Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Észak-Írország

Tartalomszolgáltató:
Észak-Írország

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Elsősorban a rendőrségen kell bejelentenie a bűncselekményt.

Ezt számos módon megteheti:

Vészhelyzet: Vészhelyzetben hívja a 999-es telefonszámot vagy írásos üzenetváltásra való telefon használó esetén a 18000-as számot. Vészhelyzet az, ha súlyos sérülés okozására került sor vagy bűncselekmény van folyamatban és a gyanúsítottak a helyszínen tartózkodnak.

SMS szöveges szolgáltatás veszélyhelyzetben: A rendőrség sürgősségi SMS szöveges üzenet regisztrációs programot is üzemeltet annak érdekében, hogy a bizonyos fogyatékossággal élő személyek vészhelyzetben fel tudják velük venni a kapcsolatot. E szolgáltatás lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy továbbítsa a segítségnyújtásra irányuló kérelmeket a tűzoltóság és a mentőszolgálat felé. A szolgáltatás csak az olyan előre regisztrált felhasználók számára érhető el, akik kitöltötték a jelentkezési lapot (további információt és a jelentkezési lapot a rendőrség http://www.psni.police.uk/honlapján talál).

Nem vészhelyzet: Amennyiben az eset nem sürgős, hívja a 101-et.

Gyűlölet-bűncselekmény: Amennyiben az eset nem sürgős, hívja a 101-et, majd nyomja meg a 2-es gombot.

Ez az ebben a részben szereplő bűncselekmény bejelentési módok mellett érvényesülő lehetőség.

Harmadik fél általi bejelentés: Amennyiben Ön nem kívánja vagy nem képes a bűncselekményt személyesen bejelenteni, más - például családtag vagy önkéntesszervezet - is bejelentheti azt Ön helyett. Ők azok, akik először felveszik a kapcsolatot a rendőrséggel. A későbbi eljárásban Önnek is részt kell vennie.

Bejelentés a helyi rendőrségen: Amennyiben az eset nem sürgős, azt nyitvatartási időben a helyi rendőrségen is bejelentheti.

A bűncselekményt emellett a következő módokon is bejelentheti:

Crimestoppers („Telefontanú”): Amennyiben nem kívánja megadni a nevét, anonim módon is bejelentheti a bűncselekményt a 0800 555 111 Crimestopper karitatív segélyhívó szám felhívásával. E szolgáltatás nem része a rendőrségnek.

Kikötői vagy repülőtéri esemény: Amennyiben az esemény a belfasti nemzetközi repülőtéren vagy a belfasti kikötőben történt, Önnek a belfasti nemzetközi repülőtéri rendőrséggel a 028 9448 4400 számon (4412-es mellék)/ mobilon a 077 1081 9183 számon, illetve a belfasti kikötői rendőrséggel a 028 9055 3000 számon kell felvennie a kapcsolatot. Amennyiben jelentős vagy súlyos bűncselekmény, például szándékos emberölés, terrorcselekmény vagy fegyveres rablás történt, ezeket az észak-ír rendőrségnek is bejelentheti. A belfast-i városi repülőtéren történt eseményeket az észak-ír rendőrség kezeli, a fent említett elérhetőségek segítségével.

Rendőri ombudsman: Amennyiben úgy véli, hogy a bűncselekményt rendőrtiszt követte el, azt a rendőri ombudsmannak kell bejelentenie, aki nyomozást végez és a büntetőeljárás lefolytatására irányuló ajánlatot tehet a koronaügyésznek.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Amennyiben Ön bűncselekmény áldozata, a következő eseményeket követően késedelem nélkül jogosult a rendőrségtől a következő információk beszerzésére és az azokra vonatkozó indoklások magyarázatára:

 • a gyanúsított letartóztatása;
 • a gyanúsított kihallgatása;
 • a gyanúsított vádemelés nélküli szabadon engedése;
 • a gyanúsított rendőrségi óvadék ellenében való szabadlábra helyezése, vagy ha a rendőrségi óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés feltételeit megváltoztatják vagy eltörlik.

