Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Magyarország

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

Hol és hogyan tehetek feljelentést?

Milyen módon követhetem a hatóságok tevékenységét, miután megtettem a feljelentést?

Milyen módon vehetek részt a nyomozásban?

Milyen jogaim vannak tanúként?

Kiskorú vagyok. Vannak további jogaim?

Milyen információkat kaphatok a rendőrségtől vagy az áldozatsegítő szervezetektől a nyomozás során?

Kaphatok jogi segítséget?

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

Milyen szolgáltatásokban részesülhetek és milyen segítséget kaphatok a nyomozás időtartama alatt?

Van lehetőség arra, hogy egyezséget/megállapodást kössek a gyanúsítottal vagy közvetítő segítéseget (mediációt) kezdeményezzek?

Hogyan folytatódik az eljárás az ügyemben a nyomozás lezárása után?

Ha az ügyemet anélkül zárták le, hogy az bíróság elé került volna, élhetek jogorvoslattal?

Külföldi vagyok. Hogyan védik a jogaimat és az érdekeimet?

További információk

Hol és hogyan tehetek feljelentést?

Feljelentés a rendőrségnél vagy az ügyésznél tehető:

 • személyesen (szóban vagy írásban) - szóban tett feljelentést a hatóság képviselője jegyzőkönyvbe foglalja, és információkat kér Öntől az elkövetett bűncselekmény tényállási elemeire, az elkövetés körülményeire, a gyanúsított személyére és az esetlegesen az Ön birtokában levő bizonyítási eszközökre vonatkozóan.
 • telefonon - a rendőrség egy „Telefontanú“ elnevezésű ingyenes zöld számot is üzemeltet, amelynek segítségével a bűncselekmények szemtanúi és áldozatai névtelenül tehetnek bejelentést. Az 80555111 ingyenes zöld szám hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között hívható. Az ingyenes zöld számról további információkat a rendőrség weboldalán olvashat.
 • bármilyen más kapcsolattartási módon, technikai eszköz segítségével, beleértve az uniós segélyhívó szám 112.

A feljelentést más hatóságnál vagy a bíróságon is megtehető, amelyek azt továbbítják a rendőrségnek vagy az ügyésznek. Minden feljelentést nyilvántartásba vesznek. A feljelentés névtelenül is megtehető, vagyis nem kötelező megadni a személyazonosításra szolgáló adatokat vagy elérhetőségeit. A feljelentésnek tartalmaznia kell a bűncselekmény részleteit. Nincs olyan külön formanyomtatvány, aminek a kitöltését a hatóságok megkövetelnék a feljelentés megtételéhez.

A büntetőeljárás magyar nyelven folyik, de Ön az eljárás során szóban és írásban is használhatja anyanyelvét, regionális vagy kisebbségi nyelvét, valamint az Ön által választott bármelyik másik nyelvet. Ha anyanyelvének használata az eljárást aránytalanul nehezítené, az Ön által ismertként megjelölt más nyelven folytatatják az eljárást . Ezekben az esetekben tolmács igénybevételére Ön ingyenesen jogosult.

A feljelentés megtételére nincs kifejezett határidő, de a hatóságok el fogják utasítani a feljelentést, ha azt egy meghatározott időtartam eltelte után teszi meg. Ez az időtartam (az ún. elévülési idő) általában az adott bűncselekmény esetében maximálisan kiszabható büntetés tartamának megfelelő idő, de legalább három év.

Bizonyos bűncselekmények esetében magánindítvánnyal élhet, és a cselekmény jellegétől függően magánvádlóként (1) vehet részt az eljárásban. A magánindítvány olyan nyilatkozat, amelyben Ön kifejezetten kéri az elkövető megbüntetését, amit attól a naptól számított harminc napon belül tehet meg, hogy tudomására jutott az elkövető személye. Egyes bűncselekmények (pl. az erőszakos közösülés vagy a szemérem elleni erőszak)magánindítványra büntethető, de közvádra üldözendő bűncselekménynek minősülnek,azaz az illetékes szervek hivatalból járnak el. Ezzel szemben a magánvádra üldözendő bűncselekmények esetén (pl. becsületsértés) nem az ügyész, hanem Ön képviseli a vádat és Önnek kell bizonyítani az elkövető bűnösségét.

