Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

A tárgyalás végén a bíróság a benyújtott bizonyítékoktól függően elítéli vagy felmenti a vádlottat. Ha a bíróság a vádlottat nem találja bűnösnek, felmenti őt a vád alól, és amennyiben Ön az eljáráshoz magánfélként csatlakozott (politikós enágon), nem bírálja el az erkölcsi sérelem vagy fájdalom és szenvedés miatt előterjesztett kártérítési követelését. Ilyen esetben a vádlott jogosult viszontkeresetet benyújtani Önnel szemben, amelyben kártérítést, valamint az üggyel kapcsolatban felmerült költségei megtérítését követelheti (a büntetőeljárásról szóló törvény [Kódikas Poinikís Dikonomías — a továbbiakban: KPD] 71. cikke). Amennyiben a bíróság bűnösnek találja a vádlottat, büntetőítéletet hoz, és meghatározza az elkövető által a polgári keresete alapján Önnek fizetendő kártérítés összegét.

Amennyiben a bíróság a vádlottat felmenti, a KPD 486. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján az ítélettel szemben csak akkor fellebbezhet, ha a vádlottnak járó kártérítés és költségek megfizetésére kötelezték, és a fellebbezés csak erre terjedhet ki. Ezen túlmenően magánfélként fellebbezést nyújthat be az ítélet azon részével szemben, amely a követelése jogalap hiányában történő elutasításáról rendelkezett, vagy azon részével szemben, amelyben anyagi elégtételt vagy kártérítést ítéltek meg Önnek (a KPD 488. cikke).

Ehelyett felkérheti az ügyészt is az ítélet elleni jogorvoslati kérelem előterjesztésére.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

A bírósági ítélet jogerőre emelkedését követően az Ön büntetőeljárásbeli szerepe lényegében véget ér. A görög jogszabályok nem biztosítanak további jogokat a bűncselekmények sértettjeinek az ítélet végrehajtása során. Egyetlen kivétel létezik: kiskorúként, ha személyi vagy szexuális szabadság elleni bűncselekmény áldozata, az ezzel összefüggő valamennyi jog megilleti, még akkor is, ha nem csatlakozott magánfélként az eljáráshoz, beleértve az arra vonatkozó jogot, hogy az ügyész értesítse Önt arról, ha az elkövetőt ideiglenesen vagy végleg szabadon engedték, illetve ha számára eltávozást engedélyeztek a börtönből ( a KPD 108A. cikke).

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Áldozatként ingyenes és bizalmas általános segítő szolgáltatásra vagy szakszolgáltatásra és gondozási szolgáltatásra jogosult, az igényeitől függően, a büntetőeljárás alatt, valamint a megszüntetését követő indokolt időtartamig. E jogok a családtagjaira is kiterjedhetnek az igényeiktől, valamint attól függően, hogy mennyire súlyos sérelem érte őket az Önnel szemben elkövetett bűncselekmény eredményeképpen. A feljelentését felvevő rendőrség, vagy bármely egyéb illetékes hatóság kérésére tájékoztatást nyújthat, illetve javasolhatja Önnek: az első- és másodfokú önkormányzati hatóságok szociális szolgáltatásait; a mentális egészségügyi intézményeket; a közösségi központokat (Kéntra Koinótitas), a Nemek Közötti Egyenlőség Főtitkárságának tanácsadó központjait (symvoulevtiká kéntra); a Társadalmi Szolidaritás Nemzeti Központjának támogató szervezeteit (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis); az Igazságügyekért, Átláthatóságért és Emberi Jogokért Felelős Minisztériumnak a kiskorú sértettek védelmét szolgáló független hivatalait (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton); illetve magánszerveket és szakmai, valamint önkéntes alapon működő egyesületeket. Amennyiben Ön nőként a személyi és szexuális szabadsága elleni bűncselekmény, anyagi haszonszerzésre irányuló szexuális kizsákmányolás, családon belüli erőszak, emberkereskedelem, kerítés vagy rasszista bűncselekmény áldozata, a gyermekei szintén jogosultak segítő és gondozási szolgáltatásokban részesülni (a 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételének jogáról szóló 61. cikke [a 2012/29/EU irányelv 8. cikke]).