Jogosult a rendőrségtől a következő információk beszerzésére azok rendőrség általi megszerzését követően, késedelem nélkül:

 • az első bírósági tárgyalás időpontja és helye;
 • amennyiben a gyanúsítottat rendőrségi óvadék ellenében szabadon engedik, hogy a tárgyaláson megjelenjen, az óvadék feltételeit és a feltételekben bekövetkező változásokat.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

A sértettek és a tanúk nem felei a büntetőeljárásnak, ennek megfelelően pedig Észak-Írország területén nem jogosultak költségmentességre.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Amennyiben Önnek a bíróságon vallomást kell tennie, ezáltal költségei merülhetnek fel, például az utazás tekintetében. Kérheti az így keletkezett kiadások megtérítését. Az összeg megtérítése határidőhöz kötött és arra az utazási és tartózkodási költségek általános mértékére, valamint a bevételkiesés napi maximális összegére vonatkozó korlátokat kell alkalmazni. A bűncselekményre vonatkozó, rendőrség előtt tett nyilatkozat költségeit nem lehet megtéríttetni.

A költségek ügyészi hivatal általi megtérítésének módjáról és feltételeiről, valamint az alkalmazandó rátákról a http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html honlapon tájékozódhat.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Amennyiben az ügyészi hivatal úgy dönt, hogy nem folytat le eljárást és Ön ezzel nem ért egyet, jogosult az ügyészi hivatal határozatának felülvizsgálatát kérelmezni.

Az ügyészi hivatal eljárás le nem folytatására vonatkozó határozatának felülvizsgálatára irányuló jogosultság Önt a bűncselekmény típusától, valamint a lehetséges bírósági szinttől függetlenül megilleti. Amennyiben az eljárás le nem folytatásáról szóló határozatot a koronaügyész hozta és a határozatot nem tudja magasabb szintű hatóság felülvizsgálni, a felülvizsgálatot a koronaügyész végzi el. A felülvizsgálati jogra és az annak gyakorlására vonatkozó további információt a http://www.ppsni.gov.uk/ honlapon talál.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Amennyiben az eseményre vonatkozó ismeretei vannak, felkérhetik Önt, hogy a vád vagy a védelem oldalán tanúskodjon a bíróságon.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

A Sértetti charta alkalmazásában „sértett”:

 • olyan személy, aki a bűncselekmény közvetlen eredményeként kárt szenvedett, ideértve a fizikai, mentális vagy érzelmi károkat és a vagyoni hátrányokat.
 • a bűncselekmény közvetlen eredményeként életét vesztő személy közeli hozzátartozója .

Amennyiben az eseményre vonatkozó ismeretei vannak, felkérhetik Önt, hogy a vád vagy a védelem oldalán tanúskodjon a bíróságon. Amennyiben ismeri az eljárásban résztvevő valamely személyt, előfordulhat, hogy felkérik, hogy tegyen tanúvallomást, általában a védelem oldalán, a személy személyiségére vonatkozóan. A vallomása minden esetben alapvető fontosságú lehet a terhelt elítélése vagy felmentése tekintetében.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A Sértetti charta határozza meg a sértettek jogait. Ezt itt találja: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Amennyiben szemtanúja volt egy bűncselekménynek, de nem sértett, a tanúkra vonatkozó charta szerinti szolgáltatásokat veheti igénybe. Ezt itt találja: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Amennyiben az eseményre vonatkozó ismeretei vannak, felkérhetik Önt, hogy a vád vagy a védelem oldalán tanúskodjon a bíróságon. Amennyiben ismeri az eljárásban résztvevő valamely személyt, előfordulhat, hogy felkérik, hogy tegyen tanúvallomást, általában a védelem oldalán, a személy személyiségére vonatkozóan.

Amennyiben Ön bűncselekmény sértettje, a sértetti nyilatkozat (VPS) lehetőséget nyújt az Ön számára, hogy saját szavaival leírja, hogy a bűncselekmény milyen hatással volt Önre, amely hatás lehet fizikai, érzelmi, pénzügyi vagy bármilyen más formájú. Ez eltér a tanúk eseményt leíró – a látottakat és halottakat tartalmazó – nyilatkozatától.