Ha a bűncselekménnyel összefüggésben Önt kár érte, jogosult arra, hogy a büntetőeljárás keretében magánfélként polgári jogi igényt terjesszen elő. Ezt már a feljelentésben is megteheti. Ez esetben nem kell külön polgári pert indítania a kár megtérítése iránt.

Milyen módon követhetem a hatóságok tevékenységét, miután megtettem a feljelentést?

Amennyiben telefonon vagy más technikai eszköz segítségével teszi meg a feljelentést, nem közlik Önnel az ügyszámot. Ha viszont személyesen tesz feljelentést, megkapja a feljelentésről készült jegyzőkönyvet, amin található ügyszám. A későbbiekben tájékoztatják Önt a nyomozás elrendeléséről vagy feljelentésének vagy magánindítványának elutasításáról.

Milyen módon vehetek részt a nyomozásban?

Ha az Ön személye ismert vagy ismertté válik a hatóságok előtt a nyomozás során, automatikusan az eljárás résztvevőjévé válik, mint a bűncselekmény áldozata (sértettje). A nyomozás során a következő jogok illetik meg:

 • afeljelentést elutasító döntés közlésétől számított nyolc napon belül jogorvoslattal élhet az elutasító döntés ellen;
 • jelen lehet - bár ezeken az Ön jelenléte nem kötelező - a szakértő meghallgatásánál, a helyszín vagy tárgy szemléjén, a bizonyítási kísérletnél és a felismerésre bemutatásnál, de a gyanúsított kihallgatásán nem; azokról a cselekményekről, amelyeken jelen lehet, értesítik, kivéve, ha a cselekmény elvégzése sürgős;
 • megtekintheti az olyan eljárási cselekményekről készült jegyzőkönyvet, amelyen Ön jelen lehet, az egyéb iratokat pedig csak akkor, ha az a nyomozás érdekeit nem sérti;
 • azokra az eljárási cselekményekre, ahol az Ön jelenléte kötelező írásban, szóban, telefonon, faxon, e-mailben vagy – ha személyesen jelenik meg egy korábbi cselekményen – szóban idézik;
 • indítványt terjeszthet elő és észrevételt tehet;
 • indítványt tehet a terhelttel szemben távoltartás elrendelésére;
 • kérdéseket tehet fel a szakértőknek;
 • tanúként meghallgathatják, mely esetben Ön köteles vallomást tenni, kivéve, ha Ön a gyanúsított hozzátartozója vagy a vallomása alapján Ön vagy hozzátartozója bűncselekmény elkövetésével lenne gyanúsítható. Amennyiben Ön szellemi vagy egyéb állapota miatt korlátozottan képes megítélni a tanúvallomás megtagadásának jelentőségét, tanúként csak akkor hallgatható ki, ha vallomást kíván tenni, és ahhoz törvényes képviselője vagy az Ön által megjelölt hozzátartozója hozzájárult.
 • másolatot kaphat a szakvéleményről, valamint az olyan eljárási cselekményekről készült iratokról, amelyeknél a törvény szerint jelen lehet. Az egyéb iratról pedig akkor, ha ez a nyomozás érdekeit nem sérti és csak miután tanúként kihallgatták. A nyomozás befejezése után pedig kérelmére a rendőrség vagy az ügyészség nyolc napon belül másolatot ad ki az eljárás során keletkezett iratokról;
 • jogosult arra, hogy költségeit (2) megtérítsék;
 • a nyomozás befejezését követően megtekintheti az ügy iratait, majd azokhoz indítványt terjeszthet elő és észrevételt tehet;
 • az ügyész vagy a rendőrség döntése vagy intézkedése ellen az Önnel való közlésétől számított nyolc napon belül panasszal élhet, kivéve ha az például a bizonyítási eljárásokkal vagy a tanúk kihallgatásával kapcsolatos.

A nyomozás során Ön magánvádlóként (1), magánfélként (3) vagy pótmagánvádlóként (4) is felléphet.

Az eljárás ezen szakaszában Ön ingyenesen jogosult tolmács igénybevételére, ha saját anyanyelvét, regionális vagy kisebbségi nyelvét, illetve más idegen nyelvet kíván használni. Jogosult arra is, hogy ingyenesen lefordítsák Önnek azokat a határozatokat és az egyéb hivatalos iratokat, amelyeket kézbesíteni kötelező a törvény szerint.

