Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Općenito, ako ste žrtva, od trenutka kad se prvi put obratite nadležnim tijelima ili službenicima te tijekom intervencije službi za pomoć i potporu koje omogućuju tijela javne uprave, uključujući i prije nego prijavite kazneno djelo, imate pravo dobiti zaštitu, informacije, potporu, pomoć i skrb.

Od nadležnih tijela ili službenika kojima ste se prvotno obratili možete zatražiti da vas upute na urede za potporu žrtvama kaznenih djela (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), koji će vam besplatno pružiti pomoć poštujući načelo povjerljivosti, čak i ako prethodno niste prijavili kazneno djelo.

Isto tako uz vas od trenutka kad se prvi put obratite nadležnim tijelima i službenicima može biti osoba po vašem izboru.

Osim toga, ako ste žrtva, imate pravo da razumijete svaku pravnu radnju koja se mora obaviti nakon što je kazneno djelo prijavljeno i da se pritom vas razumije, što uključuje informacije prije podnošenja prijave kao i pružanje usluge tumačenja na znakovnim jezicima priznatima zakonom te sredstvima za pružanje potpore pri usmenoj komunikaciji ako je to potrebno.

Sva usmena i pisana komunikacija odvijat će se upotrebom jasnog, jednostavnog i pristupačnog jezika te će se uzeti u obzir vaše osobne karakteristike i potrebe, posebno ako imate osjetilni, intelektualni ili mentalni invaliditet ili ste maloljetna osoba.

Informacije na koje kao žrtva imate pravo i koje će vam se pružiti od trenutka kad se prvi put obratite nadležnim tijelima ili službenicima te tijekom intervencije službi za pomoć i potporu uglavnom se odnose na sljedeće:

 • postupak za prijavu kaznenog djela te dobivanje savjeta i pomoći odvjetnika te, prema potrebi, uvjete pod kojima se oni mogu dobiti besplatno
 • mjere pomoći i potpore koje su vam dostupne, neovisno o tome je li riječ o medicinskoj, psihološkoj ili materijalnoj pomoći i potpori, te postupak za njihovo dobivanje
 • mogućnost da zatražite mjere zaštite i, prema potrebi, postupak za podnošenje takvog zahtjeva
 • odštetu na koju možda imate pravo i, prema potrebi, postupak za traženje te odštete
 • dostupne službe za popravljanje štete u predmetima u kojima je to zakonski moguće
 • predmete u kojima možete dobiti nadoknadu sudskih troškova i, prema potrebi, postupak za traženje te nadoknade.

Možete dobiti i informacije o uslugama tumačenja i prevođenja, ako su vam potrebne, te o dostupnim pomagalima i uslugama za komunikaciju.

Ako nemate boravište u Španjolskoj, imate pravo dobiti informacije o postupku za ostvarivanje vaših prava.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako ste žrtva kaznenog djela i imate boravište u Španjolskoj, španjolskim ćete tijelima moći prijaviti kaznena djela počinjena u drugim državama članicama Europske unije.

Ako španjolska tijela odluče da zbog nenadležnosti neće pokrenuti istražni postupak, odmah će prijavu proslijediti nadležnim tijelima države u kojoj su djela počinjena te će vas kao podnositelja pritužbe o tome obavijestiti.

Ako ste državljanin države članice EU-a i imate uobičajeno boravište u Španjolskoj, a kazneno djelo čija ste žrtva počinjeno je u drugoj državi članici EU-a (žrtva kaznenog djela u prekograničnim situacijama), možete se obratiti uredima za potporu žrtvama kaznenih djela, koji vam mogu pružiti informacije o pravnim postupcima koje možete pokrenuti u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno i o odšteti na koju možda imate pravo. Ako je riječ o kaznenom djelu terorizma, trebali biste se obratiti Glavnoj upravi za potporu žrtvama terorizma pri Ministarstvu unutarnjih poslova (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Ako ste građanin koji nema boravište u Španjolskoj, imate pravo na besplatne usluge usmenog prevoditelja ako ne govorite španjolski ili odgovarajući regionalni jezik. Policija vam može osigurati obrazac za prijavu kaznenog djela na vašem jeziku te telefonski ili osobni kontakt s usmenim prevoditeljem. Na sudovima djeluje služba za usmeno prevođenje, koja će surađivati s uredima za potporu žrtvama kaznenih djela. Osim toga, ako nemate boravište u Španjolskoj, imate pravo dobiti informacije o postupku za ostvarivanje vaših prava.

Ako ste zaštićena osoba na temelju naloga izdanog u državi članici EU-a, možete zatražiti izdavanje europskog naloga za zaštitu. Primjenom pojednostavnjenog i ubrzanog postupka dodijelit će vam se zaštita putem nove mjere zaštite koju poduzima država članica u koju putujete ili se selite.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

U trenutku prijave kaznenog djela imate pravo dobiti propisno ovjereni primjerak prijave. Ako ne razumijete ili ne govorite nijedan od jezika koji su službeni u mjestu u kojem se kazneno djelo prijavljuje, imat ćete pravo i na besplatnu jezičnu pomoć i pisani prijevod primjerka prijave koju ste podnijeli.

