Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Észak-Írország

Tartalomszolgáltató:
Észak-Írország

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

Jogosult arra vonatkozó írásbeli tájékoztatásra, hogy mire számíthat a büntető igazságszolgáltatási rendszertől, ilyen például a „bűncselekmények sértettjeinek szóló információs tájékoztató füzet” vagy annak a honlapnak az elérhetősége, amely a releváns információkat tartalmazza.

A bűncselekmény típusától, az Ön személyes körülményeitől, valamint azok nyomozati vagy büntetőeljárási szakaszban való relevanciájától függően a következő információknak rendelkezésre kell állnia az Ön számára a rendőrséggel való első kapcsolatfelvételtől kezdve:

 • hol és hogyan juthat tanácsadáshoz vagy támogatáshoz, ideértve az orvosi támogatást, a szakértői (például pszichológiai) támogatást és alternatív szállást;
 • mit kell tennie, hogy bejelentse a bűncselekményt és kivel veheti fel a kapcsolatot, ha az ügyre vonatkozó kérdései vannak;
 • hogyan juthat kártérítéshez;
 • az arra vonatkozó megoldások, ha a sértett nincs jelen Észak-Írország területén;
 • a tolmács- és fordítószolgálatok elérhetősége;
 • hogyan nyújthat be panaszt a szolgálatokkal szemben;
 • a helyreállító igazságszolgáltatás rendelkezésre állása;
 • hogyan téríttetheti meg a büntetőeljárás tanújaként felmerült költségeit.

Ön bármikor jogosult az áldozatsegítő szolgáltatásokra, akár bejelentette a bűncselekményt, akár nem, továbbá a nyomozást és a vádemelést követően is.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben a bűncselekményt Észak-Írország területén követték el, vagy a szolgáltatások olyan büntetőeljárásra vonatkoznak, amely Észak-Írország területén folyik, jogosult a Sértetti Chartában szereplő szolgáltatások igénybevételére. [1]

[1] A kártérítési szolgálat általi kártérítésre vonatkozó jogosultság függhet a lakóhelyétől vagy állampolgárságától, kivéve, ha Ön egyértelműen emberkereskedelem áldozata, menedékjogot kapott, humanitárius célból megengedett a tartózkodása vagy ideiglenes tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A rendőrségnek a következőket kell biztosítania Önnek:

 • írásbeli igazolás arról, hogy bejelentett egy bűncselekményt, amely tartalmazza a bűncselekmény alapvető részleteinek leírását. Az írásbeli igazolás lehet levél, elektronikus értesítés, például e-mail vagy SMS, illetve kézzel írt dokumentum. Lemondhat az ilyen fajta igazoláshoz való jogosultságáról. Amennyiben a rendőrség úgy véli, hogy az írásbeli igazolás megküldése Önt kockázatnak tenné ki (például családon belüli erőszak esetén), megegyezhetnek Önnel abban, hogy nem küldenek ilyent;
 • annak egyértelmű bemutatása, hogy mire számíthat a büntető igazságszolgáltatási rendszertől, amikor bejelent egy bűncselekményt vagy a nyomozás során Önnel mint áldozattal felveszik a kapcsolatot;
 • annak értékelése, hogy Ön kíván-e támogatásban részesülni, és amennyiben igen, milyen fajta segítségre vagy támogatásra lehet szüksége. Ez segíti annak azonosítását, hogy Ön abba a három sértetti csoportba tartozik-e, amelyek további támogatásra szorulhatnak és annak megállapítását, hogy szüksége van-e és milyen mértékben különös intézkedésekre. Az áldozatsegítő szolgálatok a rendőrség nevében részletesebb értékelést is végezhetnek;
 • az arra vonatkozó írásbeli tájékoztatást, hogy mire számíthat a büntető igazságszolgáltatási rendszertől, például a „bűncselekmények sértettjeinek szóló információs tájékoztató füzet” vagy annak a honlapnak az elérhetőségét, amely ezen információkat tartalmazza, a lehető leghamarabb, de legkésőbb a bűncselekmény bejelentésétől vagy a nyomozás során a sértetti megkereséstől számított 5 munkanapon belül;
 • arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a rendőrséggel való egyeztetést követően milyen gyakorisággal kap majd az ügy állására vonatkozó információt;
 • a bűncselekményre vonatkozó nyomozás megtagadásáról szóló határozat indoklása késedelem nélkül;
 • tanácsadás abban az esetben, ha a nyomozás lezárására úgy került sor, hogy egy személyt sem vádoltak meg és ennek indoklásának magyarázata.