Önnek csak abban az esetben kell bizonyítania a bűncselekmény elkövetését, amelynek áldozatává vált, ha az eljárásban magánvádlóként (1) vesz részt, egyébként ez az ügyész feladata.

Ha sértettként vagy magánvádlóként (1) vesz részt az eljárásban, annak során Önt meghatalmazás alapján képviselheti

 • ügyvéd vagy
 • büntetlen előéletű felnőtt hozzátartozója.

Ha az eljárásban Ön pótmagánvádlóként (4) vesz részt, ügyvéd általi képviselete kötelező, kivéve, ha Ön jogi szakvizsgával rendelkezik.

Önt az eljárás során pártfogó ügyvéd is képviselheti, illetve ha Ön egy meghatározott csoport tagja, akkor a csoport jogainak védelme érdekében tevékenykedő civil szervezet is képviselheti Önt az eljárás során.

Az Ön ellen elkövetett bűncselekmény típusától függően Önnek további jogai lehetnek.

 • Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozatává vált, a nyomozást az ügyben haladéktalanul el kell rendelni; az eljárást ilyen ügyekben elméleti és gyakorlati ismeretekkel, kellő empátiával rendelkező rendőr kell hogy végezze. Ha szükséges, pszichológust vagy más szakembert is bevonnak az eljárásba. Ön kérheti, hogy rendőrnő hallgassa ki. Amennyiben erre lehetőség van, vallomását videón rögzítik.
 • Amennyiben Ön emberkereskedelem vagy kényszerprostitúció áldozata, Önt az ilyen ügyekben tapasztalattal, kellő empátiával rendelkező és Önnel azonos nemű rendőr hallgatja ki, és amennyiben szükséges, pszichológust is bevonnak az eljárásba.

Milyen jogaim vannak tanúként?

Ha Ön a büntetőügy sértettje, akkor a nyomozó hatóság, esetleg az ügyész, illetve a bíróság tanúként hallgatja meg. Tanúként az hallgatható ki, akinek a bizonyítandó tényekről tudomása lehet. Akit tanúként megidéztek köteles az idézésnek eleget tenni. A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság engedélyezheti, hogy a tanúvallomást írásban tegye meg, ezt teljes bizonyító erejű magánokiratba (saját kezűleg írta és aláírta vagy minősített elektronikus aláírással látta el és bíró vagy közjegyző hitelesíti az okiratot) kell foglalni.

Ön megtagadhatja a vallomástételt, ha a gyanúsított hozzátartozója, vagy vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. Ha Ön szellemi vagy egyéb állapota miatt korlátozottan képes megítélni a tanúvallomás megtagadásának jelentőségét, csak abban az esetben hallgatható ki tanúként, ha vallomást kíván tenni, és ahhoz törvényes képviselője vagy az Ön által megjelölt hozzátartozója hozzájárult.

A tanú érdekében meghatalmazott ügyvéd járhat el, aki kihallgatásánál is jelen lehet és felvilágosítást adhat a jogairól. A tanú kérelmére a megjelenésével felmerült költségeit (útiköltség, szállásköltség, költségtérítés a munkából kieső időre) megtérítik.

Személyes adatait zártan is kezelhetik. Ön, illetve ügyvédje kérheti, hogy az Ön személyes adatait – a nevén kívül – az iratok között elkülönítve, zártan kezeljék. Ilyenkor az Ön adatait csak az ügyben eljáró ügyész és a nyomozó hatóság tekintheti meg. Személyes adatai zárt kezelésének elrendelésétől kezdve a büntetőeljárásban részt vevőknek kiadott iratmásolatok az Ön személyes adatait nem tartalmazzák.

Kiskorú vagyok. Vannak további jogaim?

Amennyiben kiskorú, további jogok illetik meg.

 • Ha Ön 14 év alatti, csak akkor hallgathatják ki tanúként, ha a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható, és csak akkor vehet részt szembesítésen, ha ez nem kelt félelmet. Emellett a megyei rendőr-főkapitányságokon és a Budapesti Rendőr-főkapitányságon dolgozó áldozatvédelmi referensek kiemelt figyelmet fordítanak Önre.
 • Ha Ön 18 év alatti, tanúkénti kihallgatásán jelen lehet törvényes képviselője (szülője), illetve gondozója is. A kísérőjét is megilleti a tanúknak járó költségtérítés.
 • Ha családon belüli erőszak áldozata, pszichológus bevonásával, és amennyiben lehetséges, egy speciálisan erre a célra kialakított helyiségben kell kihallgatni.
 • Ha Ön az élet, a testi épség vagy az egészség elleni bűncselekmény, vagy a házasság, a család, az ifjúság vagy a nemi erkölcs elleni bűncselekmény áldozata, az eljárást soron kívül kell lefolytatni.
 • Az Ön ellen elkövetett bűncselekmény gyanúsítottjával szemben távoltartás rendelhető el.
 • Ha arra rászorul, minden esetben ingyenesen kaphat jogi segítséget.

