Victims' rights - by country

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

You are considered the victim of a crime if you have suffered harm (e.g. if you have been injured or if your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In Cyprus, criminal proceedings begin with a police inquiry into the crime. Once the inquiry is finished, the case is referred to the Attorney-General of the Republic who decides whether to initiate criminal proceedings. If there is sufficient evidence against the alleged perpetrator, the Attorney-General will refer the case to court for trial. Once it has examined the evidence gathered, the court will decide whether the defendant is guilty and either sentence or acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 31/10/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

A rendőrség haladéktalanul tájékoztatni fogja Önt az alábbiakról történő tájékoztatáshoz való jogáról:

 1. a rendőőrs vagy rendőri szerv, ahol panaszt tehet;
 2. az elérhető támogatás fajtája és nyújtója, beleértve adott esetben az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos alapvető információkat, valamint a lakhatási lehetőségek;
 3. a védelem és a védelmi intézkedések biztosításának módja és feltételei;
 4. a kártérítés követelésének módja és feltételei;
 5. a büntetőeljárásában való részvétellel kapcsolatban felmerült költségek megtérítésének módja és feltételei;
 6. miként és milyen feltételek szerint jogosult a tolmácsolásra és fordításra;
 7. a panasztételre rendelkezésre álló eljárások, ha jogait az érintett hivatal nem tartotta tiszteletben;
 8. az ügyével foglalkozó rendtiszt kapcsolattartásra igénybe vehető elérhetőségei.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Ha másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel, a bűncselekmény bejelentését követően a ciprusi rendőrség az eljárás lebonyolításának módjával kapcsolatban fennálló nehézségek csökkentése érdekében felveszi a vallomását.

Ha a bűncselekmény elkövetésére a Ciprusi Köztársaság területén került sor, és Ön másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel, a bűncselekményt a lakhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak jelentheti be, amennyiben ezt nem tudja, vagy bűntett esetében nem hajlandó Cipruson megtenni.

Ha a ciprusi rendőrségen másik uniós tagállamban elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban tesz panaszt, a rendőrség az eljárás kezdeményezésére vonatkozó joghatóság hiányában köteles e panaszt azon tagállam illetékes hatóságainak továbbítani, amelynek területén a bűncselekményt elkövették.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

Ha a rendőrségen bejelent egy bűncselekményt, az alábbiakkal kapcsolatban fog tájékoztatást kapni attól függően, hogy panaszának elbírálása hol tart:

 1. az ügyével foglalkozó rendőrtiszt elérhetőségei;
 2. arra vonatkozó indokolt határozat, hogy a nyomozást nem folytatják le vagy lezárják, vagy az elkövetővel ellen nem emelnek vádat;
 3. a tárgyalás időpontja és helye, és az elkövetővel szembeni vádak jellege;
 4. információ, amely lehetővé teszi, hogy tájékoztatást kapjon a büntetőeljárás állásáról. Kivételes esetekben, ha ezen információ közlése hátrányosan érintené az ügy megfelelő kezelését, e tájékoztatás a Ciprusi Köztársaság indokolt véleménye alapján megtagadható.
 5. A tájékoztatáshoz való jogáról való tájékoztatás, ha az Önt érintő bűncselekmény miatt őrizetben lévő, vád alá helyezett vagy elítélt személyt szabadon bocsátották vagy e személy megszökött. A fenti tájékoztatás megtagadható, ha az elkövető potenciális vagy tényleges veszélynek van kitéve.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Ha bűncselekményt akar bejelenteni, azonban nem ért vagy beszél görögül, a szükséges nyelvi segítségnyújtással az Ön által értett nyelven is tehet panaszt.

A rendőrség továbbá köteles az Ön részére az alábbiak felajánlását biztosítani:

 • ingyenes tolmácsolás a nyomozás során, ha nem ért vagy beszél görögül;
 • a nyomozás során összegyűjtött valamennyi információ írásbeli kérelmére történő ingyenes lefordítása annyiban, amennyiben ezen információ jogainak gyakorlása érdekében szükséges.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

 • A rendőrség, figyelembe véve az Ön személyes helyzetét, beleértve megértési képességét vagy azt a képességét esetlegesen érintő bármely fogyatékosságot, hogy megértesse magát, egyszerű és érthető nyelven fog Önnel kommunikálni. A szóbeli vagy írásbeli kommunikációnak a fogyatékossággal élők által elérhető módon kell történnie, beleértve, ha szükséges, a braille írás és jelnyelv alkalmazását.
 • Ha 18 éven aluli kiskorú, akkor Önt életkora, érettségi foka, véleménye, szükségletei és aggodalmai alapján fogják értékelni annak biztosítása érdekében, hogy meg tudják érteni és meg tudja értetni magát. Szülőjét, gyámját vagy más jogi képviselőjét tájékoztatni fogják az Önt esetlegesen érintő jogokról.
 • A rendőrséggel való első kapcsolatfelvétel során Önt az Ön által szabadon választott személy kísérheti el, kivéve, ha ez érdekeire vagy az eljárás lefolyására nézve hátrányos. Ha Ön fogyatékossággal élő személy, az ügyben folytatott nyomozás során Önt az Ön által szabadon választott személy kísérheti.

