Victims' rights - by country

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Luxembourg consist of two stages: investigation and trial. The police and/or an investigating magistrate usually perform the investigation. After the investigation is completed the case will go to the Court Chambers. The Chambers will determine whether to transfer the case to a court or close it at this stage.

If the case goes to court, the court will hold a hearing to examine the collected evidence and will decide if the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will convict him/her and impose a penalty. If the collected evidence is not sufficient to declare the defendant guilty the court will acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 24/01/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

A rendőrség vagy az ügyészség a sértetteket a következőkről tájékoztatja haladéktalanul és a büntetőeljárásról szóló törvény 3. cikkének (7) bekezdése alapján az általuk értett nyelven:

 • az elérhető támogatás fajtája és nyújtója, beleértve adott esetben az egészségügyi ellátáshoz, bármely szaktámogatáshoz (a pszichológiai támogatást is ideértve) való hozzáféréssel kapcsolatos alapvető információkat, valamint a lakhatási lehetőségek;
 • a bűncselekménnyel kapcsolatos panasztételre vonatkozó eljárások, és a sértettek ezen eljárásokkal kapcsolatban betöltött szerepe;
 • annak módja és feltételei, hogy hogyan kaphatnak védelmet;
 • annak módja és feltételei, hogy vehetnek igénybe ügyvédet, vehetik igénybe a jogszabályban előírtak feltételek szerinti költségmentességet, valamint miként kaphatnak másféle támogatást;
 • annak módja és feltételei, hogy miként kaphatnak kártalanítást;
 • annak módja és feltételei, hogy miként gyakorolhatják a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogukat;
 • a panaszok benyújtására azokban az esetekben rendelkezésre álló eljárások, amikor jogaikat nem tartják tiszteletben;
 • az ügyükkel kapcsolatos tájékozódáshoz szükséges elérhetőségek;
 • a közvetítés és helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei;
 • a büntetőeljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségek megtérítésének módja és feltételei;
 • az áldozatsegítő szolgálatok által végzett, a másodlagos viktimizáció megakadályozása érdekében szükséges különleges elbírálásra vonatkozó igény igazolására irányuló egyedi vizsgálathoz való joguk;
 • igényeik függvényében, ha az eljárás egyes szakaszaiban helyénvaló, a sértettek további tájékoztatást fognak kapni;
 • azon joguk, hogy az általuk választott személy kísérje őket, ha a bűncselekmény hatása miatt segítségre van szükségük a megértéshez vagy a megértetéshez.

Ezen felül a bírósági fogadó és tájékoztató szolgálat, a központi szociális támogatást nyújtó szolgálat áldozatsegítő szolgálata és az Igazságügyi Minisztérium is nyújt segítséget és tanácsokat.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Ha a sértettek külföldiek (európai vagy harmadik országok állampolgárai), részesülhetnek a fentiekben meghatározott jogokból, és tájékoztatást kapnak arról, hogy jogaikat, azaz a luxemburgi rendőrhatóságok előtti panasztételre vonatkozó jogukat hogyan tudják gyakorolni, ha másik uniós tagállamban laknak.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A sértettek különösen az alábbiakra jogosultak:

 • az ügyük lezárásáról és annak okairól való automatikus tájékoztatás;
 • kérelemre tájékoztatás arról, hogy ügyükben bírósági vizsgálat van folyamatban;
 • kérelemre tájékoztatás a büntetőeljárás állásáról;
 • az ügyészség általi automatikus tájékoztatás az ügyükben tartott tárgyalás időpontjáról;
 • kérelemre tájékoztatás a büntetőeljárásban hozott jogerős ítéletről.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Az eljárás nyelvét nem beszélő vagy értő sértettként vagy magánfélként a sértettek jogosultak az általuk értett nyelvre való ingyenes tolmácsolást igénybe venni, és jogosultak valamennyi irat ingyenes fordítására, amelyet velük közöltek, részükre kézbesítettek, vagy amelyekhez joguk van hozzáférni.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

Ha a sértettek nem beszélik vagy értik az eljárás nyelvét, jogosultak ingyenes tolmácsolást igénybe venni. Ha a sértettek beszédben akadályozottak vagy hallássérültek, jelnyelvi tolmács vagy a velük való kommunikációt lehetővé tevő nyelvet, módszert ismerő vagy eszközzel rendelkező szakértő személy közreműködését vehetik igénybe.

Ha a sértettek gyermekek, jogosultak arra, hogy jogi képviselőjük vagy az általuk választott személy elkísérje őket.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

A sértettek jogosultak a különböző áldozatsegítő szolgálatok segítségének igénybe vételére. A segítséget az állam az ügyészség központi segítőszolgálatán keresztül biztosítja, amely fogadni fogja az áldozatot, és részére ingyenes szociális, pszichológiai és jogi támogatást fog nyújtani. Vannak továbbá civil szervezetek, amelyek segítséget nyújtanak az áldozatnak, ha erőszak áldozatává vált nő vagy gyermek, kiszolgáltatott személy stb.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

A rendőrség köteles tájékoztatni az áldozatokat jogaikról, és az áldozat és az áldozatsegítő egyesületek között közvetíteni. A rendőrség automatikusan és kötelező jelleggel „az áldozatok részére nyújtott tájékoztatás és segítség” című, luxemburgi nyelven, franciául, németül, angolul és portugálul rendelkezésre áll tájékoztató füzetet (A link új ablakot nyit meghttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf) és egy „Infodroit” című információs lapot ad. (A link új ablakot nyit meghttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Hogyan védik a magánéletemet?

A sértettek magánéletét a luxemburgi alkotmány védi. A 11. cikk (3) bekezdése megállapítja, hogy „az állam a jogszabályokban megállapított kivételekkel biztosítja a magánélet védelmét”.

A rendőrség és az igazságszolgáltatási rendszer köteles az áldozatok részére többek között az elkövető fenyegetésével vagy bosszújával szemben védelmet biztosítani. E védelmet a nyomozás megkezdésétől annak teljes időtartamán keresztül biztosítani kell. Az áldozatok védelemre jogosultak magánéletük valamennyi megsértésével szemben, és minden esetben a bűncselekmény után közvetlenül.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Az áldozatsegítő szolgálat valamennyi áldozat (gyermekek, serdülők, felnőttek) számára hozzáférhető, aki a bűncselekmény miatt fizikailag és/vagy szellemileg sérült. A csapat pszichológiai és pszichoterápiás tanácsadás nyújt, és tájékoztatja az áldozatokat jogaikról, valamint elkísérheti őket a bírósági eljárás során. A szolgálat a kapcsolati erőszak áldozatainak terápiás csoportban való részvételi lehetőségét is biztosítja. A szolgálat mindazon személyek számára is nyújt szolgáltatásokat, akik, tekintettel az áldozattal való kapcsolatukra, osztoznak szenvedésében, vagy akik bűncselekmények tanúi. A szóban forgó személyek nem kötelesek az áldozatsegítő szolgálat igénybevételéhez panaszt benyújtaniuk.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

A vádlott előzetes őrizetbe tartása

 • ha a bűncselekmény büntetési tétele legalább két éves börtönbüntetés;
 • ha fennáll a vádlott részéről a bűnismétlés kockázata,
 • ha fennáll a szökés veszélye.