Milyen információkat kaphatok a rendőrségtől vagy az áldozatsegítő szervezetektől a nyomozás során?

Miután megtette a feljelentést, a rendőrség vagy az ügyész a következőkről értesíti:

 • a nyomozás elrendeléséről, ha a feljelentést nem Ön tette, de személye ismert a hatóságok előtt;
 • feljelentésének elutasításáról.

A bíróság dönt és értesíti az alábbiakról:

 • a pótmagánvádlóként (4) való fellépésre irányuló vádindítvány elutasításáról;
 • a magánvádlóként (1) megtett feljelentés alapján elrendelt nyomozás eredménytelen voltára tekintettel az eljárás megszüntetéséről.

Amikor először felveszi a kapcsolatot a rendőrséggel, a következőkről tájékoztatják:

 • az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről (átadják Önnek az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatóját is);
 • az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges igazolás kibocsátásának lehetőségéről.

A nyomozás során a rendőrség és az ügyész a következőkről adhat Önnek információt:

 • nyomozási cselekmények;
 • szakértő kijelölése az ügyben;
 • távoltartás elrendelése a gyanúsítottal szemben.

Az Áldozatsegítő Szolgálat – az Ön anyagi helyzetére és az eljárás állására tekintet nélkül – részletesen tájékoztatja Önt az alábbiakról:

 • jogairól és kötelezettségeiről a büntetőeljárás folyamán;
 • az elérhető támogatások fajtáiról és az igénybevételükhöz szükséges feltételekről;
 • azoknak az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezeteknek az elérhetőségéről, amelyek a segítségére lehetnek;
 • az Ön által igénybe vehető egyéb ellátásokról, juttatásokról, jogérvényesítési lehetőségekről.

Kaphatok jogi segítséget?

Ön az eljárásban betöltött szerepére tekintet nélkül ingyenes jogi segítséget kérhet már a feljelentés megtételekor, ha Ön

 • rászorult és
 • az ügy bonyolultsága, jogban való járatlansága vagy egyéb személyes körülményei folytán képtelen személyesen eljárni a jogainak hatékony érvényesítése érdekében.

A jogi segítségnyújtás keretében, mint sértett, magánvádló (1), magánfél (3) és egyéb érdekelt pártfogó ügyvédi képviseletre lehet jogosult. Pótmagánvádlóként (4) ügyvédi képviselete kötelező, de ha Ön jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán nem tud erről gondoskodni, személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelmet nyújthat be.

A jogi segítségnyújtás iránti kérelmet a lakóhelye, állandó tartózkodási helye, szálláshelye vagy munkavégzésének helye szerinti területileg illetékes jogi segítségnyújtó szolgálathoz személyesen vagy postai úton kell benyújtani. Az erre szolgáló nyomtatványok magyarul és angolul érhetőek el, a kérelemhez a jogi segítségre való jogosultságot igazoló iratokat is csatolni kell. Amennyiben a jogi segítségnyújtó szolgálat engedélyezi Önnek a jogi segítség igénybevételét, egy erre szolgáló névjegyzékből választhat magának jogi segítőt.

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

Ön csak a nyomozás elrendelését követően részesülhet védelemben. A védelmi eszközök alkalmazását Ön vagy ügyvédje kérelmezheti a nyomozó hatóságnál vagy az ügyésznél.

Amennyiben Önt az ügyben tanúként hallgatják ki, az Ön kérelmére vagy hivatalból elrendelhetik személyes adatainak zárt kezelését. Ebben az esetben az adatokat csak a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság tekintheti meg, és a büntetőeljárásban részt vevőknek adott iratmásolatokból törlik ezeket az adatokat.

