Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Žrtve nemaju pravo podnijeti žalbu protiv osuđujuće presude ili kazne počinitelja.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Nakon suđenja imate sljedeća prava:

 • da vam se plate svi troškovi za koje je Služba javnog tužiteljstva utvrdila da vam pripadaju ako ste se pojavili na sudu kako biste dali iskaz
 • da vas jedinica za skrb za žrtve i svjedoke obavijesti o ishodu suđenja, uključujući, ako je dostupno, sažeto obrazloženje odluke
 • da vas jedinica za skrb za žrtve i svjedoke prema potrebi uputi na službe za potporu žrtvama ako su dostupne.

i. Ako je krunskom sudu podnesena žalba protiv osuđujuće presude ili kazne magistratskog suda.

Imate pravo na to da vas o sljedećim informacijama obavijesti vaša jedinica za skrb za žrtve i svjedoke:

 • svim podnesenim žalbama
 • datumu, vremenu i mjestu svih ročišta
 • ishodu žalbe, uključujući izmjene prvotne kazne.

Isto tako imate pravo:

 • na sudu čekati i sjediti u prostoru koji je odvojen od podnositelja žalbe te njegove obitelji i prijatelja. Sud to osigurava kad god je to moguće;
 • na to da vam se osigura osoba za kontakt na krunskom sudu;
 • dobiti, prema potrebi, informacije o službama za potporu žrtvama ako su dostupne.

ii. Ako je prizivnom sudu podnesena žalba protiv osuđujuće presude ili kazne ili ako je Vrhovnom sudu Ujedinjene Kraljevine podnesen zahtjev ili žalba u kaznenom predmetu iz formalnih razloga.

Imate pravo:

 • na to da vas vaša jedinica za skrb za žrtve i svjedoke obavijesti o tome da je podnositelju žalbe dopušteno da podnese žalbu;
 • na to da od svoje jedinice za skrb za žrtve i svjedoke dobijete informacije o datumu, vremenu i mjestu svih ročišta;
 • na to da vas vaša jedinica za skrb za žrtve i svjedoke obavijesti ako je podnositelj žalbe pušten na slobodu uz jamčevinu prije žalbe ili ako su izmijenjeni uvjeti jamčevine;
 • na to da od svoje jedinice za skrb za žrtve i svjedoke dobijete ažurirane informacije o svim promjenama datuma ročišta;
 • na to da vam vaša jedinica za skrb za žrtve i svjedoke osigura osobu za kontakt među osobljem Ureda za kaznene žalbe ili Vrhovnog suda Ujedinjene Kraljevine;
 • na to da vas vaša jedinica za skrb za žrtve i svjedoke obavijesti o ishodu žalbe. To uključuje sve izmjene prvotne kazne.
 • na sudu čekati i sjediti u prostoru koji je odvojen od podnositelja žalbe te njegove obitelji i prijatelja. Sudsko osoblje to osigurava kad god je to moguće. Podnositelj zahtjeva rijetko je nazočan na ročištima na Vrhovnom sudu. Ako je podnositelj zahtjeva prisutan te ne želite sjediti u sudnici, osigurat će vam se posebno rješenje;
 • zatražiti od osoblja Ureda za kaznene žalbe ili Vrhovnog suda Ujedinjene Kraljevine primjerak presude suda u predmetu nakon njezine objave.

Nakon što je podnošenje žalbe odobreno, imate pravo na to da vam se, ako ste ožalošćeni bliski rođak, u predmetu koji ispunjava potrebne uvjete, ponudi sastanak sa Službom javnog tužiteljstva kako biste dobili objašnjenje o vrsti žalbe i sudskim postupcima.

Komisija za preispitivanje kaznenih predmeta

Nakon što zaprimi zahtjev počinitelja, Komisija za preispitivanje kaznenih predmeta preispituje osuđujuće presude i kazne koje su izrečene kao posljedica kaznenog djelovanja počinitelja. Komisija može uputiti osuđujuću presudu ili kaznu u novi žalbeni postupak ako postoje neke nove informacije ili novi argumenti zbog kojih bi se moglo smatrati da je osuđujuća presuda nesigurna ili kazna preduga. Komisija svake godine zaprimi oko 1000 zahtjeva osuđenih osoba i upućuje oko 30–40 predmeta u novi žalbeni postupak. Komisija će pri preispitivanju ocijeniti potencijalni učinak na vas i odlučiti treba li vas obavijestiti. Komisija će zabilježiti obrazloženje svojih odluka u skladu sa s vama dogovorenim oblikom kontaktiranja i u odgovarajućim slučajevima obavijestiti policiju o tim odlukama.

