Victims' rights - by country

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/05/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela (npr. policije, javnog tužitelja) nakon što je počinjeno kazneno djelo, ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Već pri prvom kontaktu s policijom trebali biste dobiti

 1. informacije o vrsti potpore koju možete dobiti i tijelima od kojih je možete dobiti;
 2. informacije o postupku prijave kaznenog djela i ulozi žrtve u povezanim postupcima;
 3. informacije o tome kako i pod kojim uvjetima možete dobiti zaštitu;
 4. informacije o tome kako i pod kojim uvjetima možete zatražiti pravni savjet, pravnu pomoć ili drugu vrstu savjeta;
 5. informacije o tome kako i pod kojim uvjetima možete zatražiti naknadu štete;
 6. informacije o tome kako i pod kojim uvjetima imate pravo na usluge tumačenja i prevođenja;
 7. ako boravite u državi članici koja nije ona u kojoj je počinjeno kazneno djelo, informacije o svakoj mjeri, postupku ili posebnom režimu dostupnom za zaštitu vaših interesa u Malti;
 8. informacije o postupcima dostupnima za podnošenje žalbe ako je policija povrijedila prava koja imate kao žrtva;
 9. informacije o podacima za kontakt za potrebe informiranja o svojem predmetu;
 10. informacije o dostupnim službama za popravljanje štete;

informacije o tome kako i pod kojim uvjetima imate pravo na nadoknadu troškova nastalih vašim sudjelovanjem u kaznenom postupku.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako živite u Malti i žrtva ste kaznenog djela počinjenog u drugoj državi članici, imate pravo prijaviti to kazneno djelo malteškoj policiji. Nakon što to učinite malteška policija mora bez odlaganja poslati vašu prijavu nadležnom tijelu države članice u kojoj je počinjeno kazneno djelo, osim ako je to tijelo već pokrenulo kazneni progon.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Kada prijavite kazneno djelo policija vam treba dati pisanu potvrdu vaše prijave u kojoj su navedeni osnovni elementi dotičnog kaznenog djela. Nadalje, na zahtjev imate pravo dobiti

 1. informacije o razlozima neprovođenja istrage, prekida istražnog postupka ili nepoduzimanja mjera protiv počinitelja;
 2. informacije o vremenu i mjestu održavanja kaznenog postupka te prirodi optužbi protiv počinitelja;
 3. informacije o svim pravomoćnim presudama donesenima u postupku;
 4. informacije o statusu kaznenog postupka;
 5. informacije o bijegu počinitelja iz pritvora i svim mjerama poduzetima za vašu zaštitu u slučaju počiniteljeva bijega ili puštanja na slobodu.

U slučajevima navedenima pod točkama (a) i (c) trebali biste dobiti obrazloženje ili sažetak dotične odluke.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Policija treba osigurati da razumijete i da vas se razumije. Ako ne razumijete ili ne govorite ni malteški ni engleski, imate pravo zatražiti tumačenje i prijevod na jezik koji razumijete.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem i da me se razumije (ako sam maloljetnik ili osoba s invaliditetom)?

Nadležno tijelo s vama mora komunicirati jednostavnim i razumljivim jezikom, a vaše se osobne značajke trebaju poštovati, uključujući svaki oblik invaliditeta koji može utjecati na vašu sposobnost razumijevanja ili izražavanja. Nadalje, imate pravo da pri prvom kontaktu s policijom uz vas bude osoba po vašem izboru ako zbog posljedica kaznenog djela trebate pomoć da razumijete ili da vas se razumije. Ako je žrtva osoba s invaliditetom ili maloljetnik, policija uvijek traži pomoć socijalnih radnika iz agencije Appoġġ (Aġenzija Appoġġ), a može zatražiti i pomoć drugih stručnjaka u tom području ako to smatra potrebnim.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama? Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Tijekom prvog kontakta s policijom dobit ćete informacije o vrsti potpore koju možete dobiti i tijelima od kojih je možete dobiti, uključujući medicinsku i psihološku pomoć, pa čak i alternativni smještaj. Nadalje, policija bi vas bez odgađanja trebala uputiti službama za potporu žrtvama.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Usluge potpore su povjerljive.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Potpora vam je dostupna čak i ako još niste formalno prijavili kazneno djelo.

Osobna zaštita u slučaju opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Ako se nakon prve procjene zaključi da ste u opasnosti, policija treba bez odlaganja poduzeti mjere kako bi vas zaštitila. Ako policija zaključi da je počinitelj opasna osoba, mogu ga uhititi i hitno pokrenuti postupak pred sudom te zatražiti da sud naloži njegov pritvor.