Kivételesen indokolt esetben életének és testi épségének vagy személyes szabadságának védelme érdekében a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság kezdeményezheti, hogy Önt, mint sértettet vagy tanút, illetve családtagjait, hozzátartozóit, partnerét személyi védelemben részesítsék. A személyi védelmet a rendőrség biztosítja.A tanú különösen védetté nyilvánítható,

 • ha vallomása kiemelkedő súlyú ügy lényeges körülményére vonatkozik,
 • az így nyert bizonyíték mással nem pótolható,
 • személye és tartózkodási helye, valamint az a tény, hogy tanúként akarják meghallgatni a terhelt, illetve védője előtt nem ismert és személyének felfedése esetén a tanú vagy hozzátartozója élete, testi épsége vagy személyes szabadsága súlyos fenyegetettségnek lenne kitéve.

Erre az ügyész tehet indítványt, vagyis Ön és ügyvédje nála kezdeményezheti a különösen védetté nyilvánítás indítványozását. A tanú különösen védetté nyilvánításáról a nyomozási bíró dönt, ő az aki ki is hallgatja és a tanú a tárgyalásra nem idézhető. Ha a tárgyalás eredményeként újbóli meghallgatása szükséges, akkor is a nyomozási bíró hallgatja meg. Mind személye, mind személyes adatai, tartózkodási helye zártan kezelendő, a terhelt és védője számára nem lesz megismerhető.

Ön a különleges Védelmi Program (5) keretében is részesülhet védelemben. Ha Ön részt vesz a Védelmi Programban, akkor kizárólag a védelmet ellátó szerv útján lehet Önt idézni, értesíteni az eljárási cselekményekről, illetve Önnek iratot kézbesíteni, és tartózkodási helyéül a védelmet ellátó szerv címét jelölik meg. Az Önről adatokat tartalmazó iratokról másolat még a hivatalos szerveknek is csak akkor adható, ha azt a védelmet ellátó szerv engedélyezte. Ön megtagadhatja a vallomást az új személyazonosságára, illetve tartózkodási helyére utaló adatok vonatkozásában.

Ha Ön családon belüli erőszak áldozata, az eljáró rendőrnek meg kell győződnie arról, hogy Ön biztonságban van, és ha Ön kéri, elkíséri a legközelebbi krízismenhelyre.

Abban az esetben például, ha nemi erkölcs elleni bűncselekmény vagy családon belüli erőszak áldozata, és Ön vagy az ügyész azt indítványozza, a bíróság tíztől hatvan napig terjedő időre távoltartást rendelhet el, amelynek értelmében a bűncselekmény gyanúsítottja köteles magát Öntől távol tartani, vagy az Ön lakását elhagyni.

Milyen szolgáltatásokban részesülhetek és milyen segítséget kaphatok a nyomozás időtartama alatt?

Az áldozatsegítő szolgáltatásokat az Áldozatsegítő Szolgálat nyújtja. A büntetőeljárás megindításától kezdve Ön jogosult az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételére. Az igénybe vehető szolgáltatások három fajtája a következő.

 • Azonnali pénzügyi segély: az Ön ellen elkövetett bűncselekményre és anyagi helyzetére tekintet nélkül jogosult azonnali pénzügyi segélyre, ha a bűncselekmény következtében nem képes a lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait fedezni. Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetését követő 3 munkanapon belül kell előterjesztenie az Áldozatsegítő Szolgálatnál.
 • Jogi segítségnyújtás, ennek engedélyezéséről a jogi segítségnyújtó szolgálat dönt.
 • Az áldozat érdekei érvényesítésének elősegítése: az Áldozatsegítő Szolgálat az Ön anyagi helyzetére tekintet nélkül hozzásegíti Önt jogai érvényesítéséhez és az egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások igénybevételéhez.

Orvosi ellátásban részesülhet, de azért érvényes egészségbiztosítás hiányában fizetnie kell. A 27 EU-tagállam, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai használhatják az Európai Egészségbiztosítási Kártyát is.

Van lehetőség arra, hogy egyezséget/megállapodást kössek a gyanúsítottal vagy közvetítő segítéseget (mediációt) kezdeményezzek?

