Victims' rights - by country

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, as a result of an incident which constitutes an offence under Greek law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after the trial.

Criminal proceedings in Greece start with the investigation (dierévnisi) of the crime. Sometimes the investigation is divided into a preliminary investigation (prokatarktikí exétasi) and a judicial investigation (anákrisi). The aim of a preliminary investigation is to explore the circumstances of the case and establish whether criminal proceedings should be instituted or not.

The investigation is conducted by the police and by officers of the court — the public prosecutor (eisangeléas), the investigating judge (anakritís), or both. At the end of the investigation, the police officer in charge of the case forwards all the evidence collected to the prosecutor. The prosecutor then examines the work done so far and forwards the case to the court together with his or her recommendations for how the case should proceed further.

After reviewing the case file and the prosecutor’s recommendations, the court will either order a trial or close the case.

At the trial the court considers all the evidence collected and decides whether or not the defendant is guilty. If the defendant is found guilty, he or she is convicted and sentenced. If the defendant is found not guilty, he or she is acquitted.

For further information, please refer to the following links:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/06/2022

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

A rendőrséggel vagy az illetékes hatósággal való első kapcsolatfelvételkor indokolatlan késedelem nélkül, és bármely rendelkezésre álló módon tájékoztatást kap a büntető feljelentés elfogadhatóságának feltételeiről, valamint az arra vonatkozó jogáról, hogy magánfélként a kártérítési igényével csatlakozzon a polgári peres eljáráshoz (politikós enágon); arról, hogy miként és milyen feltételek mellett részesülhet jogi segítségnyújtásban, nyújthat be kártérítési követelést, vagy vehet igénybe fordítási és tolmácsolási szolgáltatást; a rendelkezésre álló helyreállító igazságszolgáltatásról és azon hatóságokról, amelyek az Ön és az elkövető közötti közvetítés útján eljárhatnak a kár helyreállítása érdekében; a büntetőeljárásban való részvétele következtében felmerült költségei megtérítésének módjáról és feltételeiről; valamint arról, hogy miként tehet panaszt valamely hatósággal szemben, amennyiben úgy érzi, hogy a jogait nem tartották tiszteletben.

A büntetőeljárás során Önt megillető jogokon felül a tájékoztatás szintén kitér

az orvosi ellátáshoz és bármely segítő szakszolgáltatáshoz való hozzáférésre, beleértve a pszichológiai segítséget és az alternatív elhelyezést, valamint arra, hogy miként és milyen feltételek mellett alkalmazhatók védelmi intézkedések.

Amennyiben valamely másik uniós tagállamban rendelkezik lakóhellyel, konkrét tájékoztatást kap arról, hogy miként és milyen feltételek szerint gyakorolhatja a jogait.

Az Önnek nyújtott tájékoztatás terjedelme és tartalma a konkrét igényeitől és személyes helyzetétől, valamint a bűncselekmény típusától és jellegétől függően változik. Az eljárás során az illetékes hatóság mérlegelése alapján az igényeitől függően további és még alaposabb tájékoztatásban fog részesülni (a 4478/2017. sz. törvénynek az illetékes hatósággal való első kapcsolatfelvételtől kezdve történő tájékoztatáshoz való jogról szóló 57. cikke [a 2012/29/EU irányelv 4. cikke]).

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben a bűncselekmény elkövetésének helyétől eltérő uniós tagállamban rendelkezik lakóhellyel, a bűncselekmény bejelentését követően azonnal nyilatkozattételre hívják fel. Erre a büntetőljárásról szóló törvény (Kódikas Poinikís Dikonomías — a továbbiakban: KPD) rendelkezései alapján kerülhet sor, amelyek lehetővé teszik a kommunikációs technológia, mint például videokonferencia, telefon vagy internet alkalmazását.

Amennyiben Görögországban rendelkezik lakóhellyel és a bűncselekményt eltérő uniós tagállamban követték el, a büntető feljelentést benyújthatja a lakóhelye szerinti városi bíróság ügyészének (eisangeléas plimmeleiodikón), aki a feljelentését a fellebbviteli bíróság (eisangeléas efetón) ügyésze útján indokolatlan késedelem nélkül továbbítja az érintett tagállam illetékes bűnüldöző hatóságának, kivéve, ha az ügyben a görög bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Az ügyész nem köteles továbbítani a feljelentését annak a tagállamnak, ahol a bűncselekményt elkövették, ha a görög jogot kell alkalmazni és a büntetőeljárást Görögországban indították meg. Ebben az esetben annak biztosítása érdekében, hogy Ön megfelelő tájékoztatásban részesüljön, valamint a kölcsönös jogi segítségnyújtás előmozdítása érdekében a városi bíróság adott ügyben eljáró ügyésze a fellebbviteli bíróság ügyésze útján indokolatlan késedelem nélkül értesíti a bűncselekmény elkövetési helye szerinti tagállamot.

(A 4478/2017. sz. törvénynek a más tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező áldozatok jogairól szóló 64. cikke [a 2012/29/EU irányelv 17. cikke]).

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A büntető feljelentés benyújtásakor az eljáró tisztviselő köteles Önt tájékoztatni, hogy a feljelentéséből kaphat egy példányt.

(A 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatok jogai a feljelentés megtételekor tárgyú 58. cikke [a 2012/29/EU irányelv 5. cikke]).

A büntető feljelentést a benyújtásakor egyedi feljelentési nyilvántartási számmal látják el (arithmós vivlíou mínysis). E szám lehetővé teszi Önnek, hogy az ügyészségen vezetett nyilvántartás használatával vagy a feljelentés ügyében eljáró iroda megkeresésével nyomon kövesse az ügye alakulását. Szintén igényelhet és kaphat egy az ügy előrehaladásáról kiállított igazolást (pistopoiitikó poreías), amely tartalmazza az ügy aktuális állását (például hogy nyomozást folytatnak a feljelentés hitelességének megállapítása érdekében, vagy előzetes nyomozást végeznek) és ismerteti az egyes szakaszok kimenetelét (például hogy az ügyész megszüntette az eljárást; büntetőjogi vádemelésre került sor és az elkövető ügyében bírósági eljárás indul, amely esetben értesítik a tárgyalás helyéről és idejéről, valamint a vádak jellegéről; tárgyalás előtti bírósági vizsgálat (kyría anákrisi) zajlik, vagy végzésben ejtették a felhozott vádakat vagy megszüntették a büntetőeljárást; bírósági határozatot hoztak, amennyiben a kártérítési igényével magánfélként csatlakozott a büntetőeljáráshoz).