Imat ćete pravo i na informacije o sljedećem:

 • mjerama skrbi i potpore koje su vam dostupne, neovisno o tome je li riječ o medicinskoj, psihološkoj ili materijalnoj skrbi i potpori, te postupku za njihovo dobivanje, među ostalim, ako je to potrebno i prikladno, informacije o mogućnostima dobivanja alternativnog smještaja
 • pravu da date svoj iskaz tijelima nadležnima za istražni postupak
 • mogućnosti da zatražite mjere zaštite i, prema potrebi, postupku za podnošenje takvog zahtjeva
 • odšteti na koju možda imate pravo i, prema potrebi, postupku za traženje te odštete
 • dostupnim uslugama tumačenja i prevođenja
 • svim dostupnim pomagalima i uslugama za komunikaciju
 • postupcima s pomoću kojih možete ostvariti svoja prava ako živite izvan Španjolske
 • žalbama koje možete podnijeti protiv svih presuda za koje smatrate da nisu u skladu s vašim pravima
 • podacima za kontakt tijela zaduženog za vođenje postupka i kanala koje možete upotrijebiti za komunikaciju s tim tijelom
 • dostupnim službama za popravljanje štete u predmetima u kojima je to zakonski moguće
 • predmetima u kojima možete dobiti nadoknadu sudskih troškova i, prema potrebi, postupku za traženje te nadoknade
 • pravu na podnošenje općeg zahtjeva da budete obaviješteni o pojedinim odlukama u postupku kao što su, među ostalim, odluka o nepokretanju kaznenog postupka, pravomoćna presuda u postupku, odluke o pritvaranju počinitelja ili njegovu naknadnom puštanju iz zatvora, kao i o mogućem bijegu počinitelja iz istražnog zatvora, te o odlukama svih pravosudnih ili zatvorskih tijela koje se odnose na osobe osuđene zbog kaznenih djela počinjenih primjenom nasilja ili zastrašivanja koje predstavljaju rizik za vašu sigurnost.

Osim toga, bit ćete obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu održavanja suđenja te o meritumu optužbi protiv počinitelja.

Ako ste žrtva kaznenog djela s elementima rodno uvjetovanog nasilja, bit ćete obaviješteni o odlukama o pritvaranju počinitelja ili njegovu naknadnom puštanju iz zatvora, kao i o mogućem bijegu počinitelja iz istražnog zatvora, te o odlukama kojima se odobravaju osobne mjere predostrožnosti ili izmjenjuju već dogovorene mjere, ako im je cilj osigurati vašu sigurnost, pri čemu nećete morati zatražiti takve obavijesti, osim ako ste izričito izjavili da ih ne želite dobivati.

Isto ćete se tako moći koristiti uslugama pomoći i potpore koje besplatno i poštujući načelo povjerljivosti pružaju uredi za potporu žrtvama kaznenih djela. Na te urede možete biti upućeni prema potrebi, ovisno o težini kaznenog djela ili ako to zatražite.

Ako je predmetnim kaznenim djelima prouzročena posebno teška šteta, tijela javne uprave i uredi za potporu žrtvama kaznenih djela mogu pravo na korištenje uslugama pomoći i potpore proširiti i na članove vaše obitelji. Za te se potrebe članovi obitelji definiraju kao osobe povezane s vama na temelju braka ili sličnog odnosa te rodbina do drugog koljena (djedovi i bake, braća i sestre te unučad).

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako ste građanin koji nema boravište u Španjolskoj, imate pravo na besplatnog usmenog prevoditelja ako ne govorite španjolski ili odgovarajući regionalni jezik. Policija vam može osigurati obrazac za prijavu kaznenog djela na vašem jeziku te telefonski ili osobni kontakt s usmenim prevoditeljem. Na sudovima djeluje služba za usmeno prevođenje, koja će surađivati s Uredom za potporu žrtvama kaznenih djela.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pružit će vam informacije o vašem pravu na besplatnu jezičnu pomoć i na pisani prijevod primjerka prijave ako ne razumijete ili ne govorite nijedan od jezika koji su službeni u mjestu u kojem prijavljujete kazneno djelo.

Konkretno, imate sljedeća prava:

 • pravo da vam, kad dajete iskaz pred sucem, javnim tužiteljem ili policijskim službenicima tijekom istražnog postupka ili kad se pojavljujete kao svjedok na suđenju ili bilo kojoj javnoj raspravi, besplatno pomaže usmeni prevoditelj koji govori jezik koji razumijete.

To će se pravo primjenjivati i ako imate oštećenja sluha ili govora.

 • pravo na besplatan prijevod pojedinih odluka u postupku kao što su, među ostalim, odluka o nepokretanju kaznenog postupka, pravomoćna presuda u postupku, odluke o pritvaranju počinitelja ili njegovu naknadnom puštanju iz zatvora, kao i o mogućem bijegu počinitelja iz istražnog zatvora, te o odlukama svih pravosudnih ili zatvorskih tijela koje se odnose na osobe osuđene zbog kaznenih djela počinjenih primjenom nasilja ili zastrašivanja koje predstavljaju rizik za vašu sigurnost i odluka o okončanju istražnog postupka.

Možete zatražiti da prijevod sadržava kratak sažetak razloga zbog kojih je donesena pojedina odluka.

 • pravo na besplatan prijevod svih informacija koje su ključne za vaše sudjelovanje u kaznenom postupku. Za te potrebe možete podnijeti obrazloženi zahtjev da se neki dokument smatra ključnim.
 • pravo da na jeziku koji razumijete budete obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu održavanja suđenja.