Ki nyújthat nekem védelmet?

A luxemburgi rendőrség megvédi az áldozatokat.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Számos elemet vesznek figyelembe az elkövető esetleges előzetes őrizetbe helyezésének eldöntésekor.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

A büntetőeljárásról szóló törvény 48. cikkének (1) bekezdése alapján gyermekkorú áldozatok a következő védelemben részesülnek:

 • Az államügyész hozzájárulásával hang vagy képfelvétel készíthető a tanú vagy gyermek kihallgatásáról.
 • Felvételek azt követően készíthetők, hogy beszerezték a tanúk vagy gyermekek hozzájárulását, ha rendelkeznek a szükséges ítélőképességgel, egyéb esetben a gyermek jogi képviselőjének hozzájárulását kell beszerezni. Amennyiben a gyermek jogi képviselője és a gyermek közötti megalapozott érdekellentét kockázata áll fenn, a felvétel az eseti gyám (administrateur ad hoc) gyermek részére történő kirendelése esetében csak annak hozzájárulásával, ha eseti gyám kijelölésére nem került sor, kizárólag az ügyész kifejezett és megfelelően indokolt hozzájárulásával készíthető el.
 • A fentiektől eltérve, ha a gyermek a büntetőtörvénykönyv 354–360., 364., 365., 372–379, 382. cikkének (1) és (2) bekezdésében, 385., 393., 394., 397., 398–405., 410. cikkének (1) és (2) bekezdésében vagy 442. cikkének (1) bekezdésében foglalt bűncselekmény áldozata, vagy ha a gyermek a büntetőtörvénykönyv 393–397 vagy 400–401a. cikkében foglalt bűncselekmény tanúja, az első bekezdésben meghatározott módon kell felvételt készíteni, kivéve, ha, tekintettel arra, hogy a gyermek, jogi képviselője vagy adott esetben eseti gyámja tiltakozik ilyen felvétel készítése ellen, az ügyész úgy dönt, hogy a felvétel elkészítésére nincs szükség.
 • A felvétel bizonyítéknak minősül. Az eredeti felvétel nem nyilvános. A másolatokat beiktatják, és az ügyirathoz csatolják. A felvételeket elvitelük nélkül a felek és szakértő az ügyész hozzájárulásával és az általa kijelölt helyen meghallgathatják, illetve megtekinthetik.
 • A harmadik bekezdésben hivatkozott bármely gyermek jogosult arra, hogy vele együtt a meghallgatáson az általa választott felnőtt is részt vegyen, kivéve, ha az államügyész az érintett személyre vonatkozó indokolt határozatával, a gyermek érdekeinek vagy az igazság megállapításához fűződő érdekek figyelembe vételével, máshogy határoz.

Az emberkereskedelem vagy kapcsolati erőszak áldozatai bizonyos feltételek szerint külön védelemben részesülnek.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

A kiskorú áldozatokat több további jog is megilleti:

 • olyan elévülési idő, azaz azon időtartam, amelynek lejártát követően a bűncselekmény már nem büntethető, amely nem kezdődik meg 18. életévük betöltésének napjáig, olyan bűncselekmény esetében, mint például a sértett sérelmére elkövetett szexuális zaklatás, nemi erőszak, emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, szándékos emberölés, testi sértés, szexuális visszaélés és kábítószerrel való visszaélés esetében;
 • administrateur ad hoc (eseti gyám) elnevezésű különleges képviselő államügyész vagy vizsgálóbíró általi kijelölése, ha legalább egy jogi képviselője nem teljes mértékben védi érdeküket. E különleges képviselő védi az áldozat érdekeit, és gyakorolja az őt magánfélként megillető jogokat;
 • tájékoztatás a büntetőeljárás megindításáról és polgári jogi kereset jogi képviselőik vagy eseti gyámjaik révén történő benyújtásáról;
 • meghallgatásaikról az eljárás során többszöri alkalommal megismételt nyilatkozatok miatti traumatizáció elkerülése érdekében történő videó- és hangfelvétel készítése az államügyész engedélyével, és az áldozat vagy jogi képviselőik, illetve eseti gyámjaik hozzájárulásának beszerzését követően. szexuális zaklatás, nemi erőszak, prostitúció, kizsákmányolás, emberkereskedelem, emberölés, erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés, testi sértés esetében felvétel készítése kötelező, kivéve, ha az áldozat vagy az áldozat jogi képviselőjének tiltakozása miatt az ügyész úgy dönt, hogy nem kell felvételt készíteni;
 • a meghallgatásokon jogi képviselő vagy választásuk szerint személy részvétele.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

Akinek rokona bűncselekmény eredményeképpen elhunyt, és aki azt állítja, hogy megsérült, polgári jogi igény illetékes vizsgálóbíróhoz való benyújtása révén jogosult panaszt tenni.

Ebben az esetben e személyeket különösen a következők jogok illetik meg:

 • kártalanítás vádlottól való követelése;
 • a vizsgálóbíró által folytatott nyomozásban való részvétel;
 • a vizsgálóbírónál további vizsgálatok elrendelésének kérelmezése;
 • a bírói tanács előtt lévő polgári jogi igényeikre hatással levő bizonyos vizsgálatokkal szembeni jogorvoslat;
 • akaratuk ellenére nem hallgathatók ki;
 • szükség esetében a vádlottal való szembesítés;
 • az ügyirathoz a vizsgálóbíró irodájában való hozzáférés a vádlott első kihallgatását követően, és jogi segítséget igénylő vizsgálatot megelőző napon;
 • a nyomozás befejezését követően az ügyirat másolatának vizsgálóbírótól való kérelmezése;
 • szakértői vélemény, tanúkihallgatás vagy lefoglalt tárgyak visszaszolgáltatásának kérése;
 • a bűncselekmény helyszínén lefolytatott szemlén való részvétel.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt – milyen jogok illetnek meg?

A rokon ellen elkövetett bűncselekménnyel érintett harmadik fél jogosult:

 • az ügyészségtől az e személy harmadik félként érintő bűncselekményről készített jelentés másolatát kérni;
 • az ügyészség általi automatikus tájékoztatás az ügyben tartott tárgyalás időpontjáról;
 • az esettől függően a kerületi bíróság szekciójának vagy rendőrbíróság titkárságától az ügyben hozott ítélet kérelmezése.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételek mellett? A közvetítés során biztonságban leszek?

