Victims' rights - by country

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

You will be considered a victim of crime if you have suffered as the result of an offence which carries a penalty under criminal law; for example, if you suffer injury or your property is lost due to damage or theft. As a victim of crime, you have certain legal rights both during and after criminal proceedings. You may also receive various forms of assistance and support and receive compensation or damages arising from the offence.

In Poland, criminal proceedings consist of a preliminary investigation and court proceedings. Preliminary investigations are undertaken before court proceedings. Their purpose is to determine the facts of the offence committed and identify the perpetrators. The police and the prosecution service gather evidence. If the evidence they gather is sufficient, the perpetrators will be charged. If not, the case will be dropped. The prosecution service’s indictment will be examined by the court.

During the trial, the court examines the evidence gathered to establish whether the accused is guilty. If the accused is found guilty as charged, he or she will be subject to the penalty provided for by law. If not, he or she will be cleared of all charges.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 20/11/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. od policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Žrtvi se informacije o njezinim pravima daju u pisanom obliku prije prvog razgovora koji se održava nakon što je kazneno djelo prijavljeno. Nadležno tijelo može i prije toga žrtvi pružiti informacije o njezinim pravima koje će biti korisne s obzirom na okolnosti.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Prava državljana trećih zemalja zaštićena su na isti način kao i prava građana EU-a osim kad je riječ o naknadi od države na koju imaju pravo žrtve pojedinih kaznenih djela – naknadu mogu dobiti jedino građani EU-a.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Prije prvog razgovora žrtvi se u pisanom obliku daju informacije o njezinim temeljnim pravima, uključujući o njezinu statusu u pripremnom postupku, o tome može li zatražiti poduzimanje pojedinih radnji (npr. ispitivanje svjedoka), o pomoći pravnog zastupnika, uključujući zahtjev da sud imenuje zastupnika, o pravu na upućivanje predmeta na mirenje, pravu na pristup spisu, pravu na žalbu protiv odluke o prekidu postupka, o mogućnosti dobivanja odštete od optuženika ili naknade od države, o pristupu pravnoj pomoći, o dostupnim mjerama zaštite i pomoći, o pristupu pomoći koja se financira iz Fonda za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), o mogućnosti izdavanja europskog naloga za zaštitu, o organizacijama koje pružaju potporu žrtvama i nadoknadi troškova nastalih tijekom postupka.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima, ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Prevoditelj pomaže u postupcima u kojima sudjeluje žrtva koja se ne koristi poljskim jezikom. Dopisi upućeni žrtvi ili koje šalje žrtva prevode se. Žrtva nije dužna podmiriti troškove prijevoda.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Djecu koja su žrtve kaznenog djela zastupaju njihovi roditelji ili skrbnici. Kad je riječ o pojedincima kojima je potrebna pomoć (npr. starije osobe), njihova prava mogu u njihovo ime ostvarivati njihovi skrbnici. Roditelji ili staratelji trebali bi osigurati da žrtve koje su pod njihovom skrbi sudjeluju u postupku prema potrebi i, ako postoji sumnja u to da njihovi štićenici ne razumiju značaj tog postupka, o tome mogu obavijestiti nadležno tijelo koje vodi postupak.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Poljski Fond za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora prikuplja financijska sredstva za potrebe kao što su pomoć žrtvama kaznenih djela i njihovoj najbližoj rodbini. Fondom upravlja ministar pravosuđa, koji dodjeljuje subvencije nevladinim organizacijama koje su specijalizirane za potporu žrtvama, a koje se odabiru na temelju javnog natječaja. Pomoć koja se financira iz Fonda obuhvaća pravnu, psihološku i materijalnu pomoć.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Nadležno tijelo koje vodi postupak dužno je prije prvog razgovora obavijestiti žrtvu da je dostupna pomoć koja se financira iz Fonda za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Podaci o mjestu boravišta i mjestu rada žrtve nisu dostupni počinitelju kaznenog djela.

