Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Hogyan tehetek feljelentést bűncselekmény miatt?

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, feljelentést tehet bármely rendőrségen vagy ügyészségen.

Feljelentését megteheti szóban vagy írásban, és a feljelentést alá kell írnia. A feljelentést harmadik fél is megteheti. Bár nem kötelező, tanácsos a feljelentésben feltüntetnie valamennyi személyes adatát, ideértve azt a lakcímet, amelyen kapcsolatba lehet lépni Önnel, valamint a bűncselekményt feljelentő harmadik fél személyes adatait is.

Emellett ajánlott a feljelentéshez csatolni minden olyan bizonyítékot és információt, amellyel Ön a gyanúsítottról rendelkezik. Mindez meg fogja könnyíteni a nyomozást.

A rendőrség (általában számítógéppel támogatott) hivatalos formanyomtatványt használ az Ön adatainak rögzítésére. Ettől a ponttól kezdve a bűncselekményre vonatkozó feljelentése az ügyiratok részévé válik.

Bűncselekmény miatt bármelyik rendőrségen vagy közvetlenül az ügyészségen tehet feljelentést.

A feljelentést német nyelven vagy a hivatalos regionális nyelvek egyikén kell benyújtani.

Amennyiben Ön nem beszél megfelelő szinten németül vagy más hivatalos nyelven, tolmács segítségét igényelheti.

Bizonyos bűncselekmények (pl. erőszakos bűncselekmények vagy nemi erkölcs elleni bűncselekmények) esetén jogosult arra, hogy a bűncselekmény feljelentése során Önt áldozatsegítő szervezet segítse.

Nincs konkrét határidő meghatározva a bűncselekmény feljelentésére. A törvényben meghatározott időtartam után azonban a rendőrség, az ügyészség vagy a bíróság megtagadhatja az ügy vizsgálatát. Ez az időtartam (elévülési időt) a bűncselekmény típusától függ.

A hatóságok kötelesek megkezdeni a nyomozást, amennyiben egy állítólagos bűncselekményről információ jut tudomásukra (kivétel: a magánindítványra üldözendő bűncselekmények).

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Ha feljelentést tett a bűncselekmény miatt, a feljelentéséről írásbeli visszaigazolást kap. Ez tartalmazza a hivatkozási számot. Amennyiben később kapcsolatba lép az illetékes rendőrkapitánysággal és erre a számra hivatkozik, beszélhet az ügyben eljáró rendőrrel.

Ha Ön a feljelentést írásban nyújtja be a rendőrségnek vagy az ügyésznek, hivatkozási számot kell kérnie. Az áldozatsegítő szervezetek segítenek megtalálni a megfelelő hivatkozási számot.

Bűncselekmény áldozataként Ön jogosult az ügyiratok áttanulmányozására. A hozzáférés csak akkor tagadható meg vagy korlátozható, amennyiben az akta áttanulmányozása veszélyezteti a nyomozást vagy az Ön tanúként történő vallomástételét befolyásolhatja.

Az ügyészség tájékoztatást nyújt az eljárás fontos fejleményeiről. Például értesítést kap arról, ha a hatóság úgy dönt, hogy nem folytatja tovább az eljárást, felfüggeszti a nyomozást, vagy a hagyományos büntetőeljáráshoz képest alternatív intézkedés elrendelését mérlegeli.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

Ügyvéd, az áldozatvédelmi szervezet tagja vagy más megfelelő személy támogathatja és képviselheti Önt a bűnüldöző szervekkel való kapcsolata során.

Amennyiben Önt jogi segítségnyújtás illeti meg, az áldozatsegítő szervezet szakértőjével együttműködésben ingyenesen eljáró ügyvéd támogatja Önt a jogainak az eljárás során történő érvényesítése érdekében. Önnek joga van a pszichoszociális és a jogi segítségnyújtáshoz, ha szándékos bűncselekmény eredményeként erőszakos vagy veszélyes fenyegetésnek volt kitéve, vagy szexuális integritása sérült, vagy ilyen bűncselekmény elkövetése során kihasználták a személyes függőségét. Segítségnyújtás akkor is rendelkezésre áll, ha az esetlegesen bűncselekmény következtében elhunyt személy közeli hozzátartozója, vagy olyan hozzátartozó, aki tanúja volt a bűncselekménynek. Emellett a terrorcselekmények áldozatai is jogosultak segítségnyújtásra. A segítségnyújtásnak védelemben kell részesítenie az áldozat jogait, és azt az áldozatsegítő szervezetnek kell garantálnia. Azok a 14. életévüket be nem töltött áldozatok, akiknek esetleg sérült a szexuális integritásuk, minden esetben pszichoszociális eljárási segítségben részesülnek.