A büntetőjogi közvetítés a büntetőjogi vádemelés alternatívája; elviekben a közvetítés lehetővé teszi a vita bíróságok beavatkozása nélküli rendezését. Az elkövető és az áldozat közötti közvetítés kizárólag a büntetőeljárás megindítása előtt lehetséges. Az ügyész úgy dönthet, hogy közvetítést vesz igénybe, ha úgy tűnik neki, hogy az okozott kár megtérítésének biztosítása, a bűncselekményből eredő rendzavarás megszüntetése, vagy az elkövető rehabilitációja valószínű. Nem rendelhető el közvetítés, ha az elkövető az áldozattal együtt élő személy. E lehetőséghez szükséges az elkövető és az áldozat közötti megállapodás.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A büntetőeljárásról szóló törvény a Legilux oldalon érhető el.

A link új ablakot nyit meghttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Utolsó frissítés: 08/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

A bűncselekmény sértettjei a bűncselekményt bejelenthetik (panaszt tehetnek):

 • a luxemburgi rendőrségnél;
 • az érintett területen illetékességgel rendelkező ügyésznél.

Bárki bejelentheti a bűncselekményt, ám ha a sértettek az eljárásban magánfélként kívánnak részt venni, személyesen vagy ügyvédjük révén kell panaszt tenniük.

A sértettek az elkövetővel szemben a rendőrbíróság vagy a kerületi bíróság büntetőjogi kollégiuma előtt magánvádas eljárást is kezdeményezhetnek.

A panaszt Luxemburg hivatalos nyelveinek egyikén, azaz luxemburgiul, franciául vagy németül, kell benyújtani. Az e három nyelv egyikét sem beszélő sértetteknek joga van tolmács ingyenes igénybe vételére. A panaszt lehetőleg írásban kell előterjeszteni, különleges formára tekintet nélkül, és tartalmaznia kell:

 • a panaszos vezetéknevét, utónevét, születési helyét és idejét, foglalkozását és lakóhelyét;
 • az elszenvedett kár bekövetkezését előidéző eseményt;
 • a kár jellegét.

A határidő, amely alatt a sértett köteles a panaszt benyújtani, különösen a bűncselekmény elévülési idejétől függ. A határidő egytől tíz évig terjedhet.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

A sértettet a következőkhöz való jog illeti meg:

 • az ügyük lezárásáról és annak okairól való automatikus tájékoztatás;
 • kérelemre tájékoztatás arról, hogy ügyükben bírósági vizsgálat van folyamatban;
 • kérelemre tájékoztatás a büntetőeljárás állásáról;
 • az ügyészség általi automatikus tájékoztatás az ügyükben tartott tárgyalás időpontjáról;
 • kérelemre tájékoztatás a büntetőeljárásban hozott jogerős ítéletről.

Azt követően, hogy a panasz vagy a vád kézhezvételétől számított 18 hónapon belül a panaszt az ügyészhez benyújtották, az ügyész tájékoztatni fogja a sértettet a vizsgálatok alapján hozott intézkedésekről, beleértve, adott esetben, az ügy lezárásáról és az alapul szolgáló okról.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés abban az esetben történő biztosítása érdekében, amikor a sértettek nem rendelkeznek elegendő forrásokkal, különös tekintettel a garantált minimumbérre, a sértettek jogosultak érdekeik védelme érdekében teljes térítésmentes jogi támogatásra. Ezt a támogatást az ügyvédi kamara tanácsa biztosítja, ha a sértett ezt kéri, és:

 • luxemburgi állampolgár,
 • olyan külföldi állampolgár, akinek az országban való letelepedését engedélyezték,
 • az Európai Unió (EU) tagállamának állampolgára;
 • költségmentesség tekintetében nemzetközi megállapodás alapján luxemburgi állampolgárnak tekintendő külföldi állampolgár.

A pénzügyi források megállapításához a teljes bruttó jövedelmet és vagyont, valamint az egy háztartásban élő személyek bevételeit kell figyelembe venni. A korlátozott források esetén felül a sértettek költségmentességben részesülhetnek akkor is, ha a szociális, családi vagy anyagi helyzettel kapcsolatos komoly indokok támasztják alá a jogosultságot.

A költségmentességre vonatkozó kérelmet a központi szociális segítségnyújtási szolgálatnál rendelkezésre álló kérdőív (A link új ablakot nyit meghttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) felhasználásával kell a sértett aláírásával ellátva a területileg illetékes ügyvédi kamara (Diekirch vagy Luxembourg) elnökéhez benyújtani.

A kitöltendő kérdőív különösen az alábbiakat tartalmazza:

 • a sértett személyazonosító adatait (vezetéknevét, utónevét, születési helyét és idejét, foglalkozását, lakóhelyét, családi állapotát, állampolgárságát);
 • azon per jellegét, amely tekintetében a költségmentességet kérik;
 • a sértett családi állapotát.
 • a sértett A link új ablakot nyit megpénzügyi körülményeit.

A sértettek megadhatják a költségmentesség keretében megbízni kívánt ügyvéd(ek) nevét is, vagy adott esetben a már részükre kirendelt ügyvéd nevét is megadhatják.

A sértettek kérelméhez csatolandó dokumentumok:

 • személyazonosító okmány másolata;
 • a sértettekre és velük közös háztartásban élők tekintetébenA link új ablakot nyit mega Közös Szociális Biztonsági Központnál történő nyilvántartásba vételről szóló bejegyzés (Centre Commun de la Sécurité Sociale – CCSS);
 • az érintett személy és a háztartás minden egyes tagja tekintetében: munkabérjegyzék (vagy CCSS bevételi igazolás), garantált minimálbér; munkanélküli segély vagy nyugdíj vagy az utolsó három hónapot fedező más bevételek, a bruttó összegeket megadva (banki igazolás nem szükséges);
 • nullás igazolás az Országos Szolidaritási Alaptól (Fonds national de solidarité) a háztartás minden egyes tagja tekintetében, ha a háztartás nem kap juttatást az alaptól;
 • ha a háztartás tartásdíjat kap vagy fizet, a kifizetett vagy kapott összeget megállapító irat (például az utolsó három hónapra vonatkozó banki igazolások);
 • a luxemburgi adóhatóság (Administration des contributions directes) által kibocsátott, ingatlan tulajdonjogának meglétére vagy hiányára vonatkozó igazolás;
 • adott esetben a külföldön található ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentumok;
 • ingó vagyonra (készpénz, megtakarítások, részvények, kötvények stb.) vonatkozó bizonyíték;
 • ha a háztartás bérlő, a bérleti szerződés másolata és a bérleti díj megfizetésének utolsó három hónapra vonatkozó igazolása;
 • ha a háztartás jelzálogot törleszt; a havi összeg fizetésének igazolása;
 • ingatlanból és ingó vagyonból származó jövedelemre vonatkozó bizonyíték;
 • az adott ügyre vonatkozó iratok.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Azt követően, hogy a források elégtelenségét megvizsgálták, a költségmentesség megítéléséről vagy elutasításáról a kamara elnöke vagy az elnök által e célra kijelölt tagja értesít, ha a költségmentességet megítélték, postai levélbenha a költségmentességet elutasították, ajánlott levélben. Az elnök kijelöli a sértett által szabadon választott ügyvédet, vagy, ha nem választott ügyvédet vagy az elnök szerint választása nem megfelelő, a kirendelt ügyvédet.