A sértetti nyilatkozat tételére azt követően jogosult, hogy valamely személlyel szemben megtörténik az eljárás megindítása a bűncselekmény kapcsán.

A VPS által Önnek is lehetősége van véleménye előadására a büntetőeljárásban. Nem fejtheti ki azonban az alperesre, az egyéb vagy állítólagos jogsértésekre, illetve az Ön által jogosnak tartott büntetésre vonatkozó véleményét. E véleményeket ugyanis nem lehet a bíróságon figyelembe venni. A nyilatkozat bíróhoz való megküldését megelőzően az ügyészi hivatal kivesz abból minden oda nem illő információt.

A sértetti nyilatkozat akkor kerül felhasználásra a bíróságon, ha az alperest bűnösnek találják vagy bűnösnek vallja magát. Azt az ügyész, az alperes, annak jogi képviselője és a bíró ismeri meg. Amennyiben valakit a bűncselekmény miatt elítélnek, a bíróságnak figyelembe kell vennie a sértetti nyilatkozat megfelelő részeit a büntetés meghatározása során. Egyes esetekben előfordulhat, hogy nem lehetséges a nyilatkozat figyelembe vétele, például ha az ügyet a bíróságok gyorsan tárgyalják, ha az elkövető korai beismerő vallomást tesz vagy az ügyet az első bírósági tárgyaláson eldöntik.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bíróági eljárás során?

A következőkre jogosult:

 • az óvadéktárgyalások eredményeire vonatkozó tájékoztatás (minden releváns óvadékra vonatkozó feltétel és az e feltételekben bekövetkező minden releváns változás) késedelem nélkül, indoklással;
 • az ügyben lefolytatott bármely büntetőbírósági tárgyalás időpontjára, helyére és eredményére vonatkozó, a sértetti- és tanúvédelmi egység által nyújtott tájékoztatás;
 • tájékoztatás arra vonatkozóan, ha a gyanúsítottal szemben elfogatóparancsot bocsátottak ki és a tárgyalás eredményéről, ha a gyanúsítottat újból elfogják. Amennyiben a gyanúsítottat az elfogatóparancs kibocsátását követően újból elfogják, a személyt hamarosan bíróság elé állítják;
 • azokban az esetekben, ha a gyanúsított nem vallja magát bűnösnek, a szükségleteinek a sértetti- és tanúvédelmi egységgel való egyeztetése és – indokolt esetben – a megfelelő támogatói csoporthoz vagy ügynökséghez való irányítás.

amennyiben Ön a tárgyaláson tanúként szerepel, a következőkre jogosult:

 • érdeklődni a bírósági személyzettől arra vonatkozóan, hogy jogosult-e a bíróság épületébe a gyanúsítottól, valamint annak családjától és barátaitól eltérő bejáraton belépni;
 • ha a körülmények lehetővé teszik, találkozni az ügyészi hivatal ügyészével és a bírósági eljárásra vonatkozó kérdéseit neki feltenni. Amennyiben lehetséges, megjelölik, hogy mennyi ideig kell várakoznia mielőtt vallomást tehet;
 • amennyiben lehetséges, magyarázatot kapni az ügyészségi hivatal ügyészétől arra vonatkozóan, hogy késik-e az eljárás a konkrét napon és várhatóan mennyi ideig kell várakoznia;
 • a gyanúsítottól, valamint annak családjától és barátaitól eltérő helyiségben várakozni és helyet foglalni – a bíróság ezt minden lehetséges helyzetben biztosítja;
 • amennyiben azokat elrendelte a bíróság, az előkészített különös intézkedésekre;
 • a bíróságon kapcsolattartó kirendelésére az Ön számára annak érdekében, hogy megtudja, hogy mi történik az éppen tárgyalt ügyben.
Utolsó frissítés: 14/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.