Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

Hogyan tehetek feljelentést egy bűncselekmény miatt?

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, szóban vagy írásban feljelentést tehet a rendőrségen (vagy az ügyésznek). Mást is megkérhet arra, hogy Ön helyett feljelentést tegyen, de ebben esetben ezt a személyt írásbeli meghatalmazással kell ellátnia. Az írásbeli, aláírással ellátott meghatalmazást csatolni kell az ügy irataihoz.

Bűncselekmény miatt feljelentést tehet az egyik házastárs a másik nevében, vagy a felnőtt gyermek a szülei nevében. Ha kiskorú gyermek tesz bűncselekmény miatt feljelentést, a feljelentést a gyermek képviselője teheti meg, vagy az ő beleegyezésével tehető meg.

Amennyiben Ön szóban kíván feljelentést tenni a bűncselekmény miatt, be kell fáradnia a rendőrségre. A feljelentését fogadó rendőr köteles a feljelentést jegyzőkönyvbe venni és azt Önnel aláíratni. Az írásbeli feljelentéseket szintén alá kell írni.

A feljelentésének tartalmaznia kell a nevét, foglalkozását, lakcímét és az események részletes leírását. Amennyiben ismeri az elkövetőt, meg kell adnia minden, rá vonatkozó információt, valamint az eseménnyel kapcsolatos minden bizonyítékot. A bűncselekmény nyomozása során további információval szolgálhat az ügyben.

Amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, a feljelentést olyan nyelven is megteheti, amelyet ért és a román igazságügyi hatóság lefordíttatja azt. Ebben az esetben kérheti, hogy minden Önnek megküldött idézést olyan nyelven állítsanak ki, amelyet ért.

Ha Ön kapcsolati erőszak áldozata, kérheti, hogy a rendőrség bocsásson ki egy ideiglenes védelmi határozatot, vagy ezt a bíróságtól is kérheti. Ez azt jelenti, hogy egy szabványos kérelmet kell kitöltenie, amelyet a lakóhelye szerint illetékes kerületi bírósághoz (judecătoria) nyújt be. A kérelmet benyújthatja személyesen Ön, vagy – az Ön beleegyezésével – a szociális szolgálatnál dolgozó olyan személy, aki a családon belüli erőszakkal foglalkozik, illetve egy ügyész vagy egy rendőr.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Feljelentését követően a rendőrség továbbítja az ügyet az ügyésznek, ahol az ügyet egyedi azonosítószámmal látják el.

A bűncselekmény feljelentését követően az erre irányuló írásbeli kérelem segítségével ellenőrizheti ügyének előrehaladását, amely kérelemben meg kell jelölnie egy román lakcímet, egy e-mail címet vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahová a hatóságok elküldhetik az információt.

Amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy eljárást indít, a bírósági eljárás során Ön jogosult az ügy irataiba a bíróságon betekinteni. Emellett felszólítják Önt, hogy a bíróságon jelenjen meg.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételekkel?

Amennyiben Ön sértett fél, jogosult jogi segítségnyújtásra vagy képviselő általi eljárásra.

a) A büntetőeljárás során jogosult az Ön által választott és fizetett jogi képviselő segítségével való eljárásra. Amennyiben az elkövetőt elítélik, Ön megtéríttetheti az elkövetővel a jogi képviselőjének költségeit.

b) Amennyiben erre igényt tart, a büntetőeljárás során képviselő útján járhat el, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy ha adott esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).

c) Egyes esetekben a büntetőeljárásban ingyenes jogi segítségnyújtást lehet igénybe venni:

 • amennyiben az ügyész vagy a bíró úgy véli, hogy Ön nem képes saját védelme ellátására és nem rendelkezik fizetett jogi képviselővel;
 • amennyiben Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel (házasságkötés vagy bírósági határozat alapján);
 • kérelem esetén, ha Ön a következő bűncselekmények bármelyikének áldozata: emberölés kísérlete és súlyosító körülmények között elkövetett emberölés kísérlete, testi sértés, az áldozatnak testi sértést okozó szándékos bűncselekmény (a testi sértés fogalmát a büntető törvénykönyv határozza meg), erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat és kiskorúak szexuális megrontása;
 • kérelem esetén, amennyiben Ön emberölés, súlyosító körülmények között elkövetett emberölés vagy más szándékos bűncselekmény következtében elhunyt személy házastársa, gyermeke vagy más eltartottja;
 • kérelemre, amennyiben Ön a fent említettektől eltérő bűncselekmény áldozata és az Ön egy családtagra vetített havi jövedelme nem haladja meg a bruttó nemzeti minimálbért. Az ingyenes jogi segítségnyújtásra irányuló kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén Ön lakik.