A közjegyzőket és a végrehajtókat az üggyel foglalkozó bíróság a költségmentesség keretében hivatalból jelöli ki.

Ha a költségmentességet az eljárás során megítélik, akkor a sértett felmerült költségeit meg fogják téríteni.

Meg nem térített költségek

Ha a sértett költségmentességben részesül, és költségek megfizetésére kötelezik, azokat az állam viseli.

A büntetőügyekben a költségmentesség nem fedezi az elítélt személlyel szemben felmerült költségeket, illetve kiszabott bírságokat.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Ha az ügyet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne, az erről szóló tájékoztatás tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek alapján a sértettek magánvádas eljárást indíthatnak vagy polgári jogi igényt érvényesíthetnek.

Ha a bűncselekmény esetén kiszabott szankciók büntetőjogi vagy javító jellegűek, a tájékoztatás arra vonatkozó információt is tartalmaz, hogy a sértettek az fő államügyészhez fordulhatnak, aki jogosult az államügyészt vádemelésre utasítani.

Ha a bírósági tanács (Chambre du conseil) úgy dönt, hogy a büntetőügyet nem utalja olyan bíróság elé, amely az állítólagos elkövető bűnösségéről döntene, a sértettek a fellebbviteli bíróság bírósági tanácsához fellebbezhetnek. A sértettek jogosultak e tanácshoz beadványokat és észrevételek benyújtani.

Ha a bírósági tanács úgy dönt, hogy ténybeli és nem jogi indokok alapján nem folytatja az eljárást, a sértettek ebben az esetben is kártérítés érdekében fordulhatnak polgári jogi bírósághoz.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Ahogy a vizsgálat/nyomozás során is, a sértettek külön jogállás betöltése nélkül vagy magánfélként részt vehetnek az eljárásban.

A sértettek részt vehetnek a nyilvános és a zárt tárgyalásokon, de csak akkor, ha tanúként idézték meg őket. A sértettek tanúként idézhetők a szóbeli beadvány megtételéhez. Ennek érdekében írásbeli idézést kapnak az ügyésztől, és kötelesek válaszolni a bíróság és az ellenérdekű fél ügyvédje által feltett kérdésekre. A tárgyaláson a sértettek a tárgyalóterem végében ülnek annak elkerülése érdekében, hogy a vádlottal közvetlen kapcsolatba kerüljenek.

A magánfelek írásbeli idézést kapnak a szóbeli beadványokhoz. Jogosultak részt venni a nyilvános és zárt tárgyalásokon, és beadványaik benyújtása érdekében kötelesek megjelenni. Elviekben a tanúk meghallgatását követően avatkozhatnak be. Ezen felül polgári jogi igényeik valamennyi vonatkozása kapcsán kifejthetik álláspontjukat, és a tényállással kapcsolatban vallomást tehetnek.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például, sértett, tanú, magánfél vagy magánvádló vagyok-e, vagy dönthetek-e úgy, hogy az vagyok?

Ön az igazságszolgáltatási rendszerben a sértett hivatalos szerepét tölti be, külön jogállás nélkül. A sértettek jogosultak az eljáráshoz magánfélként csatlakozni.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A sértett jogosult különösen:

 • az általa értett nyelv használatára, vagy egyéb esetben a rendőrséghez benyújtott panasz esetében tolmács igénybevételére;
 • a panaszról és a panasz alátámasztására benyújtott iratokról ingyenesen készített másolatra;
 • átvételi elismervényre az általa értett nyelven, amely tartalmazza az ügyszámot és a panaszai benyújtásának időpontját és helyét annak érdekében, hogy tudomást szerezzen az ügyészhez benyújtott panaszai kézhezvételéről;
 • segítheti vagy képviselheti ügyvéd,
 • az ügye lezárásáról és annak okairól való automatikus tájékoztatásra;
 • kérelemre tájékoztatják arról, hogy ügyében bírósági vizsgálat van folyamatban;
 • kérelemre tájékoztatják a büntetőeljárás állásáról;
 • az ügyészség általi automatikus tájékoztatásra az ügyében tartott tárgyalás időpontjáról;
 • kérelemre tájékoztatják a büntetőeljárásban hozott jogerős ítéletről.
 • ideiglenes határozatot indítványozhat az ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket elbíráló bírónál, feltéve, hogy a másik fél felelősségének fennállása nem vonható komolyan kétségbe;

A magánfelek jogosultak további az alábbiakra:

 • kártalanítás vádlottól való követelése;
 • a vizsgálóbíró által elrendelt nyomozásban való részvétel;
 • a vizsgálóbírónál további vizsgálatok elrendelésének kérelmezése;
 • a bírói tanács előtt lévő polgári jogi igényeikre hatással levő bizonyos vizsgálatokkal szembeni jogorvoslat;
 • akaratuk ellenére nem hallgathatók ki;
 • szükség esetében a vádlottal való szembesítés;
 • az ügyirathoz és a vizsgálóbíró irodájához való hozzáférés a vádlott első kihallgatását követően, és jogi segítséget igénylő vizsgálatot megelőző napon;
 • a nyomozás befejezését követően az ügyirat másolatának vizsgálóbírótól való kérelmezése;
 • szakértői vélemény, tanúkihallgatás vagy lefoglalt tárgyak visszaszolgáltatásának kérése;
 • a bűncselekmény helyszínén lefolytatott szemlén való részvétel.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

A tanúk részt vehetnek a tárgyalásokon, és eskü alatt tanúvallomást tehetnek a bírónak az általa ismert tényekről. A tanúk kötelesek mind a bíróság, mind az ellenérdekű fél ügyvédje által feltett kérdésekre válaszolni.

A magánfelek a polgári jogi igényeik valamennyi vonatkozása kapcsán kifejthetik álláspontjukat, és a tényállással kapcsolatban vallomást tehetnek; a magánfél ügyvédje kérdéseket tehet fel a védelem szakértőihez, valamint tanúihoz.

Elviekben minden bizonyítékot elfogadnak, feltéve, hogy az elismerés indokolt és tapasztalatból megállapítható, hogy ez alapján a bíró döntést tud hozni. A bizonyíték bemutatható, feltéve, hogy a felek a bizonyíték kapcsán véleményt cserélhetnek, és arról vitázhatnak.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bíróági eljárás során?