 • Imate pravo na obavijest Komisije ako Komisija smatra da postoje razumni izgledi da ćete saznati za preispitivanje.
 • Ako Komisija odluči da vas je potrebno kontaktirati tijekom preispitivanja, obavijestit će vas o zaprimanju zahtjeva i preispitivanju predmeta. Nakon preispitivanja Komisija će odlučiti treba li osuđujuću presudu ili kaznu uputiti sudovima te će vas obavijestiti o svojoj odluci, osim ako ste izričito zatražili da vas se ne obavijesti.
 • Ako Komisija odluči da vas nije potrebno kontaktirati tijekom preispitivanja, ali nakon toga donese odluku o upućivanju osuđujuće presude ili kazne sudovima, pretpostavlja se da će vas Komisija obavijestiti o upućivanju.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

 • Imate pravo na potporu za žrtve u bilo kojem trenutku, neovisno o tome jeste li prijavili kazneno djelo, te nakon zaključenja istražnog postupka i kaznenog progona.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

 • Imate pravo na to da vas jedinica za skrb za žrtve i svjedoke obavijesti o kazni izrečenoj osumnjičeniku (ako je osuđen). To uključuje kratko objašnjenje značenja i učinka kazne.
 • Imate pravo na to da vas se uputi na Službu javnog tužiteljstva, koja će vam odgovoriti na sva pitanja o kazni na koja vam jedinica za skrb za žrtve i svjedoke nije mogla odgovoriti.
 • Ako ste ožalošćeni bliski rođak, u predmetu koji ispunjava potrebne uvjete, uz prethodno navedena prava imate pravo i da vam se ponudi sastanak s predstavnikom Službe javnog tužiteljstva, koji će vam objasniti izrečenu kaznu. Taj se sastanak obično održava na sudu.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Ako je počinitelj osuđen na kaznu zatvora, smješten u bolnicu ili je pod nadzorom Probacijskog odbora, imate pravo na to da vas jedinica za skrb za žrtve i svjedoke obavijesti o pristupu relevantnom programu za pružanje informacija žrtvama nakon osuđujućih presuda. Isto tako imate pravo od jedinice za pružanje informacija žrtvama zatražiti određene informacije. Jedinica, kojom upravlja Probacijski odbor za Sjevernu Irsku, koordinira jedinstvenu službu za žrtve, kojom su obuhvaćena sva tri programa za pružanje informacija žrtvama. To su program za pružanje informacija žrtvama o puštanju zatvorenika na slobodu, program Probacijskog odbora za Sjevernu Irsku za pružanje informacija žrtvama i program za pružanje informacija žrtvama počinitelja s psihičkim poremećajem. Odnose se na:

 • mlade počinitelje kojima je krunski sud izrekao kaznu istovjetnu kazni doživotnog zatvora, osudio ih za teško kazneno djelo ili im izrekao kaznu zatvaranja u Centar za mlade počinitelje (nakon što mladi počinitelj navrši 18 godina). Zatvorskim programom obuhvaćeni su i punoljetni počinitelji (18 godina ili više) koji su osuđeni na šest mjeseci ili više;
 • počinitelje koji su dobili kaznu koja uključuje nadzor Probacijskog odbora za Sjevernu irsku i
 • počinitelje na koje se primjenjuje nalog za bolničko liječenje uz nalog za ograničavanje slobode kretanja.

Program za pružanje informacija žrtvama o puštanju zatvorenika na slobodu

Ako se prijavite u program, imate pravo na to da vas jedinica za pružanje informacija žrtvama (ako je primila informacije o odluci ili ishodu) bez nepotrebnog odgađanja obavijesti:

 • o godini i mjesecu kada se očekuje da će zatvorenik biti pušten iz pritvora ili će ispuniti uvjete za razmatranje njegova privremenog puštanja na slobodu
 • kada se razmatra privremeno puštanje zatvorenika na slobodu
 • o svim odlukama o privremenom puštanju na slobodu i
 • o svim poznatim uvjetima puštanja zatvorenika na slobodu ili uvjetima privremenog puštanja na slobodu te svim njihovim povredama koje dovode do vraćanja zatvorenika u pritvor, osim ako bi se razmjenom informacija nekoga dovelo u opasnost ili je utvrđena opasnost za počinitelja koja bi proizašla iz takve razmjene.