Jogosult arra, hogy a rendőrség tájékoztassa az áldozatsegítő szolgálatokra vonatkozó információkról, ideértve e szolgálatok elérhetőségeit annak érdekében, hogy azok támogatását bármikor igénybe vehesse.

Jogosult arra, hogy a rendőrség indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassa a következőkről és azok indokairól:

 • a gyanúsított letartóztatása;
 • a gyanúsítottat kihallgatják;
 • a gyanúsítottat vádemelés nélkül szabadon engedik;
 • a gyanúsított rendőrségi óvadék ellenében való szabadlábra helyezése, vagy ha a rendőrségi óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés feltételeit megváltoztatják vagy eltörlik.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Amennyiben nem érti vagy nem beszéli az angol nyelvet, jogosult olyan nyelvre való tolmácsolást kérni, amelyet ért:

 • a bűncselekmény bejelentése során [1]
 • a rendőrség általi kihallgatása során; valamint
 • a tanúként történő vallomástétel során.

Amennyiben nem érti vagy nem beszéli az angol nyelvet, jogosult a következő információk olyan nyelvre való fordítását kérni, amelyet ért:

 • a bejelentett bűncselekményre vonatkozó írásbeli igazolás;
 • amennyiben alapvető fontosságú a kihallgatása vagy a bírósági tárgyalás során, hogy betekintsen egy rendelkezésére bocsátott konkrét dokumentumba, a dokumentum releváns részeinek másolata;
 • az Önt a tárgyalás időpontjáról és helyéről tájékoztató dokumentum; valamint
 • amennyiben e kódex arra feljogosítja, a büntetőeljárás kimenetele és – amennyiben lehetséges – a határozat legalább rövid indoklása.

[1] Jogosult a bűncselekményt olyan nyelven bejelenteni, amelyet ért, vagy, amennyiben nem beszél angolul, jogosult a szükséges nyelvi segítség igénybevételére.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

A sértettekre vonatkozó kódexben szereplő szolgálatoknak egyszerű és közérthető nyelven kell tájékoztatást nyújtani, valamint meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket (pl. EasyRead, Braille vagy regisztrált közvetítő alkalmazásával) annak érdekében, hogy Ön mindent megértsen és Önt megértsék. A megfelelő intézkedések mérlegelése során a szolgáltatóknak figyelembe kell venniük minden releváns személyes jellemzőt, amely befolyásolhatja az Ön megértését.

Számos egyszerű nyelvezetű, különböző formátumú információs tájékoztató füzet áll rendelkezésre.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

A Sértetti Charta 76. cikke szerint a sértettek attól függetlenül jogosultak az áldozatsegítő szolgálatok igénybevételére, hogy bejelentették-e a bűncselekményt a rendőrségen. A chartában az Észak-ír Áldozatsegítő Szolgálat, valamint a Gyermekekkel szembeni kegyetlenség megelőzésére irányuló nemzeti szolgálat fiatalkorú tanúkra vonatkozó szolgálata szerepelnek. A Gyermekekkel szembeni kegyetlenség megelőzésére irányuló nemzeti szolgálat tekintetében a jogosultságok csak akkor gyakorolhatók, ha a gyermek vagy kiskorú a bíróság előtt vallomást tesz. A Gyermekekkel szembeni kegyetlenség megelőzésére irányuló nemzeti szolgálat más támogató szolgáltatásai – például a gyermekvédelmi vonal szolgáltatás – a Charta hatályán kívül is elérhetőek.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

A rendőrség felvilágosítja Önt arról, hogy az adatait a bűncselekmény bejelentését követően eljuttatják az áldozatsegítő szolgálatokhoz. Kérheti a rendőrségtől, hogy ne adják át az adatait az áldozatsegítő szolgálatoknak.

Hogyan védik a magánéletemet?

Amennyiben a szolgáltatóknak a Sértetti Charta szerint információt kell megosztaniuk, azt hatékonyan és az adatvédelemről szóló 1998. évi törvénynek, valamint egyéb releváns jogszabályoknak megfelelően kell megtenniük.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Nem – a folyamat bármely szakaszában jogosult az áldozatsegítő szolgálatokhoz való hozzáférésre, függetlenül attól, hogy bejelentett-e bűncselekményt, illetve a nyomozás és az eljárás lezárulását követően.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Amennyiben a sértett a bűncselekmény nyomozásáért felelős szolgálatnál jelenti be a bűncselekményt, a szolgálat köteles biztosítani, hogy a sértett egyéni értékelését elvégezzék annak érdekében, hogy a különös védelmi szükségleteket azonosíthassák és megállapíthassák, hogy a sértett milyen mértékig részesülhet különös védelmi intézkedésekben, a kihallgatása során különös intézkedésekben vagy a vallomástétel során különös intézkedésekben.