Isto tako, od policijskog službenika zaduženog za vaš predmet možete zatražiti da vas uključi u program zaštite svjedoka. Trebat ćete dati izjavu da ćete tijekom sudske rasprave svjedočiti protiv počinitelja. Ako je policijski službenik uvjeren da su vaš iskaz ili drugi dokazi koje posjedujete važni za predmet, od javnog će tužitelja zatražiti da vas uključi u program zaštite svjedoka. U taj program mogu biti uključeni i članovi vaše obitelji i drugi srodnici, a sastoji se od mjera za vašu osobnu sigurnost i/ili zaštitu vaše imovine.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Policija.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Da, o tome odlučuje policija.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li na drugi način ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako se tijekom postupka zaključi da vam još uvijek prijeti opasnost, policija od suda može zatražiti izdavanje naloga za vašu zaštitu i zaštitu vaše obitelji.

Kakva je vrsta zaštite dostupna za osobito ranjive žrtve?

U slučaju obiteljskog nasilja žrtve se smiještaju u za to namijenjena skloništa.

Maloljetnik sam – imam li kakva posebna prava?

Ako ste maloljetnik, kazneno djelo umjesto vas može prijaviti vaš roditelj ili skrbnik.

Ako vas, kao maloljetnika, vaš roditelj ili skrbnik ne može zastupati zbog sukoba interesa ili ako ste bez pratnje ili odvojeni od svoje obitelji, sud će na vlastitu inicijativu imenovati odvjetnika specijaliziranog za pravo maloljetnika ili odvjetnika koji pruža pravnu pomoć da zastupa vaše interese.

Član moje obitelji preminuo je zbog posljedica kaznenog djela – koja su moja prava?

Smatrate se žrtvom i imate ista prava kao i žrtva kaznenog djela.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako je žrtva vaš bračni drug, vaše dijete, vaš brat ili vaša sestra, ili ako ste njihov skrbnik, kazneno djelo možete prijaviti umjesto njih.

Imam li pravo koristiti se uslugama mirenja? Pod kojim uvjetima? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Mirenje između počinitelja i žrtve bit će dostupno tijekom kaznenog postupka ako počinitelj prizna krivnju ili bude osuđen za dotično kazneno djelo. U slučaju priznanja ili osuđujuće presude, mirenju se preko sudova (Qrati tal-Ġustizzja) može pristupiti na razne načine. Pristup uslugama mirenja može se dobiti tako da tužitelj i/ili branitelj i/ili probacijski službenik sudu podnese zahtjev za mirenje.

Ako sud prihvati zahtjev, predmet se upućuje Odboru za mirenje između žrtve i počinitelja („Odbor”) koji djeluje u okviru Odjela za probaciju i uvjetni otpust. Nakon što razmotri sve relevantne informacije taj će Odbor odlučiti može li se u tom predmetu provesti mirenje. Ako zaključi da može, predmet se dodjeljuje izmiritelju. Izmiritelj stupa u kontakt sa žrtvom i počiniteljem i sastaje se sa svakim od njih s ciljem organiziranja sastanka kojem će prisustvovati obje stranke. Kako bi postupak mirenja mogao započeti izmiritelj mora osigurati da će obje stranke imati koristi od tog postupka i da ne postoji rizik od sekundarne viktimizacije.

Gdje mogu pronaći zakonodavstvo u kojem su navedena moja prava?

Zakon u kojem su navedena vaša prava jest Zakon o žrtvama kaznenih djela (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – Poveznica se otvara u novom prozorupoglavlje 539. Zakona Malte.

Kad je riječ o mirenju, mjerodavni je zakon Zakon o popravljanju štete (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) - Poveznica se otvara u novom prozorupoglavlje 516. Zakona Malte.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Ako ste žrtva kaznenog djela, možete ga prijaviti policiji. Kazneno djelo u vaše ime mogu prijaviti vaš bračni drug, vaši roditelji, vaša djeca, braća i sestre ili vaš skrbnik. Policiju isto tako možete obavijestiti ako ste doznali za počinjenje nekog kaznenog djela, čak i ako sami niste žrtva tog kaznenog djela.

Kazneno djelo možete prijaviti usmeno u najbližoj policijskoj postaji ili pozivom na broj za hitne slučajeve 112 ako je riječ o takvom slučaju, te podnošenjem pisane prijave u policijskoj postaji ili slanjem pismena. Ako odlučite podnijeti pisanu prijavu, možete je sastaviti sami ili zamoliti vašeg odvjetnika da vam pomogne. Nema obveznog obrasca koji valja slijediti. Prijava se obično sastavlja na malteškom ili engleskom jeziku, ali ako ne razumijete ili ne govorite ni jedan od tih jezika, prijavu možete sastaviti na jeziku koji razumijete ili uz pomoć tumača. Potrebno je da navedete svoje osobne podatke. Anonimne se prijave u načelu prihvaćaju, ali policija će postupati po takvoj prijavi samo ako je riječ o vrlo teškom kaznenom djelu.