Kad je riječ o zatvorenicima koji su dobili kaznu doživotnog zatvora, kaznu zatvora neodređenog trajanja ili produljenu kaznu zatvora i čije puštanje na slobodu razmatraju povjerenici za uvjetni otpust, imate pravo na to da vas jedinica za pružanje informacija žrtvama obavijesti kad se razmatra puštanje zatvorenika na slobodu. Isto tako imat ćete pravo iznijeti svoja stajališta o puštanju na slobodu Povjerenicima za uvjetni otpust (preko jedinice za pružanje informacija žrtvama) prije razmatranja puštanja takvog zatvorenika na slobodu. Imate pravo na to da vas se obavijesti o odluci povjerenika za uvjetni otpust i, ako je riječ o odluci o puštanju zatvorenika na slobodu, o uvjetima odobrenja uvjetnog otpusta koji se primjenjuju.

Imate pravo na to da vam se omogući da svoja stajališta dostavite jedinici za pružanje informacija žrtvama ili da se vaši razlozi za zabrinutost u pogledu osobne sigurnosti evidentiraju i razmotre u okviru postupka ocjenjivanja kada počinitelj podnese zahtjev za privremeno puštanje na slobodu ili treba biti uvjetno pušten na slobodu.

Vrlo se rijetko događa da o puštanju na slobodu možete biti obaviješteni tek nakon što je ono provedeno. U malo vjerojatnom slučaju da počinitelj u predmetu u koji ste uključeni pobjegne iz pritvora, imat ćete pravo na to da vas policija ili zatvorska služba bez nepotrebnog odgađanja obavijesti o tome, osim ako bi se razmjenom informacija nekoga dovelo u opasnost ili je utvrđena opasnost za počinitelja koja bi proizašla iz takve razmjene. Imate pravo i na to da vas policija ili zatvorska služba obavijesti i o svim poduzetim mjerama za vašu zaštitu.

Program Probacijskog odbora za Sjevernu Irsku za pružanje informacija žrtvama

Ako se prijavite u program, imate pravo na to da vas jedinica za pružanje informacija žrtvama (ako je primila informacije o odluci ili ishodu) bez nepotrebnog odgađanja obavijesti:

 • o tome kako će se upravljati predmetom
 • o vrsti i trajanju nadzora počinitelja te općim uvjetima nadzora (uključujući sve izmjene)
 • o svim dodatnim uvjetima koji se primjenjuju na nadzor, među ostalim u slučaju njihovih izmjena
 • ako je primjenjivo, o broju sati rada za opće dobro i
 • o svim dodatnim kaznama koje se odnose na predmet.

Imate pravo odabrati način primanja tih informacija (na primjer uživo, telefonski ili u pisanom obliku) i razgovarati o svim svojim razlozima za zabrinutost s članom osoblja jedinice za pružanje informacija žrtvama. Jedinica će vam u određenim slučajevima ponuditi i mogućnost da svoja stajališta i razloge za zabrinutost iznesete u izvješću žrtve kako bi ih Povjerenici za uvjetni otpust mogli uzeti u obzir.

Program za pružanje informacija žrtvama počinitelja s psihičkim poremećajem

U okviru tog programa pružaju se informacije o svim razdobljima odobrenog privremenog napuštanja bolnice koja se razmatraju za počinitelja i o uvjetnom ili bezuvjetnom otpuštanju počinitelja iz bolnice. Ako se prijavite u program, imate pravo na to da vas jedinica za pružanje informacija žrtvama (ako je primila informacije o odluci ili ishodu) bez nepotrebnog odgađanja obavijesti:

 • kad se razmatra razdoblje odobrenog privremenog napuštanja bolnice
 • o tome da će u sljedećih nekoliko tjedana počinitelju biti odobreno napuštanje bolnice ili da će biti otpušten iz bolnice, uključujući sve opće uvjete koji su za vas relevantni i
 • o svim relevantnim uvjetima koji se primjenjuju na počinitelja koji napušta bolnicu.

Isto tako imate pravo na to da vam se omogući da jedinici za pružanje informacija žrtvama u pisanom obliku dostavite svoja stajališta o tome kako predloženo odobreno privremeno napuštanje bolnice ili otpuštanje iz bolnice može utjecati na vašu sigurnost ili dobrobit te koji bi se uvjeti mogli primjenjivati na počinitelja kada napusti bolnicu.

Posljednji put ažurirano: 14/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.