Amennyiben nem jogosult áldozatsegítő szolgáltatásokra, a bíróságtól költségmentességet kérhet, ha az eljáráshoz magánfélként csatlakozott. Amennyiben a bíróság megítélése szerint jogi képviseletre van szükség (különösen az ezt követő polgári per elkerülése érdekében), és az Ön jövedelme nem elégséges ahhoz, hogy a megélhetésének veszélyeztetése nélkül jogi képviselőt vegyen igénybe, a kérelmet jóváhagyják.

Visszaigényelhetem-e a felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Az ügyészséghez, a bírósághoz, vagy a meghallgatás helyszínére történő oda- és visszaút utazási költségeit meg kell téríteni, valamit költségtérítést kell fizetni a kiesett időért, amennyiben Ön ennek eredményeképpen anyagi veszteséget szenvedett. Amennyiben Ön tanú, és szállásköltsége merül fel, valamint meghatározott helyszínen reggelit, ebédet és vacsorát kell fogyasztania, tartózkodásának költségeit meghatározott összegig megtérítik. Ennek megfizetésére vonatkozó kérelmét 14 napon belül kell előterjesztenie.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az a bíróság elé kerülne?

Amennyiben az ügyész megszünteti az eljárást, Önt erről tájékoztatni kell. Ezután Ön 14 napon belül kérhet tájékoztatást az ügyésztől a döntés okainak magyarázatáról. Kérheti továbbá az eljárás folytatását, amennyiben:

  • jogszabályt sértettek vagy azt nem alkalmazták megfelelően
  • jelentős kétségek állnak fenn az eljárás megszüntetésére irányuló döntést megalapozó tények pontossága tekintetében, vagy
  • új tényeket vagy bizonyítékokat nyújtanak be a folytatás alátámasztása érdekében.

A kérelmet az ügyész eljárás megszüntető döntéséről szóló tájékoztatást vagy a megszüntetés indokainak kézhezvételét követő 14 napon belül kell Önnek benyújtania. Amennyiben Ön ezen határidőn belül nem kapott tájékoztatást, a határidő a döntést követő három hónappal meghosszabbodik. Az eljárás folytatására irányuló kérelmet az ügyésznek címezve kell előterjeszteni.

Amennyiben az ügyész megítélése szerint a kérelem megalapozott, folytatja az eljárást. Egyéb esetben az ügyésznek írásbeli választ kell adnia a kérelemre, és azt az ügyiratokkal együtt azon bíróság elé kell terjesztenie, amely dönteni fog az Ön kérelméről. Amennyiben a bíróság jóváhagyja a kérelmet, az ügyésznek folytatnia kell az eljárást. Egyébként a kérelmet visszautasítják.

Amennyiben az ügyész a hagyományos büntetőeljáráshoz képest alternatív intézkedéseket rendel el, Ön a döntését nem fellebbezheti meg.

Amennyiben vádat emeltek, és az ügyész ezt követően lezárja az ügyet, bizonyos körülmények mellett Önnek joga van ahhoz, hogy pótmagánvádlóként fenntartsa a vádat. Ebben az esetben Önnek addigra már magánfélként csatlakoznia kellett az eljáráshoz. Ezt követően a vád fenntartására vonatkozó nyilatkozat megtételével szerzi meg a pótmagánvádló jogállását.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Áldozatként joga van részt vennie a tárgyaláson. Csak akkor idézik a bíróság előtti megjelenésre, ha tanúként vallomást kell tennie. Az áldozat csak akkor köteles a megjelenésre szóló idézésnek eleget tenni, ha tanúként idézik.

Amennyiben Ön áldozatsegítő szolgáltatást vesz igénybe, az e szolgáltatásokat nyújtó áldozatsegítő szolgálatot tájékoztatni kell a meghallgatások időpontjairól.

