Victims' rights - by country

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Luxembourg consist of two stages: investigation and trial. The police and/or an investigating magistrate usually perform the investigation. After the investigation is completed the case will go to the Court Chambers. The Chambers will determine whether to transfer the case to a court or close it at this stage.

If the case goes to court, the court will hold a hearing to examine the collected evidence and will decide if the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will convict him/her and impose a penalty. If the collected evidence is not sufficient to declare the defendant guilty the court will acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 24/01/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Policija ili javni tužitelj odmah i u skladu s člankom 3. stavkom 7. Zakona o kaznenom postupku obavješćuje žrtve na jeziku koji razumiju o sljedećem:

 • vrsti potpore koju mogu ostvariti i od koga, uključujući, kada je to primjenjivo, osnovne informacije o pristupu medicinskoj potpori, specijalističkoj potpori, uključujući psihološku potporu, i zamjenskom smještaju
 • postupcima za podnošenje prijava za kaznena djela i položaju žrtava u takvim postupcima
 • kako i pod kojim uvjetima mogu dobiti zaštitu
 • kako i pod kojim uvjetima mogu dobiti pomoć odvjetnika i pravnu pomoć te svaku drugu vrstu savjeta u zakonski propisanim rokovima i uvjetima
 • kako i pod kojim uvjetima mogu dobiti naknadu štete
 • kako i pod kojim uvjetima imaju pravo na usmeno i pisano prevođenje
 • dostupnim postupcima za podnošenje prijava u slučaju u kojem se ne poštuju njihova prava
 • podacima za kontakt za potrebe komunikacije o predmetu
 • mogućnostima za liječenje i popravljanje štete
 • kako i pod kojim se uvjetima mogu nadoknaditi troškovi nastali kao posljedica njihova sudjelovanja u kaznenom postupku
 • pravu na pojedinačnu procjenu sa službom za potporu žrtvama kako bi se provjerila potreba za posebnim postupanjem te spriječila sekundarna viktimizacija
 • ovisno o njihovim potrebama žrtvama će se u svakoj fazi postupka po potrebi pružiti i dodatne pojedinosti
 • pravu da u njihovoj pratnji bude osoba koju odaberu ako zbog posljedica kaznenog djela žrtvama treba pomoć da razumiju ili da ih se razumije.

Osim toga, Služba za primanje stranaka i pravne informacije, Služba za potporu žrtvama Središnje službe socijalne pomoći i Ministarstvo pravosuđa isto tako nude pomoć i savjete.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako su žrtve stranci (građani EU-a i državljani trećih zemalja), mogu iskoristiti prethodno navedena prava i obavješćuje ih se o načinu na koji mogu ostvariti svoja prava ako borave u drugoj državi članici EU-a, npr. o pravu da podnesu pritužbu luksemburškim policijskim tijelima.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Žrtve konkretno imaju sljedeća prava:

 • pravo da ih se automatski obavijesti o datumu i razlozima zaključenja njihova predmeta
 • pravo da ih se na zahtjev obavijesti da se njihov predmet istražuje u okviru pravosudne istrage
 • pravo da ih se na zahtjev obavijesti o stanju kaznenog postupka
 • pravo da ih Ured javnog tužitelja automatski obavijesti o datumu ročišta na kojem će se rješavati njihov predmet
 • pravo da na zahtjev dobiju informacije o pravomoćnoj presudi u kaznenom postupku.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Kao žrtve ili građanskopravne stranke koje ne govore ili ne razumiju jezik postupka, žrtve imaju pravo na besplatnu pomoć usmenog prevoditelja na jeziku koji razumiju i pravo na besplatan prijevod svih dokumenata o kojima će biti obaviješteni ili koji će im biti dostavljeni ili kojima imaju pravo pristupa.

Na koji će način nadležna tijela osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Ako žrtve ne govore ili ne razumiju jezik postupka, imaju pravo na besplatnu pomoć usmenog prevoditelja. Ako žrtve imaju smetnju govora ili sluha, pomaže im prevoditelj na znakovni jezik ili bilo koja kvalificirana osoba koja poznaje jezik ili se koristi metodom ili uređajem koji joj omogućuju komunikaciju s njima.

Ako su žrtve djeca, imaju pravo da im u pratnji bude njihov pravni zastupnik ili osoba koju odaberu.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Žrtve imaju pravo da im pomogne nekoliko službi za potporu žrtvama. Pomoć pruža država preko središnje službe za pomoć Ureda javnog tužitelja, koja će primiti žrtvu i pružiti joj besplatnu socijalnu, psihološku i pravnu potporu. Postoje i nevladine organizacije koje nude pomoć žrtvama ako je riječ o ženama ili djeci, ranjivim osobama itd.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Policija je obvezna obavijestiti žrtve o njihovim pravima i trebala bi djelovati kao posrednik za udruženja za potporu žrtvama. Policija će sustavno i obvezno dostavljati informativni letak pod nazivom Informacije i pomoć žrtvama (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf dostupan na luksemburškom, francuskom, njemačkom, engleskom i portugalskom jeziku te obrazac s informacijama pod nazivom Infodroit. (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Na koji se način štiti moja privatnost?

Privatnost žrtava zaštićena je luksemburškim Ustavom. U članku 11. stavku 3. navedeno je da „Država jamči zaštitu privatnosti, uz zakonski utvrđene iznimke”.

Policija i pravosudni sustav obvezni su ponuditi zaštitu žrtvama, među ostalim, u slučaju prijetnji ili čina osvete za koje je odgovoran počinitelj. Ta bi zaštita trebala biti dostupna od početka istrage i tijekom njezina trajanja. Žrtve imaju pravo na zaštitu od svakog zadiranja u njihove privatne živote, a u svakom slučaju neposredno nakon kaznenog djela.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Služba za pomoć žrtvama namijenjena je svim žrtvama (djeci, adolescentima, odraslima) koji su zbog kaznenog djela pretrpjeli povredu fizičkog i/ili psihičkog integriteta. Članovi osoblja pružaju usluge psihološkog i psihoterapeutskog savjetovanja, obavješćuju žrtve o njihovim pravima i mogu biti u njihovoj pratnji tijekom sudskog postupka. U okviru službe postoji i terapijska skupina za žrtve nasilja u obitelji. Služba nudi usluge i osobama koje su zbog svojeg odnosa sa žrtvom proživjele njezinu patnju ili svjedocima kaznenih djela. Dotične osobe ne moraju prethodno podnijeti pritužbu kako bi imale pristup službi za pomoć žrtvama.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Zadržavanje optuženika u istražnom zatvoru

 • ako je kazneno djelo kažnjivo kaznom zatvora od najmanje dvije godine
 • ako postoji opasnost da će optuženik ponoviti kazneno djelo
 • ako postoji opasnost od bijega.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Luksemburška policija može zaštititi žrtve.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

U donošenju odluke o mogućem istražnom zatvoru za počinitelja u obzir se uzimaju razni elementi.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

U skladu s člankom 48. stavkom 1. Zakona o kaznenom postupku, za djecu žrtve predviđena je zaštita kako je navedno u nastavku.