Ezen felül, ha Ön kiskorú, Ön az Ön által értett nyelven és korát, illetve érettségi fokát megfelelően figyelembe véve a szociális jóléti szolgálattól (ha szükséges, tolmács közreműködésével) is fog tájékoztatást kapni. Ha Ön fogyatékossággal élő személy, Ön által érhető módon (pl. jelnyelven) fog tájékoztatást kapni.

Áldozatsegítő szolgálatok

A következő szervezetek nyújtanak áldozatsegítő szolgáltatásokat:

 • egészségügyi szolgálat;
 • szociális jóléti szolgálat;
 • mentális egészségügyi szolgálat;
 • az oktatási és kulturális minisztérium által fenntartott nevelési pszichológiai szolgálat;
 • civil szervezetek

A munkaügyi, jóléti és társadalombiztosítási minisztérium szociális jóléti szolgálata a következők révén nyújt kiszolgáltatott csoportoknak, így a bűncselekmények áldozatainak támogatást:

 • a családok abból a célból történő támogatása, hogy a családtagok betölthessék szerepüket és hatékonyan teljesíthessék kötelezettségeiket; megoldja a család egységét fenyegető családi nézeteltéréseket; védi a gyermekek biztonságát és jólétét; küzd a bűnöző magatartás és a kapcsolati erőszak ellen, és elősegíti a társadalomellenes és bűnöző magatartást tanúsító személyek visszailleszkedését;
 • támogatja a kiszolgáltatott csoportokat;
 • segít a helyi közösségeknek azonosítani és kezelni a kiszolgáltatott csoportok különleges igényeit;
 • segíti a más illetékes hatóságokkal és civil szervezetekkel való kapcsolatfelvételt, amelyek további szolgáltatásokat és segítséget tudnak nyújtani.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

A rendőrség a kormányzati és egyéb támogató- és segítséget nyújtó szolgálathoz irányít, ha ez szükségesnek tűnik, és tájékoztatni fogja Ön a fentiekben említett meglévő szolgáltatásokról:

Hogyan védik a magánéletemet?

A rendőrtisztek kötelesek betartani az alkotmány követelményeit, a vonatkozó jogszabályokat és a rendőrségi magatartási kódexet, amelyek biztosítják az Ön magánéletének és családi életének tiszteletben tartását és személyes adatainak megfelelő védelmét.

A jogszabályok szerint nevét és vallomásának tartalmát semmilyen körülmények között nem lehet közzétenni, vagy bármilyen módon nyilvánosságra hozni.

Az adatkezelésre külön jogszabályok vonatkoznak, amelyek biztosítják személyes adatainak védelmét.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Igen. Panaszának rendőrségen történő bejelentését követően a szociális jóléti szolgálat biztosítani fogja, hogy az Önnek igényeinek megfelelően ingyenes tanácsadást nyújtsanak, beleértve a külön támogatás nyújtására képes civil szervezetek szolgáltatásait.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok.

A rendőrség megteszi a biztonságának védelméhez szükséges lépéseket, különösen, ha különleges védelmi igények merültek fel. Ezért a bűncselekmény jellegétől/körülményeitől, személyes helyzetétől és a különleges védelmi igényektől függően, a büntetőeljárás különböző szakaszaiban különleges védelmi intézkedéseket lehet az alábbiak szerint meghozni:

(1) az áldozat felvétele a legfőbb ügyész által felügyelt és ellenőrzött tanúvédelmi programokba

A legfőbb ügyész határozatával tanúvédelmi programban vehet részt, beleértve az Ön és szükség esetén családja személyes biztonságát védő rendőrség intézkedéseket.

