Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

A rendőrséggel vagy az illetékes hatósággal való első kapcsolatfelvételkor indokolatlan késedelem nélkül, és bármely rendelkezésre álló módon tájékoztatást kap a büntető feljelentés elfogadhatóságának feltételeiről, valamint az arra vonatkozó jogáról, hogy magánfélként a kártérítési igényével csatlakozzon a polgári peres eljáráshoz (politikós enágon); arról, hogy miként és milyen feltételek mellett részesülhet jogi segítségnyújtásban, nyújthat be kártérítési követelést, vagy vehet igénybe fordítási és tolmácsolási szolgáltatást; a rendelkezésre álló helyreállító igazságszolgáltatásról és azon hatóságokról, amelyek az Ön és az elkövető közötti közvetítés útján eljárhatnak a kár helyreállítása érdekében; a büntetőeljárásban való részvétele következtében felmerült költségei megtérítésének módjáról és feltételeiről; valamint arról, hogy miként tehet panaszt valamely hatósággal szemben, amennyiben úgy érzi, hogy a jogait nem tartották tiszteletben.

A büntetőeljárás során Önt megillető jogokon felül a tájékoztatás szintén kitér

az orvosi ellátáshoz és bármely segítő szakszolgáltatáshoz való hozzáférésre, beleértve a pszichológiai segítséget és az alternatív elhelyezést, valamint arra, hogy miként és milyen feltételek mellett alkalmazhatók védelmi intézkedések.

Amennyiben valamely másik uniós tagállamban rendelkezik lakóhellyel, konkrét tájékoztatást kap arról, hogy miként és milyen feltételek szerint gyakorolhatja a jogait.

Az Önnek nyújtott tájékoztatás terjedelme és tartalma a konkrét igényeitől és személyes helyzetétől, valamint a bűncselekmény típusától és jellegétől függően változik. Az eljárás során az illetékes hatóság mérlegelése alapján az igényeitől függően további és még alaposabb tájékoztatásban fog részesülni (a 4478/2017. sz. törvénynek az illetékes hatósággal való első kapcsolatfelvételtől kezdve történő tájékoztatáshoz való jogról szóló 57. cikke [a 2012/29/EU irányelv 4. cikke]).

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben a bűncselekmény elkövetésének helyétől eltérő uniós tagállamban rendelkezik lakóhellyel, a bűncselekmény bejelentését követően azonnal nyilatkozattételre hívják fel. Erre a büntetőljárásról szóló törvény (Kódikas Poinikís Dikonomías — a továbbiakban: KPD) rendelkezései alapján kerülhet sor, amelyek lehetővé teszik a kommunikációs technológia, mint például videokonferencia, telefon vagy internet alkalmazását.

Amennyiben Görögországban rendelkezik lakóhellyel és a bűncselekményt eltérő uniós tagállamban követték el, a büntető feljelentést benyújthatja a lakóhelye szerinti városi bíróság ügyészének (eisangeléas plimmeleiodikón), aki a feljelentését a fellebbviteli bíróság (eisangeléas efetón) ügyésze útján indokolatlan késedelem nélkül továbbítja az érintett tagállam illetékes bűnüldöző hatóságának, kivéve, ha az ügyben a görög bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Az ügyész nem köteles továbbítani a feljelentését annak a tagállamnak, ahol a bűncselekményt elkövették, ha a görög jogot kell alkalmazni és a büntetőeljárást Görögországban indították meg. Ebben az esetben annak biztosítása érdekében, hogy Ön megfelelő tájékoztatásban részesüljön, valamint a kölcsönös jogi segítségnyújtás előmozdítása érdekében a városi bíróság adott ügyben eljáró ügyésze a fellebbviteli bíróság ügyésze útján indokolatlan késedelem nélkül értesíti a bűncselekmény elkövetési helye szerinti tagállamot.

(A 4478/2017. sz. törvénynek a más tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező áldozatok jogairól szóló 64. cikke [a 2012/29/EU irányelv 17. cikke]).

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A büntető feljelentés benyújtásakor az eljáró tisztviselő köteles Önt tájékoztatni, hogy a feljelentéséből kaphat egy példányt.

(A 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatok jogai a feljelentés megtételekor tárgyú 58. cikke [a 2012/29/EU irányelv 5. cikke]).

