostitucije, trgovanjem ljudima, kupnjom i prodajom robova i poticanjem na maloljetničku delinkvenciju.

Maloljetnik sam. Imam li posebna prava?

(Vidjeti prethodno navedeno)

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako je žrtva kaznenog djela preminula, najbliža rodbina žrtve ostvaruje prava koja su dodijeljena žrtvi na temelju zakona.

(članak 90. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku).

Član je moje obitelji žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

(Vidjeti prethodno navedeno)

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Osnova za mirenje u kaznenom postupku utvrđena je u Zakonodavnoj uredbi br. 274/2000, na temelju koje žrtva može podnijeti izravnu tužbu protiv počinitelja kojom zahtijeva naknadu štete zbog ugrožavanja njezinih interesa. To se pravo može ostvariti samo ako je povezano s kaznenim djelima protiv kojih se može podnijeti pritužba (lakša kaznena djela).

Kako bi se pokrenulo i provelo mirenje u kaznenom postupku, potrebna je suglasnost stranaka radi postizanja zadovoljavajućeg dogovora. Mirovni sudac tijekom cijelog postupka mora što više promicati pomirenje stranaka. Kaznena djela za koja je nadležan mirovni sudac i koja po svojoj prirodi podliježu mirenju uključuju sljedeća kaznena djela: kleveta, povreda časti, napad, namjerno nanošenje teške tjelesne ozljede, lakše tjelesne ozljede, vandalizam.

Osim toga, stranke u kaznenom postupku ili njihovi odvjetnici mogu podnijeti zahtjev izravno Uredu za mirenje s obzirom na alternativnu definiciju kaznenog postupka koji je u nadležnosti mirovnog suca kako je predviđeno člankom 35. Zakonodavne uredbe br. 274/2000 ili s obzirom na presudu da je kazneno djelo izbrisano zbog kompenzacijskih mjera koje je poduzeo počinitelj.

U slučaju kaznenih djela protiv kojih možete podnijeti pritužbu dopušteno vam je podnijeti zahtjev za izdavanje sudskog poziva na temelju kojega je pojedinac osumnjičen za počinjenje kaznenog djela dužan pojaviti se pred mirovnim sucem. Zahtjev morate potpisati vi kao oštećena strana, ili vaš pravni zastupnik, i vaš odvjetnik. Vaš odvjetnik ovjerava vaš potpis. Ako ste maloljetna osoba mlađa od 14 godina, mentalno bolesna ili osoba lišena pravne i poslovne sposobnosti, zahtjev mora potpisati vaš roditelj ili osoba s punim, djelomičnim ili posebnim skrbništvom nad vama. Podnošenje zahtjeva ima iste učinke kao i podnošenje pritužbe (članak 21.).

Podnošenje zahtjeva: zahtjev se prvo mora podnijeti javnom tužiteljstvu tako da se dostavi tajništvu javnog tužiteljstva, a kasnije ga, zajedno s dokazom o prethodnoj dostavi, u roku od tri mjeseca nakon prijave kaznenog djela, podnositelj zahtjeva podnosi uredu sudskog službenika mirovnog suca. Ako ste već podnijeli pritužbu u pogledu istog događaja, morate to napomenuti u zahtjevu, priložiti presliku pritužbe i još jednu presliku dostaviti tajništvu javnog tužiteljstva. U tom će slučaju mirovni sudac naložiti pribavljanje izvorne pritužbe (članak 22.).

Priključenje postupku u svojstvu građanskopravne stranke: ako se postupku želite priključiti u svojstvu građanskopravne stranke, to morate učiniti u trenutku podnošenja zahtjeva ili ćete izgubiti to pravo. Obrazloženi zahtjev za naknadu štete koji je dio tog zahtjeva u načelu je istovrijedan priključenju postupku u svojstvu građanskopravne stranke (članak 23.).

Podnošenje zahtjeva neće biti dopušteno u sljedećim slučajevima:

 1. ako nije podnesen pravodobno;
 2. ako je podnesen za predmete za koje takva mogućnost nije predviđena;
 3. ako ne sadržava potrebne informacije ili ako nije potpisan;
 4. ako je opis događaja nedovoljan ili je utvrđivanje izvora dokaza nedovoljno;
 5. ako nisu priloženi dokazi da je obaviješteno javno tužiteljstvo.

