Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

A rendőrség haladéktalanul tájékoztatni fogja Önt az alábbiakról történő tájékoztatáshoz való jogáról:

 1. a rendőőrs vagy rendőri szerv, ahol panaszt tehet;
 2. az elérhető támogatás fajtája és nyújtója, beleértve adott esetben az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos alapvető információkat, valamint a lakhatási lehetőségek;
 3. a védelem és a védelmi intézkedések biztosításának módja és feltételei;
 4. a kártérítés követelésének módja és feltételei;
 5. a büntetőeljárásában való részvétellel kapcsolatban felmerült költségek megtérítésének módja és feltételei;
 6. miként és milyen feltételek szerint jogosult a tolmácsolásra és fordításra;
 7. a panasztételre rendelkezésre álló eljárások, ha jogait az érintett hivatal nem tartotta tiszteletben;
 8. az ügyével foglalkozó rendtiszt kapcsolattartásra igénybe vehető elérhetőségei.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Ha másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel, a bűncselekmény bejelentését követően a ciprusi rendőrség az eljárás lebonyolításának módjával kapcsolatban fennálló nehézségek csökkentése érdekében felveszi a vallomását.

Ha a bűncselekmény elkövetésére a Ciprusi Köztársaság területén került sor, és Ön másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel, a bűncselekményt a lakhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak jelentheti be, amennyiben ezt nem tudja, vagy bűntett esetében nem hajlandó Cipruson megtenni.

Ha a ciprusi rendőrségen másik uniós tagállamban elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban tesz panaszt, a rendőrség az eljárás kezdeményezésére vonatkozó joghatóság hiányában köteles e panaszt azon tagállam illetékes hatóságainak továbbítani, amelynek területén a bűncselekményt elkövették.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

Ha a rendőrségen bejelent egy bűncselekményt, az alábbiakkal kapcsolatban fog tájékoztatást kapni attól függően, hogy panaszának elbírálása hol tart:

 1. az ügyével foglalkozó rendőrtiszt elérhetőségei;
 2. arra vonatkozó indokolt határozat, hogy a nyomozást nem folytatják le vagy lezárják, vagy az elkövetővel ellen nem emelnek vádat;
 3. a tárgyalás időpontja és helye, és az elkövetővel szembeni vádak jellege;
 4. információ, amely lehetővé teszi, hogy tájékoztatást kapjon a büntetőeljárás állásáról. Kivételes esetekben, ha ezen információ közlése hátrányosan érintené az ügy megfelelő kezelését, e tájékoztatás a Ciprusi Köztársaság indokolt véleménye alapján megtagadható.
 5. A tájékoztatáshoz való jogáról való tájékoztatás, ha az Önt érintő bűncselekmény miatt őrizetben lévő, vád alá helyezett vagy elítélt személyt szabadon bocsátották vagy e személy megszökött. A fenti tájékoztatás megtagadható, ha az elkövető potenciális vagy tényleges veszélynek van kitéve.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Ha bűncselekményt akar bejelenteni, azonban nem ért vagy beszél görögül, a szükséges nyelvi segítségnyújtással az Ön által értett nyelven is tehet panaszt.

A rendőrség továbbá köteles az Ön részére az alábbiak felajánlását biztosítani:

 • ingyenes tolmácsolás a nyomozás során, ha nem ért vagy beszél görögül;
 • a nyomozás során összegyűjtött valamennyi információ írásbeli kérelmére történő ingyenes lefordítása annyiban, amennyiben ezen információ jogainak gyakorlása érdekében szükséges.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