Pomoć usmenog prevoditelja može se osigurati videokonferencijskim putem ili s pomoću bilo kojeg medija za komunikaciju na daljinu, osim ako sudac ili sud, po službenoj dužnosti ili na zahtjev jedne od stranaka, pristane na to da usmeni prevoditelj bude fizički prisutan radi zaštite vaših prava.

Pisani prijevod dokumenata može se iznimno zamijeniti davanjem usmenog sažetka sadržaja tih dokumenata na jeziku koji razumijete kako bi se osigurala pravednost postupka.

Ako želite tumačenje ili prijevod pojedinih djelovanja policije, a to vam nije omogućeno, možete podnijeti žalbu istražnom sucu. Smatrat će se da je žalba podnesena od trenutka kad ste izrazili svoje nezadovoljstvo činjenicom da vam nije omogućeno zatraženo tumačenje ili prijevod.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Općenito, ako ste žrtva, od trenutka kad se prvi put obratite nadležnim tijelima ili službenicima te tijekom intervencije službi za pomoć i potporu koje omogućuju tijela javne uprave, uključujući i prije nego prijavite kazneno djelo, imate pravo dobiti zaštitu, informacije, potporu, pomoć i skrb.

Od nadležnih tijela ili službenika kojima ste se prvotno obratili možete zatražiti da vas upute na urede za potporu žrtvama kaznenih djela, koji će vam pomoći besplatno i poštujući načela povjerljivosti, čak i ako prethodno niste prijavili kazneno djelo.

Isto tako uz vas od trenutka kad se prvi put obratite nadležnim tijelima i službenicima može biti osoba po vašem izboru.

Osim toga, imate pravo da razumijete svaku pravnu radnju koja se mora obaviti nakon što je kazneno djelo prijavljeno i da se pritom vas razumije, što uključuje informacije prije podnošenja prijave kao i pružanje usluge tumačenja na znakovnim jezicima priznatima zakonom te sredstvima za pružanje potpore pri usmenoj komunikaciji ako je to potrebno.

Sva usmena i pisana komunikacija odvijat će se upotrebom jasnog, jednostavnog i pristupačnog jezika te će se uzeti u obzir vaše osobne karakteristike i potrebe, posebno ako imate osjetilni, intelektualni ili mentalni invaliditet ili ste maloljetna osoba.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Ako ste žrtva kaznenog djela, imate pravo besplatno i u skladu s načelom povjerljivosti koristiti se uslugama pomoći i potpore koje omogućuju tijela javne uprave te onima koje omogućuju uredi za potporu žrtvama kaznenih djela.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela javna su, višedisciplinarna i besplatna služba koju je uspostavilo Ministarstvo pravosuđa radi ispunjenja potreba žrtava.

Uredi djeluju u svim autonomnim zajednicama, u gotovo svim glavnim gradovima pokrajina, ali i u drugim gradovima.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pružit će vama kao žrtvi kaznenog djela sveobuhvatnu, koordiniranu i specijalističku potporu kojom će se ispuniti vaše pravne, psihološke i društvene potrebe.

Ako ste žrtva terorizma, možete se obratiti Uredu za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), no možete se obratiti i Uredu za potporu žrtvama kaznenih djela u vašoj pokrajini ako to želite. Ured za potporu žrtvama kaznenih djela zatim će djelovati u koordinaciji s Uredom za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu.

Pravo na korištenje tim uslugama primjenjivo je tijekom intervencije službi za pomoć i potporu te, prema potrebi, službi za popravljanje štete tijekom cijelog kaznenog postupka i u odgovarajućem razdoblju nakon njegova završetka, neovisno o tome je li identitet počinitelja poznat i o ishodu postupka, a uključuje i razdoblje prije prijave kaznenog djela.

Ako je predmetnim kaznenim djelima prouzročena posebno teška šteta, tijela javne uprave i uredi za potporu žrtvama kaznenih djela mogu pravo na korištenje uslugama pomoći i potpore proširiti i na članove vaše obitelji. Za te se potrebe članovi obitelji definiraju kao osobe povezane s vama na temelju braka ili sličnog odnosa te rodbina do drugog koljena (djedovi i bake, braća i sestre te unučad).

Ako imate maloljetnu djecu ili ste sami maloljetna osoba pod skrbništvom ili starateljstvom ženske osobe koja je žrtva rodno uvjetovanog nasilja ili osobâ koje su žrtve nasilja u obitelji, imat ćete pravo na posebne mjere pomoći i zaštite utvrđene zakonom.

Osim toga, ako ste žrtva kaznenih djela terorizma ili rodno uvjetovanog nasilja ili ste maloljetna osoba, imat ćete i prava priznata posebnim zakonodavstvom koje se odnosi na pojedine vrste kaznenih djela.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Kad prijavite kazneno djelo, službenici državne policije i, prema potrebi, policije autonomne zajednice u kojoj se kazneno djelo dogodilo provest će početnu pojedinačnu procjenu vaše situacije kako bi utvrdili vaše potrebe za zaštitom i može li vas se smatrati ranjivom žrtvom. Tijekom te početne procjene dobit ćete informacije o mogućnosti obraćanja Uredu za potporu žrtvama kaznenih djela.