A sértett a következőkkel kapcsolatban fog tájékoztatást kapni:

 • kérelemre: a büntetőeljárás állásáról;
 • automatikusan: az ügyében tartott tárgyalás időpontjáról;
 • kérelemre: a büntetőeljárásban hozott jogerős ítéletről.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

A panasz rendőrséghez való benyújtása esetében a panaszosok a panaszról ingyenes másolatot kapnak azonnal, vagy a panasz benyújtásától számított egy hónapon belül. A panaszosok külön eljárási intézkedések megtételét indítványozhatják az ügyüket elbíráló bíróságtól.

Ha a panaszosok magánfélként csatlakoztak az eljáráshoz, jogosultak az ügyirathoz a vizsgálóbíró irodájában való hozzáférésre a vádlott első kihallgatását követően és a jogi segítséget igénylő vizsgálatokat megelőző napon;

Az eljárás befejezésekor a vizsgálóbíró tájékoztatja az ügyészt az ügyiratokról. Magánfélként legalább nyolc nappal az ügy bírói tanács által megvizsgálását megelőzően jogosult az iratokba betekinteni.

A magánfelek és jogos érdeküket igazoló személyek jogosultak az ügy iratairól a tárgyalás kitűzött napját megelőző ésszerű határidőn belül másolatot kapni, kivéve a lefoglalt iratról és dokumentumról. Ennek érdekében az ügyészhez kell fordulniuk.

Utolsó frissítés: 08/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

Valamennyi jogerős ítélet meghozatalával anyagi jogerővel rendelkezik. Jogerőre emelkedve az ítéletet úgy kell tekinteni, hogy az igazságot képviseli addig, amíg azt a jogszabály által biztosított jogorvoslat igénybevétele révén hatályon kívül nem helyezik. A bíró általában ugyanazon ítéleten belül dönt a bűncselekményekről és a polgári jogi igényekről.

A tisztességes eljáráshoz való jogra tekintettel ezen anyagi jogerő kizárólag a büntetőeljárás feleire, és a határozat azon elemire vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban e felek kifejthették álláspontjukat. Sértettként Ön csak akkor nyújthat be fellebbezést, ha az eljárásban magánfélként csatlakozása révén félként vett részt.

E minőségben benyújthat fellebbezést, de csak a polgári jogi igénye tekintetében, és ha ehhez érdeke fűződik, azaz, ha a bíróság kártérítési követelését elutasítja, vagy ha Ön úgy véli, hogy a megítélt összeg nem elegendő.

Ennélfogva nem fellebbezhet azon az alapon, hogy nem ért egyet a kiszabott ítélettel, vagy mert a bíróság felmentette a terheltet. Csak az államügyész nyújthat be fellebbezést az eljárás büntetőjogi vonatkozásai tekintetében.

Egyeztessen ügyvédjével annak megállapítása érdekében, hogy érdemes-e fellebbezést benyújtani. Ha az ügyvédje igenlő választ ad, a fellebbezést 40 napon belül kell az ítéletet meghozó bíróság titkárságán benyújtani.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Az ítélethozatal után megkaphatja az ítélet másolatát.

Lehetősége van fellebbezést is benyújtani, de csak akkor, ha az eljárásban magánfélként csatlakozása révén félként vett részt, és csak a polgári jogi igénye tekintetében (lásd 1. pont).

Ha szabadon bocsátást vagy feltételes szabadlábra helyezést terveznek, tájékoztathatja a legfőbb ügyészt, aki az Ön által megtámadott ítélet végrehajtásáért felelős.

Önt ezt követően is képviselheti ügyvéd.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Magánfélként jogosult költségmentességre az ítélet végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdés tekintetében.

Testi sérülést okozó szándékos bűncselekmény sértettjeként bizonyos feltételek esetében állam által fizetendő kártalanítást kérhet az Igazságügyi Minisztériumtól, ha a bűncselekmény elkövetőjétől nem tud kártérítést kapni.

A rendőrség és az igazságszolgáltatási rendszer köteles az Ön, mint áldozat részére védelmet biztosítani. Az ideiglenesen szabadlábra helyezett elítélt személy feltételes szabadságra bocsátására vonatkozó határozatra külön feltételek vonatkozhatnak, amelyek különösen a társadalom és az áldozat védelméhez kapcsolódnak.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Kérelemre jogosult tájékoztatást kapni a büntetőeljárásban hozott jogerős ítéletről.

Az elkövetővel szemben kiszabott ítélet kapcsán felhívjuk a figyelmet, hogy a büntetést kiszabó határozatnak tartalmaznia kell az alkalmazott jogszabályi rendelkezéseket a terminológia használata nélkül, azon bűncselekmény tényállását, amelynek elkövetésével az elkövetőt vádolják, vagy a büntetést vagy a kiszabott büntetést (a büntetőeljárásról szóló törvény 195. cikke). Az ítélethozatallal kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében a Legfőbb Ügyészség ítélet-végrehajtási szolgálatánál érdeklődhet.

Luxemburgban a jogerősen elítélt személy a schrassigi vagy a givenichi börtönben fogja büntetését letölteni.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

A büntetőeljárásról szóló törvény 4. cikkének (1) bekezdése alapján az ügyész hivatalához benyújtott külön kérelemre tájékoztatást kaphat az elkövető szabadon bocsátásáról vagy szökéséről, ha sérelem veszélyének vagy azonosított kockázatának van kitéve, kivéve, ha e tájékoztatás alapján az elkövető sérelem azonosított kockázatának lenne kitéve.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Nem.

Utolsó frissítés: 08/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: francia.

4 - Kártérítés

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Legtöbb esetben a bíróság feladata az elkövetővel szembeni eljárás lefolytatása, amely bíróság a terhelt bűnösségének megállapítása esetében megállapítja a sértettnek vesztesége jóvátétele miatt megítélt kártérítés és kamatok összegét.

Ahhoz, hogy a bíróság dönteni tudjon a kártérítésről, feltétlenül szükséges, hogy a sértettek polgári jogi igényük benyújtásával csatlakozzanak a büntetőeljáráshoz. A sértettek a nyomozás során bármikor benyújthatják polgári jogi igényüket. A sértettek nem kötelesek a tárgyaláson megjelenni. A sértetteket ügyvéd képviselheti, és a sértettek beadványaikat a tárgyalást megelőzően írásban is benyújthatják.

Ha a sértettek polgári jogi igényüket nem nyújtják be, vagy kérelmeket nem nyújtanak be, a bíróság hivatalból nem tud a sértettek részére kártérítést és kamatokat megítélni.

A büntetőeljárás során polgári jogi igényt be nem nyújtó sértettek nem vesztik el a kártérítéshez való jogukat.