(2) áldozatvédelem a nyomozás során:

A nyomozás során:

 • a rendőrség Önt panaszának benyújtását követően haladéktalanul ki fogja hallgatni;
 • a meghallgatások számát minimalizálni kell, és meghallgatásra csak akkor kerül sor, ha az a nyomozás érdekében feltétlenül szükséges;
 • jogi képviselője vagy Ön által szabadon választott személy kísérheti, kivéve, ha e személyekkel kapcsolatban ezzel ellentétes határozatot hoztak;
 • az egészségügyi vizsgálatok számát minimalizálni kell, és azokra csak akkor kerül sor, ha az a nyomozás érdekében feltétlenül szükséges;

(3) a különleges védelmi igényekkel rendelkező áldozat büntetőeljárás során biztosított védelemhez való joga:

Ha különleges védelmi igényekkel rendelkező áldozatnak minősül, a következő lehetőségei vannak:

 • a meghallgatásokra olyan helyszínen kerül sor, amely erre célra szolgál, vagy e célra alakítottak ki;
 • a meghallgatásokra erre vonatkozó megfelelő képesítéssel rendelkező szakértő által kerül sor;
 • a meghallgatásokat ugyanazon személy végzi, kivéve, ha ez ellentétes a hatékony igazságszolgáltatás érdekével, és
 • Ha Ön szexuális zaklatás, nemi alapú erőszak vagy hozzátartozók közötti erőszak áldozata, kérése esetén Önnel azonos nemű személy fogja meghallgatni, feltéve, hogy ez a nyomozás lefolytatásával nem ellentétes.

Különösen:

Ha Ön kapcsolati erőszak áldozata:

 • nem engedélyezhető az Ön vallomásában található személyes információ nyilvánosságra hozatala;
 • a Kapcsolati Erőszak Megelőzését és Kezelését Támogató Társaság által működtetett menedéket vehet igénybe;
 • a bíróság elrendelheti a terhelt ügy bíróság elé utalásáig történő őrizetbe vételét vagy szabadon bocsátását azzal a feltétellel, hogy a terhelt nem fogja meglátogatni vagy semmilyen módon zaklatni családjának tagjait.

Ha Ön szexuális visszaélés gyermekkorú áldozata:

 • a vallomásában található személyes információ nem hozható nyilvánosságra;
 • a munkaügyi, jóléti és társadalombiztosítási minisztérium szociális jóléti szolgálata meg fogja tenni a biztonsága védelme érdekében szükséges lépéseket, ha érdekei szülei érdekeivel ellentétesek.

Ha Ön emberkereskedelem vagy kizsákmányolás áldozata:

 • nem engedélyezhető az Ön vallomásában található személyes információ nyilvánosságra hozatala;
 • Az ügyét az Ön helyzetét ismerő kormánytisztviselőnek be kell jelentenie a szociális jóléti szolgálatnak - a szociális jóléti szolgálat köteles Önt jogairól tájékoztatni;
 • Jogosult megkülönböztetésmentes védelemre, függetlenül jogi helyzetétől vagy a rendőrséggel való esetleges együttműködésétől.

Ki nyújthat nekem védelmet?

Elsődlegesen a rendőrség feladata, hogy Önnek védelmet nyújtson. Ha szükséges, a rendőrség Ön tényleges védelmének biztosítása érdekében együtt fog működni a köz- és magánszféra egyéb illetékes testületeivel.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

A rendőrség meg fogja vizsgálni az ügyét annak érdekében, hogy:

a) azonosítsa a különleges védelmi igényeket, és

b) megállapítsa, hogy Ön, mivel különösen kiszolgáltatott a büntetőeljárás során a másodlagos és ismételt viktimizációval, megfélemlítéssel és megtorlással szemben, jogosult-e különleges intézkedésekre, és ha igen, milyen mértékben.

Az egyéni vizsgálatra az Ön szoros közreműködésével kell, hogy sor kerüljön, és annak során figyelembe kell venni a kívánságait, beleértve azt is, ha nem kíván különleges intézkedéseket igénybe venni.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Az egyéni vizsgálat magában foglalja annak vizsgálatát, hogy mennyire van kitéve másodlagos és ismételt viktimizációnak, ezzel az Ön tekintetében kizárva a büntető igazságszolgáltatás szervei általi további másodlagos és/vagy ismételt viktimizáció minden lehetőségét.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

A különösen veszélyeztetett sértettek a következő védelemben részesülnek:

(1) az áldozat felvétele a legfőbb ügyész által felügyelt és ellenőrzött tanúvédelmi programokba.

A legfőbb ügyész határozatával tanúvédelmi programban vehet részt, beleértve az Ön és, ha szükséges, családja személyes biztonságát védő rendőrség intézkedéseket.

(2) áldozatvédelem a nyomozás során:

A nyomozás során:

 • a rendőrség Önt panaszának benyújtását követően haladéktalanul ki fogja hallgatni;
 • a meghallgatások számát minimalizálni kell, és meghallgatásra csak akkor kerül sor, ha az a nyomozás érdekében feltétlenül szükséges;
 • jogi képviselője vagy Ön által szabadon választott személy kísérheti, kivéve, ha e személyekkel kapcsolatban ezzel ellentétes határozatot hoztak;
 • a szükséges egészségügyi vizsgálatok számát minimalizálni kell, és azokra csak akkor kerül sor, ha az a nyomozás érdekében feltétlenül szükségesek;