Az értékelés jellege a körülményektől függ, ideértve a bűncselekmény súlyosságát és a sértett által elszenvedett nyilvánvaló károk mértékét. Az értékelés során figyelembe kell venni a sértett személyes jellemzőit, véleményét, valamint a bűncselekmény jellegét és körülményeit.

Amennyiben az egyéni értékelés eredményeképp a szolgálat megállapította, hogy a sértettnek különös védelemre van szüksége és a kihallgatása során különös védelmi intézkedésekre szorul, a bűncselekmény nyomozásáért felelős szolgálatnak emellett – működési és gyakorlati korlátok között – biztosítania kell, hogy rendelkezésre állnak a következők:

 • amennyiben lehetséges, annak biztosítása, hogy ugyanaz a személy folytassa le a sértett mindegyik kihallgatását, kivéve, ha ez befolyásolná a nyomozás megfelelő elvégzését;
 • a kihallgatásra – szükség esetén – az erre a célra kialakított vagy átalakított helyiségekben kerül sor;
 • a kihallgatásra erre vonatkozó képesítéssel rendelkező szakértő által vagy segítségével kerül sor; valamint
 • szexuális erőszak, nemi alapú erőszak vagy családon belüli erőszak esetén az áldozatoknak lehetőségük van arra, hogy a kihallgatásukat azonos nemű személy folytassa le. Az ilyen kérelmeket – amennyiben lehetséges – engedélyezni kell, kivéve, ha ez valószínűleg befolyásolná a nyomozás megfelelő lefolytatását.

Abban a valószínűtlen helyzetben, ha a gyanúsított megszökik az őrizetből, a rendőrség a szökés tudomására jutását vagy a börtön erre vonatkozó tájékoztatását követően – amennyiben lehetséges – értesíti Önt a szökésről és a meghozható védelmi intézkedésekről, ha megállapításra kerül, hogy a gyanúsított jelentős veszélyt jelent Önre nézve.

Ki nyújthat nekem védelmet?

Amennyiben a sértett a bűncselekmény nyomozásáért felelős szolgálatnál jelenti be a bűncselekményt, a szolgálat köteles biztosítani, hogy a sértett egyéni értékelését elvégezzék annak érdekében, hogy a különös védelmi szükségleteket azonosíthassák. A legtöbb esetben ezt a rendőrség végzi el.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Minden bűncselekmény sértettje jogosult arra, hogy a rendőrség a tekintetében elvégezze az arra vonatkozó értékelést, hogy milyen szükségletei vagy támogatási igényei vannak, ideértve azt is, hogy részesülhetnek-e és milyen mértékben különös intézkedésekben. Az értékelés hossza és tartalma a bűncselekmény súlyosságától és az Ön egyéni szükségleteitől függ. Az értékelés során figyelembe veszik az Ön személyes jellemzőit, a bűncselekmény jellegét és körülményeit, valamint az Ön véleményét. Minél több információt oszt meg az értékelés során, annál inkább az Ön személyes igényeire szabható a támogatás szintje.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Minden bűncselekmény sértettje jogosult arra, hogy a rendőrség a tekintetében elvégezze az arra vonatkozó értékelést, hogy milyen szükségletei vagy támogatási igényei vannak, ideértve azt is, hogy részesülhetnek-e és milyen mértékben különös intézkedésekben. Az értékelés hossza és tartalma a bűncselekmény súlyosságától és az Ön egyéni szükségleteitől függ. Az értékelés során figyelembe veszik az Ön személyes jellemzőit, a bűncselekmény jellegét és körülményeit, valamint az Ön véleményét. Minél több információt oszt meg az értékelés során, annál inkább az Ön személyes igényeire szabható a támogatás szintje.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

A Sértetti Charta szerint veszélyeztetett sértettként megerősített jogosultságokkal rendelkezik [1], amennyiben a vallomásának minősége befolyásolásra kerülhet azért, mert Ön a következőktől szenved:

 • mentális egészségügyi problémák;
 • tanulási vagy kommunikációs nehézségek;
 • neurológiai rendellenességek; vagy
 • testi fogyatékosság.