Kad je riječ o svjedocima – odnosno, u načelu, o svim žrtvama – tužitelj ili sud u posebno teškim predmetima može odlučiti da se njihovi osobni podaci i druge okolnosti koje bi omogućile njihovu identifikaciju prikriju. To je moguće u slučaju opravdane bojazni u pogledu rizika za život, zdravlje, slobodu ili znatan dio imovine te osobe ili njezine najbliže rodbine.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Pristup potpori za žrtve ne ovisi o prijavljivanju kaznenog djela. Osoba koja želi ostvariti tu potporu jednostavno treba dokazati da je protiv nje počinjeno kazneno djelo.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

U slučaju prijetnje za život ili zdravlje, žrtva i njezina najbliža rodbina imaju pravo na sljedeće:

  • zaštitu tijekom postupka
  • fizičku zaštitu
  • pomoć pri preseljenju.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Zaštitu dodjeljuje načelnik policije koji je nadležan za predmetnu pokrajinu.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

Načelnik policije nadležan za predmetnu pokrajinu ocjenjuje je li potrebno pružiti i nastaviti pružati zaštitu i pomoć.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Tijelo zaduženo za postupak dužno je voditi postupak u kojem sudjeluje žrtva na način koji ne dovodi do negativnih posljedica. Ono bi trebalo reagirati u svakoj situaciji u kojoj se žrtvi ne iskazuje dužno poštovanje ili u kojoj se žrtva ne osjeća sigurno.

U slučaju silovanja i sličnih kaznenih dijela sa žrtvom se obavlja razgovor u posebnoj prostoriji bez prisutnosti počinitelja.

Tijekom suđenja predsjedavajući sudac može naložiti optuženiku da napusti prostoriju dok žrtva daje svoj iskaz.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Ako je žrtvi potrebna pomoć zbog, na primjer, njezine dobi ili zdravstvenih problema koji joj onemogućuju da aktivno sudjeluje u sudskom postupku, njezina prava u njezino ime može ostvarivati njezin skrbnik.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Prava maloljetnih žrtava ostvaruju njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Ako su kazneno djelo počinili roditelji, maloljetnika na suđenju zastupa skrbnik ad litem.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako je žrtva preminula, njezina najbliža rodbina može sudjelovati u postupku umjesto nje. Svi oni tada imaju ista prava kao i žrtva.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

Najbliža rodbina žrtava ima pravo na pravnu, psihološku i materijalnu pomoć koja se financira iz Fonda za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora. U najtežim predmetima u kojima postoji rizik za život ili zdravlje tih osoba mogu im se dodijeliti sredstva za zaštitu i pomoć (zaštita tijekom postupka, fizička zaštita, pomoć pri preseljenju).

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Predmet se u pripremnoj fazi ili tijekom sudskog postupka može uputiti na postupak mirenja, uz suglasnost žrtve i optuženika. Postupak mirenja na nepristran i povjerljiv način vodi izmiritelj. Tijekom postupka mirenja žrtva može iznijeti svoje stajalište, tj. navesti što očekuje od počinitelja. Mirenjem se ne završava kazneni postupak, no tužitelj i sud uzimaju u obzir njegov ishod.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Odredbe kojima su uređena prava žrtava kaznenih djela mogu se pronaći u sljedećim aktima: Zakonu o kaznenom postupku (Kodeks postępowania karnego), Kaznenom zakonu (Kodeks karny), Zakonu o o kaznenom progonu (Kodeks karny wykonawczy), Zakonu od 7. srpnja 2005. o državnoj naknadi za žrtve određenih kaznenih djela (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, pročišćena verzija, Zbornik zakona 2016., stavka br. 325), Zakonu od 28. studenoga 2014. o zaštiti žrtava i svjedoka te potpori žrtvama i svjedocima (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Zbornik zakona 2015., stavka br. 21), Uredbi od 29. rujna 2015. o Fondu za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora (rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Zbornik zakona 2015., stavka br. 1544) i Zakonu od 17. lipnja 2004. o pritužbama zbog povrede prava stranke da se njezin predmet ispita bez neopravdane odgode u pripremnom postupku koji vodi ili nadzire tužitelj i u sudskom postupku (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, pročišćeni tekst, Zbornik zakona 2016., stavka br. 1259, kako je izmijenjen).

Posljednji put ažurirano: 20/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kaznena djela prijavljuju se u pisanom obliku ili usmeno u uredu javnog tužitelja ili policijskoj postaji. Pisana prijava kaznenog djela može se podnijeti osobno ili poslati poštom (ili elektroničkom poštom).

