Cietušo tiesības (katrā valstī)

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Kāda ir procedūra, lai no likumpārkāpēja pieprasītu atlīdzību par zaudējumiem? (Piemēram, tiesā izskatīta lieta, civilprasība, īpaša kompensācijas pieprasīšanas procedūra)

Kriminālprocesā par cietušo ar procesa virzītāja lēmumu atzītā persona procesa virzītajam ir tiesīga iesniegt kompensācijas pieteikumu par morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko kaitējumu, kas radies noziedzīga nodarījuma rezultātā.

Šo pieteikumu var iesniegt līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā. Pieteikumā jāpamato par mantisko zaudējumu pieprasītās kompensācijas apmērs, bet kompensācijas apmērs par morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām — tikai jānorāda. Pieteikumā norāda finanšu iestādes konta numuru, kurā ieskaitāma kaitējuma kompensācija.

Jautājums par pieteiktās kaitējuma kompensācijas pamatotību un par tās piedziņu no personas, kura tiek atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma rezultātā, tiek izlemts ar lēmumu, ar kuru tiek pabeigt kriminālprocess. Pēc gala lēmuma spēkā stāšanās tiek dots 30 dienu termiņš apmierinātās kaitējuma kompensācijas labprātīgai samaksai. Ja lēmums netiek labprātīgi izpildīts, tā izpilde tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.

Ja cietušais uzskata, ka ar kompensāciju nav atlīdzināts viss radītais kaitējums, viņam ir tiesības prasīt tā atlīdzināšanu civilprocesuālā kārtībā. Nosakot atlīdzības apmēru, tiesai jāņem vērā kriminālprocesā saņemtā kompensācija.

Tiesa noteica, ka likumpārkāpējam man jāmaksā zaudējumu atlīdzība/kompensācija. Kā es varu pārliecināties, ka likumpārkāpējs maksā?

Ja iesniegtajā kaitējuma kompensācijas pieteikumā būs norādīts finanšu iestādes konta numurs, tad labprātīgas izpildes gadījumā par vainīgu atzītā persona to iemaksās šajā kontā, ko redzēsiet sava konta pārskatā. Savukārt piespiedu izpildes gadījumā tiesu izpildītājs piedzīto summu ieskaitīs šajā kontā, ko arī redzēsiet sava konta pārskatā.

Ja likumpārkāpējs nemaksā, vai valsts var man izmaksāt avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Nē, valsts par vainīgu atzītās personas vietā cietušajam neatlīdzina apmierināto kaitējuma kompensāciju, taču veicina tās atlīdzināšanu, procesa virzītājam patstāvīgi nosūtot labprātīgi neizpildīto lēmumu par pienākumu atlīdzināt kaitējuma kompensāciju apmierinātajā apmērā tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.

Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju no valsts?

Cietušajam ir tiesības saņemt valsts kompensāciju cietušajam, ja persona ir procesuāli atzīta par cietušo kriminālprocesā un ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā:

  1. ir iestājusies personas nāve;
  2. cietušajam ir nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi;
  3. aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība;
  4. cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;
  5. cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušais miris un nav pieprasījis valsts kompensāciju vai valsts kompensāciju ir pieprasījis un nav saņēmis, valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura atzīta par cietušo attiecīgajā kriminālprocesā.

Vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas. Kompensācija tiek izmaksāta:

  1. 100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve;
  2. 90 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai noziedzīgs nodarījums kvalificēts kā izvarošana vai seksuāla vardarbība, vai aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, vai cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;
  3. 70 procentu apmērā, ja nepilngadīgam cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi vai nepilngadīgais cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu;
  4. 50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi vai aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu, izņemot 2. un 3. punktā minētos gadījumus.

Personai, kura atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kas kvalificēts saskaņā ar Krimināllikuma 120. pantu “Slepkavība, kas izdarīta stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī”, 121. pantu “Slepkavība, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas”, 122. pantu “Slepkavība, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus”, 127. pantu “Tīšs miesas bojājums, kas nodarīts stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī”, 128. pantu “Tīša miesas bojājuma nodarīšana, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas” vai 129. pantu “Tīša miesas bojājuma nodarīšana, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus”, valsts kompensācija tiek izmaksāta 50 procentu apmērā no iepriekš minētā valsts kompensācijas apmēra.

Ja cietušais ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušais Tiesu administrācijai iesniedz valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kurai pievienota procesa virzītāja izziņa vai spēkā stājies procesa virzītāja gala nolēmums. Pieprasījums iesniedzams triju gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt.

Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju, ja likumpārkāpējs nav notiesāts?

Cietušajam tiesības uz valsts kompensāciju ir arī tad, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidrots vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie kriminālatbildības.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā steidzami radušos izdevumu segšanai ir paredzēta valsts kompensācija cietušajam. Lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu Tiesu administrācija pieņem mēneša laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas.

Lapa atjaunināta: 01/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.