A büntető feljelentést a benyújtásakor egyedi feljelentési nyilvántartási számmal látják el (arithmós vivlíou mínysis). E szám lehetővé teszi Önnek, hogy az ügyészségen vezetett nyilvántartás használatával vagy a feljelentés ügyében eljáró iroda megkeresésével nyomon kövesse az ügye alakulását. Szintén igényelhet és kaphat egy az ügy előrehaladásáról kiállított igazolást (pistopoiitikó poreías), amely tartalmazza az ügy aktuális állását (például hogy nyomozást folytatnak a feljelentés hitelességének megállapítása érdekében, vagy előzetes nyomozást végeznek) és ismerteti az egyes szakaszok kimenetelét (például hogy az ügyész megszüntette az eljárást; büntetőjogi vádemelésre került sor és az elkövető ügyében bírósági eljárás indul, amely esetben értesítik a tárgyalás helyéről és idejéről, valamint a vádak jellegéről; tárgyalás előtti bírósági vizsgálat (kyría anákrisi) zajlik, vagy végzésben ejtették a felhozott vádakat vagy megszüntették a büntetőeljárást; bírósági határozatot hoztak, amennyiben a kártérítési igényével magánfélként csatlakozott a büntetőeljáráshoz).

(A 4478/2017. sz. törvénynek az üggyel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogról szóló 59. cikke [a 2012/29/EU irányelv 6. cikke])

Amennyiben az ügye az athéni elsőfokú bíróság (Protodikeío Athinón) hatáskörébe tartozik, a bírósághoz történő beérkezésétől számítva az ügyvédje nyomon követheti az ügye előrehaladását az Athéni Ügyvédi Kamara (Dikigorikós Sýllogos Athinónhttp://www.dsa.gr/) honlapján. Ez a lehetőség magának a sértettnek nem áll rendelkezésére, mivel ahhoz csak az arra felhatalmazással rendelkező személyek férhetnek hozzá.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Amennyiben nem érti vagy beszéli a görög nyelvet, a büntető feljelentését egy Ön által értett nyelven is benyújthatja vagy a benyújtáshoz szükséges nyelvi segítségben részesülhet, ez azonban minden esetben a büntetőeljárásól szóló törvényben meghatározott feltételek függvénye — az illetékes tisztviselők megfelelően tájékoztatni fogják. Ön igényelheti a feljelentése ingyenes fordítását.

(A 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatok jogai a feljelentés megtételekor tárgyú 58. cikke [a 2012/29/EU irányelv 5. cikke])

Amennyiben az eljárás bármely szakaszában tanúként hallgatják meg és nem beszéli vagy érti a görög nyelvet kellő mértékben, Önnek haladéktalanul tolmácsot biztosítanak. A tolmácsoláshoz való jog a hallássérüléssel vagy beszédzavarral rendelkező személyek számára nyújtandó megfelelő segítséget is magában foglalja. Indokolt esetben kommunikációs technológia, úgymint videokonferencia, telefon vagy internet is alkalmazható, kivéve, ha az Önt meghallgató személy a tolmács fizikai jelenlétét elengedhetetlennek tartja (a KPD 233. cikkének (1) bekezdése).

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

A rendőrség vagy más hatóságok az Önnel való első kapcsolatfelvételkor egyszerű és közérthető nyelven fognak kommunikálni Önnel, történjen az írásban vagy szóban, melynek során figyelemmel vannak a személyes jellemzőire, úgymint az életkora, érettsége, intellektuális és szellemi képessége, iskolázottsága, nyelvi készsége, fennáll-e bármilyen hallássérülése vagy beszédzavara, illetve hogy ki van-e téve olyan súlyos érzelmi szenvedésnek, amely amely befolyásolhatja a megértési képességet vagy azt a képességet, hogy megértesse magát. A jogairól szóló útmutató elérhető írásban a leggyakrabban beszélt nyelveken, valamint Braille írásban is (a 4478/2017. sz. törvény 56. cikkének (2) bekezdése [a 2012/29/EU irányelv 3. cikke]. Ezen felül, amennyiben hallássérüléssel vagy beszédzavarral rendelkezik, tolmács részéről megfelelő segítségben fog részesülni (a KPD 233. cikkének (1) bekezdése).

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Amennyiben kiskorú (18. életévét még nem töltötte be), a bűncselekményt a nevében a jogi képviselője (szülő vagy gyám) nyújthatja be. A 12. életévének betöltését követően a bűncselekményt bejelentheti a jogi képviselőjével együtt (a büntető törvénykönyv 118. cikkének (2) bekezdése [Poinikós Kódikas — a továbbiakban: PK]).

