Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

Hogyan vehetek részt a tárgyaláson?

Milyen jogok illetnek meg tanúként?

Kiskorú vagyok. Megilletnek további jogok?

Részesülhetek jogi segítségnyújtásban?

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

Hogyan igényelhetek kártérítést az elkövetőtől vagy kaphatok kártalanítást az államtól?

Van lehetőség egyezségre/békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés induljon az elkövető és köztem?

Külföldi vagyok. Milyen védelemben részesülnek jogaim és érdekeim?

További információk

Hogyan vehetek részt a tárgyaláson?

Ön különleges jogállással nem rendelkező sértettként vagy magánfélként vehet részt a tárgyaláson. Magánfélként kártérítést kérhet az elkövetőtől, és a sértetthez képest többletjogok is megilletik.

Sértettként:

 • jogosult arra, hogy ingyenesen lefordítsanak önnek iratokat és tolmácsolják a bírósági vitákat, ha nem érti a bírósági tárgyaláson használt nyelvet; jelen lehet minden nyilvános tárgyaláson; jelen lehet zárt tárgyalásokon, jelen lehet a zárt tárgyaláson, ha tanúként idézik; csak akkor köteles megjelenni, amikor tanúskodnia kell;
 • tanúként idézik arra a tárgyalásra, amelyen az érveket szóban előadják – az ügyésztől kap írásbeli idézést, és válaszolnia kell a bíróság és a védőügyvédek kérdéseire;
 • vallomásáról azonnal vagy a tárgyalástól számított egy hónapon belül ingyenes másolatot kaphat;
 • képviselheti ügyvéd;
 • áldozatokat támogató szolgálatok segíthetik;
 • az ügyész általi vádemelés előtt magánfélként beléphet az eljárásba.

Magánfélként:

 • írásbeli idézést kap arra a tárgyalásra, amelyen az érveket szóban előadják;
 • jogosult megjelenni minden nyilvános és zárt tárgyaláson; nyilatkozattételre kötelező megjelennie, és általában a tanúk meghallgatása után szólalhat fel;
 • a polgári jogi érdekeltséghez kapcsolódó minden kérdésben érvelhet az álláspontja mellett, tanúskodhat a tényállást illetően; az ügyvédje kérdéseket tehet fel a szakértőknek és a védelem tanúinak;
 • joga van ahhoz, hogy az ügyvédje útján az ügy aktájából másolatot kapjon, hogy felkészülhessen a tárgyaláson való érvelésre;
 • joga van ahhoz, hogy a bíróság előtt érveléskor és mielőtt a bíró az ügy érdeméről döntene, kérje az eljáráshoz kapcsolódó kiadásai és a költségei – különösen a szakértők és tanúk vonatkozásában felmerült költségek – megtérítését. Ha az elkövetőt felmentik vagy ön visszalép az eljárástól, ön viseli saját költségeit, de anyagi helyzetére tekintettel a bíróság részben vagy egészben mentesítheti ez alól a kötelezettség alól.

Milyen jogok illetnek meg tanúként?

Ha tanúként idézik meghallgatásra a tárgyalási szakban, meg kell jelennie a bírósági tárgyaláson, és el kell mondania a bírónak mindent, amit az esetről tud.

A tárgyalás során önt – a vádlottakkal való közvetlen kapcsolat elkerülése érdekében – a tárgyalóterem hátsó részében ültetik le.

Tanúként kérheti a tanúskodáshoz kapcsolódó költségei megtérítését.

Kiskorú vagyok. Megilletnek további jogok?

Ha kiskorú, megilleti néhány további jog:

 • ha a jogainak védelmét nem biztosítja teljesen legalább az egyik törvényes képviselője, akkor lehet különleges képviselője, aki biztosítja az ön érdekeinek védelmét és gyakorolja az önt magánfélként megillető jogokat;
 • a meghallgatásaira elkísérheti egy választása szerinti felnőtt.

Részesülhetek jogi segítségnyújtásban?

Ha nem áll rendelkezésére elegendő anyagi eszköz, jogosult az Ügyvédi Kamara által szervezett ingyenes jogi segítségnyújtásra amennyiben azt igényli, és amennyiben ön:

 • luxemburgi állampolgár;
 • olyan külföldi állampolgár, akinek az országban való letelepedését engedélyezték;
 • valamelyik uniós tagállam állampolgára;
 • harmadik ország állampolgára, aki nemzetközi egyezménynek megfelelően Luxemburgban jogi segítségnyújtásra jogosult.

Anyagi eszközeinek meghatározásához bruttó jövedelmét, valamint az önnel együtt élő személyek anyagi eszközeit veszik figyelembe. Az elégtelen anyagi eszközei mellett egyéb, a szociális, családi vagy anyagi helyzetéhez kapcsolódó komoly okok alapján is részesíthetik jogi segítségnyújtásban.

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

A tárgyalás során nem alkalmaznak különleges védelmi intézkedéseket.

A tárgyalásokon a vádlottak az ügyvédek mellett ülnek, míg ön tanúként vagy magánfélként a tárgyalóterem hátsó részében foglal helyet, tehát nem kerül közvetlen kapcsolatba a vádlottal.

Hogyan igényelhetek kártérítést az elkövetőtől vagy kaphatok kártalanítást az államtól?

Ahhoz, hogy kártérítést igényeljen az elkövetőtől, az eljárásban magánfélként részt kell vennie. Ha a tárgyalás során lép be az eljárásba, ezt egy bírósági titkár által ellenjegyzett nyilatkozattal vagy a bíróságnak benyújtott beadvánnyal kell megtennie. A szóbeli tárgyalás során ön és az ügyvédje a vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítása és az ön által elszenvedett sérelem jóvátétele mellett érvel.

Állami kártalanítást is kérhet. Olvassa el az Európai Igazságügyi Hálózat ismertetőjét a bűncselekmények áldozatainak Luxemburgban nyújtott kártalanításról (elérhető angolul, franciául, németül és más nyelveken).

Van lehetőség egyezségre/békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés induljon az elkövető és köztem?

A büntetőeljárás megindulása után már nincs lehetőség közvetítésre.

Külföldi vagyok. Milyen védelemben részesülnek jogaim és érdekeim?

Ha ön külföldi, akkor különösen az alábbi többletjogok illetik meg:

 • ingyenesen igénybe vehet tolmácsot, ha nem beszéli Luxemburg egyik hivatalos nyelvét sem: a luxemburgit, a franciát vagy a németet.
 • ingyenesen részesülhet jogi segítségnyújtásban, ha nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel, és az országban való letelepedésre engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, uniós tagállam állampolgára, vagy harmadik ország olyan állampolgára, aki nemzetközi egyezménynek megfelelően jogosult jogi segítségnyújtásra Luxemburgban.

További információk:

 • Bűnügyi nyomozási törvénykönyv (Code d’Instruction Criminelle) – franciául
 • A testi sérülést eredményező erőszakos bűncselekmények áldozatainak kártalanításáról és a csalárd fizetésképtelenség visszaszorításáról szóló, 1984. március 12-i törvény (Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) – franciául
Utolsó frissítés: 08/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.