Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. od policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Žrtvi se informacije o njezinim pravima daju u pisanom obliku prije prvog razgovora koji se održava nakon što je kazneno djelo prijavljeno. Nadležno tijelo može i prije toga žrtvi pružiti informacije o njezinim pravima koje će biti korisne s obzirom na okolnosti.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Prava državljana trećih zemalja zaštićena su na isti način kao i prava građana EU-a osim kad je riječ o naknadi od države na koju imaju pravo žrtve pojedinih kaznenih djela – naknadu mogu dobiti jedino građani EU-a.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Prije prvog razgovora žrtvi se u pisanom obliku daju informacije o njezinim temeljnim pravima, uključujući o njezinu statusu u pripremnom postupku, o tome može li zatražiti poduzimanje pojedinih radnji (npr. ispitivanje svjedoka), o pomoći pravnog zastupnika, uključujući zahtjev da sud imenuje zastupnika, o pravu na upućivanje predmeta na mirenje, pravu na pristup spisu, pravu na žalbu protiv odluke o prekidu postupka, o mogućnosti dobivanja odštete od optuženika ili naknade od države, o pristupu pravnoj pomoći, o dostupnim mjerama zaštite i pomoći, o pristupu pomoći koja se financira iz Fonda za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), o mogućnosti izdavanja europskog naloga za zaštitu, o organizacijama koje pružaju potporu žrtvama i nadoknadi troškova nastalih tijekom postupka.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima, ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Prevoditelj pomaže u postupcima u kojima sudjeluje žrtva koja se ne koristi poljskim jezikom. Dopisi upućeni žrtvi ili koje šalje žrtva prevode se. Žrtva nije dužna podmiriti troškove prijevoda.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Djecu koja su žrtve kaznenog djela zastupaju njihovi roditelji ili skrbnici. Kad je riječ o pojedincima kojima je potrebna pomoć (npr. starije osobe), njihova prava mogu u njihovo ime ostvarivati njihovi skrbnici. Roditelji ili staratelji trebali bi osigurati da žrtve koje su pod njihovom skrbi sudjeluju u postupku prema potrebi i, ako postoji sumnja u to da njihovi štićenici ne razumiju značaj tog postupka, o tome mogu obavijestiti nadležno tijelo koje vodi postupak.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Poljski Fond za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora prikuplja financijska sredstva za potrebe kao što su pomoć žrtvama kaznenih djela i njihovoj najbližoj rodbini. Fondom upravlja ministar pravosuđa, koji dodjeljuje subvencije nevladinim organizacijama koje su specijalizirane za potporu žrtvama, a koje se odabiru na temelju javnog natječaja. Pomoć koja se financira iz Fonda obuhvaća pravnu, psihološku i materijalnu pomoć.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Nadležno tijelo koje vodi postupak dužno je prije prvog razgovora obavijestiti žrtvu da je dostupna pomoć koja se financira iz Fonda za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Podaci o mjestu boravišta i mjestu rada žrtve nisu dostupni počinitelju kaznenog djela.

Kad je riječ o svjedocima – odnosno, u načelu, o svim žrtvama – tužitelj ili sud u posebno teškim predmetima može odlučiti da se njihovi osobni podaci i druge okolnosti koje bi omogućile njihovu identifikaciju prikriju. To je moguće u slučaju opravdane bojazni u pogledu rizika za život, zdravlje, slobodu ili znatan dio imovine te osobe ili njezine najbliže rodbine.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Pristup potpori za žrtve ne ovisi o prijavljivanju kaznenog djela. Osoba koja želi ostvariti tu potporu jednostavno treba dokazati da je protiv nje počinjeno kazneno djelo.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

U slučaju prijetnje za život ili zdravlje, žrtva i njezina najbliža rodbina imaju pravo na sljedeće:

  • zaštitu tijekom postupka
  • fizičku zaštitu
  • pomoć pri preseljenju.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Zaštitu dodjeljuje načelnik policije koji je nadležan za predmetnu pokrajinu.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

Načelnik policije nadležan za predmetnu pokrajinu ocjenjuje je li potrebno pružiti i nastaviti pružati zaštitu i pomoć.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Tijelo zaduženo za postupak dužno je voditi postupak u kojem sudjeluje žrtva na način koji ne dovodi do negativnih posljedica. Ono bi trebalo reagirati u svakoj situaciji u kojoj se žrtvi ne iskazuje dužno poštovanje ili u kojoj se žrtva ne osjeća sigurno.

U slučaju silovanja i sličnih kaznenih dijela sa žrtvom se obavlja razgovor u posebnoj prostoriji bez prisutnosti počinitelja.

Tijekom suđenja predsjedavajući sudac može naložiti optuženiku da napusti prostoriju dok žrtva daje svoj iskaz.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Ako je žrtvi potrebna pomoć zbog, na primjer, njezine dobi ili zdravstvenih problema koji joj onemogućuju da aktivno sudjeluje u sudskom postupku, njezina prava u njezino ime može ostvarivati njezin skrbnik.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Prava maloljetnih žrtava ostvaruju njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Ako su kazneno djelo počinili roditelji, maloljetnika na suđenju zastupa skrbnik ad litem.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako je žrtva preminula, njezina najbliža rodbina može sudjelovati u postupku umjesto nje. Svi oni tada imaju ista prava kao i žrtva.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

Najbliža rodbina žrtava ima pravo na pravnu, psihološku i materijalnu pomoć koja se financira iz Fonda za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora. U najtežim predmetima u kojima postoji rizik za život ili zdravlje tih osoba mogu im se dodijeliti sredstva za zaštitu i pomoć (zaštita tijekom postupka, fizička zaštita, pomoć pri preseljenju).

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Predmet se u pripremnoj fazi ili tijekom sudskog postupka može uputiti na postupak mirenja, uz suglasnost žrtve i optuženika. Postupak mirenja na nepristran i povjerljiv način vodi izmiritelj. Tijekom postupka mirenja žrtva može iznijeti svoje stajalište, tj. navesti što očekuje od počinitelja. Mirenjem se ne završava kazneni postupak, no tužitelj i sud uzimaju u obzir njegov ishod.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Odredbe kojima su uređena prava žrtava kaznenih djela mogu se pronaći u sljedećim aktima: Zakonu o kaznenom postupku (Kodeks postępowania karnego), Kaznenom zakonu (Kodeks karny), Zakonu o o kaznenom progonu (Kodeks karny wykonawczy), Zakonu od 7. srpnja 2005. o državnoj naknadi za žrtve određenih kaznenih djela (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, pročišćena verzija, Zbornik zakona 2016., stavka br. 325), Zakonu od 28. studenoga 2014. o zaštiti žrtava i svjedoka te potpori žrtvama i svjedocima (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Zbornik zakona 2015., stavka br. 21), Uredbi od 29. rujna 2015. o Fondu za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora (rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Zbornik zakona 2019., stavka br. 683) i Zakonu od 17. lipnja 2004. o pritužbama zbog povrede prava stranke da se njezin predmet ispita bez neopravdane odgode u pripremnom postupku koji vodi ili nadzire tužitelj i u sudskom postupku (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, pročišćeni tekst, Zbornik zakona 2018., stavka br. 75, kako je izmijenjen).

Posljednji put ažurirano: 20/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.