(3) a különleges védelmi igényekkel rendelkező áldozat részére büntetőeljárás során nyújtott védelem:

Ha különleges védelmi igényekkel rendelkező áldozatnak minősül, a következőkre van lehetősége:

 • a meghallgatásokra olyan helyszínen kerül sor, amely erre célra szolgál, vagy e célra alakítottak ki;
 • a meghallgatásokra megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakértő által kerül sor;
 • a meghallgatásokat ugyanazon személy végzi, kivéve, ha ez ellentétes a hatékony igazságszolgáltatás érdekével; és
 • ha Ön szexuális zaklatás, nemi alapú erőszak vagy hozzátartozók közötti erőszak áldozata, kérése esetén Önnel azonos nemű személy folytatja a meghallgatást, feltéve, hogy ez a nyomozás lefolytatásával nem ellentétes.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Ha kiskorú, legfőbb érdekei részesülnek védelemben, amelyeket eseti alapon, a korát, érettségi fokát, véleményét, szükségleteit és aggodalmait figyelembe véve vizsgálnak meg.

Kiskorúként megilleti néhány további jog:

 • Az eljárás során Önnel tarthatnak szülei vagy a szociális jóléti szolgálat tisztviselője, ha a szociális jóléti szolgálat felügyelete alá tartozik.
 • Ha Ön kapcsolati erőszak áldozata, a szociális jóléti szolgálat szociális szolgáltatásokért felelős igazgatója az Ön nevében panaszt tehet, és kérelmezhetők a biztonsága érdekében szükséges intézkedések.
 • Ha Ön szexuális erőszak áldozata, kormányzati tisztviselők az Ön nevében panaszt tehetnek, és kérelmezhetők a biztonsága érdekében szükséges intézkedések.
 • Ha nincs kísérője, akkor a szociális jóléti szolgálat igazgatójának gondjaira lesz bízva, aki érvényesítheti jogait, pl. az oktatáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz stb. való jogát, valamint a családegyesítéshez való jogát.
 • Magánélethez való jog – A rendőrség minden jogszerű és szükséges intézkedést meg fog tenni azon információk nyilvános terjesztésének megakadályozása érdekében, amelyek az Ön azonosítását eredményezhetik.
 • Különleges védelmi igények. A rendőrség:
  • köteles a nyomozás és büntetőeljárás arra való tekintet nélküli lefolytatását biztosítani, hogy Ön vagy képviselője tett e formális panaszt, és azt biztosítani, hogy a büntetőeljárás akkor is folytatódjon, ha Ön vallomását visszavonta;
  • nagykorúsága elérését követően is folytatja a büntetőeljárást;
  • a nyomozás részeként rögzítheti meghallgatásait.

A meghallgatásokon jogi képviselője vagy Ön által szabadon választott felnőtt is részt vehet, kivéve, ha e személlyel kapcsolatban ezzel ellentétes indokolt határozatot hoztak;

A meghallgatásokra az alábbiak szerint kerül sor:

 • indokolatlan késedelem nélkül, a cselekmény rendőrség részére történő bejelentésének időpontjától kezdve;
 • szükség szerint a meghallgatásra olyan helyszínen kerül sor, amely erre célra szolgál, vagy e célra alakítottak ki;
 • szükség szerint a meghallgatásokra megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakértő által vagy közreműködésével kerül sor;
 • a nyomozás/büntetőeljárás érdekében feltétlenül szükség mértékben, miközben törekedni kell arra, hogy a meghallgatások száma a lehető legkevesebb legyen;
 • szexuális erőszak esetén a meghallgatásokra a gyermekkel azonos nemű képzett szakértő által kerül sor.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

A következő áldozatsegítő szolgálatoktól kaphat segítséget:

 • állami egészségügyi szolgálat;
 • mentális egészségügyi szolgálat;
 • szociális jóléti szolgálat;
 • nevelési pszichológiai szolgálat (kiskorú esetében);
 • a Kapcsolato Erőszak Megelőzését és Kezelését Támogató Társaság – (a kapcsolati erőszak áldozatai számára) külön segélyvonalat (1440) tart fenn;
 • áldozatsegítő tevékenységeket végző civil szervezetek.

A jog lehetővé teszi Önnek, hogy az elkövetővel szemben kártérítési igényt nyújtson be. A kártérítés követelésére vonatkozó jogával kapcsolatos tájékoztatás érdekében a szociális jóléti szolgálathoz is fordulhat.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

A következő áldozatsegítő szolgálatoktól kaphat segítséget:

 • állami egészségügyi szolgálat;
 • mentális egészségügyi szolgálat;
 • szociális jóléti szolgálat,
 • nevelési pszichológiai szolgálat (kiskorú esetében);
 • a Kapcsolati Erőszak Megelőzését és Kezelését Támogató Társaság - (a kapcsolati erőszak áldozatai számára) külön segélyvonalat (1440) tart fenn;
 • áldozatsegítő tevékenységeket végző civil szervezetek.
  • A jog lehetővé teszi Önnek, hogy az elkövetővel szemben kártérítési igényt nyújtson be. A kártérítés követelésére vonatkozó jogával kapcsolatos tájékoztatás érdekében a szociális jóléti szolgálathoz is fordulhat.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt – milyen jogok illetnek meg?