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Osobu koja je prijavila kazneno djelo potrebno je u roku od šest tjedana obavijestiti da je pokrenut istražni postupak. Ako ne dobije takvu obavijest, može podnijeti prigovor višem tužitelju.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

U pripremnom i sudskom postupku žrtvi može pomagati profesionalni zastupnik – odvjetnik ili pravni savjetnik. Žrtve mogu same imenovati svojeg zastupnika ili, ako im njihova financijska situacija to ne omogućuje, mogu zatražiti da sud imenuje zastupnika. U tu svrhu žrtva treba sudu ili tužitelju dostaviti dopis kojim se dokazuje da ne može sama platiti naknadu zastupnika.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Ako je žrtva sudjelovala u postupku jedino u svojstvu svjedoka, ima pravo na nadoknadu troškova putovanja, smještaja i dnevnica ili bilo kakvog gubitka prihoda.

Ako je žrtva djelovala u svojstvu sporednog ili privatnog tužitelja, ima pravo na nadoknadu opravdanih troškova, uključujući troškove povezane s imenovanjem zastupnika.

Kako bi se troškovi nadoknadili, moraju se podnijeti zahtjev i, ako je moguće, dokumenti kojima se potvrđuju nastali troškovi.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Žrtve mogu podnijeti žalbu protiv odluka o odbijanju zahtjeva za pokretanje pripremnog postupka i odluka o prekidu pripremnog postupka. Informacije o tome kako se podnosi žalba navode se u tim odlukama.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Žrtve sudjeluju u pripremnim postupcima u svojstvu stranke bez obveze podnošenja posebne izjave.

U postupcima javnog kaznenog progona žrtve mogu djelovati u svojstvu stranke (sporednog tužitelja) ako podnesu izjavu da namjeravaju to učiniti.

U predmetima privatnog kaznenog progona žrtva je stranka u svojstvu privatnog tužitelja.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, oštećena stranka ili privatni tužitelj?

Žrtve su pojedinci koji su oštećeni kaznenim djelom.

Na temelju zakona žrtva je stranka u pripremnom postupku.

U postupcima javnog kaznenog progona žrtve mogu djelovati u svojstvu stranke ako to žele i u tom slučaju imaju status sporednog tužitelja.

U predmetima privatnog kaznenog progona žrtve imaju status privatnog tužitelja.

Bez obzira na to djeluju li u svojstvu stranke ili ne, žrtve gotovo uvijek svjedoče u postupku.

Trenutačna je situacija takva da u kaznenim postupcima žrtve ne mogu djelovati u svojstvu oštećene stranke.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Čak i ako ne djeluju pred sudom u svojstvu stranke, žrtve mogu sudjelovati u sudskim postupcima koji su važni za zaštitu njihovih interesa. Žrtve mogu sudjelovati u suđenju i na ročištu koje se odnosi na uvjetno odbacivanje postupka, osuđujuću presudu bez suđenja i odbacivanje postupka na temelju neubrojivosti optuženika ili u predmetima koji uključuju zaštitne mjere na temelju neubrojivosti optuženika. Tijekom suđenja žrtva može podnijeti prigovor na zahtjev optuženika za donošenje osuđujuće presude bez izvođenja dokaza i može podnijeti zahtjev da se optuženiku naloži otklanjanje štete ili plaćanje odštete.

Ako je kazneni postupak uvjetno odbačen, žrtva može podnijeti zahtjev za njegov nastavak.

Ako je žrtva odabrala djelovanje pred sudom u svojstvu stranke, može poduzimati pojedine postupovne radnje: podnositi zahtjeve za izvođenje dokaza, postavljati pitanja svjedocima i vještacima, izložiti svoje stajalište, npr. izjaviti koju odluku očekuje od suda. Može podnositi žalbe protiv presuda.

Žrtve pozvane u svojstvu svjedoka moraju se pojaviti na sudu i dati svoj iskaz. Nepojavljivanje na sudu bez opravdanog razloga kažnjivo je.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili izvesti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Žrtve mogu podnositi zahtjeve za izvođenje dokaza ako djeluju u svojstvu sporednog ili privatnog tužitelja.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Prije prvog ročišta žrtve dobivaju pisanu obavijest o svojem statusu stranke u pripremnom postupku i svojim pravima u toj situaciji.