Az általános segítő és gondozási szolgálatok többek között tájékoztatást és tanácsadást nyújthatnak Önnek az Önt áldozatként megillető jogairól, valamint a bűncselekmény következtében elszenvedett sérelmekből fakadó kártérítési jogáról; tájékoztatást adnak arról, hogy milyen módon vehet részt a büntetőeljárásban, akár magánfélként vagy tanúként; tájékoztatják a helyben működő releváns segítő szakszolgálatokról, vagy közvetlenül azokhoz irányítják; érzelmi és pszichológiai segítséget nyújtanak; tanácsot adnak a bűncselekmény miatt felmerülő pénzügyi és gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban; vagy tanácsot adnak a másodlagos és ismételt áldozattá válás, a megfélemlítés, valamint a megtorlás megelőzésével kapcsolatban.

A segítő szakszolgálatok és gondozási szolgálatok menedékotthonokba irányítják az áldozatokat vagy egyéb megfelelő ideiglenes elhelyezést biztosítanak azon áldozatok számára, akiknek a másodlagos és ismételt áldozattá válás, a megfélemlítés, valamint a megtorlás közvetlen veszélye miatt biztonságos helyre van szükségük; valamint célzott és integrált segítséget tudnak biztosítani – többek között traumakezelést és tanácsadást – az olyan sajátos szükségletekkel rendelkező áldozatok számára, mint például a szexuális erőszak, a nemi alapú vagy identitáson alapuló erőszak és a hozzátartozók közötti erőszak áldozatai (a 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatsegítő szolgálatok által biztosított támogatásról szóló 62. cikke [a 2012/29/EU irányelv 9. cikke]).

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Áldozatként tájékoztatják a büntetőeljárás előrehaladásáról, valamint indokolatlan késedelem nélkül értesítik a bírósági ítéletről, amennyiben azt kéri, a büntetőeljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, feltéve, hogy a büntetőeljáráshoz magánfélként csatlakozott. Ha a büntetőeljáráshoz magánfélként csatlakozott az eljárásra vonatkozó információkról e-mailben is kaphat tájékoztatást, személyesen vagy az ügyvédje által (a 4478/2017. sz. törvénynek az üggyel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogról szóló 59. cikke [a 2012/29/EU irányelv 6. cikke]).

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Jogában áll tájékoztatást kapni arról, ha az ideiglenes őrizetbe vételt elrendelő végzést az illetékes igazságszolgáltatási szerv visszavonja vagy módosítja, vagy ha az elkövetőt végleg szabadon bocsátják, az elkövető megszökött a börtönből vagy a fogvatartó intézet illetékes tisztviselői eltávozást engedélyeztek számára, ideértve a tájékoztatást azokról az intézkedésekről, amelyek az elkövető szabadságra bocsátása vagy a börtönből való megszökése esetén az Ön védelme érdekében meghozhatók. Ezeket az információkat az ügyész engedélye esetén biztosítani kell Önnek, ha a biztonsága tényleges vagy potenciális veszélynek van kitéve, feltéve, hogy az ilyen információk megosztása következtében az elkövetőt nem éri sérelem (a 4478/2017. sz. törvénynek az üggyel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogról szóló 59. cikke [a 2012/29/EU irányelv 6. cikke]).

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Nem. A bíróság ugyanakkor elrendelheti az áldozat által a bűncselekmény következtében elszenvedett kár megtérítését (a büntető törvénykönyv [Poinikós Kódikas — a továbbiakban: PK] 100. cikkének (3a) bekezdése) a büntetés felfüggesztésének alternatívájaként vagy előfeltételeként próbára bocsátás vagy a szociális segítő felügyelete mellett (epimelitís koinonikís arogís) (a PK 100. cikke). A szociális segítő nyomon követi, hogy az elkövető betartja-e a bíróság által meghatározott követelményeket, és amennyiben az elkövető megszegi azokat, az illetékes ügyész a felfüggesztést elrendelő bíróságtól kérheti a végzés visszavonását.

Utolsó frissítés: 14/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.