Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije no što prijavim to kazneno djelo?

Informacijama o kaznenom djelu možete pristupiti i tako da se obratite relevantnim organizacijama (Škotska policija, Krunska služba kaznenog progona i javnog tužiteljstva, Škotska sudska služba, Škotska zatvorska služba i Škotski odbor za uvjetni otpust). Za više informacija posjetite odjeljak o kaznenim djelima, pravosuđu i kaznenom progonu na internetskim stranicama škotske vlade.

Ako ste odlučili prijaviti kazneno djelo policiji, ona će vam izdati karticu skrbi za žrtve. Karticom se potvrđuje vaša pritužba i u njoj su navedene dodatne informacije.

U Škotskom pravilniku o žrtvama naveden je niz prava koja možete ostvariti, ovisno o tome u kojoj ste fazi u sustavu kaznenog pravosuđa.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Čak i ako kazneno djelo nije počinjeno u Škotskoj, i dalje možete ostvariti pravo na zaštitu dok živite u Škotskoj služeći se mjerama navedenima u nastavku.

Europski nalog za zaštitu. Na temelju europskog naloga za zaštitu nalog koji je izdao sud bilo gdje u EU-u (na primjer nalog kojim se određenoj osobi zabranjuje da vam se približi) može se priznati i izvršiti u Škotskoj. Ako je nalog izdan u Škotskoj, može se prenijeti u zemlju u kojoj živite.

Dodatne informacije o europskom nalogu za zaštitu možete pronaći na internetskim stranicama Škotske sudske službe.

U skladu sa Zakonom o žrtvama i svjedocima iz 2014. kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a možete prijaviti Škotskoj policiji, koja je odgovorna osigurati da se pritužba bez nepotrebnog odlaganja proslijedi odgovarajućem tijelu države članice u kojoj je počinjeno kazneno djelo ili navodno kazneno djelo.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Ako se odlučite prijaviti kazneno djelo, dobit ćete karticu skrbi za žrtve. Isto tako imate pravo zatražiti informacije o pojedinačnom predmetu od tijela navedenih u nastavku:

 • od Škotske policije - informacije o odluci o obustavi kaznene istrage i obrazloženje odluke te informacije o odluci o završetku kaznene istrage i obrazloženje odluke
 • od Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva - ako u vašem predmetu nije pokrenut postupak, imate pravo doznati razloge i zahtijevati preispitivanje te odluke
 • od Škotske sudske službe - informacije o datumima sudskih ročišta, konačnoj odluci suda u sudskom postupku i bilo kojoj žalbi proizašloj iz sudskog postupka te njezino obrazloženje.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Tijekom kaznenog postupka imate pravo na to da razumijete sve informacije i da vas se razumije. Ako ne razumijete engleski jezik ili ga ne govorite dobro, možete zatražiti tumača koji će vam pomoći:

 • razumjeti sva pitanja koja vam se postavljaju
 • razumjeti sve informacije koje vam se daju
 • dati odgovore i informacije te učinkovito komunicirati u svim drugim pogledima.

Možete zatražiti i prijevod dokumenta ako vam je dostavljen u skladu sa zakonom ili ako je bitan za vaše sudjelovanje u istrazi ili postupku.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Informacije su na zahtjev dostupne u različitim oblicima, a uskoro će na raspolaganju biti i lako razumljiva verzija Pravilnika o žrtvama.

Odgovarajuće odrasle osobe pomažu u olakšavanju komunikacije između policije i žrtava u dobi od 16 godina ili više koje imaju poteškoće u komunikaciji kao posljedica mentalnog poremećaja, uključujući poteškoće u učenju. To se u prvom redu odnosi na policijska ispitivanja, ali može uključivati i forenzičke analize te postupke identifikacije.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Postoje brojne organizacije za potporu žrtvama ovisno o vrsti kaznenog djela.

 • Victim Support Scotland (VSS) najveća je dobrotvorna organizacija koja pruža usluge potpore i informacija žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Škotskoj. VSS primjenjuje metodologiju ocjene koja se temelji na ispunjavanju potreba pojedinaca kako bi pružio personaliziranu potporu.
 • Organizacija Community Safety Glasgow (TARA) pruža potporu osobama koje su preživjele trgovanje ljudima u obliku kriznog smještaja, ovisno o pojedinačnim potrebama, u trajanju do 45 dana, planiranja skrbi, daljnjeg upućivanja i olakšavanja pristupa pravnom savjetovanju.
 • Organizacija Migrant Help podupire ranjive migrante pružanjem savjeta i smjernica tražiteljima azila, usluga stranim pritvorenicima i savjeta stranim zatvorenicima.
 • Druge organizacije uključuju PETAL, Rape Crisis Scotland, Scottish Women's Aid, ChildLine.
 • Podatke za kontakt svih organizacija za potporu žrtvama možete pronaći u Škotskom pravilniku o žrtvama.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Policija će pitati želite li da vas se uputi na službu za potporu žrtvama i toj će službi proslijediti vaše informacije samo ako date privolu za to.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Kad prijavite kazneno djelo, policija će poduzeti korake kako bi vam pružila potporu i zaštitila vas od ponovne viktimizacije, zastrašivanja i odmazde. Kad je riječ o potpori, ti koraci mogu uključivati:

 • ispitivanje samo ako je to nužno
 • osiguravanje da su ispitivanja svedena na minimum
 • ispitivanje u posebnim prostorijama.
 • Sud u određenim okolnostima može odrediti ograničenja u pogledu medijskog izvješćivanja o predmetu u kojem sudjelujete.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, imate pravo iskoristiti potporu za žrtve čak i ako kazneno djelo nije prijavljeno policiji.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Kad prijavite kazneno djelo, policija će poduzeti korake kako bi vas zaštitila od ponovne viktimizacije, zastrašivanja i odmazde.

Kad je riječ o potpori, ti koraci mogu uključivati:

 • ispitivanje samo ako je to nužno
 • osiguravanje da su ispitivanja svedena na minimum
 • ispitivanje u posebnim prostorijama.

Sud u određenim okolnostima može odrediti ograničenja u pogledu medijskog izvješćivanja o predmetu u kojem sudjelujete. Sud po potrebi može odrediti i posebne jamstvene uvjete za optuženike.

Dodatne informacije o mjerama zaštite možete dobiti od Škotske policije ili Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Vidjeti u prethodnom tekstu.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

Vidjeti u prethodnom tekstu.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Vidjeti u prethodnom tekstu.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Vidjeti u prethodnom tekstu.

Maloljetnik sam - imam li posebna prava?

Određeni pojedinci osobito su ranjivi ili u opasnosti zbog svojih okolnosti ili vrste iskaza koja se od njih može tražiti na sudu. Kako bi se ranjivim svjedocima pomoglo pri davanju iskaza na sudu, na raspolaganju su različite mogućnosti, kao što su televizijska veza uživo ili davanje iskaza iza zaslona tako da ne možete vidjeti optuženika. To se naziva „posebnim mjerama”.

Dodatne informacije o posebnim mjerama mogu se dobiti od Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva te Škotske sudske službe. Nadležna tijela trebala bi vas pitati i imate li bilo kakvih razloga za zabrinutost u pogledu davanja iskaza te vam mogu pomoći s mogućnostima davanja iskaza.

U skladu sa zakonom, sva djeca (mlađa od 18 godina) smatraju se ranjivima te uz navodne žrtve obiteljskog nasilja, seksualnih kaznenih djela, trgovanja ljudima i uhođenja automatski ostvaruju pravo na upotrebu određenih standardnih posebnih mjera. Ranjivim se može smatrati i svjedok s mentalnim poremećajem ili poteškoćama u učenju ili svjedok koji je u strahu i uznemiren zbog predstojećeg davanja iskaza. Krunska služba kaznenog progona i javnog tužiteljstva provest će ocjenu radi utvrđivanja ranjivosti.

Škotska sudska služba žrtvama će osigurati i odvojene čekaonice od svjedoka obrane kad čekaju davanje iskaza na sudu.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela - koja su moja prava?

Rođaci žrtava kaznenih djela isto tako mogu pristupiti organizacijama za potporu žrtvama, uključujući udrugu za pomoć žrtvama Victim Support Scotland.

Ako je bliski član obitelji izgubio život kao žrtva kaznenog djela, možete ostvariti prava (kao što je pravo na informiranje o predmetu) kao da ste žrtva kaznenog djela. Na primjer, ako je vaš rođak izgubio život, imate pravo pristupiti informacijama policije.

Dodatne informacije mogu se pronaći u Pravilniku o žrtvama i u Standardima usluge koje su zajednički izradili Škotska policija, Krunska služba kaznenog progona i javnog tužiteljstva, Škotska sudska služba, Škotska zatvorska služba i Škotski odbor za uvjetni otpust. (Vidjeti poveznicu u nastavku.)

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela - koja su moja prava?

Rođaci žrtava kaznenih djela isto tako mogu pristupiti organizacijama za potporu žrtvama, uključujući udrugu za pomoć žrtvama Victim Support Scotland.

U određenim okolnostima (npr. ako je žrtva preminula) član obitelji može ostvariti prava (kao što je pravo na informiranje o predmetu) kao da je žrtva kaznenog djela.

Na primjer, ako je vaš rođak izgubio život, imate pravo pristupiti informacijama policije. Dodatne informacije možete pronaći u Pravilniku o žrtvama i Standardima usluge koje je izradila Škotska sudska služba.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Sacro je škotska organizacija za pravosuđe u zajednici koja radi na stvaranju sigurnijih i povezanijih zajednica u Škotskoj te pruža usluge mirenja. Više informacija dostupno je na internetskim stranicama organizacije.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Najnovije informacije o pravima žrtava možete pronaći u Škotskom pravilniku o žrtvama, koji je dostupan ovdje.

Posljednji put ažurirano: 29/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.