(A 4478/2017. sz. törvénynek az üggyel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogról szóló 59. cikke [a 2012/29/EU irányelv 6. cikke])

Amennyiben az ügye az athéni elsőfokú bíróság (Protodikeío Athinón) hatáskörébe tartozik, a bírósághoz történő beérkezésétől számítva az ügyvédje nyomon követheti az ügye előrehaladását az Athéni Ügyvédi Kamara (Dikigorikós Sýllogos AthinónA link új ablakot nyit meghttp://www.dsa.gr/) honlapján. Ez a lehetőség magának a sértettnek nem áll rendelkezésére, mivel ahhoz csak az arra felhatalmazással rendelkező személyek férhetnek hozzá.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Amennyiben nem érti vagy beszéli a görög nyelvet, a büntető feljelentését egy Ön által értett nyelven is benyújthatja vagy a benyújtáshoz szükséges nyelvi segítségben részesülhet, ez azonban minden esetben a büntetőeljárásól szóló törvényben meghatározott feltételek függvénye — az illetékes tisztviselők megfelelően tájékoztatni fogják. Ön igényelheti a feljelentése ingyenes fordítását.

(A 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatok jogai a feljelentés megtételekor tárgyú 58. cikke [a 2012/29/EU irányelv 5. cikke])

Amennyiben az eljárás bármely szakaszában tanúként hallgatják meg és nem beszéli vagy érti a görög nyelvet kellő mértékben, Önnek haladéktalanul tolmácsot biztosítanak. A tolmácsoláshoz való jog a hallássérüléssel vagy beszédzavarral rendelkező személyek számára nyújtandó megfelelő segítséget is magában foglalja. Indokolt esetben kommunikációs technológia, úgymint videokonferencia, telefon vagy internet is alkalmazható, kivéve, ha az Önt meghallgató személy a tolmács fizikai jelenlétét elengedhetetlennek tartja (a KPD 233. cikkének (1) bekezdése).

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

A rendőrség vagy más hatóságok az Önnel való első kapcsolatfelvételkor egyszerű és közérthető nyelven fognak kommunikálni Önnel, történjen az írásban vagy szóban, melynek során figyelemmel vannak a személyes jellemzőire, úgymint az életkora, érettsége, intellektuális és szellemi képessége, iskolázottsága, nyelvi készsége, fennáll-e bármilyen hallássérülése vagy beszédzavara, illetve hogy ki van-e téve olyan súlyos érzelmi szenvedésnek, amely amely befolyásolhatja a megértési képességet vagy azt a képességet, hogy megértesse magát. A jogairól szóló útmutató elérhető írásban a leggyakrabban beszélt nyelveken, valamint Braille írásban is (a 4478/2017. sz. törvény 56. cikkének (2) bekezdése [a 2012/29/EU irányelv 3. cikke]. Ezen felül, amennyiben hallássérüléssel vagy beszédzavarral rendelkezik, tolmács részéről megfelelő segítségben fog részesülni (a KPD 233. cikkének (1) bekezdése).

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Amennyiben kiskorú (18. életévét még nem töltötte be), a bűncselekményt a nevében a jogi képviselője (szülő vagy gyám) nyújthatja be. A 12. életévének betöltését követően a bűncselekményt bejelentheti a jogi képviselőjével együtt (a büntető törvénykönyv 118. cikkének (2) bekezdése [Poinikós Kódikas — a továbbiakban: PK]).

A büntetőeljárás során Önt a bűncselekmény jellegétől függően illetik meg speciális jogok. Például ha Ön a személyes vagy szexuális szabadsága megsértésének, emberkereskedelem, szexturizmus, elhurcolás, emberrablás vagy szexuális bűncselekmény áldozatává vált, jogosult:

 • betekinteni az ügye irataiba, akkor is, ha a büntetőeljáráshoz magánfélként nem csatlakozott (a KPD 108A. cikke);
 • ahhoz, hogy a meghallgatásáról hangfelvétel készüljön a további büntetőeljárás során történő felhasználása érdekében, amellyel elkerülhető, hogy az ügyész vagy a bíróság előtt ismételten meg kelljen jelennie (a KPD 226A. cikke);
 • pszichológus vagy gyermek pszichiáter segítségét igénybe venni a tanúként történő meghallgatása során;
 • tájékoztatást kapni arról, hogy az elkövetőt szabadon engedték-e (KPD 108A. cikke);
 • távoltartó határozatot igényelni az elkövetővel szemben, amely megtiltja az elkövető számára, hogy kapcsolatba lépjen Önnel vagy az otthona közelébe menjen.
 • Továbbá minden esetben jogosult:
 • egyéni értékeléshez annak megállapítása érdekében, hogy kell-e különleges védelmi intézkedéseket alkalmazni, amennyiben fennáll az ismételt áldozattá válás kockázata (a 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatok egyéni értékelése specifikus védelmi szükségleteik meghatározása érdekében tárgyú 68. cikke [a 2012/29/EU irányelv 22. cikke];
 • az ügyészi vagy bírósági hatóságoktól kiskorú számára gyám (epimelitís anilikón) kijelölését kérni, aki a büntetőeljárás bármely szakaszában képviselheti Önt, amennyiben a szülei nem tudnak eljárni a képviseletében, nincs kísérője, illetve elszakadt a családjától (a 4478/2017. sz. törvény a specifikus védelmi szükségletekkel rendelkező áldozatok védelemhez való joga a büntetőeljárás során tárgyú 69. cikkének (2) bekezdése [a 2012/29/EU irányelv 23. és 24. cikke];
 • magánfélként kártérítési igényével a jogi képviselője segítségével az eljáráshoz való csatlakozását kérni (a KPD 82. cikkének (2) bekezdése).

A bűncselekmény nyomozása során milyen tájékoztatást kaphatok a rendőrségtől vagy az áldozatokat segítő szervezetektől?

Az eljárás aktuális szakaszáról tájékoztatást kaphat az ügyészségtől, amennyiben az ügy iratait (dikografía) megküldték az ügyész részére.

Amennyiben Ön a büntetőeljáráshoz magánfélként csatlakozott, azt követően, hogy a vádlottat felhívták a védekezési nyilatkozata megtételére (apología), vagy letartóztatási parancsot (éntalma sýllipsis) vagy előállításra vonatkozó parancsot (éntalma viaías prosagogís) bocsátottak ki (a KPD 108. cikke), vagy a hatóságok nyilatkozattételre beidéztek egy gyanúsítottat, Ön megismerheti az ügyiratok tartalmát és az iratokról másolatokat kaphat. Addig az időpontig az eljárás bizalmas.