Ön az eljárás bármely szakaszában indítványozhatja, hogy utalják az ügyet közvetítői eljárásra (mediációra), ha ennek a feltételei fennállnak. A büntetőeljárás alatt egy alkalommal utalható közvetítői eljárásra az adott ügy,

 • személy elleni, vagyon elleni, illetve közlekedési, ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmények esetében;
 • az Ön és a gyanúsított hozzájárulásával;
 • kivéve, ha a gyanúsított többszörös vagy különös visszaeső, a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, bűncselekménye halált okozott, ha a szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt vagy a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt, illetve próbára bocsátás vagy vádemelés elhalasztásának tartama alatt követte el, vagy ha korábban közvetítői eljárásban vett részt és az erről szóló ügydöntő határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül követte el az újabb szándékos bűncselekményt.

A nyomozás során az ügyész hivatalból, vagy az Ön, illetve a gyanúsított indítványára az eljárást legfeljebb hat hónapra felfüggeszti, és az ügyet közvetítői eljárásra utalja, ha

 • az eljárás megszüntetésének vagy a büntetés korlátlan enyhítésének lehet helye;
 • a gyanúsított a nyomozás során beismerő vallomást tett, és kész az Önnek okozott sérelmet jóvátenni;
 • Ön és a gyanúsított is hozzájárult a közvetítői eljárás lefolytatásához;
 • a körülményekre tekintettel a bírósági eljárás lefolytatása mellőzhető, illetve feltehető, hogy a bíróság a tevékeny megbánást a büntetés kiszabása körében értékelni fogja.

A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy olyan megállapodás szülessen a bűncselekmény által okozott sérelem jóvátétel érdekében, ami az Ön számára elfogadható és az elkövető képes teljesíteni.

Hogyan folytatódik az eljárás az ügyemben a nyomozás lezárása után?

A nyomozás befejezését követően az ügyész

 • vádat emelhet a terhelt ellen vagy
 • megszüntetheti a nyomozást.

Az ügyésznek döntéséről írásban, telefonon, faxon, e-mailben vagy – ha személyesen megjelenik – szóban kell tájékoztatnia Önt.

Az eljárás ezen szakaszában léphet fel Ön pótmagánvádlóként (4).

Ha az eljárás alapja az Ön által magánvádlóként (1) tett feljelentés, azt Ön visszavonhatja, mely esetben a bíróságnak meg kell szüntetnie az eljárást.

Ha az ügyemet anélkül zárták le, hogy az bíróság elé került volna, élhetek jogorvoslattal?

Ha az ügyész a nyomozást megszüntette, a határozat közlésétől számított nyolc napon belül panasszal élhet a megszüntetés ellen. Ha a panasz nem vezet eredményre és az ügyész a fenntartja a döntését, a panaszt továbbítják a felettes ügyészhez, aki dönt a nyomozás megszüntetésről; határozata ellen Ön nem élhet további jogorvoslattal.

Ha a nyomozás megszüntetése miatt benyújtott panaszát elutasítják, lehetősége van arra, hogy az Ön ellen elkövetett bűncselekményre vonatkozó iratokat az ügyészség hivatalos helyiségében megismerhesse. Ha az ügyben lehetőség van pótmagánvádlóként (4) történő fellépésre, erről Önt a hatóságoknak tájékoztatnia kell. A vádindítvány benyújtására – az ügyben első fokon eljárt ügyésznél – a panasz elutasításától számított hatvan nap áll rendelkezésére. A pótmagánvádló (4) jogi (ügyvédi) képviselete kötelező, kivéve, ha jogi szakvizsgával rendelkezik. A vádindítvány elfogadhatóságáról a bíróság dönt.

A vádindítvány elutasítása nem akadálya annak, hogy a hatóságok a nyomozás folytatását rendeljék el. Ha a hatóságok az eljárás folytatása mellett döntenek, Önnek nincs lehetősége arra, hogy megszüntesse a büntetőeljárást.

Külföldi vagyok. Hogyan védik a jogaimat és az érdekeimet?

Ha Ön külföldi, a következő speciális eljárási jogok illetik meg.

 • Használhatja az anyanyelvét, illetve a regionális vagy kisebbségi nyelvét, és ingyenesen biztosítanak az Ön számára tolmácsot.
 • Amennyiben Ön emberkereskedelem áldozata, egy hónapja van arra, hogy eldöntse, együttműködik-e a hatóságokkal. A gondolkodási idő tartamára ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, együttműködés esetén pedig tartózkodási engedélyt kap.
 • Ha Ön menedékkérő, anyagi helyzetére tekintet nélkül jogosult az ingyenes jogi segítségnyújtásra.