 • Uz odobrenje javnog tužitelja može se izraditi audiosnimka ili videosnimka saslušanja svjedoka ili bilo kojeg djeteta.
 • Snimke se izrađuju nakon dobivanja suglasnosti od svjedoka ili djece, ako oni imaju potrebnu sposobnost prosuđivanja, a u suprotnom od djetetova pravnog zastupnika. Ako postoji opasnost od propisno utvrđenog sukoba interesa između djeteta i njegova pravnog zastupnika, snimka se može izraditi samo uz suglasnost skrbnika ad litem (administrateur ad hoc), ako je on dodijeljen djetetu, ili ako takav skrbnik nije imenovan, samo uz izričito i propisno obrazloženo odobrenje javnog tužitelja.
 • Odstupajući od navedenog, ako je dijete žrtva kaznenih djela iz članaka od 354. do 360, 364., 365., od 372. do 379., članka 382. stavaka 1. i 2., 385., 393., 394., 397., od 398. do 405., članka 410. stavaka 1. i 2. ili članka 442. stavka 1. Kaznenog zakona ili ako je dijete svjedok kaznenih djela iz članaka od 393. do 397. ili od 400. do 401.a Kaznenog zakona, snimka se mora izraditi na način naveden u stavku 1. , osim ako javni tužitelj odluči da nema potrebe za njezinom izradom jer su dijete ili njegov pravni zastupnik ili, kada je to primjenjivo, skrbnik ad litem, iznijeli prigovor na izradu takve snimke.
 • Snimka služi kao dokaz. Na izvornik se stavlja pečat te se izrađuje popis kopija i one se dodaju u spis. Snimke mogu bez premještanja poslušati ili pregledati stranke i vještak uz odobrenje javnog tužitelja, i to na mjestu koje on utvrdi.
 • Svako dijete iz stavka 3. ima pravo da u njegovoj pratnji na saslušanju bude odrasla osoba koju odabere, osim ako javni tužitelj odluči drukčije na temelju obrazložene odluke o dotičnoj osobi donesene u interesu djeteta ili u cilju utvrđivanja istine.

Žrtve trgovine ljudima ili nasilja u obitelji pod određenim uvjetima primaju posebnu zaštitu.

Dijete sam – imam li posebna prava?

Djeca žrtve imaju niz dodatnih prava:

 • pravo da rok zastare, tj. razdoblje nakon kojeg se protiv kaznenih djela više ne može voditi sudski postupak, ne počne teći do dana kada napune 18 godina za kaznena djela počinjena protiv žrtve, kao što su napad na ćudoređe, silovanje i trgovina ljudima, seksualno iskorištavanje, ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesne ozljede, zlostavljanje i davanje opojnih droga
 • pravo da javni tužitelj ili istražni sudac imenuje posebnog zastupnika nazvanog administrateur ad hoc (skrbnik ad litem) ako barem jedan pravni zastupnik žrtve ne štiti njezine interese u potpunosti. Taj posebni zastupnik štiti interese žrtve i ostvaruje prava koja žrtva ima u svojstvu građanskopravne stranke
 • pravo da primi obavijest o pokretanju kaznenog postupka i o pravu da podnese građansku tužbu preko svojeg pravnog zastupnika ili skrbnika ad litem
 • pravo da se izradi videosnimka ili audiosnimka njihova saslušanja kako bi se izbjegla traumatizacija zbog ponavljanja izjava nekoliko puta tijekom postupka, uz odobrenje javnog tužitelja i nakon što se dobije pristanak žrtvi ili njihovih pravnih zastupnika ili skrbnika ad litem. Snimka je obvezna za kaznena djela povezana s napadom na ćudoređe i silovanjem, prostitucijom, trgovinom ljudima i njihovim izrabljivanjem, ubojstvom, namjernim ubojstvom, nanošenjem teške ozljede, osim ako javni tužitelj odluči da nema potrebe za njezinom izradom jer su žrtva ili njezin pravni zastupnik iznijeli prigovor na izradu takve snimke
 • pravo da im u pratnji bude njihov pravni zastupnik ili osoba koju odaberu.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Svaka osoba čiji je srodnik izgubio život kao žrtva kaznenog djela i koja tvrdi da joj je prouzročena šteta ima pravo na žalbu pokretanjem građanske tužbe pred nadležnim istražnim sucem.

U tom slučaju osobe imaju konkretno sljedeća prava:

 • pravo da zatraže naknadu štete od optuženika
 • pravo da budu uključene u istragu koju provodi istražni sudac
 • pravo da od istražnog suca zatraže dodatne istrage
 • pravo na žalbu pred sudskim vijećem protiv određenih istraga koje imaju utjecaj na njihove građanske interese
 • pravo da ih se sasluša samo ako to žele
 • pravo da se ako to bude nužno suoče s optuženikom
 • pravo na pristup spisu u uredu istražnog suca nakon prvog ispitivanja optuženika i dan prije svake istrage za koju je potrebna pravna pomoć
 • pravo da od istražnog suca zatraže presliku spisa nakon završetka istrage
 • pravo da zatraže izvješće vještaka, čuju svjedočenja i pravo na povrat oduzetih predmeta
 • pravo na pregled mjesta počinjenja kaznenog djela.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

Treća strana na koju je utjecalo kazneno djelo počinjeno protiv njezina srodnika ima sljedeća prava:

 • pravo da od Ureda javnog tužitelja zatraži presliku zapisnika u kojem je opisano kazneno djelo koje na tu osobu utječe kao na treću stranu
 • pravo da je javni tužitelj automatski obavijesti o datumu ročišta na kojem će se rješavati njezin predmet
 • pravo da, prema potrebi, od tajništva okružnog suda ili prekršajnog suda zatraži presudu koja je donesena u predmetu.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Pod kojim uvjetima? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Kazneno mirenje alternativa je kaznenom progonu. U načelu omogućuje rješavanje sporova bez intervencije sudova. Mirenje između počinitelja i žrtve moguće je samo prije početka kaznenog postupka. Javni tužitelj može odlučiti primijeniti mirenje ako mu se čini da bi se na taj način vjerojatno mogla nadoknaditi prouzročena šteta ili okončati narušeno stanje nastalo zbog kaznenog djela ili pridonijeti rehabilitaciji počinitelja kaznenog djela. Mirenje se isključuje ako je počinitelj kaznenog djela osoba s kojom žrtva živi. Za tu je opciju potrebna suglasnost i počinitelja kaznenog djela i žrtve.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

U Zakonu o kaznenom postupku na internetskim stranicama Legilux.