Zahtjevi koje podnosi javno tužiteljstvo (članak 25.): javno tužiteljstvo u roku od deset dana od podnošenja zahtjeva podnijet će svoje zahtjeve uredu sudskog službenika mirovnog suca. Ako javno tužiteljstvo smatra da je zahtjev nedopušten, očito neutemeljen ili podnesen mirovnom sucu koji nema nadležnost u toj regiji, neće prihvatiti sudski poziv ili će navesti optužnicu kojom se potvrđuje ili izmjenjuje optužba iz žalbe.

Nakon isteka roka mirovni će sudac nastaviti s postupkom čak i ako javno tužiteljstvo nije podnijelo nikakve zahtjeve. Ako mirovni sudac ne smatra da je zahtjev nedopušten ili očito neutemeljen i ako je u okviru njegove nadležnosti, izdat će odluku kojom poziva stranke na ročište u roku od 20 dana od podnošenja zahtjeva.

Zahtjev koji je podnijela jedna oštećena strana ili više njih ne znači da druge stranke ne mogu sudjelovati u postupku uz pomoć odvjetnika i uz ista prava koja ima glavni podnositelj zahtjeva. Uključene oštećene strane mogu se priključiti privatnoj tužbi prije nego što se proglasi otvaranje ročišta. Ako oštećene strane kojima je odluka propisno dostavljena ne prisustvuju ročištu, to će se protumačiti kao da su se odrekle svojeg prava na podnošenje pritužbe ili, ako je pritužba već podnesena, da su je povukle.

Sudsko ročište: javno tužiteljstvo ili vi kao oštećena strana najmanje sedam dana prije datuma za koji je zakazano sudsko ročište podnijet će uredu sudskog službenika mirovnog suca sudski poziv s odgovarajućim obavijestima.

Ako je kazneno djelo takvo da se protiv njega može podnijeti pritužba, sudac će poticati pomirenje stranaka. U tom slučaju, ako bi to bilo korisno za potrebe pomirenja, sudac može odgoditi ročište za najviše dva mjeseca i može, prema potrebi, primijeniti mjere mirenja koje omogućuju javni ili privatni centri ili ustanove u regiji. U svakom slučaju, izjave koje su stranke dale u okviru postupka pomirenja ne mogu se ni na koji način upotrijebiti za potrebe donošenja odluke (članak 29.).

Ako se postigne nagodba, sastavlja se izvješće kojim se potvrđuje povlačenje pritužbe ili odustajanje od zahtjeva i njegova kasnijeg prihvaćanja. Odustajanje od zahtjeva ima iste učinke kao i povlačenje pritužbe.

Ishod mirenja može biti taj da ćete povući pritužbu te se proglašava da je predmet odbačen zbog nedostatka razloga za podnošenje tužbe. Osim toga, kao pozitivni ishod mirenja, koje može dovesti do nadoknade štete prouzročene kaznenim djelom, može se donijeti presuda da je kazneno djelo izbrisano kao posljedica naknade koju je ponudio počinitelj prije sudskog ročišta ili zbog blaže naravi kaznenog djela.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Pravila za zaštitu žrtava mogu se pronaći u Zakonu o kaznenom postupku, u Zakonodavnoj uredbi br. 212 od 15. prosinca 2015. o provedbi Direktive 2012/29/EU o pravima, potpori i zaštiti žrtava kaznenih djela, u Zakonodavnoj uredbi br. 204 od 9. studenoga 2007., u Odluci br. 222 od 23. prosinca 2008. (o provedbi Zakonodavne uredbe br. 204/2007), u članku 11. Zakona br. 122 od 7. srpnja 2016. – europsko pravo 2015. – 2016. (naknada štete žrtvama kaznenog djela s elementima nasilja) i u nizu drugih regulatornih mjera koje se odnose na žrtve pojedinih vrsta kaznenih djela.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.