A büntetőeljárás során Önt a bűncselekmény jellegétől függően illetik meg speciális jogok. Például ha Ön a személyes vagy szexuális szabadsága megsértésének, emberkereskedelem, szexturizmus, elhurcolás, emberrablás vagy szexuális bűncselekmény áldozatává vált, jogosult:

  • betekinteni az ügye irataiba, akkor is, ha a büntetőeljáráshoz magánfélként nem csatlakozott (a KPD 108A. cikke);
  • ahhoz, hogy a meghallgatásáról hangfelvétel készüljön a további büntetőeljárás során történő felhasználása érdekében, amellyel elkerülhető, hogy az ügyész vagy a bíróság előtt ismételten meg kelljen jelennie (a KPD 226A. cikke);
  • pszichológus vagy gyermek pszichiáter segítségét igénybe venni a tanúként történő meghallgatása során;
  • tájékoztatást kapni arról, hogy az elkövetőt szabadon engedték-e (KPD 108A. cikke);
  • távoltartó határozatot igényelni az elkövetővel szemben, amely megtiltja az elkövető számára, hogy kapcsolatba lépjen Önnel vagy az otthona közelébe menjen.
  • Továbbá minden esetben jogosult:
  • egyéni értékeléshez annak megállapítása érdekében, hogy kell-e különleges védelmi intézkedéseket alkalmazni, amennyiben fennáll az ismételt áldozattá válás kockázata (a 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatok egyéni értékelése specifikus védelmi szükségleteik meghatározása érdekében tárgyú 68. cikke [a 2012/29/EU irányelv 22. cikke];
  • az ügyészi vagy bírósági hatóságoktól kiskorú számára gyám (epimelitís anilikón) kijelölését kérni, aki a büntetőeljárás bármely szakaszában képviselheti Önt, amennyiben a szülei nem tudnak eljárni a képviseletében, nincs kísérője, illetve elszakadt a családjától (a 4478/2017. sz. törvény a specifikus védelmi szükségletekkel rendelkező áldozatok védelemhez való joga a büntetőeljárás során tárgyú 69. cikkének (2) bekezdése [a 2012/29/EU irányelv 23. és 24. cikke];
  • magánfélként kártérítési igényével a jogi képviselője segítségével az eljáráshoz való csatlakozását kérni (a KPD 82. cikkének (2) bekezdése).

A bűncselekmény nyomozása során milyen tájékoztatást kaphatok a rendőrségtől vagy az áldozatokat segítő szervezetektől?

Az eljárás aktuális szakaszáról tájékoztatást kaphat az ügyészségtől, amennyiben az ügy iratait (dikografía) megküldték az ügyész részére.

Amennyiben Ön a büntetőeljáráshoz magánfélként csatlakozott, azt követően, hogy a vádlottat felhívták a védekezési nyilatkozata megtételére (apología), vagy letartóztatási parancsot (éntalma sýllipsis) vagy előállításra vonatkozó parancsot (éntalma viaías prosagogís) bocsátottak ki (a KPD 108. cikke), vagy a hatóságok nyilatkozattételre beidéztek egy gyanúsítottat, Ön megismerheti az ügyiratok tartalmát és az iratokról másolatokat kaphat. Addig az időpontig az eljárás bizalmas.

Az áldozatsegítő és áldozatvédő szolgálatok tájékoztatást, tanácsadást és segítséget nyújtanak azzal kapcsolatban, hogy miként tudja a jogait gyakorolni, ideértve a bűncselekmény következtében Ön által elszenvedett sérelem miatti kártérítési jogosultságot, valamint a büntetőeljárásban magánfélként vagy tanúként betöltött szerepéről (a 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatsegítő szolgálatok által biztosított támogatásról szóló 62. cikke [a 2012/29/EU irányelv 9. cikke]).

Tanúként milyen jogokkal rendelkezem?

Amennyiben tanúként történő meghallgatására kerül sor, az előzetes vizsgálatot folytató ügyész vagy rendőrségi tisztviselő, vagy a körzeti büntetőbíró (ptaismatodíkis) vagy a nyomozási bíró (anakritís)idézést kézbesít az Ön számára . Az idézés kézhezvételét követően meg kell jelennie és tanúvallomást kell tennie előttük. Meg fogják kérni, hogy adja elő a történteket, és vélhetően további kérdéseket fognak feltenni. Megtagadhatja a vallomástételt, amennyiben Ön a gyanúsított hozzátartozója (a KPD 222. cikke).