További információk:

 • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról – magyar nyelven
 • 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről – magyar nyelven
 • 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről – magyar nyelven
 • 2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról – magyar nyelven
 • 2001. évi LXXXV. törvény a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról – magyar nyelven
 • 2006. évi CXXIII. törvény a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről – magyar nyelven
 • 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól – magyar nyelven
 • 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól – magyar nyelven
 • 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól – magyar nyelven
 • 26/2003. (VII. 1.) IM-BM-PM együttes rendelet a terhelt és a védő készkiadása, illetőleg a védő díja állam általi megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról– magyar nyelven
 • 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet a tanúk költségtérítéséről – magyar nyelven
 • 21/2003. (VI. 24.) IM-BM-PM együttes rendelet a bűnügyi költségek előlegezéséről – magyar nyelven
 • 50/2008. (OT 29.) ORFK utasítás a Rendőrség áldozatsegítő feladatairól – magyar nyelven
 • 71/2007. (OT 35.) ORFK utasítás a Telefontanú Program rendőri feladatainak végrehajtásáról – magyar nyelven
 • 32/2007. (OT. 26.) ORFK utasítás a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására – magyar nyelven

1. Magánvádló

Könnyű testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés esetén Ön magánvádlóként, magánindítvánnyal kezdeményezhet büntetőeljárást, és az eljárás során az ügyész jogai illetik meg. Az ilyen cselekmények esetében a feljelentést harminc napon belül meg kell tenni attól a naptól számítva, amelyen Ön a bűncselekmény elkövetőjének kilétéről tudomást szerzett (a feljelentést ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy Ön jelezte, hogy magánvádlóként részt kíván venni az eljárásban). A magánindítvány olyan feljelentés, amelyben kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy kéri az elkövető megbüntetését. a feljelentésben abizonyítékokat is meg kell jelölnie. Ha megindítják a nyomozást, és utána derül ki, hogy a cselekmény a fenti kategóriába tartozik, harminc napon belül jeleznie kell, hogy el akar-e járni magánvádlóként.
A feljelentést a bíróságon kell írásban vagy szóban megtenni. A feljelentés megtehető a rendőrségen vagy az ügyészségen is, akik megküldik a feljelentést a bíróságnak, kivéve, ha az ügyész úgy dönt, hogy a szokásos módon kívánja lefolytatni a nyomozást az ügyben és átveszi a vád képviseletét. A bíróság nyomozást rendel el az ügyben, ha az elkövető személye, személyes adatai, tartózkodási helye ismeretlen, vagy bizonyítási eszköz felkutatása szükséges. Ha az ismeretlen elkövető kiléte a nyomozás során sem volt megállapítható, a bíróság az eljárást megszünteti.
A bíróság személyes meghallgatást tűz ki, s ha a békítés nem vezetett eredményre, tárgyalást tűz ki. Önt mind a személyes meghallgatásra, mind a tárgyalásra megidézik, ha ennek ellenére nem jelenik meg a bíróság előtt és kellően nem menti ki a távolmaradását, az eljárást megszüntetik. Az eljárás során Ön a vádat elejtheti, a bíróság ez esetben megszünteti az eljárást.
Ön mind az első fokú határozat, mind a másodfokú határozat ellen jogorvoslattal élhet a vádlott terhére, elítélése, illetve a büntetés súlyosítása végett.

2. Az áldozatnak az eljárásban való részvétellel kapcsolatbanfelmerült költségeinek megtérítése
Ha Ön az eljárásban sértettként, magánvádlóként, pótmagánvádlóként vagy vesz részt, Ön és képviselője részére a következő költségek térítendők meg:
· útiköltség és szállásköltség;
· az Ön által felkért szakértő által készített olyan szakvélemény költsége, amelynek elkészítéséhez az ügyészség vagy a bíróság hozzájárult;
· eljárás egészének vagy egy részének gyorsírással, illetve kép- vagy hangfelvevő eszközzel történő rögzítésének költsége;
· az ügy iratai egy másolatának költsége;
· kapcsolattartási költségek (telefon, fax, postai költségek, egyéb);
· a képviselő munkadíja.
Az Ön és képviselője készkiadásait, illetve a képviselő munkadíját Önnek kell megelőlegeznie, az eljárásban betöltött szerepétől függetlenül.
Azokat a költségeket, amelyek az eljárásban tanúként való megjelenése kapcsán merültek fel, kérelmére a hatóság megtéríti. Ehhez be kell nyújtania a felmerült költségek részletes listáját és a költségek igazolását. A következő négy költségtípus téríthető meg, bizonyos korlátok között:
· útiköltség;
· szállásköltség;
· ellátási költség;
· költségtérítés a munkából kiesett időre.