 • A rendőrség, figyelembe véve az Ön személyes helyzetét, beleértve megértési képességét vagy azt a képességét esetlegesen érintő bármely fogyatékosságot, hogy megértesse magát, egyszerű és érthető nyelven fog Önnel kommunikálni. A szóbeli vagy írásbeli kommunikációnak a fogyatékossággal élők által elérhető módon kell történnie, beleértve, ha szükséges, a braille írás és jelnyelv alkalmazását.
 • Ha 18 éven aluli kiskorú, akkor Önt életkora, érettségi foka, véleménye, szükségletei és aggodalmai alapján fogják értékelni annak biztosítása érdekében, hogy meg tudják érteni és meg tudja értetni magát. Szülőjét, gyámját vagy más jogi képviselőjét tájékoztatni fogják az Önt esetlegesen érintő jogokról.
 • A rendőrséggel való első kapcsolatfelvétel során Önt az Ön által szabadon választott személy kísérheti el, kivéve, ha ez érdekeire vagy az eljárás lefolyására nézve hátrányos. Ha Ön fogyatékossággal élő személy, az ügyben folytatott nyomozás során Önt az Ön által szabadon választott személy kísérheti.

Ezen felül, ha Ön kiskorú, Ön az Ön által értett nyelven és korát, illetve érettségi fokát megfelelően figyelembe véve a szociális jóléti szolgálattól (ha szükséges, tolmács közreműködésével) is fog tájékoztatást kapni. Ha Ön fogyatékossággal élő személy, Ön által érhető módon (pl. jelnyelven) fog tájékoztatást kapni.

Áldozatsegítő szolgálatok

A következő szervezetek nyújtanak áldozatsegítő szolgáltatásokat:

 • egészségügyi szolgálat;
 • szociális jóléti szolgálat;
 • mentális egészségügyi szolgálat;
 • az oktatási és kulturális minisztérium által fenntartott nevelési pszichológiai szolgálat;
 • civil szervezetek

A munkaügyi, jóléti és társadalombiztosítási minisztérium szociális jóléti szolgálata a következők révén nyújt kiszolgáltatott csoportoknak, így a bűncselekmények áldozatainak támogatást:

 • a családok abból a célból történő támogatása, hogy a családtagok betölthessék szerepüket és hatékonyan teljesíthessék kötelezettségeiket; megoldja a család egységét fenyegető családi nézeteltéréseket; védi a gyermekek biztonságát és jólétét; küzd a bűnöző magatartás és a kapcsolati erőszak ellen, és elősegíti a társadalomellenes és bűnöző magatartást tanúsító személyek visszailleszkedését;
 • támogatja a kiszolgáltatott csoportokat;
 • segít a helyi közösségeknek azonosítani és kezelni a kiszolgáltatott csoportok különleges igényeit;
 • segíti a más illetékes hatóságokkal és civil szervezetekkel való kapcsolatfelvételt, amelyek további szolgáltatásokat és segítséget tudnak nyújtani.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

A rendőrség a kormányzati és egyéb támogató- és segítséget nyújtó szolgálathoz irányít, ha ez szükségesnek tűnik, és tájékoztatni fogja Ön a fentiekben említett meglévő szolgáltatásokról:

Hogyan védik a magánéletemet?

A rendőrtisztek kötelesek betartani az alkotmány követelményeit, a vonatkozó jogszabályokat és a rendőrségi magatartási kódexet, amelyek biztosítják az Ön magánéletének és családi életének tiszteletben tartását és személyes adatainak megfelelő védelmét.

A jogszabályok szerint nevét és vallomásának tartalmát semmilyen körülmények között nem lehet közzétenni, vagy bármilyen módon nyilvánosságra hozni.

Az adatkezelésre külön jogszabályok vonatkoznak, amelyek biztosítják személyes adatainak védelmét.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Igen. Panaszának rendőrségen történő bejelentését követően a szociális jóléti szolgálat biztosítani fogja, hogy az Önnek igényeinek megfelelően ingyenes tanácsadást nyújtsanak, beleértve a külön támogatás nyújtására képes civil szervezetek szolgáltatásait.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok.

A rendőrség megteszi a biztonságának védelméhez szükséges lépéseket, különösen, ha különleges védelmi igények merültek fel. Ezért a bűncselekmény jellegétől/körülményeitől, személyes helyzetétől és a különleges védelmi igényektől függően, a büntetőeljárás különböző szakaszaiban különleges védelmi intézkedéseket lehet az alábbiak szerint meghozni:

(1) az áldozat felvétele a legfőbb ügyész által felügyelt és ellenőrzött tanúvédelmi programokba

A legfőbb ügyész határozatával tanúvédelmi programban vehet részt, beleértve az Ön és szükség esetén családja személyes biztonságát védő rendőrség intézkedéseket.

