Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Policija ili javni tužitelj odmah i u skladu s člankom 3. stavkom 7. Zakona o kaznenom postupku obavješćuje žrtve na jeziku koji razumiju o sljedećem:

 • vrsti potpore koju mogu ostvariti i od koga, uključujući, kada je to primjenjivo, osnovne informacije o pristupu medicinskoj potpori, specijalističkoj potpori, uključujući psihološku potporu, i zamjenskom smještaju
 • postupcima za podnošenje prijava za kaznena djela i položaju žrtava u takvim postupcima
 • kako i pod kojim uvjetima mogu dobiti zaštitu
 • kako i pod kojim uvjetima mogu dobiti pomoć odvjetnika i pravnu pomoć te svaku drugu vrstu savjeta u zakonski propisanim rokovima i uvjetima
 • kako i pod kojim uvjetima mogu dobiti naknadu štete
 • kako i pod kojim uvjetima imaju pravo na usmeno i pisano prevođenje
 • dostupnim postupcima za podnošenje prijava u slučaju u kojem se ne poštuju njihova prava
 • podacima za kontakt za potrebe komunikacije o predmetu
 • mogućnostima za liječenje i popravljanje štete
 • kako i pod kojim se uvjetima mogu nadoknaditi troškovi nastali kao posljedica njihova sudjelovanja u kaznenom postupku
 • pravu na pojedinačnu procjenu sa službom za potporu žrtvama kako bi se provjerila potreba za posebnim postupanjem te spriječila sekundarna viktimizacija
 • ovisno o njihovim potrebama žrtvama će se u svakoj fazi postupka po potrebi pružiti i dodatne pojedinosti
 • pravu da u njihovoj pratnji bude osoba koju odaberu ako zbog posljedica kaznenog djela žrtvama treba pomoć da razumiju ili da ih se razumije.

Osim toga, Služba za primanje stranaka i pravne informacije, Služba za potporu žrtvama Središnje službe socijalne pomoći i Ministarstvo pravosuđa isto tako nude pomoć i savjete.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako su žrtve stranci (građani EU-a i državljani trećih zemalja), mogu iskoristiti prethodno navedena prava i obavješćuje ih se o načinu na koji mogu ostvariti svoja prava ako borave u drugoj državi članici EU-a, npr. o pravu da podnesu pritužbu luksemburškim policijskim tijelima.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Žrtve konkretno imaju sljedeća prava:

 • pravo da ih se automatski obavijesti o datumu i razlozima zaključenja njihova predmeta
 • pravo da ih se na zahtjev obavijesti da se njihov predmet istražuje u okviru pravosudne istrage
 • pravo da ih se na zahtjev obavijesti o stanju kaznenog postupka
 • pravo da ih Ured javnog tužitelja automatski obavijesti o datumu ročišta na kojem će se rješavati njihov predmet
 • pravo da na zahtjev dobiju informacije o pravomoćnoj presudi u kaznenom postupku.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Kao žrtve ili građanskopravne stranke koje ne govore ili ne razumiju jezik postupka, žrtve imaju pravo na besplatnu pomoć usmenog prevoditelja na jeziku koji razumiju i pravo na besplatan prijevod svih dokumenata o kojima će biti obaviješteni ili koji će im biti dostavljeni ili kojima imaju pravo pristupa.

Na koji će način nadležna tijela osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Ako žrtve ne govore ili ne razumiju jezik postupka, imaju pravo na besplatnu pomoć usmenog prevoditelja. Ako žrtve imaju smetnju govora ili sluha, pomaže im prevoditelj na znakovni jezik ili bilo koja kvalificirana osoba koja poznaje jezik ili se koristi metodom ili uređajem koji joj omogućuju komunikaciju s njima.

Ako su žrtve djeca, imaju pravo da im u pratnji bude njihov pravni zastupnik ili osoba koju odaberu.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Žrtve imaju pravo da im pomogne nekoliko službi za potporu žrtvama. Pomoć pruža država preko središnje službe za pomoć Ureda javnog tužitelja, koja će primiti žrtvu i pružiti joj besplatnu socijalnu, psihološku i pravnu potporu. Postoje i nevladine organizacije koje nude pomoć žrtvama ako je riječ o ženama ili djeci, ranjivim osobama itd.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Policija je obvezna obavijestiti žrtve o njihovim pravima i trebala bi djelovati kao posrednik za udruženja za potporu žrtvama. Policija će sustavno i obvezno dostavljati informativni letak pod nazivom Informacije i pomoć žrtvama (http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf dostupan na luksemburškom, francuskom, njemačkom, engleskom i portugalskom jeziku te obrazac s informacijama pod nazivom Infodroit. (http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Na koji se način štiti moja privatnost?