Az áldozatsegítő és áldozatvédő szolgálatok tájékoztatást, tanácsadást és segítséget nyújtanak azzal kapcsolatban, hogy miként tudja a jogait gyakorolni, ideértve a bűncselekmény következtében Ön által elszenvedett sérelem miatti kártérítési jogosultságot, valamint a büntetőeljárásban magánfélként vagy tanúként betöltött szerepéről (a 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatsegítő szolgálatok által biztosított támogatásról szóló 62. cikke [a 2012/29/EU irányelv 9. cikke]).

Tanúként milyen jogokkal rendelkezem?

Amennyiben tanúként történő meghallgatására kerül sor, az előzetes vizsgálatot folytató ügyész vagy rendőrségi tisztviselő, vagy a körzeti büntetőbíró (ptaismatodíkis) vagy a nyomozási bíró (anakritís)idézést kézbesít az Ön számára . Az idézés kézhezvételét követően meg kell jelennie és tanúvallomást kell tennie előttük. Meg fogják kérni, hogy adja elő a történteket, és vélhetően további kérdéseket fognak feltenni. Megtagadhatja a vallomástételt, amennyiben Ön a gyanúsított hozzátartozója (a KPD 222. cikke).

Amennyiben hallássérült vagy beszédében akadályozott, a kihallgatást írásban folytathatják le. Ha nem beszél görögül, joga van ahhoz, hogy ingyenesen tolmácsot biztosítsanak Önnek.

Amennyiben emberkereskedelem áldozata, Ön a tanúk egy különleges csoportjába tartozik: a nyomozást folytató rendőrségi vagy bírósági tisztviselőkkel együttműködő pszichológus vagy pszichiáter részéről előzetesen segítségben részesül, aki megfelelő diagnosztikai módszerek használatával felméri az értelmi képességeit és a pszichológiai állapotát. A pszichológus vagy pszichiáter részt vesz a meghallgatásán. A jogi képviselője szintén elkísérheti, kivéve, ha a nyomozási bíró indokolással ellátott végzésben a jogi képviselő részvételét kizárja.

A tanúvallomását leírják és, lehetőség szerint, audiovizuális módon rögzítik, hogy a bíróság számára elektronikusan benyújtható legyen, amely esetben az eljárás későbbi szakaszaiban nem szükséges fizikailag jelen lennie.

Amennyiben az ügy családon belüli erőszakkal kapcsolatos és Ön a család tagja, a tanúvallomását nem eskü alatt veszik fel. Kiskorúsága esetén nem idézik be tanúként a bíróság elé. Ehelyett írásban nyilatkozatot tehet, amelyet majd a bíróság tárgyaló helyiségében felolvasnak, kivéve, ha a fizikai jelenlétét elengedhetlennek tekintik.

A meghallgatását követően kérheti az esetlegesen felmerült költségei (utazási vagy szállásköltségek) megtérítését attól a hatóságtól, amely Ön tanúként idézte (a KPD 288. cikke).

Hogyan védenek meg, ha veszélyben vagyok?

A bűncselekmény természetétől, valamint a büntetőeljárásban betöltött szerepétől függően különböző típusú védelmi lehetőségek állnak rendelkezésre.

Ha Ön szervezett bűnözés vagy terrorizmus áldozata, és bűncselekmény feltárására irányuló, tárgyalás előtti bírósági nyomozás részeként beidézték, hogy mint fő tanú tegyen vallomást, az esetleges megtorlással vagy megfélemlítéssel szemben különleges védelmet igényelhet. Az ügytől függően a rendelkezésre álló védelem magában foglalhat rendőrségi védelmet, az anonimitása védelmét (a nevét, születési helyét, otthoni és munkahelyi címét, foglalkozását, életkorát stb. minden írásos feljegyzésből törlik), vagy akár a személyazonossága megváltoztatását és másik országba történő áttelepítését. Kérheti, hogy a tanúvallomását audiovizuális technológia segítségével tehesse meg. Amennyiben közintézménynél dolgozik, azt is kérheti, hogy átmenetileg vagy véglegesen helyezzék át egy másik beosztásba. A védelmi intézkedések a hozzájárulásától függnek, és csak a saját biztonságához szükséges mértékben korlátozzák a szabadságát; az intézkedések felfüggeszthetők, ha azt írásban kéri, vagy nem működik együtt a sikerük biztosítása érdekében (a tanúvédelemről szóló 2928/2001. sz. törvény 9. cikke).

Ha Ön családon belüli erőszak áldozata, az ügyében eljáró rendőrségi tisztviselők semmilyen körülmények között nem fedhetik fel az Ön személyazonosságát, az elkövető személyazonosságát, az Ön lakcímét, vagy bármely olyan információt, amelyből az Ön személyazonossága esetleg megállapítható (a 3500/2006. sz. törvény 20. cikke).

Áldozatként Ön írásban kérheti olyan intézkedések megtételét, amelyek megakadályozzák az Ön vagy családtagjai és az elkövető közötti bármely kapcsolatot azokon a helyeken, ahol a büntetőeljárás zajlik. A kérelmét az eljárás bármely szakában a büntetőeljárás helye szerinti háromtagú városi bírósági tanács (trimelés plimmeleiodikeío) bírálja el a bűncselekményekre vonatkozó gyorsított eljárással összhangban in flagrante delicto

(A 4478/2017. sz. törvénynek az áldozat és az elkövető közötti kapcsolat elkerüléséhez való jogról szóló 65. cikke [a 2012/29/EU irányelv 19. cikke]).

Utolsó frissítés: 22/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Ha Ön bűncselekmény sértettje, a bűncselekményt büntető feljelentés benyújtásával bejelentheti az ügyészségnek vagy a rendőrségnek (énklisi vagy mínysi). (Szigorú értelemben az énklisi olyan büntető feljelentés, amelyet maga a sértett nyújtott be. Bizonyos helyzetekben a büntetőeljárást csak akkor indítják meg, ha benyújtottak ilyen feljelentést (például valamely személy becsületét vagy jóhírnevét sértő bűncselekmény esetében). A mínysi a sértettől eltérő más fél által benyújtott büntető feljelentés vagy bejelentés olyan bűncselekmény esetében, amelyet a hatóságok a sértett feljelentésétől függetlenül, hivatalból kivizsgálhatnak. A gyakorlatban azonban a mínysi fogalmát mindkét típusú feljelentésre használják. Ezért az ügyészségnek történő benyújtásakor a büntető feljelentés, a fajtájától függetlenül, arithmós vivlíou minýseon néven ismert egyedi feljelentési nyilvántartási számot kap — amely a minýsi szót használja).