(2) áldozatvédelem a nyomozás során:

A nyomozás során:

 • a rendőrség Önt panaszának benyújtását követően haladéktalanul ki fogja hallgatni;
 • a meghallgatások számát minimalizálni kell, és meghallgatásra csak akkor kerül sor, ha az a nyomozás érdekében feltétlenül szükséges;
 • jogi képviselője vagy Ön által szabadon választott személy kísérheti, kivéve, ha e személyekkel kapcsolatban ezzel ellentétes határozatot hoztak;
 • az egészségügyi vizsgálatok számát minimalizálni kell, és azokra csak akkor kerül sor, ha az a nyomozás érdekében feltétlenül szükséges;

(3) a különleges védelmi igényekkel rendelkező áldozat büntetőeljárás során biztosított védelemhez való joga:

Ha különleges védelmi igényekkel rendelkező áldozatnak minősül, a következő lehetőségei vannak:

 • a meghallgatásokra olyan helyszínen kerül sor, amely erre célra szolgál, vagy e célra alakítottak ki;
 • a meghallgatásokra erre vonatkozó megfelelő képesítéssel rendelkező szakértő által kerül sor;
 • a meghallgatásokat ugyanazon személy végzi, kivéve, ha ez ellentétes a hatékony igazságszolgáltatás érdekével, és
 • Ha Ön szexuális zaklatás, nemi alapú erőszak vagy hozzátartozók közötti erőszak áldozata, kérése esetén Önnel azonos nemű személy fogja meghallgatni, feltéve, hogy ez a nyomozás lefolytatásával nem ellentétes.

Különösen:

Ha Ön kapcsolati erőszak áldozata:

 • nem engedélyezhető az Ön vallomásában található személyes információ nyilvánosságra hozatala;
 • a Kapcsolati Erőszak Megelőzését és Kezelését Támogató Társaság által működtetett menedéket vehet igénybe;
 • a bíróság elrendelheti a terhelt ügy bíróság elé utalásáig történő őrizetbe vételét vagy szabadon bocsátását azzal a feltétellel, hogy a terhelt nem fogja meglátogatni vagy semmilyen módon zaklatni családjának tagjait.

Ha Ön szexuális visszaélés gyermekkorú áldozata:

 • a vallomásában található személyes információ nem hozható nyilvánosságra;
 • a munkaügyi, jóléti és társadalombiztosítási minisztérium szociális jóléti szolgálata meg fogja tenni a biztonsága védelme érdekében szükséges lépéseket, ha érdekei szülei érdekeivel ellentétesek.

Ha Ön emberkereskedelem vagy kizsákmányolás áldozata:

 • nem engedélyezhető az Ön vallomásában található személyes információ nyilvánosságra hozatala;
 • Az ügyét az Ön helyzetét ismerő kormánytisztviselőnek be kell jelentenie a szociális jóléti szolgálatnak - a szociális jóléti szolgálat köteles Önt jogairól tájékoztatni;
 • Jogosult megkülönböztetésmentes védelemre, függetlenül jogi helyzetétől vagy a rendőrséggel való esetleges együttműködésétől.

Ki nyújthat nekem védelmet?

Elsődlegesen a rendőrség feladata, hogy Önnek védelmet nyújtson. Ha szükséges, a rendőrség Ön tényleges védelmének biztosítása érdekében együtt fog működni a köz- és magánszféra egyéb illetékes testületeivel.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

A rendőrség meg fogja vizsgálni az ügyét annak érdekében, hogy:

a) azonosítsa a különleges védelmi igényeket, és

b) megállapítsa, hogy Ön, mivel különösen kiszolgáltatott a büntetőeljárás során a másodlagos és ismételt viktimizációval, megfélemlítéssel és megtorlással szemben, jogosult-e különleges intézkedésekre, és ha igen, milyen mértékben.