Svako nadležno tijelo ili službenik koji dolazi u kontakt s vama mora vas prema potrebi uputiti na urede za potporu žrtvama kaznenih djela, ovisno o težini kaznenog djela ili u svim slučajevima kad to zatražite.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Korištenje uslugama pomoći i potpore koje omogućuju tijela javne uprave te onima koje omogućuju uredi za potporu žrtvama kaznenih djela u svakom će slučaju biti u skladu s načelom povjerljivosti.

Informacije koje pružite policijskim službenicima ili svakom tijelu ili službeniku koji vam pomaže od samog početka mogu se proslijediti jedino drugim službama za pomoć i potporu, kao što su uredi za potporu žrtvama kaznenih djela, uz vašu prethodnu i informiranu suglasnost.

Službe za potporu žrtvama mogu informacije koje su dobile o vama pružiti trećim stranama jedino uz vašu prethodnu i informiranu suglasnost.

Kad je riječ o području pravosuđa, suci, sudovi, javni tužitelji te druga tijela i službenici zaduženi za kaznenu istragu, te sve druge osobe koje su na bilo koji način uključene u postupak ili sudjeluju u njemu poduzet će potrebne mjere u skladu sa zakonom radi zaštite vaše privatnosti i privatnosti članova vaše obitelji, a posebno kako bi se spriječilo širenje bilo kakvih informacija na temelju kojih se može otkriti vaš identitet ako ste maloljetna žrtva ili osoba s invaliditetom kojoj je potrebna posebna zaštita.

Osim toga, pravosudno tijelo može zabraniti prikupljanje, otkrivanje ili objavljivanje fotografija na kojima ste vi ili članovi vaše obitelji, posebno ako ste maloljetna žrtva ili osoba s invaliditetom kojoj je potrebna posebna zaštita.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Svaka žrtva ima pravo na korištenje uslugama pomoći i potpore koje besplatno i u skladu s načelom povjerljivosti pružaju uredi za potporu žrtvama kaznenih djela.

Korištenje uslugama pomoći i potpore ne ovisi o tome je li kazneno djelo prije toga prijavljeno.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Tijela i službenici zaduženi za istražni postupak, kazneni progon i vođenje sudskog postupka za kaznena djela poduzet će potrebne mjere utvrđene zakonom radi zaštite života žrtve i članova njezine obitelji, njihove mentalne i fizičke dobrobiti, slobode, sigurnosti, spolne slobode i integriteta te radi odgovarajuće zaštite njihove privatnosti i dostojanstva, posebno ako daju izjave ili moraju dati iskaz na sudu.

Javni će tužitelj posebno osigurati poštovanje tog prava na zaštitu ako je riječ o maloljetnim žrtvama i prema potrebi poduzeti odgovarajuće mjere u njihovu najboljem interesu radi sprječavanja ili smanjenja štete koja im može nastati zbog odvijanja postupka.

Ako ste maloljetna žrtva ili žrtva s invaliditetom (žrtve kojima je potrebna posebna zaštita), na raspolaganju su sljedeće mogućnosti: da vještaci prije suđenja preispitaju dokaze i da vaš razgovor s posebno osposobljenim timom u posebnoj prostoriji bude snimljen.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Procijenit će se vaše konkretne okolnosti kako bi se utvrdilo koje se mjere zaštite moraju poduzeti.

Za procjenu tih vrsta mjera i odlučivanje o njima odgovorne su sljedeće osobe:

 • tijekom istrage kaznenog djela, istražni sudac ili sudac nadležan za predmete nasilja nad ženama, ne dovodeći u pitanje privremenu procjenu i odluku koje moraju provesti i donijeti
 • javni tužitelj tijekom njegovih istražnih postupaka ili u postupcima koji se odnose na maloljetne žrtve ili
 • policijski službenici koji sudjeluju u početnoj fazi istražnih postupaka
 • tijekom suđenja, sudac ili sud nadležan za vođenje sudskog postupka u predmetu.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Hoće, zato što će se uvijek prvo procijeniti vaše konkretne okolnosti kako bi se utvrdilo koje se mjere zaštite moraju poduzeti.

Kad prijavite kazneno djelo, službenici državne policije i, prema potrebi, policije autonomne zajednice u kojoj se kazneno djelo dogodilo provest će početnu pojedinačnu procjenu vaše situacije kako bi utvrdili vaše potrebe za zaštitom i može li vas se smatrati ranjivom žrtvom. Tijekom te početne procjene dobit ćete informacije o mogućnosti obraćanja Uredu za potporu žrtvama kaznenih djela.

Ako pomoć dobivate u Uredu za pomoć žrtvama kaznenih djela, ta će služba izvršiti i pojedinačnu procjenu vašeg slučaja. Informacije prikupljene tijekom policijske procjene mogu se proslijediti Uredu ako date svoju suglasnost za to.

U pojedinačnoj procjeni uzet će se u obzir potrebe koje iskažete i vaše želje te će se u potpunosti poštovati vaš tjelesni, mentalni i moralni integritet.