Másik személyt is felkérhet arra, hogy a bűncselekményt jelentse be az Ön nevében. Ebben az esetben aláírásával ellátott írásbeli nyilatkozatban (dílosi or exousiodótisi) kell megjelölnie azt a személyt, aki a feljelentést Ön helyett benyújtja. E nyilatkozatra nem áll rendelkezésre formanyomtatvány, azt azonban központi vagy helyi kormányzati szerv tisztviselője vagy ügyvéd (ideértve a saját ügyvédjét, amennyiben már van) előtt kell aláírnia, aki hitelesíti az Ön aláírását. Az Ön nevében bejelentést tevő személy lehet ügyvéd, vagy bárki, akiben megbízik. Amennyiben az ügy olyan jellegű, hogy a büntetőeljáráshoz a sértett büntető feljelentése szükséges, a sértett azonban elhunyt, a feljelentési jog átszáll a túlélő házastársára és gyermekeire vagy a szüleire (a büntetőeljárásról szóló törvény 118. cikkének (4) bekezdése [Kódikas Poinikís Dikonomías — a továbbiakban: KPD]. Amennyiben az áldozat a bűncselekmény következtében hunyt el, a hivatkozott személyek saját jogukon is csatlakozhatnak magánfélként a büntetőeljáráshoz és a nekik okozott fájdalom és szenvedés miatt kártérítési követeléssel élhetnek.

A bűncselekmény bejelentését szóban vagy írásban teheti meg. Ha a bűncselekmény szóban történő bejelentését választja, a feljelentését felvevő tisztviselő jelentést készít, amelyben rögzíti azt.

A feljelentés benyújtása díjköteles; a díj összegét a pénzügyminiszter és az igazságügyért, az átláthatóságért és az emberi jogokért felelős miniszter közös határozatban időszakosan módosítja. Kivételes esetekben lehetővé teszik Önnek, hogy a díjat a feljelentés benyújtását követően fizesse meg, mindenesetre ennek három napon belül eleget kell tennie. A díjfizetés elmulasztása esetén a feljelentését mint elfogadhatatlant elutasítják. A díjat nem kell kifizetnie, ha költségmentességre jogosult. Akkor sem kell díjat fizetnie, ha szexuális szabadság elleni bűncselekmény vagy anyagi haszonszerzésre irányuló szexuális kizsákmányolás, családon belüli erőszak vagy faji alapú hátrányos megkülönböztetés sértettje (a büntető törvénykönyv 81A. és 361B. cikke [Poinikós Kódikas — a továbbiakban: PK] vagy sérült az egyenlő bánásmód követelménye (a KPD 46. cikkének (2) bekezdése).

Az olyan bűncselekmények esetében, amelyek tekintetében a hatóságok a sértett ilyen irányú kérésétől függetlenül hivatalból büntetőeljárást indíthatnak, a bűncselemény bejelentésére nem vonatkozik időbeli korlát, kivéve a közepes súlyú bűncselekményeket (plimmelímata), amelyek öt év elteltével elévülnek. Bizonyos esetekben azonban a bűncselekmény csak akkor képezheti vizsgálat tárgyát, ha Ön mint sértett, aki a bűncselekmény következtében sérelmet szenvedett el, kezdeményezi a büntetőeljárás megindítását. Ezekben a helyzetekben a bűncselekményről és az elkövető személyéről (amennyiben tudja, ki az elkövető) való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül büntető feljelentést (énklisi) kell tennie.

A feljelentés benyújtására nem áll rendelkezésre formanyomtatvány.

A feljelentésének a következő információkat kell tartalmaznia:

 • a személyazonossága teljes körű azonosítására szolgáló adatokat;
 • az elkövető adatait és elérhetőségeit, amennyiben ismeri azokat;
 • a tényállás részletes ismertetését;
 • a feljelentését alátámasztó bármely rendelkezésre álló okirati bizonyítékot;
 • a meghallgatni javasolt tanúkat;
 • az ügyvédjére vonatkozó adatokat, ha ügyvédet fogadott.

Amennyiben nem érti vagy beszéli a görög nyelvet, a büntető feljelentését egy Ön által értett nyelven is benyújthatja vagy a benyújtáshoz szükséges nyelvi segítségben részesülhet, ez azonban minden esetben a büntetőeljárásól szóló törvényben vagy egyéb különös büntetőjogi jogszabályban meghatározott feltételek függvénye. Az okiratról ingyenesen kérhet fordítást (a 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatok jogai a feljelentés megtételekor tárgyú 58. cikke [a 2012/29/EU irányelv 5. cikke]).

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

A büntető feljelentést a benyújtásakor egyedi feljelentési nyilvántartási számmal látják el. E szám lehetővé teszi Önnek, hogy az ügyészség vagy a feljelentés ügyében eljáró iroda által vezetett nyilvántartás használatával nyomon kövesse az ügye alakulását. Szintén igényelhet és kaphat egy az ügy előrehaladásáról kiállított igazolást (pistopoiitikó poreías), amely tartalmazza az ügy aktuális állását

Amennyiben az ügye az athéni elsőfokú bíróság (Protodikeío Athinón) hatáskörébe tartozik, a bírósághoz történő beérkezésétől számítva az ügyvédje nyomon követheti az ügye előrehaladását az Athéni Ügyvédi Kamara (Dikigorikós Sýllogos AthinónA link új ablakot nyit meghttp://www.dsa.gr/) honlapján. Ez a lehetőség magának a sértettnek nem áll rendelkezésére, mivel ahhoz csak az arra felhatalmazással rendelkező személyek férhetnek hozzá.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

A tárgyalás során igénybe vehet ügyvédet, de az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét Önnek kell megfizetnie.

Amennyiben az éves családi jövedelme kevesebb, mint a Nemzeti Általános Kollektív Munkaszerződésben meghatározott éves minimáljövedelem kétharmada, ingyenesen biztosítanak Önnek ügyvédet, aki elkészíti és benyújtja a büntető feljelentést és az eljárás bármely szakában képviseli Önt mint magánfelet, feltéve, hogy Ön valamely alábbi bűncselekmény sértettje: kínzás vagy az emberi méltóság elleni más bűncselekmény (a büntető törvénykönyv 137. cikkének (A) és (B) pontja); hátrányos megkülönböztetés vagy egyenlőtlen bánásmód, élet, személyi szabadság vagy szexuális szabadság elleni bűncselekmény; anyagi haszonszerzésre irányuló szexuális kizsákmányolás; vagyon elleni vagy vagyoni jogok elleni bűncselekmény; személyi sérülés; illetve házassággal vagy családdal kapcsolatos bűncselekmény. A bűncselekménynek súlyosnak (kakoúrgima) vagy közepes súlyúnak (plimmélima) kell lennie és a háromtagú bírósági tanács (trimeloús plimmeleiodikeío) hatáskörébe kell tartoznia, amely legkevesebb hat hónap szabadságvesztés büntetést szab ki (a 4274/2014. sz. törvénnyel módosított és kiegészített 3226/2004. sz. törvény [Kormányzati Közlöny 24/Α/ 4/4.2.2004]). A költségmentesség iránti kérelmét elbíráló személy büntetőügyben az ügyben eljáró bíróság elnöke vagy annak a bíróságnak az elnöke, amelyhez a fellebbezést be kell nyújtani.