3. Magánfél
Ha Önnek a bűncselekmény következtében kára keletkezett, magánfélként vehet részt az eljárásban, és kártérítést követelhet az elkövetőtől már a feljelentés megtételekor. A polgári jogi igény benyújtása illetékmentes. Ez esetben a bíróság egy eljárásban bírálja el a bűnfelelősség kérdését és a kár megtérítése iránti igényt, s nem kell külön pert indítania. Ha alapos oka van attól tartani, hogy akadályozni fogják a kártérítés iránti igény érvényesítésében, indítványozhatja a feltételezett elkövető vagyonának zár alá vételét.

4. Pótmagánvádló
Ön az eljárásban pótmagánvádlóként vehet részt, ha Ön tette meg a feljelentést az adott ügyben a rendőrségen vagy az ügyészségen, és a feljelentés elutasítás vagy a nyomozás megszüntetése ellen benyújtott panaszát elutasították. A panasz elutasításának közlésétől számított hatvan napon belül léphet fel pótmagánvádlóként, a következő esetekben:
· a feljelentést azért utasították el, mert (i) a szóban forgó cselekményt nem tekintették bűncselekménynek, vagy mert (ii) a feltételezett elkövető nem büntethető;
· a nyomozást azért szüntették meg, mert (i) a szóban forgó cselekmény nem bűncselekmény, (ii) a bűncselekményt nem a gyanúsított követte el, vagy ez nem állapítható meg, vagy (iii) a gyanúsított nem büntethető.
Ön a nyomozás lezárulását követően is felléphet pótmagánvádlóként, ha az ügyész a vádemelést részben mellőzte.
A bírósági szakban akkor léphet fel pótmagánvádlóként, ha az eljárás során az ügyész ejti a vádat a vádlottal szemben. A vád elejtéséről szóló nyilatkozatot postai úton kézbesítik Önnek. Ha Ön ezt követően hatvan napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként, a bíróság megszünteti az eljárást.
A pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelező, kivéve, ha Ön jogi szakvizsgával rendelkezik. Ha Ön pótmagánvádlóként kíván fellépni a panasz elutasítását követően joga van a büntető ügy iratainak tanulmányozására. A hatvan napos határidőn belül Önnek jogi képviselője útján az első fokon eljárt ügyészségnél vádindítványt kell benyújtania, aminek elfogadásáról a bíróság dönt.
Ha jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán nem tud jogi képviseletéről gondoskodni, személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt a jogi segítségnyújtó szolgálathoz fordulhat. Ezt a hatóságoknak be kell jelentenie, mert a hatvan napos határidő számítása a jogi segítség iránti kérelem tárgyában hozott jogerős határozat közlésétől kezdődik.

5. Védelmi program
Ön a különösen súlyos bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás tartama alatt és a büntetőeljárás befejezését követően a következő esetekben vehet részt a Védelmi Programban:
· a bűncselekmény lényeges körülményeire vagy az elkövetőre/bűnszervezetre vonatkozó tanúvallomást fog tenni;
· vallomása nagymértékben hozzájárul a tényállás bizonyításához vagy az elkövető kilétének a megállapításához;
· valószínű, hogy a büntetőeljárásban való részvétele miatt Ön ellen erőszakos vagy közveszélyt okozó bűncselekményt követnek el;
· az Ön védelme az egyszerű személyi védelem keretében nem biztosítható.
Az Ön családtagjai, illetve kivételes esetben mások is részt vehetnek a Védelmi Programban, ha ez a védelem célját és az Ön helyzetét figyelembe véve indokolható.
A Védelmi Program keretében a következő intézkedésekre kerülhet sor:
· a lakóhely vagy tartózkodási hely megváltoztatása;
· a személyazonosság megváltoztatása;
· személyi védelem;
· nyilvántartott személyes adatainak hozzáférhetetlenné tétele;
· névváltoztatás, stb.
Utolsó frissítés: 27/02/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.