A következő áldozatsegítő szolgálatoktól kaphat segítséget:

 • állami egészségügyi szolgálat;
 • mentális egészségügyi szolgálat;
 • szociális jóléti szolgálat,
 • nevelési pszichológiai szolgálat (kiskorú esetében);
 • a Kapcsolati Erőszak Megelőzését és Kezelését Támogató Társaság - (a kapcsolati erőszak áldozatai számára) külön segélyvonalat (1440) tart fenn;
 • áldozatsegítő tevékenységeket végző civil szervezetek.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

Cipruson nincs a közvetítésre vonatkozó jogszabály.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A jogait szabályozó jogszabály:

 • a kapcsolati erőszakról (megelőzés és áldozatvédelem) szóló 2000-2015 törvény.
 • A szexuális visszaélés, gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés és gyermekpornográfia megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló 2014. évi törvény.

A jogait szabályozó jogszabályok a ciprusi ügyvédi kamara honlapján keresztül érhetők el: A link új ablakot nyit meghttp://www.cylaw.org/

Utolsó frissítés: 31/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Bármelyik rendőrőrsön tehet panaszt. Amint benyújtja a formális panaszt és írásbeli vallomást tesz, a rendőrség kivizsgálja az ügyét.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Az ügyének állásával kapcsolatban az ügyével megbízott rendőrtiszttől (nyomozótól) kaphat tájékoztatást. Azt követően, hogy ügyét áttették a bíróságra, a jogi osztályon az Ön ügyével foglalkozó bírósági tisztviselőtől kaphat tájékoztatást az eljárás állásáról.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

A teljes eljárási költségmentesség biztosítására vonatkozó törvényben foglalt teljes költségmentességet az emberi jogok megsértésének meghatározott eseteivel kapcsolatos eljárások tekintetében kaphat.

„Az emberi jogok megsértésének meghatározott eseteivel kapcsolatos eljárások” alatt a következőket kell érteni:

a) a Ciprusi Köztársaság ellen bizonyos emberi jogi jogsértések következtében valamely személyt ért kár megtérítése miatt bíróság előtt folyamatban lévő polgári perek bármely szakasza, vagy

b) bárki által kezdeményezett büntetőeljárások, amelyekben a követelés az emberi jogi jogsértések meghatározott típusaihoz kapcsolódik.

Az említett törvény alapján rendelkezésre álló költségmentesség formája:

a) a Köztársaság ellen kezdeményezett polgári per esetén vagy büntetőeljárás esetén magában foglalja a tanácsadást, segítségnyújtást és képviseletet, és

b) a Ciprusi Köztársaság ellen kezdeményezett polgári per esetében kizárólag tanácsadást foglalja magában.

Az említett törvény által védett emberi jogokat az alábbi jogszabályok biztosítják:

a) a Ciprusi Köztársaság alkotmányának II. szakasza;

b) az emberi jogok európai egyezményét ratifikáló 1962. évi törvény;

c) a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményt ratifikáló 1967–1995 közötti törvények;

d) (gazdasági, szociális és kulturális; polgári és politikai jogokat biztosító) nemzetközi egyezségokmányokat ratifikáló 1969. évi törvény;

e) a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzéséről szóló európai egyezményt ratifikáló 1989. évi törvény;

f) a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményt ratifikáló 1990. és 1993. évi törvény;

g) a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezményt ratifikáló 1985. évi törvény;

h) a gyermek jogairól szóló egyezményt ratifikáló 1990. évi törvény;

A teljes költségmentesség a következő személyek részére áll rendelkezésre:

 • bárki, aki emberkereskedelem áldozata, a kerületi bíróság előtt az emberkereskedelem és kizsákmányolás megelőzéséről és kezeléséről, valamint az áldozatok védelméről szóló törvény alapján történő kártérítés iránti perek tekintetében;
 • bármely fiatalkorú, aki emberkereskedelem áldozata, a kerületi bíróság előtt az emberkereskedelem és kizsákmányolás megelőzéséről és kezeléséről, valamint az áldozatok védelméről szóló törvény alapján történő kártérítés iránt folyamatban lévő perek tekintetében;
 • bármely fiatalkorú, aki szexuális célzatú zaklatás, gyermekpornográfia, szexuális kizsákmányolás, és/vagy szexuális zaklatás áldozata, a kerületi bíróság előtt a szexuális zaklatás, gyermekek szexuális kizsákmányolásának és a gyermekpornográfia megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló törvény alapján történő kártérítés iránt folyamatban lévő perek tekintetében.