A nevében eljáró ügyvéd segíteni fog az annak engedélyezéséhez szükséges dokumentáció elkészítésében és benyújtásában, hogy az eljáráshoz magánfélként csatlakozhasson, valamint az eljárás során végig a segítségére lesz.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Amennyiben a városi bíróság (eisangeléas plimmeleiodikón) ügyésze végzésében arra való hivatkozással utasítja el a feljelentését, hogy annak nincs jogalapja, vagy érdemét tekintve nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy bírósági vizsgálatra alkalmatlan, a végzést a fellebbviteli bíróság illetékes ügyésze (eisangeléas efetón) előtt megtámadhatja (a KPD 47. és 48. cikke) a végzés időpontjától számított három hónapon belül — ez a határidő semmilyen okból nem hosszabbítható meg. A végzés megtámadása díjköteles, amelyet visszatérítenek Önnek, ha az ügyész a megtámadásnak helyt ad.

Részt vehetek a tárgyaláson?

A tárgyaláson csak abban az esetben vehet részt, ha magánfélként (politikó enágon) kártérítési követelést érvényesít a bíróság előtt az elszenvedett károkért, erkölcsi sérelemért vagy fájdalomért és szenvedésért. A büntetőeljáráshoz magánfélként való csatlakozását az illetékes ügyészhez a büntető feljelentésében vagy önálló okiratban előterjesztett kérelemben a tárgyalást megelőző nyomozás lezárásáig (a KPD 308. cikke) kérheti, személyesen vagy az általános, illetve az erre kifejezett meghatalmazással rendelkező ügyvédje révén. A polgári keresetét jelentésben rögzítik, amelyhez mellékelik az ügyvéd meghatalmazását (a KPD 83. cikke). Amennyiben a büntető feljelentésében nem kérte a magánfélként való kezelését, a büntető bíróság előtt ezt még mindig megteheti (a KPD 82. cikke) mielőtt a bíróság megkezdi a bizonyítékok értékelését.

Az eljáráshoz magánfélként való csatlakozása iránti kérelme elfogadhatatlanként elutasításra kerül, hacsak nem tartalmazza az ügy rövid leírását, a kérelme indokait, és, amennyiben nem rendelkezik állandó lakóhellyel a bíróság területi joghatóságán belül, az érintett joghatóságon belül kijelölt megbízott személy megjelölését. A megbízott személy jogosult átvenni az összes Önnek mint magánfélnek címzett kézbesítendő iratot vagy értesítést (a KPD 84. cikke). Ahhoz, hogy a büntető bíróság előtt magánfélként meghallgatásra kerüljön eljárni jogosult ügyvédet kell kijelölnie, és az államnak átalánydíjat kell fizetnie, amely a teljes eljárás költségét fedezi egészen a már nem megfellebbezhető ítélet meghozataláig. A díj összegét a gazdasági ügyekért és pénzügyekért felelős miniszter és az igazságügyi miniszter közös határozatban időszakosan módosítja.

Magánfélként Ön az eljárásban részes félnek minősül, és számos jog megilleti. Valamennyi bírósági tárgyaláson részt vehet, beleértve a zárt tárgyalásokat, és az ügy összes iratához hozzáféréssel rendelkezik. A bíróság előtt felszólalhat és előadhatja a követeléseit, valamint a tanú meghallgatását követően hozzászólással élhet, vagy bármely tanúvallomáshoz vagy előterjesztett bizonyítékhoz észrevételt tehet vagy magyarázatot fűzhet (a KPD 358. cikke). Ügyvédjén keresztül kérdéseket intézhet az elkövetőhöz, a tanúkhoz és a többi résztvevőhöz (például az ügyben kirendelt szakértőkhöz). Felkérik majd, hogy tanúként tegyen vallomást (habár nem eskü alatt), valamint Ön is javasolhat tanúkat, feltéve, hogy erről a bíróságot kellő időben értesíti. Kérheti a tárgyalás elnapolását vagy a bíró lecserélését.

Mindenesetre a bíróság mint sértettet tanúként megidézheti. Ebben az esetben meg kell jelennie a bíróság előtt. A tanúkénti meghallgatásakor lehetősége lesz előadni a bíróságnak a bűncselekménnyel kapcsolatos tényeket. A bíróság további kérdéseket is feltehet Önnek.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?
Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

Választhat, hogy a büntetőeljáráshoz magánfélként csatlakozik, amely esetben az egész eljárásban félként vesz részt és jelentés eljárási jogok illetik meg, vagy pedig egyszerűen tanúként vallomást tesz, mivel a büntetőeljárásra kifejezetten az Önnel szemben elkövetett bűncselekmény miatt került sor. A magánvádló intézménye nem ismert a görög igazságszolgáltatási rendszerben.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Benyújthat iratokat, amelyeket felolvasnak a tárgyaláson (a KPD 364. cikke) és csatolnak az ügy irataihoz, valamint tanúkat hívhat a bíróság megfelelő értesítése mellett (a KPD 236. cikkének (2-1) bekezdése).

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

Az eljárás során részt vehet a nyilvános tárgyalásokon, a bizonyításfelvételkor, a vádlott védekezési nyilatkozata megtételekor, az ügyvédek beadványainál és a bíróság ítélethozatalakor.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Magánfélként hozzáféréssel rendelkezik az ügyiratok tartalmához és másolatot kérhet a bíróság ítéletéből.

Utolsó frissítés: 22/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

A tárgyalás végén a bíróság a benyújtott bizonyítékoktól függően elítéli vagy felmenti a vádlottat. Ha a bíróság a vádlottat nem találja bűnösnek, felmenti őt a vád alól, és amennyiben Ön az eljáráshoz magánfélként csatlakozott (politikós enágon), nem bírálja el az erkölcsi sérelem vagy fájdalom és szenvedés miatt előterjesztett kártérítési követelését. Ilyen esetben a vádlott jogosult viszontkeresetet benyújtani Önnel szemben, amelyben kártérítést, valamint az üggyel kapcsolatban felmerült költségei megtérítését követelheti (a büntetőeljárásról szóló törvény [Kódikas Poinikís Dikonomías — a továbbiakban: KPD] 71. cikke). Amennyiben a bíróság bűnösnek találja a vádlottat, büntetőítéletet hoz, és meghatározza az elkövető által a polgári keresete alapján Önnek fizetendő kártérítés összegét.