Ugyanis a sértettek az elkövetővel szemben a polgári bíróságok előtt is benyújthatnak keresetet, feltéve, hogy a polgári jogi elévülési időn belül teszik ezt meg, és igazolják, hogy a szóban forgó tényállás polgári jogot sért.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

A büntetőbíróság feladata a sértettek által elszenvedett kár összegszerűsítése, de nem foglalkozik a megítélt kártérítés és kamat behajtásával.

A jogerős ítélet meghozatalát követően a sértettek feladata, hogy lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy e kártérítést az elkövető részükre kifizesse.

Leggyakrabban az ügyvédek gondoskodnak a kártérítés és a kamat behajtásáról, elsőként békés úton az elítélt személy ügyvédjével való kapcsolatfelvétel vagy a végrehajtó ítélet végrehajtása érdekében történő megkeresése révén.

Ha az ítéletet hozó bíróság kártérítési kötelezettséget maga után vonó felfüggesztett büntetést szab ki, az ítéletek végrehajtásáért felelős legfőbb ügyész fogja megvizsgálni, hogy az elítélt személyek eleget tesznek-e kötelezettségüknek.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Az eljárás során a bíróság például szakértői vélemény eredményétől függően időközi kifizetést rendelhet el. Ha az elkövető megtagadja ezen összeg kifizetését, vagy arra nem képes, az Igazságügyi Minisztérium igazolt szükség esetén közbeléphet.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

A bűncselekménnyel okozott testi sérülés egyes áldozatainak nyújtott kárenyhítésről szóló, 1984. március 12-i módosított törvény a bűncselekmények egyes sértettjeit az államkincstárt terhelő kártalanításra jogosítja fel. Ez a sértettek tekintetében fontos intézkedés azokban az esetekben, amikor:

a támadás elkövetőjét nem azonosították; az erőszakos cselekmény elkövetőjét, bár azonosították, még nem találták meg; az elkövető fizetésképtelen.

E jog érvényesítéséhez a sértetteknek az Igazságügyi Minisztériumhoz kell fordulniuk, amely hat hónapon belül határozatot hoz a kártalanítási kérelmekről. A követeléseket franciául, németül vagy luxemburgi nyelven kell megfogalmazni, és azoknak tartalmazniuk kell a cselekmények időpontját, helyét és pontos jellegét. A tényekre és a sértett által elszenvedett kárra vonatkozó okirati bizonyítékot a követelés alátámasztásaként csatolni kell e levélhez.

A kártalanításhoz való jog bizonyos feltételektől függ, amelyeknek a sértettnek meg kell felelnie:

A sértetteknek állandó vagy szokásos tartózkodási hellyel kell a Luxemburgi Nagyhercegségben rendelkezniük, vagy az Európai Unió, illetve az Európa Tanács tagállama állampolgárának kell lenniük. Ezen felül a bűncselekmény elkövetésének időpontjában a sértettek jogosan kell a Luxemburgi Nagyhercegség területén tartózkodniuk, vagy a büntető törvénykönyv 382. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott bűncselekmény [emberkereskedelem] áldozatainak kell lenniük.

Az elszenvedett kárt szándékos bűncselekményeknek minősülő cselekményeknek kellett okozniuk.

A kárnak testi sérülésnek, nem pusztán anyagi jellegűnek kell lennie (amely például egy egyszerű lopás esetében kizárja a kártérítést).

A kárnak az életkörülmények súlyos romlását kell eredményeznie, amelynek oka lehet bevételkiesés vagy -csökkenés, rendkívüli költségek vagy kiadások növekedése vagy szakmai tevékenység gyakorlására való képtelenség, az iskolai oktatásból való egyéves kiesés, testi, illetve szellemi sérülés vagy erkölcsi, illetve esztétikai kár. A büntető törvénykönyv 372–376. cikke szerint a bűncselekmények sértettjei mentesülnek a fizikai vagy mentális károsodás bizonyítása alól, amely fennállása vélelmezett.

Az állam csak abban az esetben fizet kártalanítást, ha a sértett nem tud bármely egyéb módon hatékony és elégséges kártérítést kapni (pl. az elkövetőtől, a társadalombiztosítástól vagy személyes biztosítási fedezet alapján).

Fontos tudni, hogy a kártalanítás a sértettek szóban forgó időszak alatti magatartása vagy az elkövetővel való kapcsolata alapján megtagadható vagy csökkenthető.

Ha az állam kártalanítja a sértetteket, akkor is érvényesíthetik polgári jogi igényüket, és további összegeket követelhetnek az elkövetőtől, ha úgy ítélik meg, hogy a kártalanítás nem elégséges. Ebben az esetben a sértettek kötelesek a bíróságot az esettől függően tájékoztatni arról, hogy az államhoz kártalanításra irányuló követelést nyújtottak be, vagy, hogy az államtól ilyen jellegű kártalanítást kaptak.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

A sértettek kártalanításra jogosultak, ha az elkövetőt nem ítélték el, feltéve, hogy bűncselekmények áldozatai, és a támadás elkövetőjét nem azonosították, vagy ha az erőszakos cselekmény elkövetőjét, bár azonosították, még nem találták meg, vagy az elkövető fizetésképtelen.

Ha nem indult eljárás, és így a bíróság nem állapított meg kártalanítást, az Igazságügyi Minisztérium fix összeget ítélhet meg és/vagy a sértett részére megítélendő kártalanítás összegének megállapítása érdekében saját költségen szakértői véleményt rendelhet meg.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Kellően igazolt igény esetében az igazságügyi miniszter kifizetést rendelhet el, amíg a kérelem vizsgálata folyamatban van.

Utolsó frissítés: 08/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Bűncselekmény áldozata vagyok, kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

Bűncselekmény áldozataként a következő főbb áldozatsegítő szolgálatokhoz fordulhat:

A. Állami szolgálat:

központi szociális segítségnyújtási szolgálat (SCAS) – áldozatsegítő szolgálatok (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV)) SAV Luxemburgban

A támogatás típusai:

 • pszichológiai és pszichoterápiás tanácsadás
 • jogi tájékoztatás
 • terápiás csoport a kapcsolati erőszak áldozatainak
 • a sértettek kísérete a jogi eljárás során

ELÉRHETŐSÉGEK:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-mail: A link új ablakot nyit megscas-sav@justice.etat.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nem kormányzati szervezetek (NGO-k):

1. Bűncselekmények Áldozatait Segítő Szolgálat (Aide aux Victimes de la Criminalité) – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

A támogatás típusai:

 • jogsegélyszolgálat
 • morális, pénzügyi és anyagi támogatás

ELÉRHETŐSÉGEK:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel.: +352 40 20 40

E-mail: A link új ablakot nyit megwrl@pt.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. A kapcsolati erőszak elismert áldozatait segítő szolgálatok

Három ilyen szolgálat van:

– SAVVD Luxemburgban Nők a bajban (Femmes en détresse) asbl civil szervezet által biztosítva

A támogatás típusai:

 • pszichoszociális tanácsadás
 • jogi tájékoztatás és támogatás
 • jogi, adminisztratív és szociális tájékoztatás és segítségnyújtás azt követően, hogy az ügyész az erőszakos cselekmény elkövetőjét az otthonból eltávolította
 • jogi lépések megtervezése
 • a sértett elkísérése többek között bíróságra, ügyvédi irodába, orvoshoz
 • iránymutatás
 • zaklatással kapcsolatos tanácsadás és védelmi intézkedések
 • a sértettre vonatkozó védelmi terv kidolgozása

ELÉRHETŐSÉGEK:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 18 62
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: A link új ablakot nyit megcontact@savvd.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA Luxemburgban Nők a bajban (Femmes en détresse) civil szervezet által biztosítva

Azon gyermekek tekintetében, aki kapcsolati erőszak közvetlen vagy közvetett áldozatai, kilakoltatást elrendelő határozattal kapcsolatban.