Privatnost žrtava zaštićena je luksemburškim Ustavom. U članku 11. stavku 3. navedeno je da „Država jamči zaštitu privatnosti, uz zakonski utvrđene iznimke”.

Policija i pravosudni sustav obvezni su ponuditi zaštitu žrtvama, među ostalim, u slučaju prijetnji ili čina osvete za koje je odgovoran počinitelj. Ta bi zaštita trebala biti dostupna od početka istrage i tijekom njezina trajanja. Žrtve imaju pravo na zaštitu od svakog zadiranja u njihove privatne živote, a u svakom slučaju neposredno nakon kaznenog djela.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Služba za pomoć žrtvama namijenjena je svim žrtvama (djeci, adolescentima, odraslima) koji su zbog kaznenog djela pretrpjeli povredu fizičkog i/ili psihičkog integriteta. Članovi osoblja pružaju usluge psihološkog i psihoterapeutskog savjetovanja, obavješćuju žrtve o njihovim pravima i mogu biti u njihovoj pratnji tijekom sudskog postupka. U okviru službe postoji i terapijska skupina za žrtve nasilja u obitelji. Služba nudi usluge i osobama koje su zbog svojeg odnosa sa žrtvom proživjele njezinu patnju ili svjedocima kaznenih djela. Dotične osobe ne moraju prethodno podnijeti pritužbu kako bi imale pristup službi za pomoć žrtvama.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Zadržavanje optuženika u istražnom zatvoru

 • ako je kazneno djelo kažnjivo kaznom zatvora od najmanje dvije godine
 • ako postoji opasnost da će optuženik ponoviti kazneno djelo
 • ako postoji opasnost od bijega.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Luksemburška policija može zaštititi žrtve.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

U donošenju odluke o mogućem istražnom zatvoru za počinitelja u obzir se uzimaju razni elementi.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

U skladu s člankom 48. stavkom 1. Zakona o kaznenom postupku, za djecu žrtve predviđena je zaštita kako je navedno u nastavku.

 • Uz odobrenje javnog tužitelja može se izraditi audiosnimka ili videosnimka saslušanja svjedoka ili bilo kojeg djeteta.
 • Snimke se izrađuju nakon dobivanja suglasnosti od svjedoka ili djece, ako oni imaju potrebnu sposobnost prosuđivanja, a u suprotnom od djetetova pravnog zastupnika. Ako postoji opasnost od propisno utvrđenog sukoba interesa između djeteta i njegova pravnog zastupnika, snimka se može izraditi samo uz suglasnost skrbnika ad litem (administrateur ad hoc), ako je on dodijeljen djetetu, ili ako takav skrbnik nije imenovan, samo uz izričito i propisno obrazloženo odobrenje javnog tužitelja.
 • Odstupajući od navedenog, ako je dijete žrtva kaznenih djela iz članaka od 354. do 360, 364., 365., od 372. do 379., članka 382. stavaka 1. i 2., 385., 393., 394., 397., od 398. do 405., članka 410. stavaka 1. i 2. ili članka 442. stavka 1. Kaznenog zakona ili ako je dijete svjedok kaznenih djela iz članaka od 393. do 397. ili od 400. do 401.a Kaznenog zakona, snimka se mora izraditi na način naveden u stavku 1. , osim ako javni tužitelj odluči da nema potrebe za njezinom izradom jer su dijete ili njegov pravni zastupnik ili, kada je to primjenjivo, skrbnik ad litem, iznijeli prigovor na izradu takve snimke.
 • Snimka služi kao dokaz. Na izvornik se stavlja pečat te se izrađuje popis kopija i one se dodaju u spis. Snimke mogu bez premještanja poslušati ili pregledati stranke i vještak uz odobrenje javnog tužitelja, i to na mjestu koje on utvrdi.
 • Svako dijete iz stavka 3. ima pravo da u njegovoj pratnji na saslušanju bude odrasla osoba koju odabere, osim ako javni tužitelj odluči drukčije na temelju obrazložene odluke o dotičnoj osobi donesene u interesu djeteta ili u cilju utvrđivanja istine.

Žrtve trgovine ljudima ili nasilja u obitelji pod određenim uvjetima primaju posebnu zaštitu.