Ezen felül bármely fiatalkorú, aki a szexuális zaklatás, gyermekek szexuális kizsákmányolásának és a gyermekpornográfia megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló törvényben leírt bűncselekmények áldozata, függetlenül attól, hogy hajlandó-e a nyomozás, vádemelés vagy bírósági eljárás érdekében a bűnüldöző hatóságokkal együttműködni, az ügyvédekről szóló törvény alapján az eljárás bármely szakaszában közvetlen ingyenes tanácsadásra, valamint, ha a szükséges forrásokkal nem rendelkezik, függetlenül a költségmentességről szóló törvény rendelkezéseire, teljes költségmentességre jogosult.

Ha a gyermekkorú áldozat képviseletre jogosult, jogi tanácsadásban részesülhet, és részére jogi képviselő jelölhető ki, aki eljár a nevében azokban az eljárásokban, amelyekben a gyermekkorú áldozat és a szülői felelősséget gyakorlók között érdekellentét áll vagy állhat fenn.

Bárki, aki az emberkereskedelem és kizsákmányolás megelőzéséről és kezeléséről, valamint az áldozatok védelméről szóló törvényben leírt bűncselekmények áldozata, függetlenül attól, hogy hajlandó-e a nyomozás, vádemelés vagy bírósági eljárás érdekében a bűnüldöző hatóságokkal együttműködni, az ügyvédekről szóló törvény alapján közvetlen ingyenes tanácsadásra, valamint, ha a szükséges forrásokkal nem rendelkezik, függetlenül a költségmentességről szóló törvény rendelkezéseire, teljes költségmentességre jogosult.

A teljes költségmentesség igénybevétele érdekében írásbeli kérelmet kell benyújtani ahhoz a bírósághoz, amely előtt ügye folyamatban van. A bíróság teljes költségmentességet rendelhet el az alábbiak alapján:

a) a Jóléti Hivatal Ön és családja pénzügyi helyzetéről, rendszeres jövedelméről vagy a foglalkoztatásából vagy bármely egyéb forrásból származó egyéb jövedeleméről, az Ön és családja szokásos megélhetési költségeiről, valamint bármely egyéb kötelezettségéről vagy szükségletéről szóló szociális-pénzügyi jelentése;

b) a helyzet vagy más körülmények súlyossága annak meghatározása tekintetében, hogy az igazságszolgáltatás érdekét szolgálja-e az, ha Ön az ügye előkészítése és elbírálása során teljes költségmentességben részesül.

A költségmentességben részesülő személyek jogosultak részükre ingyenes jogi segítséget biztosító ügyvédet választani azon ügyvédek közül, akik hajlandók ilyen típusú szolgáltatásokat a vonatkozó törvények alapján nyújtani. Ha a költségmentességben részesülő személy nem bíz meg általa kiválasztott ügyvédet, a bíróság a ciprusi ügyvédi kamara által elkészített lista alapján a vonatkozó szabályozások szerint rendel ki ügyvédet.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

A Ciprusi Köztársaság megtéríti Önnek a törvényben meghatározott összes költséget. Az arra vonatkozó információ, hogy hogyan és milyen feltételek alapján követelhet költségtérítést, a rendőrség kerületi bűnüldöző egységeinél elérhető.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Indokolt határozat meghozatala indítványozható a rendőrségnél, ha a nyomozást vagy a büntetőeljárást nem folytatták le vagy lezárták.

Részt vehetek a tárgyaláson?

A vád tanújaként részt vehet a tárgyaláson, és vallomást tehet az ügyet elbíráló bíróság előtt.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

A büntetőeljárás tekintetében a vád tanújának szerepét tölti be. Ha az elkövetővel szemben kártérítést követel, a felperes szerepét tölti be a vonatkozó polgári perben.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A vád tanújaként köteles az ügyet elbíráló bíróság előtt vallomást tenni. Ha kártérítés iránt keresetet nyújtott be, jogait és kötelezettségeit illetően az ügyét a polgári bíróságok előtt képviselő ügyvédtől kaphat tájékoztatást.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Azon eljárás során, amelyben Ön a vád tanújaként szerepel, elolvashatja és elfogadhatja a rendőrség előtt tett vallomását, vagy benyújthatja a rendőrség számára a nyomozás során rendelkezésre bocsátott bizonyítékot. Ha az eredeti vallomásán vagy a rendőrség számára rendelkezésre bocsátott bizonyítékon felül további nyilatkozatot vagy vallomást akar tenni, egyeztetnie kell az ügyét a bíróságon elbíráló jogi osztály vezetőjével.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

A bírósági eljárás során az ügyész tájékoztatni fogja arról, hogy a tárgyalásokra mikor és hogyan kerül sor, valamint tájékoztatni fogja az elkövető ellen emelt vádakról. Kérheti az eljárás során hozott jogerős határozatokról való tájékoztatást is.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Nem jogosult betekinteni a bírósági iratokba.