A támogatás típusai:

 • azon gyermekekről és serdülőkről való gondoskodás, akik kapcsolati erőszak áldozatai, kilakoltatásra vonatkozó intézkedéssel kapcsolatban
 • A kapcsolati erőszak gyermek- vagy serdülőkorú sértettjeinek nyújtott pszichológiai szolgáltatásként azon gyermekek és serdülők, akik kapcsolati erőszak áldozatai, valamint családjuk pszichológiai támogatása

ELÉRHETŐSÉGEK:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: A link új ablakot nyit megcontact@psyea.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK Dudelange-ban a Pro Familia alapítvány által biztosítva (Fondation Pro Familia)

Segítségnyújtás azon gyermekek tekintetében, aki kapcsolati erőszak közvetlen vagy közvetett áldozatai, kilakoltatást elrendelő határozattal kapcsolatban.

A támogatás típusai:

 • azon gyermekekről és serdülőkről való gondoskodás, akik kapcsolati erőszak áldozatai, kilakoltatásra vonatkozó intézkedéssel kapcsolatban

ELÉRHETŐSÉGEK:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: A link új ablakot nyit megalternatives@profamilia.lu
Website: A link új ablakot nyit meghttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Az erőszak áldozataiként elismert nők részére nyújtott tanácsadás

A támogatás típusai:

 • telefonos tanácsadás
 • pszichoszociális tanácsadás
 • jogi, adminisztratív és szociális tájékoztatás és támogatás
 • jogi lépések megtervezése
 • nők kísérése egyéb szakmai szolgáltatások esetében: ügyvéd, bíróság, rendőrség
 • felvételi elbeszélgetés a nők számára fenntartott menedéknél
 • kapcsolati erőszakkal kapcsolatos képzés és oktatás
 • Szemináriumok és vitacsoportok

Négy ilyen csoport van:

– VISAVI (élet erőszak nélkül)(VISAVI (Vivre Sans Violence)) Luxembourgban a Nők a bajban civil szervezet (Femmes en détresse) által biztosítva

Konzultációs központ azon nők számára, akik kapcsolati erőszak áldozatai

ELÉRHETŐSÉGEK:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 08 77-1
Fax: (+352) 26 48 26 82

E-mail: A link új ablakot nyit megfeminfo@visavi.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://fed.lu/wp/services/visavi/

– DÉLI KÖZPONT (FOYER SUD) Esch-sur-Alzette-ben a Nők Luxemburgi Nemzeti Tanácsa (Conseil national des femmes du Luxembourg) által fenntartva

Bajban lévő, többek között erőszak áldozatává vált nőket támogató tanácsadó központ.

ELÉRHETŐSÉGEK:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax: (+352) 54 57 57 57

E-mail: A link új ablakot nyit megfoyersud@pt.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Centre OZANAM központ Luxemburgban

– OZANAM északi központ (Centre OZANAM Nord) Wiltzben a Nyitott Ajtók Háza Alapítvány (Fondation Maison de la Porte Ouverte) által fenntartva

Bajban lévő, többek között erőszak áldozatává vált nőket támogató tanácsadó központok.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel.: (+352) 48 83 47

E-mail: A link új ablakot nyit megozanam@fmpo.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

ELÉRHETŐSÉGEK:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: (+352) 26 95 39 59

E-mail: A link új ablakot nyit megozanam.nord@fmpo.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA Dudelange-ban a Pro Familia alapítvány (Fondation Pro Familia) által fenntartva

Bajban lévő, többek között erőszak áldozatává vált nőket támogató tanácsadó központ.

ELÉRHETŐSÉGEK:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: (+352) 51 72 72-41
Fax: (+352) 52 21 88

E-mail: A link új ablakot nyit megfemmes@profamilia.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.cnfl.lu/

4. Tanácsadó központ azon gyermekek és serdülők számára, akik erőszak elismert áldozatai

Négy ilyen központ van:

– PSY EA Luxemburgban Nők a bajban (Femmes en détresse) civil szervezet által fenntartva

pszichológiai szolgáltatások 3 és 21 év közötti gyermekek és fiatalok, akik kapcsolati erőszak áldozatai vagy tanúi, és családjaik részére

A támogatás típusai:

 • pszichológiai támogatás gyermekek és fiatalok, akik kapcsolati erőszak áldozatai, és családjaik számára

ELÉRHETŐSÉGEK:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: A link új ablakot nyit megcontact@psyea.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK Dudelange-ban a Pro Familia alapítvány (Fondation Pro Familia) által biztosítva

tanácsadás 0 és 27 év közötti gyermekek és fiatalok, akik fizikai vagy pszichikai erőszak, így kapcsolati erőszak áldozatai vagy tanúi, és családjaik részére

A támogatás típusai:

 • pszichológiai támogatás gyermekek és családjaik részére
 • támogatás a családi kapcsolatok erősítése és a kölcsönös megértés elérése érdekében
 • az erőszakra való figyelemfelhívás és megelőzés

ELÉRHETŐSÉGEK:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: A link új ablakot nyit megalternatives@profamilia.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE Dudelange-ban a Nők a bajban (Femmes en détresse) nonprofit egyesület által biztosítva

bajban lévő (12-21 év közötti) lányok, akik fizikai, pszichikai vagy szexuális erőszak áldozatai, részére nyújtott tanácsadás és tájékoztatás

A támogatás típusai:

 • egyéni beszélgetések
 • közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos támogatás
 • segítségnyújtás felügyelt szállás keresésében
 • segítségnyújtás a Meederchershaus otthonba való felvétel érdekében

ELÉRHETŐSÉGEK:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 41 49
Fax: (+352) 27 12 59 89

E-mail: A link új ablakot nyit meginfofilles@pt.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE Luxemburgban az Alupse nonprofit egyesület által biztosítva