Žrtve dobivaju pisanu obavijest o optužnici podignutoj pred sudom te o datumima i mjestu održavanja sudskih rasprava ili ročišta na kojima mogu sudjelovati.

Ako sud donese rješenje o odšteti, primjerak presude dostavit će žrtvi.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Tijekom pripremnog postupka žrtve mogu dobiti pristup spisima uz suglasnost nadležnog tijela koje vodi postupak.

Tijekom sudskog postupka žrtve mogu dobiti pristup spisima ako djeluju u svojstvu privatnog tužitelja ili sporednog tužitelja. Ako žrtva ne djeluje u tom svojstvu, spisi će biti dostupni uz suglasnost predsjednika suda.

Posljednji put ažurirano: 20/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

3 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Žrtve mogu podnijeti žalbu protiv presude u postupku javnog kaznenog progona ako su djelovale u svojstvu sporednog tužitelja.

Ako je kazneni postupak protiv počinitelja uvjetno prekinut i presuda se izriče na sudu, žrtva može podnijeti žalbu protiv te presude čak i ako nije djelovala u svojstvu sporednog tužitelja.

Žrtve mogu podnijeti žalbu protiv presude u postupku privatnog kaznenog progona jer u tim slučajevima imaju status tužitelja.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Ako je optuženiku naloženo da otkloni štetu, sud žrtvi izdaje primjerak presude. Ako optuženik kojemu je izrečena uvjetna zatvorska kazna ne otkloni štetu, žrtva može podnijeti zahtjev za odsluženje kazne.

Ako je kazneni postupak protiv počinitelja uvjetno prekinut, žrtva ima pravo sudjelovati na raspravi o nastavku postupka.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Nakon završetka postupka žrtve imaju pravo na zaštitu i potporu ako su ugroženi njihov život ili zdravlje odnosno život ili zdravlje njihova najbližeg srodnika. Zaštita i potpora pružaju se sve dok postoji takva opasnost.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Sud će žrtvi pružiti informacije koje se nalaze u presudi – na koju je kaznu osuđen počinitelj, koliko je trajanje kazne i je li uvjetno odgođena te koje su obveze propisane počinitelju, uključujući obvezu otklanjanja štete.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Žrtve mogu zatražiti da ih se obavijesti kad počinitelj bude pušten iz zatvora. Žrtva će biti obaviještena kad je počinitelj pušten iz zatvora nakon odsluženja kazne, ako mu je dopušteno da kaznu odsluži pod nadzorom s pomoću elektroničke narukvice ili ako pobjegne iz zatvora, ako mu je odobren uvjetni otpust ili privremeno puštanje na slobodu.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Žrtve ne sudjeluju u raspravama o uvjetnom otpustu i ne mogu podnijeti žalbu protiv takvih odluka.

Posljednji put ažurirano: 20/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

4 - Naknada

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)?

Žrtve kaznenih djela mogu tražiti odštetu od počinitelja na sljedeće načine:

  1. mogu podnijeti tužbu protiv počinitelja pred građanskim sudom. Građanski postupci ovise o plaćanju sudskih troškova. Građanski postupci mogu se pokrenuti bez obzira na to je li podignuta optužnica pred sudom, ali mogu se privremeno obustaviti dok se ne donese pravomoćna presuda u kaznenom postupku. Ako tužba koju je pokrenula žrtva bude uspješna, izvršenje provodi tijelo nadležno za izvršavanje zakonodavstva, tj. sudski izvršitelj (komornik);
  2. tijekom kaznenog postupka žrtve mogu podnijeti zahtjev da se optuženiku odredi mjera naknade štete (środek kompensacyjny) – obveza otklanjanja štete ili plaćanja odštete. Umjesto toga sud može naložiti plaćanje dodatnih odšteta (nawiązka). Zahtjev žrtve odobrit će se jedino ako optuženik bude proglašen krivim;
  3. ako je optuženik proglašen krivim i izrečena mu je uvjetna zatvorska kazna, sud mu može naložiti da otkloni štetu koja je nastala kao posljedica kaznenog djela;
  4. ako je postupak uvjetno obustavljen, sud mora naložiti počinitelju da štetu otkloni u cijelosti ili djelomično.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

