Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuski već su prevedeni.
Swipe to change

Drepturile victimelor, pe țări

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

În majoritatea cazurilor, instanța competentă pentru judecarea autorului infracțiunii este cea care, în cazul în care constată că inculpatul este vinovat, stabilește cuantumul pentru daune-interese acordate victimelor drept compensație pentru pierderile pe care le-au suferit.

Pentru ca instanța să fie invitată să se pronunțe cu privire la despăgubiri, este imperativ ca victimele să se constituie părți civile în procesul penal. Victimele se pot constitui părți civile în orice moment în cursul cercetării. Victimele nu sunt obligate să se înfățișeze la audiere. Acestea pot fi reprezentate de un avocat și își pot formula solicitările în scris, înainte de ședință.

În cazul în care victimele nu se constituie părți civile sau nu depun nicio cerere, instanța nu va putea să acorde daune-interese victimelor din oficiu.

Victimele care nu se constituie părți civile în timpul audierii penale nu își pierd dreptul la despăgubire.

De fapt, victimele vor putea, în continuare, să introducă o acțiune împotriva autorului infracțiunii în fața instanțelor civile, cu condiția ca acestea să acționeze înainte de expirarea termenului de prescripție în temeiul dreptului civil și să demonstreze că faptele în cauză constituie o încălcare de natură civilă.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Rolul instanței penale este de a cuantifica prejudiciul pe care victimele l-au suferit, însă aceasta nu intervine în procesul de recuperare a daunelor-interese acordate.

Este la latitudinea victimelor, odată ce s-a pronunțat o hotărâre definitivă, să ia măsuri pentru a obține plata acestor despăgubiri de la autorul infracțiunii.

Cel mai frecvent, avocatul este cel care se va ocupa de supravegherea acțiunii de recuperare a daunelor-interese, pe cale amiabilă la început, prin contactarea avocatului persoanei condamnate ori prin depunerea unei cereri la un executor judecătoresc în vederea executării hotărârii.

În cazul în care instanța care pronunță decizia de condamnare aplică o pedeapsă cu suspendare care implică obligația de plată a unor despăgubiri, Parchetul General, care este responsabil de executarea pedepselor, va verifica dacă persoanele condamnate își îndeplinesc obligațiile.

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

În cursul procesului, instanța poate acorda o plată intermediară în așteptarea rezultatului unui raport de expertiză, de exemplu. În cazul în care autorul infracțiunii refuză sau nu poate să facă această plată, Ministerul Justiției poate prelua această plată într-un caz de necesitate dovedită.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Legea modificată din 12 martie 1984 privind despăgubirea anumitor victime care au suferit vătămări corporale ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni creează un drept la despăgubire care cade în sarcina bugetului de stat în favoarea anumitor victime ale infracțiunilor. Aceasta este o măsură importantă pentru victime în cazul în care:

autorul atacului nu a fost identificat; autorul infracțiunii de agresiune, deși identificat, nu poate fi găsit; autorul infracțiunii este în insolvență.

Pentru a exercita acest drept, victimele trebuie să depună o cerere la Ministerul Justiției, care va lua o decizie cu privire la cererile de despăgubire în termen de șase luni. Cererile trebuie să fie redactate în limba franceză, germană sau luxemburgheză și trebuie să menționeze data, locul și natura exactă a faptelor. Documentele justificative ale faptelor și ale prejudiciilor suferite de victimă trebuie să fie anexate la această scrisoare în susținerea cererii.

Dreptul la despăgubiri este supus anumitor condiții pe care victimele trebuie să le îndeplinească:

Victimele trebuie fie să își aibă în mod regulat și obișnuit reședința în Marele Ducat al Luxemburgului, fie să fie resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Consiliului Europei. În plus, la momentul săvârșirii infracțiunii, victimele trebuie să fi avut actele pe deplin în ordine în Marele Ducat al Luxemburgului sau să fie victime ale infracțiunii menționate la articolul 382 alineatul (1) din Codul penal [Trafic de ființe umane];

Daunele suferite trebuie să rezulte din acte intenționate care prezintă caracterul unei infracțiuni.

Daunele trebuie să includă vătămare corporală și nu doar daune materiale (ceea ce exclude, de exemplu, despăgubirile în cazul unui simplu furt).

Prejudiciul trebuie să conducă la o perturbare gravă a condițiilor de trai, care poate antrena o pierdere sau o reducere de venituri, o creștere a cheltuielilor excepționale sau incapacitatea de a desfășura o activitate profesională, pierderea unui an de școlarizare, vătămare corporală sau mentală sau daune morale sau estetice, precum și suferință fizică sau mentală. Victimele unei infracțiuni în temeiul articolelor 372-376 din Codul penal sunt exceptate de la obligația de a prezenta dovezi ale vătămării fizice sau psihice, care se presupune că există.

Despăgubirea este datorată de către stat doar în cazul în care victima nu poate obține despăgubiri eficace și suficiente în niciun fel (de exemplu, din partea autorului infracțiunii, din partea sistemului de securitate socială sau în temeiul asigurării personale).

Este important să se știe că despăgubirea poate fi refuzată sau redusă ca urmare a comportamentului victimelor la momentul faptelor sau a relației acestora cu autorul infracțiunii.

În cazul în care statul despăgubește victimele, acestea pot în continuare să se constituie parte civilă și să solicite sume suplimentare din partea autorului infracțiunii în cazul în care consideră că despăgubirea este insuficientă. În acest caz, victimele trebuie să informeze instanța cu privire la faptul că au depus o cerere de despăgubiri din partea statului sau că au obținut astfel de despăgubiri din partea statului, după caz.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Victimele au dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat, cu condiția ca acestea să fie victime ale unei infracțiuni penale, iar autorul atacului să nu fie identificat sau dacă autorul atacului a fost identificat, însă nu poate fi găsit, sau în cazul în care autorul infracțiunii este în insolvență.

În cazul în care nu există un proces și, prin urmare, nu există o cuantificare a despăgubirilor de către instanță, Ministerul Justiției poate acorda o sumă fixă și/sau poate dispune o expertiză, pe cheltuiala sa, pentru a determina cuantumul despăgubirii care trebuie acordată victimei.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În cazul unei necesități justificate în mod corespunzător, Ministerul Justiției poate acorda o plată în timp ce cererea se află în curs de examinare.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.