0 és 21 év közötti gyermekek, akik fizikai, pszichikai vagy szexuális erőszak áldozatai, és családjaik részére nyújtott pszichológiai tanácsadás és terápia

ELÉRHETŐSÉGEK:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 18 48-1
Fax: (+352) 26 19 65 55

E-mail: A link új ablakot nyit megalupse@pt.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Az erőszak áldozataivá vált, bajban lévő férfiak és fiúk részére nyújtott tanácsadás, tájékoztatás és segítség akkreditált központja – infoMann Luxemburgban az actTogether association nonpfrofit egyesület által fenntartva

A támogatás típusai:

 • pszichológiai és szociális támogatás és tanácsadás
 • tájékoztató és dokumentációs szolgáltatás
 • figyelemfelhívás és képzés
 • férfiak kísérete és támogatása a férfiak részére fenntartott menedékbe való felvétel tekintetében

ELÉRHETŐSÉGEK:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 49 65
Fax: (+352) 27 49 65 65

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@infomann.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.infomann.lu/

(6) a Luxemburgi Vöröskereszt erőszak, így a kapcsolati erőszak elkövetői részére nyújtott tanácsadás és segítség akkreditált központja – Riicht eraus Luxemburgban

A támogatás típusai:

 • tanácsadás, meghallgatás, támogatás és a kapcsolati erőszak elkövetőinek (férfiak és nők) elkísérése bírósági úton végrehajtott kilakoltatás vagy önkéntes lakhelyelhagyás esetében
 • az elkövetők figyelmének felhívása és elszámoltathatóságának ösztönzése
 • rövidtávú áldozatvédelem
 • konfliktuskezelés és önbizalom-erősítés
 • a változni akaró emberek támogatása
 • segítségnyújtás az elkövetők hozzáállásának és magatartásának tartós változását lehetővé tevő gyakorlati stratégiák kialakítása során
 • az erőszakos viselkedésükön változtatni akaró emberek támogatása
 • vitacsoport

ELÉRHETŐSÉGEK:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 55-5800
Vöröskereszt segélyvonal: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55-5801

E-mail: A link új ablakot nyit megriichteraus@croix-rouge.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Az emberkereskedelem elismert áldozatai részére biztosított segítségnyújtási szolgálat

Járó- és fekvőbeteg ellátás az emberkereskedelem áldozatává vált nők, férfiak és gyermekek részére.

Két szervezett segítségnyújtó szolgálat van:

– SAVTEH Luxemburgban , amelyet a Nők a bajban (Femmes en détresse) asbl tart fenn

– COTEH Luxemburgban, amelyet a Nyitott Ajtók Háza Alapítvány (Fondation Maison de la Porte Ouverte) tart fenn

A támogatás típusai:

 • telefonos és személyes tanácsadás
 • pszichoszociális támogatás és felügyelet
 • pszichológiai támogatás és stabilizálás
 • tanácsadás vagy egészségügyi ellátás megszervezése
 • az áldozat elkísérése azonosítás céljából a nyomozóhivatalba
 • a sértett rendőrséggel vagy az ügyészséggel való együttműködésének elősegítése
 • a sértett részére különösen jogi, adminisztratív és szociális eljárásai során biztosított kíséret
 • fekvőbeteg-ellátás koordinálása és az áldozatok nemük és koruk alapján történő elszállásolásának megszervezése
 • anyagi és pénzügyi segítségnyújtás
 • az emberkereskedelem áldozatainak jogairól, a bírósági és közigazgatási eljárásokról és a nyújtott juttatásokról való tájékoztatás
 • a származás helye szerinti civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel az önkéntes visszatérés során

ELÉRHETŐSÉGEK:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 26 31
Fax: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E-mail: A link új ablakot nyit megtraite.humains@visavi.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E-mail: A link új ablakot nyit megcoteh@fmpo.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Rendőrség:

A luxemburgi rendőrfőkapitányság

(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 97-1
Segélyvonal: 113
Fax: (+352) 49 97-20 99

E-mail: A link új ablakot nyit megcontact@police.public.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Helyi hatóságok:

A bírósági fogadó és tájékoztató szolgálat (Service d’accueil et d’information juridique):

-DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

-ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

-LUXEMBOURG

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

„Nők jogai” jogi információs szolgálat:

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC or CR
L-2080 Luxembourg

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Minisztériumok:

– Igazságügyi Minisztérium (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@mj.public.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.mj.public.lu/

feladatok:

 • polgári ügyek
 • büntetőügyek: áldozatoknak járó kártalanítás, költségmentesség, büntetőügyekben közvetítés
 • kereskedelmi ügyek
 • bírósági szervezet
 • közigazgatási bíróság előtti közigazgatási perek általános koordinálása
 • büntetés-végrehajtási intézetek

– Belügyminisztérium (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84600
Fax: (+352) 22 11 25

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@miat.public.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.mi.public.lu/

Feladatok összhangban a 2015. január 28-i nagyhercegi rendelettel:

 • vészhelyzeti szolgáltatások koordinálása
 • civil szervetekkel való együttműködés

– Nemzetbiztonsági Minisztérium (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84659
Fax: (+352) 22 72 76

E-mail: A link új ablakot nyit megsecretariat@msi.etat.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Áldozatsegítés a 2015. január 28-i luxemburgi rendelettel összhangban:

 • Luxemburgi rendőrség, rendőrfőkapitányság (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), európai bel- és igazságügyi politika, nemzetközi rendőrségi együttműködésre irányuló politika

– Esélyegyenlőségi Minisztérium (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-85806
Fax: (+352) 24 18 86

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@mega.public.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Feladatok:

 • Kapcsolati erőszak
 • szakértők erőszak elleni fellépéssel kapcsolatos együttműködéséért felelős bizottság
 • partnerség a kapcsolati erőszak, nemi alapú erőszak és emberkereskedelem áldozatainak és elkövetőinek, bajban lévő nők és férfiak járó- és fekvőbeteg ellátásában, valamint annak MEGA által akkreditált civil szervezetekkel együtt való felügyelete
 • partnerség és együttműködés az államilag elismert civil szervezetekkel az erőszak áldozatává vált, bajban lévő emberek tekintetében.

Áldozatsegítő forróvonal

– luxemburgi rendőrség

segélyvonal: 113

hétfőtől péntekig a nap 24 órájában

Luxemburgi Vöröskereszt

segélyvonal: 2755

hétfőtől péntekig 7-től 22-ig

– Fraentelefon (nők a bajban)

segélyvonal: (+352) 44 81 81

hétfőtől péntekig a nap 24 órájában

– Fraentelefon (nők a bajban)

segélyvonal: (+352) 44 81 81

hétfőtől péntekig 9-től 15-ig

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

Igen, a segítségnyújtás ingyenes.

Milyen típusú támogatásra számíthatok a civil szervezetektől?

Lásd a B. pont alatti első kérdést.

Utolsó frissítés: 08/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.