Posebno će se u obzir uzeti sljedeće:

 • vaše osobne karakteristike, situacija, neposredne potrebe, spol, invaliditet i razina zrelosti te će se posebno procijeniti jeste li osoba s invaliditetom ili ste na neki način ovisni o navodnom počinitelju kaznenog djela, jeste li maloljetna žrtva ili vam je potrebna posebna zaštita ili su prisutni drugi čimbenici posebne ranjivosti
 • značajke kaznenog djela čija ste žrtva i težina prouzročene štete te rizik ponovnog počinjenja kaznenog djela. Vaše će se potrebe za zaštitom posebno procijeniti ako ste žrtva kaznenih djela terorizma, kaznenih djela koja je počinila zločinačka organizacija, rodno uvjetovanog nasilja ili nasilja u obitelji, kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog integriteta, trgovine ljudima, prisilnog nestanka i kaznenih djela počinjenih zbog rasističkih, antisemitskih ili drugih razloga povezanih s ideologijom, vjerom ili uvjerenjima, obiteljskom situacijom, pripadnosti etničkoj skupini, rasi ili narodu, vašim nacionalnim porijeklom, spolom, seksualnom orijentacijom ili seksualnim identitetom ili zbog spola, bolesti ili invaliditeta
 • okolnosti kaznenog djela, posebno u slučaju kaznenih djela s elementima nasilja.

Ako ste maloljetna osoba ili imate nekakav oblik invaliditeta i potrebna vam je posebna zaštita, u obzir će se uzeti i vaša mišljenja i interesi te vaše osobne okolnosti, a posebno će se poštovati načela najboljeg interesa maloljetne osobe ili osobe s invaliditetom kojoj je potrebna posebna zaštita, kao i njezina prava na informacije, nediskriminaciju, povjerljivost, privatnost i zaštitu.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Hoće. Za procjenu i utvrđivanje mjera zaštite koje bi mogle biti prikladne za vas tijekom istrage kaznenog djela bit će zadužen istražni sudac ili sudac nadležan za nasilje nad ženama ili, ako je riječ o rodno uvjetovanom nasilju, javni tužitelj ili policijski službenici koji sudjeluju u početnoj fazi istražnog postupka.

Ako vam prijeti opasnost, dobit ćete policijsku zaštitu.

Zbog sigurnosti, javnog poretka, korisnosti ili radi čuvanja vašeg dostojanstva svoj ćete iskaz dati putem videokonferencije.

Ako ste žrtva pojedinih posebnih kaznenih djela koji dovode do dodjeljivanja posebnih mjera zaštite žrtvama tih kaznenih djela, kao što su rodno uvjetovano nasilje, nasilje u obitelji, trgovina ljudima u svrhe seksualnog iskorištavanja ili izrabljivanja radne snage, ozljeđivanje, kaznena djela protiv slobode, mučenje, kaznena djela protiv pojedinca, protiv spolne slobode, privatnosti, prava na pozitivnu sliku o sebi, nepovredivosti doma, časti i društveno-gospodarskog poretka, imate pravo da protiv nasilnika budu izrečene sljedeće zabrane ako je to neophodno za vašu zaštitu: zabrana boravka na određenom mjestu odnosno u određenom susjednom području tog mjesta, gradu ili regiji ili odlaska na ta mjesta, zabrana uspostave kontakta s vama ili komunikacije s pojedinim osobama.

Za vašu se zaštitu tijekom istražnog postupka mogu poduzeti sljedeće mjere:

 • iskaz možete dati u posebno projektiranim ili prilagođenim objektima posebno osposobljenim stručnjacima
 • ako iskaz morate dati nekoliko puta, dajete ga istoj osobi, osim ako bi to moglo bitno ugroziti vođenje postupka; u protivnom iskaz morate izravno dati sucu ili javnom tužitelju
 • ako ste žrtva rodno uvjetovanog nasilja, nasilja u obitelji, kaznenog djela protiv spolne slobode ili spolnog integriteta, vaš iskaz može dati druga osoba vašeg spola, ako to zatražite, osim ako bi to bitno moglo ugroziti vođenje postupka; u protivnom iskaz morate izravno dati sucu ili javnom tužitelju.

Ako ste pozvani na davanje iskaza i sudac smatra da vam prijeti ozbiljan rizik ili je ugrožena vaša sloboda, imovina ili obitelj, može poduzeti sljedeće mjere:

 • zaštititi vaš identitet, adresu, zanimanje i mjesto rada te ne upotrijebiti te informacije u postupku
 • spriječiti da budete viđeni na sudu i navesti adresu suda kao adresu za dostavu obavijesti
 • spriječiti da se na bilo koji način snimi vaša fotografija
 • naložiti policijsku zaštitu tijekom postupka i nakon njega
 • omogućiti vam prijevoz do suda u službenom vozilu
 • kad ste na sudu, smjestiti vas u čekaonice uz policijski nadzor
 • u iznimnim okolnostima osigurati vam nov identitet i financijsku pomoć za promjenu vašeg mjesta boravka ili rada.

Ako ste žrtva kaznenog djela rodno uvjetovanog nasilja ili nasilja u obitelji, možete dobiti „nalog za zaštitu” kojim su obuhvaćene opće mjere predostrožnosti protiv nasilnika (zabrana boravka na određenim mjestima odnosno u određenim susjednim područjima tog mjesta, gradovima ili regijama ili odlazak na ta mjesta, zabrana uspostave kontakta ili komunikacije s pojedinim osobama).