Az egyéni vizsgálatra az Ön szoros közreműködésével kell, hogy sor kerüljön, és annak során figyelembe kell venni a kívánságait, beleértve azt is, ha nem kíván különleges intézkedéseket igénybe venni.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Az egyéni vizsgálat magában foglalja annak vizsgálatát, hogy mennyire van kitéve másodlagos és ismételt viktimizációnak, ezzel az Ön tekintetében kizárva a büntető igazságszolgáltatás szervei általi további másodlagos és/vagy ismételt viktimizáció minden lehetőségét.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

A különösen veszélyeztetett sértettek a következő védelemben részesülnek:

(1) az áldozat felvétele a legfőbb ügyész által felügyelt és ellenőrzött tanúvédelmi programokba.

A legfőbb ügyész határozatával tanúvédelmi programban vehet részt, beleértve az Ön és, ha szükséges, családja személyes biztonságát védő rendőrség intézkedéseket.

(2) áldozatvédelem a nyomozás során:

A nyomozás során:

 • a rendőrség Önt panaszának benyújtását követően haladéktalanul ki fogja hallgatni;
 • a meghallgatások számát minimalizálni kell, és meghallgatásra csak akkor kerül sor, ha az a nyomozás érdekében feltétlenül szükséges;
 • jogi képviselője vagy Ön által szabadon választott személy kísérheti, kivéve, ha e személyekkel kapcsolatban ezzel ellentétes határozatot hoztak;
 • a szükséges egészségügyi vizsgálatok számát minimalizálni kell, és azokra csak akkor kerül sor, ha az a nyomozás érdekében feltétlenül szükségesek;

(3) a különleges védelmi igényekkel rendelkező áldozat részére büntetőeljárás során nyújtott védelem:

Ha különleges védelmi igényekkel rendelkező áldozatnak minősül, a következőkre van lehetősége:

 • a meghallgatásokra olyan helyszínen kerül sor, amely erre célra szolgál, vagy e célra alakítottak ki;
 • a meghallgatásokra megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakértő által kerül sor;
 • a meghallgatásokat ugyanazon személy végzi, kivéve, ha ez ellentétes a hatékony igazságszolgáltatás érdekével; és
 • ha Ön szexuális zaklatás, nemi alapú erőszak vagy hozzátartozók közötti erőszak áldozata, kérése esetén Önnel azonos nemű személy folytatja a meghallgatást, feltéve, hogy ez a nyomozás lefolytatásával nem ellentétes.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Ha kiskorú, legfőbb érdekei részesülnek védelemben, amelyeket eseti alapon, a korát, érettségi fokát, véleményét, szükségleteit és aggodalmait figyelembe véve vizsgálnak meg.

Kiskorúként megilleti néhány további jog:

 • Az eljárás során Önnel tarthatnak szülei vagy a szociális jóléti szolgálat tisztviselője, ha a szociális jóléti szolgálat felügyelete alá tartozik.
 • Ha Ön kapcsolati erőszak áldozata, a szociális jóléti szolgálat szociális szolgáltatásokért felelős igazgatója az Ön nevében panaszt tehet, és kérelmezhetők a biztonsága érdekében szükséges intézkedések.
 • Ha Ön szexuális erőszak áldozata, kormányzati tisztviselők az Ön nevében panaszt tehetnek, és kérelmezhetők a biztonsága érdekében szükséges intézkedések.
 • Ha nincs kísérője, akkor a szociális jóléti szolgálat igazgatójának gondjaira lesz bízva, aki érvényesítheti jogait, pl. az oktatáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz stb. való jogát, valamint a családegyesítéshez való jogát.
 • Magánélethez való jog – A rendőrség minden jogszerű és szükséges intézkedést meg fog tenni azon információk nyilvános terjesztésének megakadályozása érdekében, amelyek az Ön azonosítását eredményezhetik.
 • Különleges védelmi igények. A rendőrség:
  • köteles a nyomozás és büntetőeljárás arra való tekintet nélküli lefolytatását biztosítani, hogy Ön vagy képviselője tett e formális panaszt, és azt biztosítani, hogy a büntetőeljárás akkor is folytatódjon, ha Ön vallomását visszavonta;
  • nagykorúsága elérését követően is folytatja a büntetőeljárást;
  • a nyomozás részeként rögzítheti meghallgatásait.

