Cietušo tiesības (katrā valstī)

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Esmu noziegumā cietušais, ar ko man sazināties, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Policijas darbinieks vai prokurors informēs Jūs par Jūsu tiesībām, ja Jūs būsiet atzīts/-a par cietušo kriminālprocesā vai Jūs pratinās kā liecinieku. Parasti šāda informācija tiek sniegta rakstveidā un, ja nepieciešams, to izskaidros arī mutiski, personai ieradoties policijā vai prokuratūrā. Jums ir tiesības saņemt informāciju arī par pieejamo atbalstu un medicīnisko palīdzību, konsultējoties pa Informatīvo atbalsta tālruni 116 006 noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Biedrība “Skalbes”, izpildot valsts pārvaldes uzdevumu, nodrošina bezmaksas konsultācijas pa tālruni 1 1 6 0 0 6 katru dienu no plkst. 12.00 līdz plkst. 22.00, sniedzot: emocionālo un psiholoģisko atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, informāciju par cietušo procesuālajām tiesībām (piemēram, par tiesībām kriminālprocesā, tiesībām uz kaitējuma atlīdzinājumu, valsts kompensāciju u.c.), informāciju par iespējamiem pakalpojumiem noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Vienlaikus cietušajiem ir pieejama interneta vietne www.cietusajiem.lv, kur izvietota informāciju par cietušo tiesībām un atbalsta pakalpojumiem, kā arī pieejams tiešsaistes čats, ja persona ar speciālistu nevēlas sazināties telefoniski.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

Cietušais var vērsties pēc palīdzības pa bezmaksas atbalsta tālruni 1 1 6 0 0 6.

Vai cietušo atbalsts ir bezmaksas?

Palīdzības tālrunis 1 1 6 0 0 6 ir bez maksas.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Par cietušo procesuāli atzītai personai ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību kriminālprocesā turpmāk norādītajos gadījumos.

Ja ir apgrūtināta vai citādi nav nodrošināta nepilngadīgā tiesību un interešu aizsardzība vai tās pārstāvis iesniedz motivētu lūgumu, procesa virzītājs pieņem lēmumu par advokāta kā nepilngadīgās cietušās personas pārstāvja uzaicināšanu. Procesa virzītājs pieaicina advokātu arī gadījumos, kad cietušo personu ar fiziskiem vai psihiskiem trūkumiem, nevar pārstāvēt neviens no tās tuviniekiem.

Arī tad, ja kriminālprocesā nav nodrošināta tiesību un interešu aizsardzība vai cietušais vai viņa pārstāvis izsaka lūgumu procesa virzītājam, procesa virzītājs pieņem lēmumu, ka kriminālprocesā piedalās advokāts kā juridiskās palīdzības sniedzējs pilngadīgai personai, kura ir maznodrošināta vai trūcīga, vai personai, kura pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tai liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību, kā arī īpaši aizsargājamam cietušajam.

Cietušais Tiesu administrācijā var bez maksas saņemt valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kā arī informāciju par veidlapas aizpildīšanu.

Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek nodrošināti cilvēku tirdzniecības upuriem, no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles cietušām pilngadīgām personām un bērniem, kuri ir noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuri.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Cietušajiem ir pieejama interneta vietne http://www.cietusajiem.lv/, kur izvietota informāciju par cietušo tiesībām un atbalsta pakalpojumiem, kā arī pieejams tiešsaistes čats, ja persona ar speciālistu nevēlas sazināties telefoniski.

Biedrība “Skalbes sniedz psiholoģisko palīdzību pieaugušajiem, bērniem un ģimenēm it īpaši krīzes situācijās (psihologa, psihoterapijas speciālistu un tiesību konsultācijas).

Nodibinājums “Centrs Dardedze nodrošina psiholoģisku atbalstu bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības, un viņu ģimenēm.

Biedrība “Centrs MARTA sniedz sociālos, juridiskos, psiholoģiskos pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām, nodrošina palīdzību sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās (vardarbībā cietušo pilngadīgo personu rehabilitācija, cilvēku tirdzniecībā cietušo pilngadīgo un bērnu rehabilitācija, atbalsta grupu darbība, vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija un individuālā rehabilitācija).

Biedrība “Patvērums Drošā māja sniedz atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem, tajā skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītne „Burtnieksnodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā ar mērķi atrast personai (ģimenei) pastāvīgu dzīvesvietu.

Lapa atjaunināta: 01/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.