Tijekom sudskog postupka sudac ili predsjednik suda može naložiti privatnu raspravu (ograničiti prisutnost audiovizualnih medija tijekom zasjedanja suda i zabraniti snimanje svih ili pojedinih rasprava) kako bi se zaštitili moral, javni poredak te vi kao žrtva i/ili vaša obitelj. Može zabraniti i otkrivanje identiteta vještakâ ili bilo kojih drugih osoba koje sudjeluju u sudskom postupku.

Ako imate status privatnog tužitelja, možete zatražiti privatnu raspravu.

Tijekom postupka mogu se poduzeti sljedeće mjere radi vaše zaštite:

 • mjere kojima se sprječava da dođete u vizualni kontakt s navodnim počiniteljem i osigurava da vas se može čuti, a da se ne nalazite u sudnici. U tu se svrhu mogu upotrijebiti komunikacijske tehnologije (postavljanje zaslona u sudnici i davanje izjava videokonferencijskim putem)
 • mjere kojima se sprječava postavljanje pitanja koja se odnose na vaš privatan život i nisu relevantna za kazneno djelo koje je predmet kaznenog progona, osim ako sudac ili sud iznimno smatra da se na takva pitanja mora odgovoriti
 • održavanje privatne usmene rasprave, iako sudac ili predsjednik suda mogu odobriti prisutnost osoba koje mogu dokazati da imaju poseban interes u predmetu.

Mjere za sprječavanje vizualnog kontakta s navodnim počiniteljem i postavljanja pitanja o vašem privatnom životu mogu se poduzeti i tijekom istražnog postupka.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

U slučaju ranjivih žrtava, kao što su maloljetne žrtve i žrtve s invaliditetom kojima je potrebna posebna zaštita, osim mjera utvrđenih u odjeljku „Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?”, tijekom postupka primjenjivat će se i sljedeće mjere:

 • dobivene izjave snimit će se s pomoću audiovizualnih medija i mogu biti prikazane tijekom suđenja u slučajevima i pod uvjetima utvrđenima zakonom
 • izjave se mogu uzeti uz pomoć stručnjaka.

Ako ste maloljetna žrtva ili žrtva s invaliditetom (žrtve kojima je potrebna posebna zaštita), na raspolaganju su sljedeće mogućnosti: da vještaci prije suđenja preispitaju dokaze i da vaš razgovor s posebno osposobljenim timom u posebnoj prostoriji bude snimljen.

Osim toga, na zahtjev javnog tužitelja možda će vam se moći dodijeliti skrbnik ad litem ako ste posebno ranjiva žrtva i u pojedinim slučajevima, na primjer ako postoji sukob interesa s vašim pravnim zastupnikom ili s jednim od roditelja, pod uvjetom da drugi roditelj ne može na odgovarajući način obavljati svoje dužnosti zastupanja žrtve i pružanja pomoći. 

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Ako ste maloljetna osoba, tijekom faze istrage kaznenog djela s vama će se postupati u skladu s protokolima posebno izrađenima radi vaše zaštite. Kad morate dati iskaz, poduzet će se posebne mjere predostrožnosti. Javni tužitelj, čija je posebna dužnost štititi maloljetne osobe, uvijek mora biti prisutan. Vizualni kontakt između vas i nasilnika mora se onemogućiti s pomoću bilo kojeg tehničkog sredstva.

Razgovor s vama vodit će posebno osposobljen tim u posebnoj prostoriji, u kojoj se nećete osjećati ugroženo, jer postoji mogućnost da će vještaci prije suđenja ispitati dokaze i da će se razgovor snimati.

Iskaz možete dati samo jednom, u prisutnosti istražnog suca, sudskog službenika i svih stranaka u postupku, i više nijednom tijekom suđenja.

Tijekom sudskog postupka, ako ste maloljetna osoba koja daje iskaz, vizualni kontakt između vas i optuženika onemogućit će se s pomoću bilo kojeg mogućeg tehničkog sredstva.

Zabranjeno je i suočavanje.

Osim mjera utvrđenih u odjeljku „Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?”, tijekom postupka primjenjivat će se i sljedeće mjere:

 • dobivene izjave snimit će se s pomoću audiovizualnih medija i mogu biti prikazane tijekom suđenja u predmetima i pod uvjetima utvrđenima zakonom
 • izjave se mogu uzeti uz pomoć stručnjaka.

Osim toga, na zahtjev javnog tužitelja možda će vam se moći dodijeliti skrbnik ad litem ako ste posebno ranjiva žrtva i u pojedinim slučajevima, na primjer ako postoji sukob interesa s vašim pravnim zastupnikom ili s jednim od roditelja, pod uvjetom da drugi roditelj ne može na odgovarajući način obavljati svoje dužnosti zastupanja žrtve i pružanja pomoći žrtvi. 

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako je član vaše obitelji izgubio život zbog kaznenog djela, imat ćete status neizravne žrtve kaznenog djela počinjenog nad članom vaše obitelji (izravna žrtva) ako se nalazite u pojedinim situacijama predviđenima zakonom (što u svim slučajevima isključuje osobu odgovornu za kazneno djelo) te, među ostalim, ako ste bili bračni drug izravne žrtve i niste bili zakonski rastavljeni niti živjeli odvojeno, ako ste bili dijete izravne žrtve ili njezina bračnog druga koji nije bio zakonski rastavljen niti je živio odvojeno i ako ste živjeli s tom osobom, ako ste s izravnom žrtvom bili povezani na temelju sličnog odnosa i živjeli ste s njom.