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Posljednji put ažurirano: 08/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Žrtve kaznenog djela kaznenu prijavu mogu podnijeti:

 • luksemburškoj policiji
 • javnom tužitelju nadležnom za predmetno područje.

Iako svatko može prijaviti kazneno djelo, ako žrtve namjeravaju sudjelovati u postupku kao građanskopravna stranka, moraju podnijeti pritužbu osobno ili preko svojeg odvjetnika.

Žrtve mogu podnijeti privatnu tužbu protiv počinitelja pred prekršajnim sudom ili kaznenim vijećem okružnog suda.

Pritužba se podnosi na jednom od službenik jezika u Luksemburgu, odnosno luksemburškom, francuskom ili njemačkom jeziku. Žrtve koje ne govore nijedan od triju navedenih jezika imaju pravo na besplatne usluge usmenog prevoditelja. Zahtjev se po mogućnosti podnosi u pisanom obliku, pri čemu ne postoji unaprijed zadani način njegova pisanja, a mora uključivati sljedeće:

 • prezime, ime, mjesto i datum rođenja, zanimanje i prebivalište podnositelja pritužbe
 • događaj zbog kojeg je nastala pretrpljena šteta
 • prirodu štete.

Razdoblje u kojem žrtva mora podnijeti pritužbu prvenstveno ovisi o roku zastare kaznenog djela. Rok iznosi od jedne do deset godina.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Žrtve imaju sljedeća prava:

 • pravo da ih se automatski obavijesti o datumu i razlozima zaključenja njihova predmeta
 • pravo da ih se na zahtjev obavijesti da se njihov predmet istražuje u okviru pravosudne istrage
 • pravo da ih se na zahtjev obavijesti o stanju kaznenog postupka
 • pravo da ih javni tužitelj automatski obavijesti o datumu ročišta na kojem će se rješavati njihov predmet
 • pravo da na zahtjev dobiju informacije o pravomoćnoj presudi u kaznenom postupku.

Kad se zahtjev podnese pred javnim tužiteljem on će u roku od 18 mjeseci od primitka zahtjeva ili optužbe obavijestiti žrtvu o svakoj daljnjoj mjeri, uključujući prema potrebi o zaključenju predmeta i glavni razlog za takvu odluku.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

Kako bi se osigurao pristup pravosuđu u slučaju da žrtve nemaju dostatna sredstva, posebno u pogledu zajamčenog minimalnog dohotka, one imaju pravo na punu besplatnu pravnu pomoć u svrhu obrane svojih interesa. Navedenu pomoć pruža Vijeće Odvjetničke komore ako to zatraži žrtva i ako je ona:

 • državljanin Luksemburga
 • strani državljanin kojem je dopušteno nastaniti se u zemlji
 • državljanin države članice Europske unije (EU)
 • strani državljanin izjednačen s državljanima Luksemburga u pitanjima besplatne pravne pomoći na temelju međunarodnog ugovora.

Za utvrđivanje financijskih sredstava u obzir se uzimaju ukupan bruto dohodak i bogatstvo, kao i dohodak osoba koje žive u istom kućanstvu. Osim u slučaju ograničenih sredstava, žrtve imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć i ako se na temelju ozbiljnih razloga povezanih s njihovom socijalnom, obiteljskom ili materijalnom situacijom smatra da ispunjavaju uvjete za to.

Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć mora se podnijeti s pomoću upitnika dostupnog u Središnjoj službi socijalne pomoći (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) koji se uz potpisžrtva dostavlja mjesno nadležnom predsjedniku Odvjetničke komore (u Diekirchu ili Luxembourgu).

Upitnik koji je potrebno ispuniti uključivat će posebno sljedeće:

 • identitet (prezime, ime/imena, mjesto i datum rođenja, zanimanje, prebivalište, bračno stanje, državljanstvo) žrtve
 • prirodu spora za koji je potrebna besplatna pravna pomoć
 • obiteljsku situaciju žrtve
 • Poveznica se otvara u novom prozorufinancijske okolnosti žrtve.

Žrtve mogu navesti i ime odvjetnika (ili više njih) kojeg žele da im se dodijeli u okviru pravne pomoći ili, ako je to primjenjivo, navesti ime odvjetnika koji im je trenutačno dodijeljen.

Žrtve zahtjevu trebaju priložiti sljedeće dokumente:

 • presliku njihova identifikacijskog dokumenta
 • Poveznica se otvara u novom prozorupotvrdu o registraciji u Zajedničkom centru za socijalnu sigurnost (Centre Commun de la Sécurité Sociale – CCSS), kao i za osobe koje s njima žive u kućanstvu
 • za dotičnu osobu i svakog člana kućanstva: platnu listu (ili potvrdu o dohotku koju je izdao CCSS), potvrde o zajamčenom minimalnom dohotku te potvrde o naknadi za nezaposlenost ili o mirovini ili druge potvrde koje se odnose na posljednja tri mjeseca i u kojima su navedeni bruto iznosi (bankovni izvodi nisu dovoljni)
 • potvrdu Nacionalnog fonda solidarnosti (Fonds national de solidarité) za svakog člana kućanstva da je stanje na računu nula ako kućanstvo ne prima sredstva iz tog fonda
 • ako kućanstvo prima ili plaća naknadu za uzdržavanje, dokument u kojem se navodi plaćeni ili primljeni iznos (bankovni izvodi iz protekla tri mjeseca, primjerice)
 • potvrdu o posjedovanju ili neposjedovanju nekretnine koju svakog člana kućanstva izdaje luksemburška Porezna uprava (Administration des contributions directes)
 • popratne dokumente u pogledu vlasništva nekretnine u inozemstvu, ako je primjenjivo
 • dokaze o pokretninama (novac, ušteđevina, dionice, obveznice itd.)
 • ako je kućanstvo u najmu, primjerak ugovora o najmu i potvrde o plaćanju najamnine za posljednja tri mjeseca
 • ako kućanstvo otplaćuje hipoteku, dokaz plaćanja mjesečnog iznosa
 • dokaze o dohotku ostvarenom od nekretnina i pokretnina
 • dokumente povezane s predmetom o kojem je riječ.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Nakon provjere nedostatnosti sredstava, predsjednik Odvjetničke komore ili član kojeg on ovlasti za tu svrhu poslat će obavijest o tome običnom poštom ako je zahtjev za besplatnu pravnu pomoć odobren ili preporučenim pismom ako je zahtjev odbijen. Predsjednik imenuje odvjetnika kojeg je žrtva sama odabrala ili određuje odvjetnika ako ga žrtva nije odabrala ili ako predsjednik njezin odabir smatra neprikladnim.