Utolsó frissítés: 31/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

Ön nem jogosult fellebbezni az elsőfokú bíróság által hozott határozattal szemben. A Köztársaság legfőbb ügyésze jogosult fellebbezni.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Az ügyvédje felhasználhatja az ítéletet, ha az elkövetővel szemben kártérítési követelést nyújt be.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

A bírósági eljárást követően ésszerű ideig az ezen idő alatt fennálló szükségletei függvényében jogosult segítségre és/vagy védelemre.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Kérelemre tájékoztatást kaphat a rendőrségtől a bíróság által az elkövetővel szemben kiszabott ítéletről.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Kérelemre tájékoztatást kaphat a következőkről:

a) ha az Önt érintő bűncselekmény miatt őrizetben tartott, vád alá helyezett vagy elítélt személyt szabadon bocsátják vagy az őrizetből megszökött;

b) az Önt érintő bűncselekmény miatt őrizetben tartott, vád alá helyezett vagy elítélt személy szabadon bocsátása vagy szökése esetében az Ön védelme érdekében hozott lényeges intézkedések.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fenti tájékoztatás megtagadható, ha az elkövető potenciális vagy tényleges veszélynek van kitéve.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Nem jogosult részt venni az elkövető szabadlábra helyezésével vagy feltételes szabadságra bocsátásával kapcsolatos döntések meghozatalában.

Utolsó frissítés: 31/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

4 - Kártérítés

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Jogosult az elkövetővel szemben az Önnel szemben elkövetett bűncselekmény miatt bírósági eljárást kezdeményezni. A kártérítés követelésére vonatkozó jogával kapcsolatos tájékoztatás érdekében a szociális jóléti szolgálathoz is fordulhat.

18. életévüket be nem töltött kiskorú valamennyi felelős féllel szemben jogosult a szexuális zaklatás, gyermekek szexuális kizsákmányolásának és a gyermekpornográfia megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló törvényben meghatározott bűncselekmények és emberi jogi jogsértések esetében kártérítési kereset benyújtására. Az elkövető polgári jogi felelőssége alapján köteles a sértett(ek) által elszenvedett konkrét vagy általános kár megtérítésére.

Aki az emberkereskedelem és kizsákmányolás megelőzéséről és kezeléséről, valamint az áldozatok védelméről szóló törvény értelmében áldozat, jogosult valamennyi felelős féllel szemben kártérítési kereset benyújtására az említett törvény szerint ellene elkövetett bűncselekmények, valamint emberi jogi jogsértések esetében. Az elkövető polgári jogi felelőssége alapján köteles a sértett(ek) által elszenvedett konkrét vagy általános kár megtérítésére, beleértve a sértettekkel szemben kényszerfoglalkoztatásuk alapján felhalmozott tartozásokat.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

Ha az elkövető nem fizeti ki Önnek a bíróság által megítélt kártérítés összegét, ügyvéd közreműködésével bírósághoz fordulhat, amely határozatban szólítja fel az elkövetőt a megítélt kártérítés megfizetésére; ha az elkövető nem tesz ennek eleget, azonnal le kell tartóztatni és börtönbüntetésre kell ítélni.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

A törvény nem rendelkezik a sértett részére az állam által folyósítandó előlegről.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

Az állam az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kártalanításáról szóló törvényben (az erőszakos bűncselekmények áldozataira és eltartott leszármazottaira vonatkozó 51(l)/97 törvényben) előírt módon kártalanítást fizethet Önnek, ha:

a) az áldozat vagy eltartott leszármazottai bármely okból az elkövetőtől nem tudtak kártérítést kapni, és

b) a kártalanítás más forrásból nem lehetséges vagy e kártalanítás összege kisebb mint a fenti törvény által biztosított kártalanítás összege:

A fentiekben említett törvény szerinti kártalanítás azokban az esetekben is jár, amikor az elkövető nem helyezhető vád alá vagy nem ítélhető el:

Ha a más forrásból rendelkezésre álló kártalanítás összege kisebb mint a fenti törvényben előírt kártalanítás összege, az állam a különbözetet kifizeti.

A törvény azon körülményeket is meghatározza, amikor a kártalanítást elutasítják, továbbá megállapítja, hogy mit tartalmaz a fizetendő kártérítés összege.