Amennyiben a bíróság a vádlottat felmenti, a KPD 486. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján az ítélettel szemben csak akkor fellebbezhet, ha a vádlottnak járó kártérítés és költségek megfizetésére kötelezték, és a fellebbezés csak erre terjedhet ki. Ezen túlmenően magánfélként fellebbezést nyújthat be az ítélet azon részével szemben, amely a követelése jogalap hiányában történő elutasításáról rendelkezett, vagy azon részével szemben, amelyben anyagi elégtételt vagy kártérítést ítéltek meg Önnek (a KPD 488. cikke).

Ehelyett felkérheti az ügyészt is az ítélet elleni jogorvoslati kérelem előterjesztésére.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

A bírósági ítélet jogerőre emelkedését követően az Ön büntetőeljárásbeli szerepe lényegében véget ér. A görög jogszabályok nem biztosítanak további jogokat a bűncselekmények sértettjeinek az ítélet végrehajtása során. Egyetlen kivétel létezik: kiskorúként, ha személyi vagy szexuális szabadság elleni bűncselekmény áldozata, az ezzel összefüggő valamennyi jog megilleti, még akkor is, ha nem csatlakozott magánfélként az eljáráshoz, beleértve az arra vonatkozó jogot, hogy az ügyész értesítse Önt arról, ha az elkövetőt ideiglenesen vagy végleg szabadon engedték, illetve ha számára eltávozást engedélyeztek a börtönből ( a KPD 108A. cikke).

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Áldozatként ingyenes és bizalmas általános segítő szolgáltatásra vagy szakszolgáltatásra és gondozási szolgáltatásra jogosult, az igényeitől függően, a büntetőeljárás alatt, valamint a megszüntetését követő indokolt időtartamig. E jogok a családtagjaira is kiterjedhetnek az igényeiktől, valamint attól függően, hogy mennyire súlyos sérelem érte őket az Önnel szemben elkövetett bűncselekmény eredményeképpen. A feljelentését felvevő rendőrség, vagy bármely egyéb illetékes hatóság kérésére tájékoztatást nyújthat, illetve javasolhatja Önnek: az első- és másodfokú önkormányzati hatóságok szociális szolgáltatásait; a mentális egészségügyi intézményeket; a közösségi központokat (Kéntra Koinótitas), a Nemek Közötti Egyenlőség Főtitkárságának tanácsadó központjait (symvoulevtiká kéntra); a Társadalmi Szolidaritás Nemzeti Központjának támogató szervezeteit (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis); az Igazságügyekért, Átláthatóságért és Emberi Jogokért Felelős Minisztériumnak a kiskorú sértettek védelmét szolgáló független hivatalait (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton); illetve magánszerveket és szakmai, valamint önkéntes alapon működő egyesületeket. Amennyiben Ön nőként a személyi és szexuális szabadsága elleni bűncselekmény, anyagi haszonszerzésre irányuló szexuális kizsákmányolás, családon belüli erőszak, emberkereskedelem, kerítés vagy rasszista bűncselekmény áldozata, a gyermekei szintén jogosultak segítő és gondozási szolgáltatásokban részesülni (a 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételének jogáról szóló 61. cikke [a 2012/29/EU irányelv 8. cikke]).

Az általános segítő és gondozási szolgálatok többek között tájékoztatást és tanácsadást nyújthatnak Önnek az Önt áldozatként megillető jogairól, valamint a bűncselekmény következtében elszenvedett sérelmekből fakadó kártérítési jogáról; tájékoztatást adnak arról, hogy milyen módon vehet részt a büntetőeljárásban, akár magánfélként vagy tanúként; tájékoztatják a helyben működő releváns segítő szakszolgálatokról, vagy közvetlenül azokhoz irányítják; érzelmi és pszichológiai segítséget nyújtanak; tanácsot adnak a bűncselekmény miatt felmerülő pénzügyi és gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban; vagy tanácsot adnak a másodlagos és ismételt áldozattá válás, a megfélemlítés, valamint a megtorlás megelőzésével kapcsolatban.

A segítő szakszolgálatok és gondozási szolgálatok menedékotthonokba irányítják az áldozatokat vagy egyéb megfelelő ideiglenes elhelyezést biztosítanak azon áldozatok számára, akiknek a másodlagos és ismételt áldozattá válás, a megfélemlítés, valamint a megtorlás közvetlen veszélye miatt biztonságos helyre van szükségük; valamint célzott és integrált segítséget tudnak biztosítani – többek között traumakezelést és tanácsadást – az olyan sajátos szükségletekkel rendelkező áldozatok számára, mint például a szexuális erőszak, a nemi alapú vagy identitáson alapuló erőszak és a hozzátartozók közötti erőszak áldozatai (a 4478/2017. sz. törvénynek az áldozatsegítő szolgálatok által biztosított támogatásról szóló 62. cikke [a 2012/29/EU irányelv 9. cikke]).

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Áldozatként tájékoztatják a büntetőeljárás előrehaladásáról, valamint indokolatlan késedelem nélkül értesítik a bírósági ítéletről, amennyiben azt kéri, a büntetőeljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, feltéve, hogy a büntetőeljáráshoz magánfélként csatlakozott. Ha a büntetőeljáráshoz magánfélként csatlakozott az eljárásra vonatkozó információkról e-mailben is kaphat tájékoztatást, személyesen vagy az ügyvédje által (a 4478/2017. sz. törvénynek az üggyel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogról szóló 59. cikke [a 2012/29/EU irányelv 6. cikke]).

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Jogában áll tájékoztatást kapni arról, ha az ideiglenes őrizetbe vételt elrendelő végzést az illetékes igazságszolgáltatási szerv visszavonja vagy módosítja, vagy ha az elkövetőt végleg szabadon bocsátják, az elkövető megszökött a börtönből vagy a fogvatartó intézet illetékes tisztviselői eltávozást engedélyeztek számára, ideértve a tájékoztatást azokról az intézkedésekről, amelyek az elkövető szabadságra bocsátása vagy a börtönből való megszökése esetén az Ön védelme érdekében meghozhatók. Ezeket az információkat az ügyész engedélye esetén biztosítani kell Önnek, ha a biztonsága tényleges vagy potenciális veszélynek van kitéve, feltéve, hogy az ilyen információk megosztása következtében az elkövetőt nem éri sérelem (a 4478/2017. sz. törvénynek az üggyel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogról szóló 59. cikke [a 2012/29/EU irányelv 6. cikke]).