Javne bilježnike i sudske izvršitelje po službenoj dužnosti imenuje sud koji predmet rješava u okviru besplatne pravne pomoći.

Ako se besplatna pravna pomoć odobri tijekom postupka, troškovi koje je platila žrtva bit će joj nadoknađeni.

Troškovi za koje se ne odobrava povrat

Ako žrtva primi besplatnu pravna pomoć, a naloži joj se da plati troškove, te će troškove snositi država.

Besplatna pravna pomoć u kaznenim predmetima ne pokriva troškove i novčane kazne određene osuđenim osobama.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen prije pokretanja sudskog postupka?

Ako se predmet zaključi prije pokretanja sudskog postupka, u obavijesti se navode uvjeti pod kojima žrtve mogu pokrenuti postupak podnošenjem privatne tužbe ili građanskopravnog zahtjeva.

Ako su kazne za kaznena djela kaznenopravne sankcije ili korektivne sankcije, obavijest uključuje informaciju da se žrtve mogu obratiti glavnom javnom tužitelju, koji ima pravo naložiti državnom tužitelju da pokrene kazneni postupak.

Ako sudbeno vijeće (Chambre du conseil) odluči da neće uputiti kazneni predmet na sud koji bi odlučivao o krivnji navodnog počinitelja, žrtve mogu podnijeti žalbu sudbenom vijeću žalbenog suda. Stoga imaju pravo podnijeti zahtjeve i primjedbe tom vijeću.

Ako sudbeno vijeće odluči da neće nastaviti s predmetom zbog činjeničnih, a ne pravnih elemenata, žrtve ipak mogu građanskom sudu podnijeti zahtjev za naknadu štete.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Kao i tijekom istražnog postupka, žrtve mogu sudjelovati u postupku bez posebnog statusa ili kao građanskopravna stranka.

Žrtve mogu biti prisutne na javnoj raspravi ili raspravi koja je zatvorena za javnost, ali samo ako su pozvani kao svjedoci. Mogu biti pozvani kao svjedoci i na usmena očitovanja. U tom cilju primaju pisani poziv od javnog tužitelja i moraju odgovoriti na pitanja suda i na pitanja koja postavi odvjetnik protustranke. Žrtve tijekom suđenja sjede u stražnjem dijelu sudnice kako ne bi bile u izravnom kontaktu s optuženikom.

Građanskopravne stranke primaju pisani poziv na usmena očitovanja. Imaju pravo biti prisutne i na javnim raspravama ili raspravama koje su zatvorene za javnost te moraju biti prisutne kako bi dostavile svoje zahtjeve. Građanskopravne stranke svoj iskaz u načelu daju nakon saslušanja svjedoka. Osim toga, u predmetu mogu iznositi tvrdnje u pogledu svih pitanja povezanih sa svojim građanskim interesima i mogu svjedočiti o činjenicama.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, oštećena stranka ili privatni tužitelj?

Vaša službena uloga u pravosudnom sustavu uloga je žrtve bez posebnog statusa. Žrtve imaju pravo uključiti se u postupak kao građanskopravne stranke.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Žrtve konkretno imaju sljedeća prava:

 • pravo da upotrebljavaju jezik koji razumiju ili da mogu iskoristiti usluge usmenog prevoditelja ako žalbu podnose policijskoj službi
 • pravo na besplatnu presliku pritužbe i dokumenata koje su podnijeli u prilog toj pritužbi
 • pravo da na jeziku koji razumiju prime potvrdu u kojoj se navodi broj spisa te datum i mjesto njihovih pritužbi i pravo da dobiju potvrdu primitka pritužbi podnesenih javnom tužitelju
 • pravo da im pomaže odvjetnik ili da ih on zastupa
 • pravo da ih se automatski obavijesti o datumu i razlozima zaključenja njihova predmeta
 • pravo da ih se na zahtjev obavijesti da se njihov predmet istražuje u okviru pravosudne istrage
 • pravo da ih se na zahtjev obavijesti o stanju kaznenog postupka
 • pravo da ih državnoodvjetničke službe automatski obavijeste o datumu ročišta na kojem će se rješavati njihov predmet
 • pravo da na zahtjev dobiju informacije o pravomoćnoj presudi u kaznenom progonu
 • pravo da od suca koji razmatra zahtjeve za primjenu privremenih mjera zatraže da donese privremenu mjeru ako se postojanje odgovornosti druge strane ne može ozbiljno dovesti u pitanje.

Građanskopravne stranke imaju i sljedeća prava:

 • pravo da zatraže naknadu štete od optuženika
 • pravo da budu uključene u istragu koju nalaže istražni sudac
 • pravo da od istražnog suca zatraže dodatne istrage
 • pravo na žalbu pred sudskim vijećem protiv određenih istraga koje imaju utjecaj na njihove građanske interese
 • pravo da ih se sasluša samo ako to žele
 • pravo da se ako to bude nužno suoče s optuženikom
 • pravo da imaju pristup spisu u uredu istražnog suca nakon prvog ispitivanja optuženika i dan prije svakog izvođenja dokaza za koje je potrebna pravna pomoć
 • pravo da od istražnog suca zatraže presliku spisa nakon završetka istrage
 • pravo da zatraže izvješće vještaka, čuju svjedočenja i pravo na povrat oduzetih predmeta
 • pravo na pregled mjesta počinjenja kaznenog djela.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Svjedoci mogu biti prisutni na raspravama i sucu pod prisegom otkriti sve što znaju o činjenicama. Svjedoci moraju odgovoriti na pitanja suda i na pitanja koja postavi odvjetnik protustranke.