  1. Ako sud naloži počinitelju da otkloni štetu, a on to ne izvrši dobrovoljno, žrtva može pokrenuti postupak za izvršenje koji vodi sudski izvršitelj.
  2. Ako je sud počinitelju odredio uvjetnu zatvorsku kaznu ili ako je postupak protiv njega uvjetno obustavljen i počinitelj ne otkloni štetu, mogu se poduzeti mjere za izvršenje kazne ili nastavak postupka. Te mjere, posebno stvarna prijetnja odlaska u zatvor, obično potaknu počinitelje da pronađu sredstva za namiru tražbina žrtve, čak i ako izvršenje nije imalo učinka. Kako bi se takve mjere poduzele, dovoljno je da žrtva obavijesti sud ili probacijskog službenika (kurator sądowy) da počinitelj nije ispunio svoju obvezu.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Pod kojim uvjetima?

Ako počinitelj ne otkloni štetu, žrtva ne može dobiti naknadu od države.

Žrtva može dobiti hitnu potporu koja se financira iz Fonda za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora i koju pružaju organizacije specijalizirane za pomoć žrtvama kaznenih djela.

Imam li pravo na odštetu od države?

Žrtve najtežih kaznenih djela ili njihovi najbliži srodnici imaju pravo na posebne naknade koje isplaćuje Državna riznica. To se odnosi na pojedince s prebivalištem u Poljskoj ili drugoj državi članici EU-a koji su zbog kaznenog djela pretrpjeli tešku ozljedu ili pogoršanje zdravstvenog stanja u trajanju duljem od sedam dana i na najbližeg srodnika pojedinaca koji su preminuli kao posljedica kaznenog djela.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Imate pravo na naknadu i u tom slučaju.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o mojem zahtjevu za naknadu?

Žrtve koje imaju pravo na naknadu mogu dobiti jamstvo, tj. jednokratnu isplatu prije zaključenja predmeta. Taj se iznos može djelomično upotrijebiti za podmirenje troškova liječenja, oporavka ili pogreba.

Posljednji put ažurirano: 20/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Kome se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Žrtvama kaznenih djela i njihovim najbližim srodnicima pomažu nevladine organizacije koje u tu svrhu dobivaju subvencije iz Fonda za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora. Subvencije dodjeljuje ministar pravosuđa.

Žrtve se obavješćuje da je ta pomoć dostupna prije davanja prve izjave.

Popis organizacija koje su dobile subvencije za žrtve i njihove najbliže srodnike te informacije o tome što ta pomoć obuhvaća (na poljskom jeziku) mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, u odjeljku Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Pozivni centar za potporu žrtvama

U Poljskoj trenutačno ne postoji ni jedan pozivni centar za potporu žrtvama na razini države. Međutim, postoji dežurna telefonska linija za žrtve nasilja u obitelji.

Je li potpora žrtvama besplatna?

Potpora žrtvama pruža se besplatno.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Nadležna tijela žrtvama pružaju informacije o mjestima gdje mogu dobiti potporu.  Neke kategorije žrtava imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć s obzirom na njihovu dob i financijsku situaciju. Žrtve kaznenih djela imaju pravo na medicinsku pomoć na temelju općih propisa.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Nevladine organizacije koje se financiraju iz Fonda za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora žrtvama omogućuju pravnu, psihološku i financijsku pomoć, npr. bonovima za hranu ili sudjelovanjem u podmirenju troškova hrane, odjeće, donjeg rublja, obuće, proizvoda za čišćenje i osobnu higijenu, privremenog smještaja ili skloništa, obrazovanja i osposobljavanja, mjera za preuređenje stana ili kuće kako bi odgovarali potrebama žrtve i troškova putovanja.

Dodatna je vrsta potpore financiranje usluga tumačenja, uključujući tumača znakovnog jezika.

Medicinska pomoć uključuje podmirenje troškova zdravstvene skrbi, lijekova i medicinske opreme potrebne za liječenje zdravstvenih problema uzrokovanih kaznenim djelom.

Posljednji put ažurirano: 20/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.