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Nem. A bíróság ugyanakkor elrendelheti az áldozat által a bűncselekmény következtében elszenvedett kár megtérítését (a büntető törvénykönyv [Poinikós Kódikas — a továbbiakban: PK] 100. cikkének (3a) bekezdése) a büntetés felfüggesztésének alternatívájaként vagy előfeltételeként próbára bocsátás vagy a szociális segítő felügyelete mellett (epimelitís koinonikís arogís) (a PK 100. cikke). A szociális segítő nyomon követi, hogy az elkövető betartja-e a bíróság által meghatározott követelményeket, és amennyiben az elkövető megszegi azokat, az illetékes ügyész a felfüggesztést elrendelő bíróságtól kérheti a végzés visszavonását.

Utolsó frissítés: 22/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

4 - Kártérítés

Az elkövetőtől polgári jogi igény benyújtásával kérhet kártérítést. Polgári jogi igényét a büntetőeljárás keretén belül a nyomozás vagy a tárgyalás során nyújthatja be. Az igénye benyújtásával magánfélként (politikós enágon) csatlakozik a büntetőeljáráshoz. Pénzügyi kártérítést igényelhet az Ön tulajdonában okozott kár és/vagy az elszenvedett erkölcsi sérelmek, fájdalom és szenvedés miatt. Az igényéhez hozzáadhatja az üggyel kapcsolatban felmerült összes kiadását (ügyvédi díjak, a bírósági végrehajtónak fizetendő díjak, utazási költségek stb.).

Amennyiben a bíróság bűnösnek találja az elkövetőt, elrendeli, hogy fizessen Önnek kártérítést. Ez a kártérítés a gyakorlatban legtöbbször jelképes, és az összege alacsonyabb, mint az Ön által ténylegesen elszenvedett kár. A fennmaradó rész tekintetében külön keresetet kell előterjesztenie a polgári bíróság előtt.

Kérelmét közvetlenül is előterjesztheti a polgári bíróság előtt. A polgári bíróság az Ön által elszenvedett tényleges kárnak megfelelő kártérítés megfizetésére kötelezi az elkövetőt.

Amennyiben a polgári bíróság előtt keresete van folyamatban, azt a büntetőeljárás keretén belül ismételten benyújthatja; ekkor megszüntetik a polgári bíróság előtt folyamatban lévő eljárást.

Amennyiben szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmény sértettje, joga van állami kártalanításhoz is. Olvassa el az Európai Igazságügyi Hálózat ismertetőjét a bűncselekmények áldozatainak Görögországban nyújtott kártalanításról (elérhető angol, görög és más nyelveken) (helyreállító igazságszolgáltatás).

Utolsó frissítés: 22/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

A belügyminisztérium alá tartozó Nemek Közötti Egyenlőség Főtitkársága (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon) tanácsadási központokat működtet az erőszak áldozatává vált nők számára.

62 intézményből álló integrált hálózatot hozott létre az ilyen nők megsegítésére.

A hálózatba egy non-stop elérhető segélyvonal (SOS 15900), 40 tanácsadási központ és a nőket és gyermekeiket befogadó 21 nőotthon tartozik.

Az SOS15900 segélyvonal az A link új ablakot nyit megsos15900@isotita.gr e-mail címen is elérhető. Az év 365 napján non-stop működik, görög és angol nyelven egyaránt. A hívás díja a belföldi telefonhívások díjazása szerint alakul.

A tanácsadási központok ingyenes pszichoszociális segítséget és jogi tanácsadást kínálnak. A szolgáltatások körét jelenleg bővítik, hogy az a nők foglalkoztatására és a hátrányos megkülönböztetés megannyi formáját elszenvedő nőkre is kiterjedjen (menekülteknek, egyedülálló szülőknek, a roma közösség tagjainak stb. nyújtott támogatás). A tanácsadási központok elérhetőségei megtalálhatók a A link új ablakot nyit meghttp://www.womensos.gr/ honlapon és a Facebookon: WomenSOS.gr

ELÉRHETŐSÉGEK:

A Nemek Közötti Egyenlőség Főtitkárságának honlapja: A link új ablakot nyit meghttp://www.isotita.gr/

A Nemek Közötti Egyenlőség Kutatóközpontja (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas — a továbbiakban: KEThI)

A Nemek Közötti Egyenlőség Kutatóközpontja a családon belüli erőszak sértettjeinek nyújt pszichológiai támogatást és jogi tanácsadást, valamint az erőszak áldozatává vált nőket és gyermekeiket befogadó nőotthont üzemeltet.

A Nemek Közötti Egyenlőség Kutatóközpontja

 • 1994-ben alapított, polgári jogi szabályozás alá tartozó szervezet, amely a Nemek Közötti Egyenlőség Főtitkárságának felügyelete alá tartozik
 • regionális és helyi szolgáltatói a kapcsolati erőszak sértettjeinek nyújtanak pszichológiai támogatást és jogi tanácsadást
 • a pszichológiai támogatást és jogi tanácsadást ingyenesen nyújtja
 • tájékoztatást, tanácsadást és támogatást nyújt a foglalkoztatási és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos problémákkal szembesülő nők számára
 • az athéni prefektúrával együttműködésben 1993 óta működtet egy az erőszak áldozatává vált nőket és gyermekeiket befogadó nőotthont.
 • ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://kethi.gr/

A Társadalmi Szolidaritás Nemzeti Központja (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis — a továbbiakban: EKKA)

A Társadalmi Együttműködés Nemzeti Központja a pszichoszociális nehézségekkel küzdő vagy azonnali szociális segítségre szoruló egyének, családok és társadalmi csoportok szociális támogatását biztosító szolgáltatások hálózatát tartja fenn.

A Társadalmi Együttműködés Nemzeti Központja

 • polgári jogi szabályozás alá tartozó athéni székhelyű szervezet, amely a munkaügyekért, társadalombiztosításért és társadalmi szolidaritásért felelős minisztérium felügyelete alá tartozik
 • A következő szolgáltatásokat foglalja magában:
 • Az állampolgárok érdekében működő 197-es közvetlen szociális segélyvonal non-stop működik. A hívások ingyenesek.
 • A gyermekekkel kapcsolatos kérdésekkel hívható 1107-es nemzeti gyermekvédelmi forróvonal szintén non-stop működik.
 • Szociális segítő központok Athénban, Pireuszban és Thesszalonikiben
 • Vendégházak az attikai régióban a súlyos társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő személyek számára
 • Attikában és Thesszalonikiben kockázatnak kitett nőket és gyermekeiket befogadó menedékházakat üzemeltet
 • A kínált szolgáltatások körébe az alábbiak tartoznak:
 • tanácsadás és tájékoztatás a szociális jóléttel kapcsolatos kérdésekről
 • egyéneknek és családoknak nyújtott szociális és pszichológiai támogatás, menedék biztosítása a kockázatnak kitett nőknek és gyermekeiknek (főként a családon belüli erőszak és emberkereskedelem áldozatainak)
 • a krízishelyzeten vagy szociális szükséghelyzeten átmenő személyek rövidtávú elhelyezése
 • együttműködés és közvetítés a más szervezetek által kínált társadalmi szolidaritással kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférés előmozdítása érdekében.
 • Végezetül a Központ gyors beavatkozásra képes, főként pszichológusokból és szociális munkásokból álló pszichoszociális támogató csoportokat is alkalmaz, akiket nagyszámú áldozattal járó természeti katasztrófák (földrengés, árvíz, tűzvész stb.), balesetek, hajótörések és jelentős számú embert érintő olyan krízishelyzetekben vet be, ahol a csapat jelenlétét szükségesnek ítélik.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.ekka.org.gr/