Amennyiben Ön a nyomozás során kihallgatás keretében tett vallomást, csak abban az esetben tájékoztatják a tárgyalás időpontjáról, amennyiben Ön azt kéri. Amennyiben Ön magánfél, pótmagánvádló vagy magánvádló, megfelelően értesítik a meghallgatás meghatározott időpontjairól. Tekintet nélkül arra, hogy a tárgyalás nyilvános-e, áldozatként Ön jogosult azon részt venni és bizalmi kísérőt – ügyvédet, valamely áldozatsegítő szervezet munkatársát vagy más személyt – igénybe venni. Önt megilleti az a jog, hogy kérdéseket tegyen fel a terheltnek, a tanúknak, a szakértőknek, illetve az a jog, hogy kártérítésre való jogosultságával kapcsolatban meghallgassák.

Amennyiben Ön magánfél, dönthet úgy, hogy nem jelenik meg a meghallgatáson. Amennyiben azonban magánvádló, és nem jelenik meg a meghallgatáson, a bíróság azzal a megdönthetetlen vélelemmel él, hogy Önnek az elítéléshez fűződő érdeke elenyészett, és le fogja zárni az ügyet.

Amennyiben Ön nem beszél németül (vagy más hivatalos nyelven), joga van tolmács ingyenes igénybevételére a tárgyalás során.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: áldozat, tanú, magánfél vagy magánvádló?

Ön akkor minősül áldozatnak, ha megfelel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A következő személy rendelkezik áldozati jogállással:

  • aki szándékos bűncselekmény eredményeként erőszakos vagy veszélyes fenyegetésnek volt kitéve, illetve szexuális integritása vagy önrendelkezési joga sérülhetett, vagy ilyen bűncselekmény során kihasználták a személyes függőségét,
  • a bűncselekmény következtében elhunyt személy házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa, közeli hozzátartozója, testvére és más eltartott személy, vagy más olyan hozzátartozó, aki a bűncselekmény tanúja volt, és
  • bármely más olyan személy, aki bűncselekmény következtében kárt szenvedett, vagy akinek a büntetőjog által védett jogos érdekei más tekintetben sérültek.

Ön tanú, amennyiben a büntetőeljárásban releváns észrevételeket tett. Ennek tényét a rendőrség vagy az ügyész a nyomozás során állapítja meg. A tárgyalás során ezt a döntést a bíróság hozza meg.

Az Ön belátására van bízva, hogy kíván-e az eljáráshoz magánfélként csatlakozni.

Az ugyancsak az Ön döntése, hogy a vádak ejtését követően folytatja-e magánvádlóként az eljárást.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

Az eljárás során valamennyi hatóságnak tiszteletben kell tartania az Ön emberi méltóságát áldozatként, valamint a magánélete védelméhez fűződő érdekét. Körültekintő figyelmet kell fordítani az Ön jogaira, érdekeire és különleges védelmi igényeire. Minden áldozatot haladéktalanul tájékoztatni kell a jogairól, valamint a részére biztosítható segítségnyújtásról és kártalanításról.

A bűncselekmény feljelentésére vonatkozó igazolást a hatóság az Ön kérelmére adja ki.

Minden áldozatnak joga van képviseletre és tanácsadásra. Ezt ügyvéd, áldozatsegítő szervezet vagy más megfelelő képviselő nyújthatja. Amennyiben Ön jogosult áldozattámogatási szolgáltatásokra, az Önnek jogi támogatást nyújtó személy fogja Önt az eljárás során képviselni.

Amennyiben Ön nem felel meg a jogi támogatásra vonatkozó feltételeknek, azonban szeretne magánfélként ügyvédi képviseletet, bizonyos feltételek mellett költségmentességet kérelmezhet.

Tanúként mentesül a vallomástételi kötelezettség alól, amennyiben ezzel hozzátartozóját vádolná bűncselekmény elkövetésével. Ön elveszíti ezt a jogát, amennyiben nagykorú személy és magánfélként a büntetőeljárás keretében kártérítést követel.

Lehetőség van arra, hogy megtagadja az egyedi kérdések megválaszolását:

  • amennyiben a válasz megalázó lenne, illetve Önt vagy egy családtagját közvetlen és jelentős anyagi veszteség kockázatának tenné ki;
  • amennyiben a válasz Önnek vagy más személynek a legszemélyesebb szférájába tartozik;
  • amennyiben Ön a nemi erkölcs elleni bűncselekmény részleteire vonatkozó kérdést indokolatlannak tartja.

Köteles azonban ezekre válaszolni, amennyiben az eljárás tárgyára tekintettel vallomása különös jelentőséggel bír.