Amennyiben hallássérült vagy beszédében akadályozott, a kihallgatást írásban folytathatják le. Ha nem beszél görögül, joga van ahhoz, hogy ingyenesen tolmácsot biztosítsanak Önnek.

Amennyiben emberkereskedelem áldozata, Ön a tanúk egy különleges csoportjába tartozik: a nyomozást folytató rendőrségi vagy bírósági tisztviselőkkel együttműködő pszichológus vagy pszichiáter részéről előzetesen segítségben részesül, aki megfelelő diagnosztikai módszerek használatával felméri az értelmi képességeit és a pszichológiai állapotát. A pszichológus vagy pszichiáter részt vesz a meghallgatásán. A jogi képviselője szintén elkísérheti, kivéve, ha a nyomozási bíró indokolással ellátott végzésben a jogi képviselő részvételét kizárja.

A tanúvallomását leírják és, lehetőség szerint, audiovizuális módon rögzítik, hogy a bíróság számára elektronikusan benyújtható legyen, amely esetben az eljárás későbbi szakaszaiban nem szükséges fizikailag jelen lennie.

Amennyiben az ügy családon belüli erőszakkal kapcsolatos és Ön a család tagja, a tanúvallomását nem eskü alatt veszik fel. Kiskorúsága esetén nem idézik be tanúként a bíróság elé. Ehelyett írásban nyilatkozatot tehet, amelyet majd a bíróság tárgyaló helyiségében felolvasnak, kivéve, ha a fizikai jelenlétét elengedhetlennek tekintik.

A meghallgatását követően kérheti az esetlegesen felmerült költségei (utazási vagy szállásköltségek) megtérítését attól a hatóságtól, amely Ön tanúként idézte (a KPD 288. cikke).

Hogyan védenek meg, ha veszélyben vagyok?

A bűncselekmény természetétől, valamint a büntetőeljárásban betöltött szerepétől függően különböző típusú védelmi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Ha Ön szervezett bűnözés vagy terrorizmus áldozata, és bűncselekmény feltárására irányuló, tárgyalás előtti bírósági nyomozás részeként beidézték, hogy mint fő tanú tegyen vallomást, az esetleges megtorlással vagy megfélemlítéssel szemben különleges védelmet igényelhet. Az ügytől függően a rendelkezésre álló védelem magában foglalhat rendőrségi védelmet, az anonimitása védelmét (a nevét, születési helyét, otthoni és munkahelyi címét, foglalkozását, életkorát stb. minden írásos feljegyzésből törlik), vagy akár a személyazonossága megváltoztatását és másik országba történő áttelepítését. Kérheti, hogy a tanúvallomását audiovizuális technológia segítségével tehesse meg. Amennyiben közintézménynél dolgozik, azt is kérheti, hogy átmenetileg vagy véglegesen helyezzék át egy másik beosztásba. A védelmi intézkedések a hozzájárulásától függnek, és csak a saját biztonságához szükséges mértékben korlátozzák a szabadságát; az intézkedések felfüggeszthetők, ha azt írásban kéri, vagy nem működik együtt a sikerük biztosítása érdekében (a tanúvédelemről szóló 2928/2001. sz. törvény 9. cikke).

Ha Ön családon belüli erőszak áldozata, az ügyében eljáró rendőrségi tisztviselők semmilyen körülmények között nem fedhetik fel az Ön személyazonosságát, az elkövető személyazonosságát, az Ön lakcímét, vagy bármely olyan információt, amelyből az Ön személyazonossága esetleg megállapítható (a 3500/2006. sz. törvény 20. cikke).

Áldozatként Ön írásban kérheti olyan intézkedések megtételét, amelyek megakadályozzák az Ön vagy családtagjai és az elkövető közötti bármely kapcsolatot azokon a helyeken, ahol a büntetőeljárás zajlik. A kérelmét az eljárás bármely szakában a büntetőeljárás helye szerinti háromtagú városi bírósági tanács (trimelés plimmeleiodikeío) bírálja el a bűncselekményekre vonatkozó gyorsított eljárással összhangban in flagrante delicto

(A 4478/2017. sz. törvénynek az áldozat és az elkövető közötti kapcsolat elkerüléséhez való jogról szóló 65. cikke [a 2012/29/EU irányelv 19. cikke]).

Utolsó frissítés: 12/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.