Građanskopravne stranke u predmetu mogu iznositi tvrdnje u pogledu svih pitanja povezanih sa svojim građanskim interesima i mogu svjedočiti o činjenicama. Odvjetnik građanskopravne stranke može ispitati vještake, kao i svjedoke obrane.

Svi se dokazi u načelu prihvaćaju ako se razumno i na temelju iskustva može priznati da oni sucu mogu pomoći da donese odluku. Dokazi se mogu iznijeti pod uvjetom da je održana kontradiktorna rasprava.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Žrtvi će se priopćiti sljedeće informacije:

 • na zahtjev: status kaznenog postupka
 • automatski: datum ročišta na kojem će se rješavati njihov predmet
 • na zahtjev: pravomoćna presuda u kaznenom postupku.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Ako se pritužba podnosi policiji, podnositelji besplatno primaju presliku pritužbe odmah ili u roku od mjesec dana nakon podnošenja. Podnositelji pritužbe mogu i od suda zaduženog za njihove predmete zatražiti posebne postupovne korake.

Ako su se podnositelji pritužbe u postupak uključili kao građanskopravne stranke, imaju pravo na pristup spisu u uredu istražnog suca nakon prvog ispitivanja optuženika i dan prije svakog izvođenja dokaza za koje je potrebna pravna pomoć.

Istražni sudac nakon završetka postupka dostavlja spis javnom tužitelju. U svojstvu građanskopravne stranke imate pravo pregledati spis najmanje osam radnih dana prije nego što sudsko vijeće ispita predmet.

Građanskopravne stranke koje mogu dokazati legitiman osobni interes u razumnom roku prije utvrđenog datuma ročišta imaju pravo primiti primjerak spisa, osim ako je riječ o oduzetim ispravama i dokumentima. Kako bi ostvarili to pravo moraju podnijeti zahtjev javnom tužitelju.

Posljednji put ažurirano: 08/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

3 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Na svaku pravomoćnu presudu primjenjuje se načelo res judicata čim se ona donese. Smatra se da ona kao takva predstavlja istinu sve dok se ne ukine upotrebom pravnog sredstva utvrđenog zakonom. Sudac obično odluku o kaznenim i građanskim tužbama donosi u istoj presudi.

Zbog prava na pošteno suđenje navedeno načelo res judicata primjenjuje se samo na osobe koje su bile stranke u kaznenom postupku i na dijelove odluke u pogledu kojih su te stranke mogle izraziti svoje stavove. U svojstvu žrtve možete podnijeti žalbu samo ako ste u postupku sudjelovali kao građanskopravna stranka.

U tom svojstvu možete podnijeti žalbu, ali samo u pogledu svojih građanskih interesa i ako je žalba u vašem interesu, tj. ako je sud odbio vaš zahtjev za naknadu troškova ili ako smatrate da iznos koji vam je dodijeljen nije dovoljan.

Dakle, ne možete podnijeti žalbu jer se ne slažete s izrečenom kaznom ili jer je sud oslobodio optuženika. Samo javni tužitelj može pokrenuti žalbu u pogledu kaznenog dijela postupka.

Posavjetujte se sa svojim odvjetnikom kako biste utvrdili je li mudro podnijeti žalbu. Ako vaš odvjetnik odgovori potvrdno, žalba se u roku od 40 dana mora podnijeti tajništvu suda koji je donio presudu.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Nakon donošenja presude možete dobiti njezin primjerak.

Žalbu možete podnijeti i vi sami, ali samo ako ste u postupku sudjelovali kao građanskopravna stranka i samo u pogledu svojih građanskih interesa (vidjeti točku 1.).

Ako se planira uvjetni otpust, možete dostaviti prigovor javnom tužitelju, koji je zadužen za izvršenje kazne.

I dalje vas može zastupati odvjetnik.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

U svojstvu građanskopravne stranke imate pravo na besplatnu pravnu pomoć za sva pitanja koja se odnose na donošenje presude.

U svojstvu žrtve namjernog kaznenog djela kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, pod određenim uvjetima možete Ministarstvu pravosuđa podnijeti zahtjev za naknadu štete koju plaća država ako vam je ne može isplatiti počinitelj kaznenog djela.

Policija i pravosudni sustav obvezni su vam kao žrtvi ponuditi zaštitu. Svaka odluka u pogledu uvjetnog otpusta osuđene osobe može podlijegati posebnim uvjetima koji se, konkretno, odnose na zaštitu društva i žrtve.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Imate pravo na zahtjev dobiti informacije o svakoj pravomoćnoj presudi u kaznenom postupku.

Kad je riječ o kazni izrečenoj počinitelju kaznenog djela, imajte na umu da se u osuđujućoj presudi moraju navesti primijenjene odredbe zakona, a da se ne iznose uvjeti, činjenice koje čine kazneno djelo za koje je optuženik optužen ili izrečena kazna (ili više njih) (članak 195. Zakona o kaznenom postupku). Za sva pitanja povezana s izvršenjem kazni možete se obratiti Službi za izvršavanje kazni Ureda glavnog javnog tužitelja.

Pravomoćno osuđena osoba u Luksemburgu bit će smještena u zatvor u Schrassigu ili Givenichu.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku, ako podnesete poseban zahtjev Uredu glavnog javnog tužitelja, možete biti obaviješteni o puštanju počinitelja kaznenog djela na slobodu ili njegovu bijegu iz zatvora ako za vas postoji opasnost ili utvrđeni rizik od nanošenja štete, osim ako postoji utvrđeni rizik od nanošenja štete počinitelju.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 08/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

4 - Naknada

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja? (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)?

U većini predmeta sud pred kojim se vodi postupak u slučaju da utvrdi krivnju optuženika određuje iznos odštete i kamata koje se žrtvama dodjeljuju kao naknada za pretrpljeni gubitak.

Kako bi se sud pozvao da donese odluku o naknadi, ključno je da žrtve interveniraju i priključe se privatnoj tužbu u okviru kaznenog postupka. Žrtve se u privatnu tužbu mogu uključiti u bilo kojem trenutku istražnog postupka. Žrtve nisu obvezne pojaviti se na raspravi. Može ih zastupati odvjetnik i podnijeti njihove zahtjeve u pisanim obliku prije rasprave.