Amennyiben más személyek is jelen vannak a meghallgatás során, figyelni kell arra, hogy az Ön személyes adatait ne tegyék hozzáférhetővé. Önnek nem kell közzétennie otthoni lakcímét. Ehelyett megadhat olyan más címet, amelyen a hatóságok könnyen kapcsolatba léphetnek Önnel.

Ön jogosult arra, hogy áttanulmányozza az ügyiratokat, amennyiben ezek az Ön érdekeire vonatkoznak. Emellett díj fizetése ellenében másolatot kérhet az ügyiratokból. Ha költségmentességben részesítették, vagy ha a kért másolatok szakértők, közjogi szervezetek, szolgálatok és intézmények megállapításait és véleményeit tartalmazzák, a másolatokat térítésmentesen kell biztosítani.

Ha az elkövetőt szabadon bocsátják a fogvatartásból vagy az előzetes letartóztatásból, akkor erről Önt tájékoztatni kell, ha Ön szándékos bűncselekmény következtében erőszak vagy veszélyes fenyegetések áldozatává vált, illetve ha szexuális integritása vagy önrendelkezése sérült, a személyes függőségét használták ki ilyen bűncselekmény útján, vagy ha ön sérülékeny áldozat. Amennyiben Ön más típusú bűncselekmény áldozata, kérelmet kell előterjeszteni arra vonatkozóan, hogy szeretne tájékoztatás kérni az elkövető szabadon bocsátásával kapcsolatban.

Önt tájékoztatni kell az eljárás megszüntetéséről és folytatásáról, valamint az ügyészi nyomozás bármely megszüntetéséről. Amennyiben a hagyományos büntetőeljáráshoz képest alternatív intézkedést foganatosítását mérlegelik, Önnek átfogó tájékoztatást kell kapnia a jogairól. Bizonyos körülmények fennállása esetén Ön kérheti az eljárás folytatását, amennyiben azt az ügyész megszüntette.

Amennyiben Ön nem beszél megfelelő szinten németül, illetve süket vagy néma, fordítási/tolmácsolási támogatásra jogosult. Joga van továbbá részt venni a meghallgatásokon, a bizonyítási kísérleteken és a tárgyaláson, amelyek során Ön jogosult kérdések feltételére és indítványok előterjesztésére.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Áldozatként Ön jogosult arra, hogy vallomása keretében, illetve a meghallgatáson vagy tárgyaláson való egyéb részvétele során nyilatkozatokat tegyen. Például nyilatkozhat arról, hogy az eljáráshoz magánfélként csatlakozik, és hogy szeretne kártalanítást kapni. Jogosult továbbá kérdést feltenni a terheltnek, a tanúknak és a szakértőknek

Emellett Ön jogosult bizonyíték előterjesztésére, amennyiben meghallgatásra vagy tárgyalásra idézik.

Amennyiben Ön tanúnak is minősül, köteles eleget tenni a kézbesített idézésének valamint szavahihető és teljes körű tájékoztatást adni.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

A tárgyalás alatt meghallgatása kezdetén tájékoztatást kap a jogairól.

Az Ön szabad belátásra van bízva, részt kíván-e venni az egész tárgyaláson.

Az ítéletet a tárgyalás végén hirdetik ki. Az ítélet tartalmáról úgy szerezhet tudomást, hogy a tárgyalás végéig jelen van, vagy megtekinti a bírósági ügyiratokat.

Amennyiben Ön az eljáráshoz magánfélként csatlakozott, a bíróság köteles az Ön követeléséről is határozatában dönteni. Amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy Ön kártérítésre jogosult, határozatát a polgári jog szerint végrehajtható határozatnak kell tekinteni, és Ön szövetségi kormánytól előleget kérhet a kártérítésből. Ennek azonban az a feltétele, hogy az elítélt személy (szabadságvesztéssel járó) büntetés következtében nem képes azonnal eleget tenni a fizetési kötelezettségének.

A bíróság emellett elrendelheti, hogy a terhelt birtokában lévő olyan dolog, amely az áldozat tulajdona visszakerüljön az áldozathoz.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Ön jogosult az ügyiratok áttanulmányozására. A hozzáférés csak akkor tagadható meg vagy korlátozható, amennyiben az akta áttanulmányozása veszélyezteti a nyomozást vagy az Ön tanúként történő vallomástételét befolyásolhatja.

Utolsó frissítés: 03/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.