Ne postoji rok za prijavu kaznenog djela. Međutim, propisano je da se počinitelja više ne može kazneno goniti nakon što protekne određeno vrijeme od počinjenja kaznenog djela. Taj se vremenski rok razlikuje ovisno o prirodi kaznenog djela i iznosi od tri mjeseca za najblaže prekršaje (npr. verbalni delikt) do 20 godina za osobito teška kaznena djela (npr. ubojstvo). Prijavu možete podnijeti i nakon isteka roka, ali policija neće provesti istragu tog kaznenog djela. Čak i ako provedu istragu, sud će osloboditi počinitelja.

Za neke manje prekršaje trebate policiji podnijeti posebnu pritužbu, odnosno u onim slučajevima u kojima policija ne može pokrenuti istragu ako pritužba nije podnesena. Pritužbe se obično, no ne nužno, podnose u pisanom obliku. Svojeg odvjetnika možete zamoliti da vam sastavi pritužbu. Vaša pritužba mora uključivati: vaše osobne podatke (ime, adresu, broj osobne iskaznice), informacije o počinitelju, opis incidenta te popis svjedoka koje želite da policija ispita, uključujući njihove adrese. Preporučljivo je, no nije obvezno, dodati upućivanje na zakonsku odredbu koju smatrate da je počinitelj prekršio.

Kako mogu pratiti razvoj predmeta?

Pri prijavi kaznenog djela dobit ćete referentni broj. Tim se brojem možete koristiti kako biste provjerili napredak predmeta. U praksi vam je za to dovoljan datum prijave. Informacije o istrazi možete dobiti telefonom ili osobnim odlaskom u policijsku postaju.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

Žrtve kaznenih djela imaju pravo na pravnu pomoć.

Mogu li tražiti nadoknadu nastalih troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Da, možete tražiti nadoknadu nastalih troškova.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen bez provođenja sudskog postupka?

Ako policija nakon istrage odluči zaključiti predmet bez provođenja sudskog postupka, kao žrtva imate pravo podnijeti žalbu protiv takve odluke Magistratskom sudu (Qorti tal-Maġistrati). Magistratski sud od vas će zatražiti da pod prisegom potvrdite informacije koje ste naveli u svojoj prijavi i da izrazite spremnost svjedočiti pred sudom. Morat ćete platiti i određeni iznos koji utvrdi sud kao jamstvo da zaista namjeravate goniti počinitelja. Magistratski će sud ispitati dokaze i ako zaključi da su dostatni, naložit će policiji da nastavi s postupkom.

Mogu li se uključiti u suđenje?

U postupku možete sudjelovati kao građanskopravna stranka. Kako bi ste se postupku priključili kao građanskopravna stranka trebate podnijeti zahtjev sudu. Sud će razmotriti vaš zahtjev i odlučiti hoće li mu udovoljiti. Kao građanskopravna stranka možete prisustvovati svim sudskim raspravama, čak i onima zatvorenima za javnost te čak i ako ćete svjedočiti u postupku.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, mogu li biti ili odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Možete biti svjedok ili građanskopravna stranka, kao što je prethodno objašnjeno.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Vaša prava i obveze tijekom suđenja pred kaznenim sudom ovise o sudu koji odlučuje u vašem predmetu:

 • ako je kazneni progon pokrenuo policijski službenik pred Magistratskim sudom, imate gotovo ista prava kao i optuženik: vi ili vaš odvjetnik možete izvoditi dokaze, unakrsno ispitivati svjedoke (postavljajući pitanja preko policijskog službenika koji je pokrenuo kazneni progon) itd.
 • ako je kazneni progon pred kaznenim sudom u vašem predmetu pokrenuo državni odvjetnik, njegov zamjenik ili javni tužitelj, možete prisustvovati samo raspravi i iznositi argumente povezane s kaznom ako je porota počinitelja proglasila krivim.

Mogu li tijekom suđenja svjedočiti ili dati izjavu? Pod kojim uvjetima?

Vjerojatno će vas pozvati da svjedočite tijekom kaznenog postupka jer sud želi čuti vaš iskaz kao žrtve kaznenog djela.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Imat ćete pravo da budete obaviješteni o napretku suđenja, kao i o pravomoćnoj presudi.

Imam li pristup sudskim spisima?