„Erőszakos bűncselekmény” a Ciprusi Köztársaságban elkövetett szándékos bűncselekményeket jelenti, amelyek erőszakkal követnek el, és közvetlenül halált, súlyos testi sértést vagy egészségromlást okoznak, ideértve az alábbi bűncselekmények bármelyikét, feltéve, hogy a fenti következménnyel jár:

előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés: (203. és 204. cikk), emberölés kísérlete: (214. cikk), nemi erőszak: (144. cikk), nemi erőszak kísérlete: (146. cikk), emberrablás: (148. cikk), 16 életévét be nem töltött nőnemű személy sérelmére elkövetett emberrablás: (149. cikk), súlyos testi sérülés okozására irányuló cselekmények: (228. cikk), súlyos testi sértés: (231. cikk), súlyos testi sértés kísérlete robbanóanyag felhasználásával: (231. cikk), méreggel visszaélés: (231. cikk), testi sértés: (234. cikk), sérülést okozó erőszakos cselekmény: (243. cikk), egyéb erőszakos cselekmények: (244. cikk), személyi szabadság elleni bűncselekmények: (245–254. cikk), gyújtogatás: (315. cikk).

A fentiekben említett törvény szerinti kártalanításra vonatkozó kérelmet ésszerű időn, de mindenesetre – az adott esettől függően – a testi sérülés / egészségromlás / halál okozásától számított két éven belül kell a társadalombiztosítási hivatal igazgatójához benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell a rendőrségi jelentést, az orvosi igazolást és minden egyéb dokumentumot, amely a kérelem elbírálása tekintetében hasznos lehet. A társadalombiztosítási hivatal igazgatója kérheti a saját belátása szerint szükségesnek minősített további bizonyíték benyújtását, beleértve az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy kártalanítás fizetésére más forrásból nem került, illetve kerül sor, valamint beleértve a kérelmező eskü alatt tett nyilatkozatát.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

A kártalanítás sértettek részére történő megítélése nem függ az elkövető elítélésétől. A bíróság a kártérítés megítéléséről a kártérítés követeléssel kapcsolatos eljárás figyelembe vételével hoz határozatot, amely nyilvánvalóan eltér a büntetőeljárás eredményétől.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Nem kaphat sürgősségi kifizetést, mivel a törvény nem rendelkezik ilyen kifizetésről.

Utolsó frissítés: 31/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Bűncselekmény áldozata vagyok, kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

a rendőrséghez………199/1460

az állami kórházi elsősegély szolgálathoz

a kerületi jóléti szolgálathoz

a nevelési pszichológiai szolgálathoz

a mentális egészségügyi szolgálathoz;

az áldozatsegítő segélyvonalhoz

civil szervezetekhez

A következő segélyvonalak állnak rendelkezésre a Ciprusi Köztársaságban:

1460 – segélyvonal polgári ügyekben

1440 – kapcsolati erőszak segélyvonal

1498 – kábítószerrel kapcsolatos tájékoztatás és segítségnyújtás segélyvonal

116111 – gyermek és ifjúsági segélyvonal

116000 – ciprusi segélyvonal az eltűnt gyermekekért

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

A kormányzati szervek és a civil szervezetek által az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

Az állami szolgálatoktól a következő típusú támogatásra számíthat:

 • egészségügyi ellátás az egészségügyi szolgálattól
 • pszichológiai támogatást az egészségügyi és a nevelési pszichológiai szolgálattól
 • védelem a szociális jóléti szolgálattól az elkövetővel szemben hozott határozat és/vagy áldozatvédelmi határozat alapján
 • különleges rendőrségi intézkedések nyomozás során ismételt viktimizáció elkerülése érdekében történő meghozatala
 • hatékony rendőrségi védelem az elkövető és/vagy más személyek általi megfélemlítés vagy megtorlás megakadályozása érdekében
 • bírósági intézkedések a bírósági eljárás során a különleges védelmi igényű sértettek (pl. gyermekek, pszichoszociális fogyatékossággal élő sértettek védelme) érdekében.

Ha Ön kapcsolati erőszak áldozata, szexuális erőszak kiskorú áldozata vagy emberkereskedelem áldozata, a szociális jóléti szolgálat tájékoztatni fogja a jogairól, és segítséget fog Önnek felajánlani. Ennek révén kapcsolatba fog került az ügyével foglalkozó illetékes állami hatóságokkal és civil szervezetekkel, amelyek segítséget fognak Önnek nyújtani. Ha Ön és szülei között érdekellentét álla fenn, a szociális jóléti szolgálat igazgatója védelme érdekében lépéseket fog tenni.

Milyen típusú támogatásra számíthatok a civil szervezetektől?

A civil szervezetektől a következő típusú támogatásra számíthat:

 • pszichológiai támogatás;
 • elhelyezés áldozatsegítő otthonokban.
Utolsó frissítés: 31/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.