[1] Ez az (észak-írországi) büntetőjogi bizonyítékokról szóló 1999. évi rendelet 4. cikkén alapszik, amely feljogosítja a bíróságokat, hogy eldöntsék, hogy a tanúknak milyen feltételeknek kell megfelelniük a különös intézkedésekre való jogosultság érdekében.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

A Sértetti Charta szerint veszélyeztetett sértettként megerősített jogosultságokkal rendelkezik [1], amennyiben a bűncselekmény elkövetésekor 18 évesnél fiatalabb. Ehhez hozzátartozik a különös intézkedésekre való jogosultság, amennyiben a bíróságon vallomást tesz.

[1] Ez az (észak-írországi) büntetőjogi bizonyítékokról szóló 1999. évi rendelet 4. cikkén alapszik, amely feljogosítja a bíróságokat, hogy eldöntsék, hogy a tanúknak milyen feltételeknek kell megfelelniük a különös intézkedésekre való jogosultság érdekében.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

Az elhunyt személy közeli hozzátartozói a legsúlyosabb bűncselekmények áldozataiként jogosultak a Sértetti Charta szerinti szolgáltatások igénybevételére.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt – milyen jogok illetnek meg?

A bűncselekmények fogyatékossággal élő sértettjeinek és az olyan sértetteknek a családi szóvivője, akik a bűncselekmény következtében olyan sérülést szenvedtek, hogy nem képesek kommunikálni.

Amennyiben fogyatékossággal él vagy a bűncselekmény következtében olyan sérülést szenvedett, hogy képtelen kommunikálni, Ön vagy az Ön közeli családtagjai jogosultak kinevezni egy családi szóvivőt, aki egyedüli kapcsolattartó pontként igénybe veheti a Sértetti Chartában szereplő szolgáltatásokat.

A 18 évesnél fiatalabb sértett szülője vagy gyámja.

Amennyiben Ön 18 évesnél fiatalabb sértett, Ön és általában a szülője vagy gyámja jogosult a Sértetti Chartában szereplő szolgáltatások igénybevételére.[1] [1]

[1] Kivéve ha a szülője vagy gyámja nyomozás alatt áll vagy őket a rendőrség megvádolta a bűncselekménnyel kapcsolatosan, vagy ha az érintett szolgálat indokolt véleménye szerint nem szolgálja az Ön legjobb érdekeit, hogy a szülője vagy gyámja igénybe vehesse e szolgáltatásokat.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

A helyreállító igazságszolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtson a bűncselekménnyel okozott károk (ideértve a mentális és érzelmi károkat) jóvátételében. A helyreállító igazságszolgáltatási gyakorlatok önkéntesek – azokban nem kötelező részt vennie – és azokban képzett közvetítő is részt vesz. A helyreállító igazságszolgáltatás megvalósulhat az Ön és az elkövető közti közvetlen vagy közvetett kapcsolat által. Az lehet írásbeli vagy szóbeli, illetve történhet tényleges találkozáson keresztül is. Minden fél lehetőséget kap a történtek elmesélésére és a jogsértés hatásának kifejtésére. Ezt megelőzően az érintett szolgálat Önnel együtt készül fel annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy részesül a megfelelő támogatásban.

Sor kerül a megfelelő intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy biztonságos legyen minden, amiben részt kíván venni; egy képzett közvetítő minden esetben jelen lesz az Ön és az elkövető közti találkozások során. Amennyiben az elkövető bűnösnek vallja magát és hajlandó Önnel találkozón részt venni vagy kommunikálni, lehetősége van elmondani az elkövetőnek, hogy milyen hatással volt Önre az esemény. Ezt követően eldöntheti, hogy a bocsánatkérést választja vagy hozzájárul egy cselekményhez, amelyet az elkövetőnek meg kell tennie annak érdekében, hogy jóvá tegye az Önnek okozott károkat.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A Sértetti Chartát az Igazságügyi Minisztérium az (észak-írországi) igazságszolgáltatásról szóló 2015. évi törvény 31. szakaszának (2) bekezdése szerint terjesztette az észak-ír nemzetgyűlés elé.

A Sértetti cCharta határozza meg a bűncselekmények sértettjeinek a főbb büntető igazságszolgáltatási szervezetek (Bevezetés, 1–4. fejezetek) és a megfelelő funkciókat ellátó szervezetek által nyújtandó szolgáltatásokat Észak-Írország területén. E szervezeteket „szolgálatoknak” nevezik.

A Sértetti Chartában szereplő jogosultságok minden sértettet, lakóhelytől függetlenül megilletnek.

Utolsó frissítés: 14/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.