A meghallgatásokon jogi képviselője vagy Ön által szabadon választott felnőtt is részt vehet, kivéve, ha e személlyel kapcsolatban ezzel ellentétes indokolt határozatot hoztak;

A meghallgatásokra az alábbiak szerint kerül sor:

 • indokolatlan késedelem nélkül, a cselekmény rendőrség részére történő bejelentésének időpontjától kezdve;
 • szükség szerint a meghallgatásra olyan helyszínen kerül sor, amely erre célra szolgál, vagy e célra alakítottak ki;
 • szükség szerint a meghallgatásokra megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakértő által vagy közreműködésével kerül sor;
 • a nyomozás/büntetőeljárás érdekében feltétlenül szükség mértékben, miközben törekedni kell arra, hogy a meghallgatások száma a lehető legkevesebb legyen;
 • szexuális erőszak esetén a meghallgatásokra a gyermekkel azonos nemű képzett szakértő által kerül sor.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

A következő áldozatsegítő szolgálatoktól kaphat segítséget:

 • állami egészségügyi szolgálat;
 • mentális egészségügyi szolgálat;
 • szociális jóléti szolgálat;
 • nevelési pszichológiai szolgálat (kiskorú esetében);
 • a Kapcsolato Erőszak Megelőzését és Kezelését Támogató Társaság – (a kapcsolati erőszak áldozatai számára) külön segélyvonalat (1440) tart fenn;
 • áldozatsegítő tevékenységeket végző civil szervezetek.

A jog lehetővé teszi Önnek, hogy az elkövetővel szemben kártérítési igényt nyújtson be. A kártérítés követelésére vonatkozó jogával kapcsolatos tájékoztatás érdekében a szociális jóléti szolgálathoz is fordulhat.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

A következő áldozatsegítő szolgálatoktól kaphat segítséget:

 • állami egészségügyi szolgálat;
 • mentális egészségügyi szolgálat;
 • szociális jóléti szolgálat,
 • nevelési pszichológiai szolgálat (kiskorú esetében);
 • a Kapcsolati Erőszak Megelőzését és Kezelését Támogató Társaság - (a kapcsolati erőszak áldozatai számára) külön segélyvonalat (1440) tart fenn;
 • áldozatsegítő tevékenységeket végző civil szervezetek.
  • A jog lehetővé teszi Önnek, hogy az elkövetővel szemben kártérítési igényt nyújtson be. A kártérítés követelésére vonatkozó jogával kapcsolatos tájékoztatás érdekében a szociális jóléti szolgálathoz is fordulhat.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt – milyen jogok illetnek meg?

A következő áldozatsegítő szolgálatoktól kaphat segítséget:

 • állami egészségügyi szolgálat;
 • mentális egészségügyi szolgálat;
 • szociális jóléti szolgálat,
 • nevelési pszichológiai szolgálat (kiskorú esetében);
 • a Kapcsolati Erőszak Megelőzését és Kezelését Támogató Társaság - (a kapcsolati erőszak áldozatai számára) külön segélyvonalat (1440) tart fenn;
 • áldozatsegítő tevékenységeket végző civil szervezetek.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

Cipruson nincs a közvetítésre vonatkozó jogszabály.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A jogait szabályozó jogszabály:

 • a kapcsolati erőszakról (megelőzés és áldozatvédelem) szóló 2000-2015 törvény.
 • A szexuális visszaélés, gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés és gyermekpornográfia megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló 2014. évi törvény.

A jogait szabályozó jogszabályok a ciprusi ügyvédi kamara honlapján keresztül érhetők el: http://www.cylaw.org/

Utolsó frissítés: 11/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.