Ako se žrtve ne uključe u privatnu tužbu i ne podnesu nikakav zahtjev, sud im na vlastitu inicijativu neće moći dodijeliti odštetu i kamate.

Žrtve koje se ne uključe u privatnu tužbu tijekom rasprave u okviru kaznenog postupka ne gube pravo na naknadu.

Žrtve će moći pokrenuti postupak protiv počinitelja pred građanskim sudovima pod uvjetom da to učine prije nego što istekne rok zastare utvrđen građanskim pravom i pod uvjetom da dokažu da predmetne činjenice čine građanskopravni delikt.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Uloga je kaznenog suda kvantificirati štetu koju su pretrpjele žrtve, ali sud se ne uključuje u naplatu dodijeljene odštete i kamata.

Žrtve nakon pravomoćne presude same poduzimaju korake kako bi im počinitelj kaznenog djela platio odštetu.

Za postupak naplate odštete i kamata najčešće će se pobrinuti odvjetnik, prvo mirnim putem, odnosno stupanjem u kontakt s odvjetnikom osuđene osobe ili podnošenjem zahtjeva sudskom izvršitelju da se presuda izvrši.

Ako sud koji donosi presudu izrekne uvjetnu kaznu koja uključuje obvezu plaćanja naknada, javni tužitelj, koji je zadužen za izvršenje kazni provjerit će ispunjavaju li osuđene osobe svoju obvezu.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Pod kojim uvjetima?

Sud tijekom suđenja može odobriti privremeno plaćanje naknade, na primjer do rezultata izvješća vještaka. Ako počinitelj kaznenog djela odbije ili ne može platiti naknadu, Ministarstvo pravosuđa može preuzeti plaćanje ako se dokaže potreba za tim.

Imam li pravo na odštetu od države?

Izmijenjeni Zakon od 12. ožujka 1984. o odšteti za određene žrtve kaznenih djela kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda osnova je za pravo na naknadu koja se isplaćuje iz državnog proračuna u korist određenih žrtava kaznenih djela. To je važna mjera za žrtve u sljedećim slučajevima:

nije utvrđen identitet počinitelja, utvrđen je identitet počinitelja, ali nije moguće utvrditi gdje se nalazi počinitelj je nesolventan.

Kako bi ostvarile to pravo, žrtve moraju podnijeti zahtjev Ministarstvu pravosuđa, koje će u roku od šest mjeseci donijeti odluku o zahtjevima za odštetu. Zahtjevi se moraju sastaviti na francuskom, njemačkom ili luksemburškom jeziku i u njima se moraju navesti datum, mjesto i točna priroda činjenica. Dokazi činjenica i štete koju je pretrpjela žrtva moraju se priložiti tom dokumentu u prilog zahtjevu.

Pravo na naknadu podliježe određenim uvjetima u nastavku koje žrtve moraju ispuniti.

Žrtve moraju imati stalno i uobičajeno boravište u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu ili biti državljani jedne od država članica Europske unije ili Vijeća Europe. Osim toga, u vrijeme počinjenja kaznenog djela žrtve moraju imati potpuno važeće isprave Velikog Vojvodstva Luksemburga ili biti žrtve kaznenog djela iz članka 382. stavka 1. Kaznenog zakona [Trgovina ljudima].

Pretrpljena šteta mora biti posljedica namjernih radnji koje su po prirodi kazneno djelo.

Šteta mora biti tjelesna ozljeda, a ne samo materijalna šteta (što isključuje, na primjer, naknadu u slučaju obične krađe).

Šteta mora prouzročiti ozbiljno narušavanje životnih uvjeta, što može nastati zbog gubitka ili smanjenja dohotka, povećanja izvanrednih troškova ili rashoda, ili nesposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, gubitka godine dana školovanja, tjelesne ili psihičke ozljede ili moralne ili estetske štete, kao i tjelesne ili duševne boli. Žrtve kaznenog djela iz članaka od 372. do 376. Kaznenog zakonika ne moraju dostaviti dokaze o tjelesnoj ili psihičkoj ozljedi, za koju se pretpostavlja da postoji.

Država plaća naknadu samo ako žrtva ne može dobiti djelotvornu i dostatnu naknadu na neki drugi način (npr. od počinitelja, službe socijalne sigurnosti ili na temelju pokrića iz osobnog osiguranja).

Važno je znati da se isplata naknade može odbiti ili smanjiti zbog ponašanja žrtava u vrijeme kada je kazneno djelo počinjeno ili zbog njihova odnosa s počiniteljem.

Ako država isplaćuje naknadu žrtvama, one se bez obzira na to mogu uključiti u građansku tužbu i potraživati dodatne iznose od počinitelja ako smatraju da naknada nije dostatna. Žrtve u tom slučaju moraju obavijestiti sud o činjenici da su državi podnijeli zahtjev za naknadu ili da su od države primili takvu naknadu, ovisno o tome što je primjenjivo.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Žrtve imaju pravo na naknadu ako počinitelj nije osuđen pod uvjetom da su žrtve kaznenog djela i nije utvrđen identitet počinitelja, ili je počinitelj utvrđen, ali nije moguće utvrditi gdje se nalazi, ili ako je počinitelj nesolventan.

Ako nema suđenja pa sud ne može utvrditi iznos naknade, Ministarstvo pravosuđa može dodijeliti fiksni iznos i/ili o svojem trošku zatražiti izvješće vještaka kako bi se odredio iznos naknade koji će se dodijeliti žrtvi.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o zahtjevu za naknadu?

Ako se na odgovarajući način dokaže potreba za tim, ministar pravosuđa može odobriti isplatu tijekom postupka ispitivanja zahtjeva.

Posljednji put ažurirano: 08/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Kao žrtva kaznenog djela možete se obratiti sljedećim glavnim službama za potporu žrtvama:

A. Služba vlade:

Središnja služba socijalne pomoći (SCAS) – Službe za potporu žrtvama (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV) u Luxembourgu

Vrste potpore:

 • psihološko i psihoterapeutsko savjetovanje
 • služba za pravne informacije
 • terapijska skupina za žrtve nasilja u obitelji
 • pratnja žrtvama tijekom pravnog postupka.