Treba podsjetiti da na temelju zakona sve žrtve imaju pravo podnijeti kaznenu tužbu i građansku tužbu te pojaviti se pred tijelima nadležnima za istražni postupak kako bi im pružili dokaze i informacije koji se smatraju relevantnima za razjašnjenje činjenica.

Ako imate status neizravne žrtve, moći ćete se besplatno i u skladu s načelom povjerljivosti koristiti uslugama pomoći i potpore koje omogućuju tijela javne uprave te onima koje omogućuju uredi za potporu žrtvama kaznenih djela, pod uvjetom da se smatra prikladnim da tim pravom budu obuhvaćeni članovi obitelji izravne žrtve s obzirom na to da je kaznenim djelima prouzročena posebno teška šteta. Za te će se potrebe članovi obitelji definirati jedino kao osobe povezane s izravnom žrtvom na temelju braka ili sličnog odnosa te rodbina do drugog koljena (djedovi i bake, braća i sestre te unučad).

Ako imate status neizravne žrtve, možete dobiti informacije o dostupnim mjerama pomoći i potpore, neovisno o tome je li riječ o medicinskoj, psihološkoj ili materijalnoj pomoći i potpori, te o postupku za njihovo dobivanje kao i o odšteti na koju možda imate pravo i, prema potrebi, postupku za traženje te odštete.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pružit će vam savjete o imovinskim pravima povezanima s postupkom, posebno kad je riječ o financijskoj pomoći za nadoknadu štete prouzročene kaznenim djelom i postupku za traženje te nadoknade te će vam pružiti potrebnu emocionalnu potporu i terapeutsku pomoć, čime će se osigurati odgovarajuća psihološka pomoć radi prevladavanja traumatičnih posljedica kaznenog djela.

Kad je riječ o financijskoj pomoći na koju imate pravo kao neizravna žrtva kaznenog djela, u Španjolskoj je na snazi sustav javne potpore u korist neizravnih žrtava kaznenih djela počinjenih s namjerom uz primjenu sile u Španjolskoj i čija je posljedica smrt ili teško oštećenje vašeg mentalnog zdravlja.

Kako biste dobili status neizravne žrtve u svrhe financijske pomoći (korisnik), morate ispuniti sljedeće zahtjeve:

 • morate biti državljanin Španjolske ili neke druge države članice Europske unije ili, ako se nijedna od tih kategorija ne primjenjuje na vas, morate imati uobičajeno boravište u Španjolskoj ili biti državljanin druge države koja na svojem državnom području dodjeljuje sličnu pomoć španjolskim državljanima. U slučaju smrti državljanstvo ili uobičajeno boravište preminule osobe nije važno
 • morate biti bračni drug preminule osobe s kojom niste bili zakonski rastavljeni niti ste živjeli odvojeno ili osoba koja je s preminulom osobom trajno živjela u sličnom odnosu barem dvije godine prije njezine smrti, osim ako ste s njom imali djecu jer će u tom slučaju sama činjenica da ste živjeli zajedno biti dovoljna za dobivanje statusa. To uključuje i djecu dotičnih osoba, čak i ako nisu potomci preminule osobe, pod uvjetom da su financijski ovisili o njoj i s njom živjeli
 • korisnici ni u kojem slučaju ne mogu biti osobe kojima je izrečena osuđujuća presuda zbog ubojstva počinjenog s namjerom u bilo kojem obliku, ako je preminula osoba bila njihov bračni drug ili osoba s kojom su bili stabilno povezani na temelju sličnog odnosa
 • morate biti potomak preminule osobe koji je financijski ovisio o toj osobi i živio s njom, pri čemu se maloljetni potomci ili punoljetni potomci s invaliditetom automatski smatraju financijski ovisnima
 • ako ste roditelj preminule osobe i financijski ste ovisili o toj osobi, pod uvjetom da nema osoba iz prethodno navedenih kategorija
 • roditelji maloljetnih osoba koje su preminule kao izravna posljedica kaznenog djela isto se tako smatraju neizravnim žrtvama za potrebe financijske pomoći utvrđene španjolskim pravom.

Pomoć morate zatražiti u roku od jedne godine od dana na koji se kazneno djelo dogodilo. Ako je smrt nastupila kao izravna posljedica tjelesnih ozljeda ili oštećenja zdravlja, počet će teći novi rok za traženje pomoći istog trajanja.

Opće je pravilo da dodjeljivanje pomoći ovisi o tome je li donesena pravomoćna sudska odluka o završetku kaznenog postupka.

Pomoć se ne može iskoristiti u kombinaciji s odštetom utvrđenom na temelju presude, iako će se cijeli iznos pomoći ili njegov dio isplatiti ako je osoba proglašena krivom za počinjenje kaznenog djela proglašena djelomično nesolventnom, ili u kombinaciji s odštetom ili pomoći iz osobnog osiguranja ako je iznos viši od iznosa utvrđenog u presudi, ili u kombinaciji sa subvencijom iz socijalnog osiguranja koja se može isplatiti na temelju privremene onesposobljenosti žrtve.

Iznos pomoći ni u kojem slučaju ne može premašivati iznos odštete utvrđen u presudi.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Ako ste žrtva, imate pravo dobiti informacije o alternativnom rješavanju sporova primjenom, prema potrebi, mirenja i drugih mjera popravljanja štete te o dostupnim službama za popravljanje štete, u slučajevima u kojima je to zakonski moguće. Te će vam informacije pružiti uredi za potporu žrtvama kaznenih djela.