Kao građanskopravna stranka imat ćete pristup sudskim aktima i dokumentima.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

3 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv izrečene kazne?

Suđenje pred sudom završava sudskom odlukom kojom se optuženika osuđuje ili ga se oslobađa optužbi. Bude li optuženik proglašen krivim, sudac će mu izreći kaznu. U skladu s malteškim pravom, jedino optuženik i državni odvjetnik imaju pravo podnijeti žalbu protiv osuđujuće /oslobađajuće presude ili izrečene kazne pred kaznenim žalbenim sudom.

Međutim, ako je žalba podnesena, a vi ste u prvom suđenju sudjelovali u svojstvu građanskopravne stranke, vaš će odvjetnik moći pregledati sve relevantne dokumente povezane sa žalbenim postupkom.

Koja su moja prava nakon izricanja kazne?

Nakon što presuda postane pravomoćna imate pravo dobiti njezin primjerak. Osudi li sud optuženika na kaznu zatvora, imate pravo biti obaviješteni o njegovu bijegu ili puštanju na slobodu.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Imate pravo na potporu ili zaštitu nakon završetka kaznenog postupka, tijekom suđenja i u primjerenom roku.

Koje informacije mogu dobiti u slučaju da je optuženik osuđen?

Dobit ćete primjerak pravomoćne presude.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Da, bit ćete obaviješteni o puštanju počinitelja na slobodu ili o njegovu bijegu.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju počinitelja na slobodu ili uvjetnu slobodu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Nećete biti uključeni u takve odluke, ali ćete o njima biti obaviješteni.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

4 - Naknada

Koji je postupak za naknadu štete od počinitelja (npr. sudski postupak, građanska tužba, tužba za naknadu štete)?

Kako biste od počinitelja tražili naknadu štete trebate protiv njega pokrenuti građansku tužbu za naknadu štete, osim ako je kazneni sud počinitelju već naložio da vam nadoknadi štetu.

Sud je naložio počinitelju da mi nadoknadi štetu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj to učiniti?

Ako takav nalog postoji, imate pravo na njegovo izvršenje kao da je građanski sud donio odluku u vašu korist: stoga čak možete zatražiti i izdavanje naloga za pljenidbu ili prisilno izvršenje.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam? Pod kojim uvjetima?

Ako počinitelj ne plati, Vlada može žrtvi isplatiti predujam pod određenim uvjetima koje prema vlastitom nahođenju utvrdi državni odvjetnik.

Imam li pravo na naknadu štete od države?

Da, imate pravo zatražiti naknadu štete od države u okviru Programa naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Dostupan je i elektronički obrazac: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Imam li pravo na naknadu ako počinitelj ne bude osuđen?

Postoji pravo na naknadu štete čak i ako počinitelj nije osuđen ili je nepoznat.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o zahtjevu za naknadu?

U iznimnim su slučajevima moguće hitne isplate do donošenja konačne odluke o zahtjevu za naknadu.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Kome se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Policija
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Nacionalna služba za djecu i obitelji kojima je potrebna socijalna pomoć, Appoġġ
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Ministarstvo pravosuđa – za pomoć u vezi s naknadom štete za ozljede prouzročene kaznenim djelima
Podaci za kontakt:
Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo.justicedepartment@gov.mt
Broj telefona: +356 25674330
Adresa: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Malteška agencija za pravnu pomoć
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Dežurna telefonska linija za potporu žrtvama

Supportline 179

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da, ta je potpora besplatna.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Imate pravo na potporu koja se sastoji od sljedećeg:

 1. informacija, savjeta i potpore u vezi s pravima žrtve, uključujući pristup programima naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima te informacija o vašoj ulozi u kaznenom postupku, uključujući pripremu za prisustvovanje kaznenom postupku;
 2. informacija o dostupnim relevantnim službama za potporu ili izravnog upućivanja na te službe;
 3. emotivne i, prema potrebi, psihološke potpore;
 4. savjeta u vezi s financijskim i praktičnim pitanjima;
 5. savjeta u vezi s opasnošću od sekundarne ili ponovljene viktimizacije, zastrašivanja i odmazde te njihovim sprečavanjem.

Koje mi vrste potpore mogu pružiti nevladine organizacije?

Od organizacije Potpora žrtvama Malta možete dobiti emotivnu potporu kako biste prebrodili traumu uzrokovanu kaznenim djelom, pravne informacije o kaznenom postupku važne za žrtve kaznenih djela i praktičnu pomoć poput pomoći u komunikaciji s policijom.
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://victimsupport.org.mt/
Poveznica se otvara u novom prozoruZaklada Svete Jeanne Antide

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.