PODACI ZA KONTAKT:

Bâtiment Plaza Liberty, Entrée C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
Mobitel: (+352 ) 621 32 65 95

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruscas-sav@justice.etat.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nevladine organizacije:

1. Potpora žrtvama kaznenih djela (Aide aux Victimes de la Criminalité) – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Vrste potpore:

 • služba za pravne savjete
 • moralna, financijska i materijalna potpora.

PODACI ZA KONTAKT:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel.: (+352) 40 20 40

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruwrl@pt.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Službe za potporu žrtvama nasilja u obitelji

Postoje tri takve službe:

– SAVVD u Luxembourgu, dio neprofitnog udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse) asbl

Vrste potpore:

 • psihosocijalna savjetovanja
 • pravne informacije i potpora
 • pravne, administrativne i socijalne informacije i potpora nakon što javni tužitelj naloži da se počinitelj kaznenog djela izdvoji iz obitelji
 • planiranje pravnih koraka
 • pratnja žrtvama, među ostalim na sudu, u uredu odvjetnika, kod liječnika
 • pružanje smjernica
 • savjetovanja i zaštitne mjere protiv uznemiravanja
 • utvrđivanje plana zaštite za žrtve.

PODACI ZA KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 18 62
Telefaks: (+352) 26 48 18 63

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucontact@savvd.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA u Luxembourgu, dio neprofitnog udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse)

Za djecu koja su izravne i neizravne žrtve nasilja u obitelji povezanog s izdvajanjem počinitelja iz obitelji.

Vrste potpore:

 • briga za djecu i adolescente žrtve nasilja u obitelji povezanog s mjerom deložacije
 • kao služba za pružanje psihološke pomoći djeci i adolescentima žrtvama nasilja u obitelji psihološka potpora za djecu i adolescente koji su žrtve nasilja u obitelji te za njihove obitelji.

PODACI ZA KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Telefaks: (+352) 26 48 18 63

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucontact@psyea.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES u Dudelangeu, dio zaklade Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Usluge potpore za djecu koja su izravne i neizravne žrtve nasilja u obitelji povezane s izdvajanjem počinitelja iz obitelji.

Vrste potpore:

 • briga za djecu i adolescente žrtve nasilja u obitelji povezane s mjerom deložacije

PODACI ZA KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 7272 89

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorualternatives@profamilia.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Usluge savjetovanja za žene koje su žrtve nasilja

Vrste potpore:

 • telefonska savjetovanja
 • psihosocijalna savjetovanja
 • pravne, administrativne i socijalne informacije i potpora
 • planiranje pravnih koraka
 • usluge pratnje ženama u drugim stručnim službama, kao što su odvjetnik, sud ili policija
 • razgovor za prijem u sklonište za žene
 • edukacija i predavanje o nasilju u obitelji
 • seminari i skupine za raspravu.

Postoje četiri takve skupine:

– VISAVI (Život bez nasilja)(VISAVI (Vivre Sans Violence)) u Luxembourgu dio neprofitnog udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse)

Centar za pružanje usluga savjetovanja ženama koje su žrtve nasilja u obitelji

PODACI ZA KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 08 77 -1
Telefaks: (+352) 26 48 26 82

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorufeminfo@visavi.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://fed.lu/wp/services/visavi/

– CENTAR JUG (FOYER SUD) u gradu Esch-sur-Alzette, dio Nacionalnog vijeća žena u Luxembourgu (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Centar koji pruža usluge savjetovanja za žene u nevolji, uključujući žrtve nasilja.

PODACI ZA KONTAKT:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Telefaks: (+352) 54 5757 57

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorufoyersud@pt.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Centar OZANAM u Luxembourgu

– Centar OZANAM sjever (OZANAM Nord) u Wiltzu, dio zaklade Kuća otvorenih vrata (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Centri koji pružaju usluge savjetovanja za žene u nevolji, uključujući žrtve nasilja.

PODACI ZA KONTAKT:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel.: (+352) 48 83 47

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruozanam@fmpo.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

PODACI ZA KONTAKT:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: (+352) 26 95 39 59

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruozanam.nord@fmpo.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA u Dudelangeu, dio zaklade Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Centar koji pruža usluge savjetovanja za žene u nevolji, uključujući žrtve nasilja.

PODACI ZA KONTAKT:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: (+352) 51 72 72 -41
Telefaks: (+352) 52 2188

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorufemmes@profamilia.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.cnfl.lu/

4. Centar koji pruža usluge savjetovanja za djecu i adolescente koji su registrirane žrtve nasilja u obitelji

Postoje četiri centra:

– PSY EA u Luxembourgu, dio neprofitnog udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse)

Usluge psihološke pomoći za djecu i adolescente u dobi od 3 do 21 godinu koji su žrtve ili svjedoci nasilja u obitelji i njihovim obiteljima.

Vrste potpore:

 • psihološka potpora djeci i adolescentima koji su žrtve nasilja u obitelji i njihovim obiteljima.

PODACI ZA KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Telefaks: (+352) 26 48 18 63

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucontact@psyea.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES u Dudelangeu, dio zaklade Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Usluge savjetovanja za djecu i adolescente u dobi od 0 do 27 godina koji su žrtve ili svjedoci fizičkog i psihičkog nasilja, uključujući nasilje u obitelji, te njihove obitelji.

Vrste potpore:

 • psihološka potpora za djecu i njihove obitelji
 • potpora bliskim obiteljskim odnosima i uzajamnom poštovanju
 • podizanje svijesti i rad na prevenciji.

PODACI ZA KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 7272 89

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorualternatives@profamilia.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE u Dudelangeu, dio neprofitnog udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse)

Savjetovanje i informiranje djevojaka u nevolji (u dobi od 12 do 21 godinu) koje su žrtve fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja.

Vrste potpore:

 • pojedinačni razgovori
 • potpora u administrativnim postupcima
 • pomoć u traženju smještaja pod stalnim nadzorom socijalnih radnika
 • pomoć za mogući prijem u sklonište Meederchershaus.

PODACI ZA KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 41 49
Telefaks: (+352) 27 1259 89

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfofilles@pt.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE u Luxembourgu, dio neprofitne organizacije Alupse

Psihološko savjetovanje i usluge terapije za djecu u dobi od 0 do 21 godinu koja su žrtve fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i njihovim obiteljima.