A Kínzás Áldozatává Vált Személyek Orvosi Rehabilitációs Központja (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

A Kínzás Áldozatává Vált Személyek Orvosi Rehabilitációs Központja a kínzást elszenvedett személyek és családjaik számára biztosít rehabilitációs központot; görög és külföldi egészségügyi szakembereket képez a megkínzott emberek kivizsgálására és kezelésére, tudományos kutatásokat végez, és ösztönzőket kínál a kínzás és annak következményei kutatásához.

A Kínzás Áldozatává Vált Személyek Orvosi Rehabilitációs Központja

 • a megkínzott személyek és családjaik számára rehabilitációs központot működtet
 • görög és külföldi egészségügyi szakembereket képez a megkínzott emberek kivizsgálására és kezelésére
 • hozzájárul a kínzás gyakorlatára és annak különböző formáira, valamint a kínzás áldozatává vált személyek rehabilitációjának lehetőségére vonatkozó ismeretek széles körben történő terjesztéséhez
 • tudományos kutatómunkát végez, és ösztönzi a kínzásra és annak következményeire irányuló kutatásokat
 • tájékoztató (dokumentációs) központot tart fenn és fejleszt
 • e célkitűzések előmozdításával hozzájárul a kínzások megelőzéséhez.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.mrct.org/

A Bántalmazás és a Társadalmi Kirekesztés Áldozatait Támogató Kutatóközpont (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú — a továbbiakban: EKYThKKA)

A Bántalmazás és a Társadalmi Kirekesztés Áldozatait Támogató Kutatóközpont orvosi, pszichológiai, szociális és jogi támogatást nyújt a kínzás és a szervezett erőszak sértettjeinek, a bántalmazás és a társadalmi kirekesztés áldozatainak.

A Bántalmazás és a Társadalmi Kirekesztés Áldozatait Támogató Kutatóközpont

 • polgári jogi szabályozás alá tartozó közhasznú egyesület
 • orvosi, pszichológiai, szociális és jogi támogatást nyújt a kínzás és a szervezett erőszak sértettjeinek, a bántalmazás és a társadalmi kirekesztés áldozatainak
 • növeli az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos tudatosságot, és terjeszti az erőszak és társadalmi kirekesztés megnyilvánulási formáira vonatkozó ismereteket, valamint a kezelésükre szolgáló módszereket Görögországban és külföldön egyaránt
 • humanitárius segítséget nyújt a szervezett erőszaknak, kínzásnak, bántalmazásnak és társadalmi kirekesztésnek kitett társadalmi csoportoknak, Görögországban és külföldön egyaránt
 • az erőszak és a kínzás, a bántalmazás és a társadalmi kirekesztés vizsgálatára irányuló tudományos kutatómunkát végez
 • hozzájárul a kínzás, a bántalmazás és a társadalmi kirekesztés megelőzéséhez.


ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.cvme.gr/

A Görög Menekültügyi Tanács (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

A Görög Menekültügyi Tanács nem kormányzati szervezetként széles körű pszichoszociális és jogi szolgáltatások útján támogatja a görögországi menekülteket és menedékjogot kérőket.

A Görög Menekültügyi Tanács

 • a görögországi menekültek és menedékjogot kérők támogatására 1989-ben létrehozott nem kormányzati szervezet
 • széles körű pszichoszociális és jogi szolgáltatások útján segíti a menekültek zökkenőmentes görögországi beilleszkedését
 • az egyetlen olyan görög közhasznú nem kormányzati szervezet, amely kizárólag a menekültnek nyilvánított, Görögországban menedékjogot kérő személyekkel foglalkozik
 • a külügyminisztérium és az egészségügyért és társadalmi szolidaritásért felelős minisztérium speciális jótékonysági szervezetként vette nyilvántartásba
 • egyike azon hat nem kormányzati szervezetnek, amelyek az emberi jogokat védik Görögországban, és tagjai az Emberi Jogi Nemzeti Bizottságnak (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou)
 • az ENSZ menekültügyi főbiztosának együttműködő partnere, és tagja a Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsának.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.gcr.gr/

A Görög Helsinki Monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

A Görög Helsinki Monitor a görögországi emberi jogi problémákat figyeli, cikkeket publikál, és lobbitevékenységet folytat azokkal kapcsolatban.

A Görög Helsinki Monitor

 • 1992-ben alakult
 • a Nemzetközi Helsinki Emberi Jogi Szövetség görög tagja
 • a görögországi és esetenként a balkáni emberi jogi vonatkozású problémákat követi nyomon, publikál cikkeket, és lobbitevékenységet folytat azokkal kapcsolatban
 • részt vett a görög és balkáni média sztereotípiák és gyűlöletbeszéd szempontú ellenőrzésében, amelyet rendszeresen koordinált, az ENSZ alapító okiratában létrehozott szervei részére részletes éves jelentéseket, párhuzamos/nem hivatalos jelentéseket készített, valamint a bántalmazásral és az etnikai, etnikai-nyelvi, vallási és bevándorló közösségekre vonatkozó szakosított jelentéseket készít.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://cm.greekhelsinki.gr/

Az Amnesty International Görögország (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Az Amnesty International kormányokat, kormányközi szervezeteket, fegyveres politikai csoportokat, vállalatokat és más, nem állami szereplőket szólít meg, és módszeresen és részrehajlás nélkül vizsgálja az emberi jogok megsértésének egyedi eseteit és tágabb vonatkozásait.

Az Amnesty International

 • az emberi jogok védelme érdekében tevékenykedő önkéntesek világméretű független mozgalma
 • a lelkiismereti foglyokat, az erőszak és a szegénység áldozatai védelmezi
 • célja a nők elleni erőszak megszüntetése
 • célja a halálbüntetés, a kínzás, és a szabadság „terror elleni háború” nevében történő korlátozásának megszüntetése
 • küzd a menekültek, bevándorlók, kisebbségek és emberi jogi szószólók hátrányos megkülönböztetése ellen.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.amnesty.org.gr/

Utolsó frissítés: 22/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.