Dijete sam – imam li posebna prava?

Djeca žrtve imaju niz dodatnih prava:

 • pravo da rok zastare, tj. razdoblje nakon kojeg se protiv kaznenih djela više ne može voditi sudski postupak, ne počne teći do dana kada napune 18 godina za kaznena djela počinjena protiv žrtve, kao što su napad na ćudoređe, silovanje i trgovina ljudima, seksualno iskorištavanje, ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesne ozljede, zlostavljanje i davanje opojnih droga
 • pravo da javni tužitelj ili istražni sudac imenuje posebnog zastupnika nazvanog administrateur ad hoc (skrbnik ad litem) ako barem jedan pravni zastupnik žrtve ne štiti njezine interese u potpunosti. Taj posebni zastupnik štiti interese žrtve i ostvaruje prava koja žrtva ima u svojstvu građanskopravne stranke
 • pravo da primi obavijest o pokretanju kaznenog postupka i o pravu da podnese građansku tužbu preko svojeg pravnog zastupnika ili skrbnika ad litem
 • pravo da se izradi videosnimka ili audiosnimka njihova saslušanja kako bi se izbjegla traumatizacija zbog ponavljanja izjava nekoliko puta tijekom postupka, uz odobrenje javnog tužitelja i nakon što se dobije pristanak žrtvi ili njihovih pravnih zastupnika ili skrbnika ad litem. Snimka je obvezna za kaznena djela povezana s napadom na ćudoređe i silovanjem, prostitucijom, trgovinom ljudima i njihovim izrabljivanjem, ubojstvom, namjernim ubojstvom, nanošenjem teške ozljede, osim ako javni tužitelj odluči da nema potrebe za njezinom izradom jer su žrtva ili njezin pravni zastupnik iznijeli prigovor na izradu takve snimke
 • pravo da im u pratnji bude njihov pravni zastupnik ili osoba koju odaberu.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Svaka osoba čiji je srodnik izgubio život kao žrtva kaznenog djela i koja tvrdi da joj je prouzročena šteta ima pravo na žalbu pokretanjem građanske tužbe pred nadležnim istražnim sucem.

U tom slučaju osobe imaju konkretno sljedeća prava:

 • pravo da zatraže naknadu štete od optuženika
 • pravo da budu uključene u istragu koju provodi istražni sudac
 • pravo da od istražnog suca zatraže dodatne istrage
 • pravo na žalbu pred sudskim vijećem protiv određenih istraga koje imaju utjecaj na njihove građanske interese
 • pravo da ih se sasluša samo ako to žele
 • pravo da se ako to bude nužno suoče s optuženikom
 • pravo na pristup spisu u uredu istražnog suca nakon prvog ispitivanja optuženika i dan prije svake istrage za koju je potrebna pravna pomoć
 • pravo da od istražnog suca zatraže presliku spisa nakon završetka istrage
 • pravo da zatraže izvješće vještaka, čuju svjedočenja i pravo na povrat oduzetih predmeta
 • pravo na pregled mjesta počinjenja kaznenog djela.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

Treća strana na koju je utjecalo kazneno djelo počinjeno protiv njezina srodnika ima sljedeća prava:

 • pravo da od Ureda javnog tužitelja zatraži presliku zapisnika u kojem je opisano kazneno djelo koje na tu osobu utječe kao na treću stranu
 • pravo da je javni tužitelj automatski obavijesti o datumu ročišta na kojem će se rješavati njezin predmet
 • pravo da, prema potrebi, od tajništva okružnog suda ili prekršajnog suda zatraži presudu koja je donesena u predmetu.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Pod kojim uvjetima? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Kazneno mirenje alternativa je kaznenom progonu. U načelu omogućuje rješavanje sporova bez intervencije sudova. Mirenje između počinitelja i žrtve moguće je samo prije početka kaznenog postupka. Javni tužitelj može odlučiti primijeniti mirenje ako mu se čini da bi se na taj način vjerojatno mogla nadoknaditi prouzročena šteta ili okončati narušeno stanje nastalo zbog kaznenog djela ili pridonijeti rehabilitaciji počinitelja kaznenog djela. Mirenje se isključuje ako je počinitelj kaznenog djela osoba s kojom žrtva živi. Za tu je opciju potrebna suglasnost i počinitelja kaznenog djela i žrtve.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

U Zakonu o kaznenom postupku na internetskim stranicama Legilux.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Posljednji put ažurirano: 08/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.