Osim toga, uredi za potporu žrtvama kaznenih djela moći će pravosudnom tijelu predložiti primjenu mirenja u kaznenom postupku, ako se to smatra korisnim za vas, i pružit će potporu službama za popravljanje štete te osigurati druge postupke izvansudske nagodbe utvrđene zakonom.

Uslugama službi za popravljanje štete možete se koristiti za dobivanje odgovarajuće odštete za materijalne i nematerijalne gubitke koji proizlaze iz kaznenog djela, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • počinitelj je priznao ključne činjenice iz kojih proizlazi njegova odgovornost
 • dali ste svoju suglasnost, nakon što ste dobili iscrpne i nepristrane informacije o sadržaju postupka mirenja, njegovim mogućim ishodima i postupcima uvedenima kako bi se osiguralo poštovanje postupka
 • počinitelj je dao svoju suglasnost
 • iz postupka mirenja ne proizlazi rizik za vašu sigurnost i ne postoji nikakva opasnost da bi vam vođenje tog postupka moglo prouzročiti nove materijalne ili nematerijalne gubitke
 • nije zabranjeno zakonom za počinjeno kazneno djelo.

Rasprave koje se održavaju u okviru postupka mirenja odvijat će se u skladu s načelom povjerljivosti i njihov se sadržaj ne smije otkrivati bez vaše suglasnosti i suglasnosti počinitelja.

Izmiritelji i drugi stručnjaci koji sudjeluju u postupku mirenja podliježu obvezi čuvanja profesionalne tajne povezane s događajima i izjavama s kojima su bili upoznati u okviru obavljanja svojih dužnosti.

Vi i počinitelj u svakom ćete trenutku moći povući svoju suglasnost za sudjelovanje u postupku mirenja.

Mirenje se obično pokreće u slučaju lakših kaznenih djela.

U sustavu maloljetničkog pravosuđa (osobe u dobi od 14 do 18 godina) mirenje je izričito propisano kao sredstvo preodgoja maloljetnika. U tom području mirenje provode timovi koji djeluju kao potpora službi za kazneni progon maloljetnika, no mogu ga provoditi i agencije iz autonomnih zajednica te drugi subjekti kao što su pojedina specijalizirana udruženja.

U području pravde za punoljetne osobe mirenje je dio sustava službi za popravljanje štete, a već se nekoliko godina provode različiti pilot-programi.

Kad je riječ o tome je li postupak mirenja siguran za vas, pravosudno tijelo u svakom trenutku može odobriti sve potrebne mjere fizičke zaštite i bilo koje druge mjere koje proizađu iz okolnosti postupka.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

 • Código Penal (Kazneni zakon) – na španjolskom jeziku
 • Código Civil (Zakon o parničnom postupku) – na španjolskom jeziku
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Zakon o kaznenom postupku) – na španjolskom jeziku
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (Zakon br. 4/2015 od 27. travnja 2015. o statusu žrtava kaznenih djela) – na španjolskom jeziku
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (Kraljevski dekret br. 1109/2015 od 11. prosinca 2015. o provedbi Zakona br. 4/2015 od 27. travnja 2015. o statusu žrtava kaznenih djela i uređivanju rada uredâ za potporu žrtvama kaznenih djela) – na španjolskom jeziku
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (Organski zakon br. 8/2015 od 22. srpnja 2015. i Zakon br. 26/2015 od 22. srpnja 2015. o izmjeni sustava za zaštitu djece i mladih) – na španjolskom jeziku
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (Zakon br. 23/2014 od 20 studenoga 2014. o uzajamnom priznavanju odluka u kaznenim stvarima u Europskoj uniji) – na španjolskom jeziku
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (Kraljevski dekret br. 671/2013 od 6. rujna 2013. o uspostavi detaljnih rješenja za provedbu Zakona br. 29/2011) – na španjolskom jeziku
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (Zakon br. 29/2011 od 22. rujna 2011. o priznavanju statusa žrtava terorizma i njihovoj sveobuhvatnoj zaštiti) – na španjolskom jeziku
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Organski zakon br. 1/2004 od 28. prosinca 2004. o sveobuhvatnim mjerama zaštite od rodno uvjetovanog nasilja) – na španjolskom jeziku
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Organski zakon br. 5/2000 od 12. siječnja 2000. o uređivanju kaznene odgovornosti djece) – na španjolskom jeziku
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (Organski zakon br. 1/1996 od 15. siječnja 1996. o pravnoj zaštiti djece) – na španjolskom jeziku
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (Zakon br. 1/1996 od 10. siječnja 1996. o besplatnoj pravnoj pomoći) – na španjolskom jeziku
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Zakon br. 35/1995 od 11. prosinca 1995. o pomoći i potpori žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode) – na španjolskom jeziku
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Kraljevski dekret br. 738/1997 od 23. svibnja 1997. o odobrenju Uredbe o pomoći žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja i kaznenih djela protiv spolne slobode) – na španjolskom jeziku
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (Organski zakon br. 19/1994 od 23. prosinca 1994. o zaštiti svjedoka i vještaka u kaznenim predmetima) – na španjolskom jeziku
Posljednji put ažurirano: 29/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.