PODACI ZA KONTAKT:

8, rue Tony Bourg
L-1278 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 18 48 -1
Telefaks: (+352) 26 19 65 55

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorualupse@pt.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Akreditirani centar za savjetovanje, informacije i pomoć za muškarce i dječake u nevolji koji su žrtve nasilja – infoMann u Luxembourgu, dio neprofitnog udruženja actTogether

Vrste potpore:

 • psihološka i socijalna potpora te savjetovanja
 • službe za informiranje i dokumentiranje
 • podizanje svijesti i edukacija
 • pružanje usluga pratnje i potpore muškarcima pri njihovu prijemu u sklonište za muškarce.

PODACI ZA KONTAKT:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 49 65
Telefaks: (+352 ) 27 49 65 65

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@infomann.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.infomann.lu/

6. Akreditirani centar za savjetovanje i pomoć za počinitelje kaznenih djela s elementima nasilja, uključujući nasilje u obitelji – Riicht eraus u Luxembourgu, dio luksemburškog Crvenog križa

Vrste potpore:

 • pružanje usluga savjetovanja, slušanja, potpore, pomoći i pratnje počiniteljima (muškarcima i ženama) djela nasilja u obitelji povezanih s deložacijom, na temelju naloga suda ili dobrovoljno.
 • poticanje razvijanja svijesti i odgovornosti počiniteljâ
 • kratkoročna zaštita žrtava
 • upravljanje sukobima i jačanje samopouzdanja
 • pružanje potpore osobama koje su se obvezale da će se promijeniti
 • pomoć u razvoju praktičnih strategija na temelju kojih se omogućuje trajna promjena stava i ponašanja počiniteljâ
 • potpora osobama koje žele promijeniti svoje nasilno ponašanje
 • skupine za raspravu.

PODACI ZA KONTAKT:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 55-5800
Telefonska linija za pomoć Crvenog križa: (+352)27 55
Telefaks: (+352) 27 55-5801

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruriichteraus@croix-rouge.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Služba za potporu za registrirane žrtve trgovine ljudima

Ambulantna i bolnička njega za sve žrtve trgovine ljudima dostupna ženama, muškarcima i djeci.

Postoje dvije službe i njihov je rad koordiniran:

– SAVTEH u Luxembourgu, dio udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse) asbl

– COTEH u Luxembourgu, dio zaklade Kuća otvorenih vrata (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Vrste potpore:

 • telefonska savjetovanja i savjetovanja uživo
 • psihosocijalna potpora i nadzor
 • psihološka potpora i stabilizacija
 • organiziranje savjetovanja ili medicinske njege
 • pružanje usluga pratnje žrtvi u odjelu za kaznene istrage u svrhu utvrđivanja identiteta
 • pružanje potpore tijekom suradnje žrtve s policijom i javnim tužiteljem
 • usluge pratnje žrtve, posebno kad je riječ o obavljanju postupaka u okviru pravnih, administrativnih i socijalnih tijela
 • koordinacija bolničke njege i organizacija smještaja žrtava prema njihovu spolu i dobi
 • materijalna i financijska pomoć
 • informiranje o pravima žrtava trgovine ljudima, sudskim i administrativnim postupcima, dostupnim naknadama
 • stupanje u kontakt s nevladinim organizacijama u matičnim zemljama tijekom dobrovoljnog povratka.

PODACI ZA KONTAKT:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 26 31
Telefaks: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316919

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorutraite.humains@visavi.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351884

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucoteh@fmpo.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Policija:

Luksemburška policija
Glavna uprava
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 97 -1
Linija za hitne slučajeve: 113
Telefaks: (+352) 49 97-20 99

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucontact@police.public.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Tijela lokalne vlasti

Služba za pravosudne informacije (Service d’accueil et d’information juridique):

– DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

– ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

– LUXEMBOURG

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Služba za pravne informacije „Prava žena”:

URED GLAVNOG JAVNOG TUŽITELJA (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Bâtiment BC ou CR
L-2080 Luxembourg

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministarstva:

– Ministarstvo pravosuđa (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84537
Telefaks: (+352) 26 68 48 61

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@mj.public.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mj.public.lu/

Zadaće:

 • građanski predmeti
 • kazneni predmeti: pružanje naknade žrtvama, besplatna pravna pomoć, mirenje u kaznenim postupcima
 • trgovački predmeti
 • ustroj pravosuđa
 • opća koordinacija upravnih sporova pred administrativnim sudovima
 • kaznene ustanove.

– Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84600
Telefaks: (+352) 22 1125

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@miat.public.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mi.public.lu/

Zadaće u skladu s Odlukom Velikog Vojvode od 28. siječnja 2015.:

 • koordinacija hitnih službi
 • suradnja s nevladinim organizacijama.

– Ministarstvo nacionalne sigurnosti (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84659
Telefaks: (+352) 22 7276

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorusecretariat@msi.etat.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Potpora žrtvama u skladu s luksemburškom Odlukom Velikog Vojvode od 28. siječnja 2015.:

 • Luksemburška policija, Glavni inspektorat policije (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Europska politika pravosuđa i unutarnjih poslova, Politika međunarodne policijske suradnje.

– Ministarstvo jednakih mogućnosti (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel.: (+352) 247 -85806
Telefaks: (+352) 24 1886

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@mega.public.lu
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Zadaće:

 • nasilje u obitelji
 • odbor za suradnju među stručnjacima u borbi protiv nasilja
 • partnerstvo i upravljanje, zajedno s nevladinim organizacijama s akreditacijom Ministarstva jednakih mogućnosti, u području ambulantne i bolničke njege žrtava i počinitelja nasilja u obitelji, žena i muškaraca u nevolji, rodno uvjetovanog nasilja i trgovine ljudima
 • partnerstvo i suradnja s nevladinim organizacijama koje je odobrila država za njegu osoba u nevolji koje su žrtve nasilja.

Dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama

– Luksemburška policija

Dežurna telefonska linija: 113

ponedjeljak – petak, 24 sata dnevno

Luksemburški Crveni križ

Dežurna telefonska linija: 2755

ponedjeljak – petak, 7:00 – 22:00

– Fraentelefon (Žene u nevolji)

Dežurna telefonska linija: (+352) 44 8181

ponedjeljak – petak, 24 sata dnevno

– Fraentelefon (Žene u nevolji)

Dežurna telefonska linija: (+352) 44 8181

ponedjeljak – petak, 9:00 – 15:00

Je li potpora žrtvama besplatna?

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Da, potpora žrtvama besplatna je.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Vidjeti odgovor na prvo pitanje u dijelu B.

Posljednji put ažurirano: 08/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.