Ilyen esetben az ingyenes jogi segítségnyújtás csak akkor illeti meg Önt, ha a bűncselekmény időpontjától számított, illetve, adott esetben, a bűncselekményről való tudomásszerzését követő 60 napon belül feljelenti azt a rendőrségen vagy az ügyészségen. Ha nem volt képes feljelentést tenni bűncselekmény miatt, a 60 napos határidő az Ön ebben akadályozó körülmények megszűnésének időpontjában kezdődik.

Amennyiben ingyenes jogi segítségnyújtást kíván igénybe venni, kérelmet kell benyújtania az ügytől függően az ügyészségen vagy a bíróságon, ahol megteszik a szükséges további intézkedéseket. Az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére Ön a büntetőeljárás lezárásáig jogosult.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételekkel?

Ön jogosult a jogi költségeinek visszaigénylésére. A bíróság dönti el, hogy a költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.

Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (amennyiben polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Amennyiben az ügyész úgy határoz, hogy eljárás megindítása nélkül lezárja az ügyet, Ön e határozat kézhezvételétől számított 20 napon belül fellebbezhet azzal szemben. A fellebbezést a felettes ügyésznek kell címeznie.

Amennyiben a felettes ügyész elutasítja a fellebbezését, a felettes ügyész határozatával szemben az illetékes bíróság előzetes döntéshozatalért felelős bírájához fellebbezhet.

Részt vehetek a tárgyaláson?

A következő módokon vehet részt a büntetőeljárásban:

mint áldozat (sértett fél)

Amennyiben Önt bűncselekmény következtében kár éri, az eljárásban áldozatként vehet részt és az alább részletezett eljárási jogok illetik meg.

mint tanú

Amennyiben nem kíván a büntetőeljárásban sértett félként részt venni, értesítenie kell az ügyben eljáró igazságügyi hatóságot, amely szükséges esetben ilyenkor is idézheti Önt, hogy tanúként meghallgassák. Amennyiben Önt tanúként idézik, meg kell jelennie és mindent elő kell adnia, amit az eseményről tud.

mint magánfél

Amennyiben Ön a bűncselekménnyel okozott károkért kártérítést követel, polgári keresetet kell benyújtania, így a büntetőeljárásban magánfélként vesz részt.

A bírósági tárgyalások általában nyilvánosak és Ön az eljárásban betöltött szerepétől függetlenül részt vehet azokon. A bíróság azonban megfelelő indokok fennállása esetén dönthet úgy, hogy zárt tárgyalást tart. Ebben az esetben kizárólag sértett félként vagy magánfélként vehet részt a tárgyaláson.

A tárgyalóteremben való jelenléte csak akkor kötelező, amikor Önt (pl. tanúként) meghallgatják.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: áldozat, tanú, magánfél, magánvádló?

Amennyiben Ön bűncselekmény áldozatává vált, az igazságszolgáltatási rendszerben a következő szerepeket töltheti be:

Áldozat (sértett)

Amennyiben Önt bűncselekmény következtében kár éri, az eljárásban áldozatként vehet részt és az alább részletezett eljárási jogok illetik meg.

Magánfél

Amennyiben Ön a bűncselekménnyel okozott károkért kártérítést követel, polgári keresetet nyújthat be, aminek következtében a büntetőeljárásban magánfélként vesz részt.

Tanú

Amennyiben nem kíván a büntetőeljárásban sértett félként részt venni, értesítenie kell az ügyben eljáró igazságügyi hatóságot, amely szükséges esetben ilyenkor is idézheti Önt, hogy tanúként meghallgassák. Ebben az esetben Önt meghallgatásra idézik és felkérik, hogy részletesen adja elő az eseménnyel kapcsolatos ismereteit. A meghallgatáson való részvétele minden esetben kötelező, amikor Önt e célból beidézik.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

Amennyiben sértett félként/magánfélként vesz részt a büntetőeljárásban, számos eljárási jog illeti meg:

A nyomozás során:

 • Ön jogosult a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésének követelésére. Ennek érdekében a büntetőeljárásban magánfélként kell részt vennie vagy külön polgári eljárást kell indítania. A nyomozás során bármikor úgy dönthet, hogy az ügyben magánfélként vesz részt.
  Annak érdekében, hogy az eljárásban magánfélként vehessen részt, ezt a rendőrnek vagy az ügyésznek előadott szóbeli kérelemmel vagy az ügyben eljáró rendőrnek vagy ügyésznek címzett írásbeli kérelemmel kérheti. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen kártérítést követel, ennek okait, valamint az erre vonatkozó bizonyítékokat.
  Az első tárgyalás során az ügyész vagy a rendőr értesíti Önt, hogy az eljárásban magánfélként is részt vehet.
 • jogosult a jogi költségei visszatérítésének követelésére. A bíróság dönti el, hogy a költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.
  Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (amennyiben polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.
 • Ön jogosult az eljárás során tájékoztatást kapni a nyomozás állásáról és, amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy nem indít eljárást a bíróság előtt, megküldi Önnek e döntés egy példányát. E célból Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyében eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez és meg kell adnia egy román címet, e-mail vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahol fogadni tudja e tájékoztatást. Amennyiben az ügyész a bíróságon eljárást indít, Önt arra beidézik.
 • amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, Ön jogosult tolmács- vagy fordítószolgálat igénybe vételére. Amennyiben nem beszél románul, a büntetőeljárás során ingyenesen tolmácsot biztosítanak Önnek.
 • a büntetőeljárás során Ön jogosult ügyvéd segítségének igénybevételére. Egyes esetekben (pl. ha az ügyész úgy véli, hogy Ön nem képes a saját védelme ellátására, vagy ha Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel, amennyiben Ön meghatározott bűncselekmények áldozata, amennyiben az Ön jövedelme meghatározott szint alatt van – lásd a korábbi kérdésre adott választ), ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére jogosult.
 • A büntetőeljárás során jogosult képviselővel eljárni, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy indokolt esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).
 • Ön vagy ügyvédje betekinthet az ügyiratokba. Az ügyirataiba való betekintésre azonban egyedi szabályok vonatkoznak, amelyeket az ügyészség nyilvántartó hivatala közöl.
 • Ön jogosult arra, hogy az ügyben eljáró rendőr vagy ügyész meghallgatásra idézze Önt. A meghallgatás során kérheti, hogy – amennyiben rendelkezik ilyennel – a képviselője és egy olyan személy kísérhesse, akinek a meghallgatáson való jelenlétét Ön hasznosnak találja. Az igazságügyi hatóság csak indokolt esetben utasíthatja el az Ön kérelmét.
  Amennyiben olyan bűncselekmény miatt tesz feljelentést, amelyet Önnel szemben követtek el, az igazságügyi hatóság köteles Önt azonnal meghallgatni. Amennyiben ez nem lehetséges, Önt a bűncselekmény feljelentését követően a lehető leghamarabb meg kell hallgatni.
  Amennyiben Ön kapcsolati erőszak, erőszakos közösülés, szexuális támadás egyéb fajtái, kiskorúak bántalmazása, zaklatás, szexuális zaklatás áldozata, illetve minden más olyan esetben, amelyben Ön úgy érzi, hogy meg kell védeni a magánéletét, kérheti, hogy Önnel azonos nemű személy hallgassa meg Önt. Az igazságügyi hatóság kizárólag indokolt esetben utasíthatja el a kérelmét.
 • Ön jogosult bizonyítékok előterjesztésére és az ügy eldöntéséhez kapcsolódó egyéb követelések benyújtására. Ezt a meghallgatása során vagy az ügyben eljáró igazságügyi hatósághoz benyújtott külön kérelemben teheti meg.
 • Ha az elkövetőt előzetes letartóztatásba helyezték majd szabadon engedték, Ön jogosult a szabadon engedésre vonatkozó tájékoztatásra. Az első meghallgatása során tájékoztatják e jogról és megkérdezik, hogy kívánja-e, hogy az elkövető szabadon engedéséről tájékoztassák.
 • Ön jogosult az ügyében hozott intézkedésekkel szemben fellebbezni. Ha az intézkedést rendőr hozta, a fellebbezést az ügyben eljáró ügyésznek kell benyújtani, amennyiben az intézkedést az ügyben eljáró ügyész hozta, a felettes ügyésznek.
  Amennyiben Ön fellebbez az ügyész büntetőeljárás megszüntetésére vonatkozó döntésével szemben és a fellebbezését elutasítják, e döntéssel szemben az előzetes döntéshozatalért felelős bíróhoz fellebbezhet.

A tárgyalás során:

 • Ön jogosult a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésének követelésére. Ennek érdekében a büntetőeljárásban magánfélként kell részt vennie vagy külön polgári eljárást kell indítania.
  Amennyiben a nyomozásban magánfélként vett részt, e jogállását a tárgyalás során is fenntarthatja.
  Amennyiben a nyomozásban nem vett részt magánfélként, erre a tárgyalás során, a bizonyítás felvételének megkezdése előtt is lehetősége van. Önt erről az első bírósági tárgyalásra való idézéskor értesítik.
  A magánfélként való részvételt kérheti a bíróság előtt szóban a tárgyaláson, illetve e célból írásbeli kérelmet is benyújthat. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen kártérítést követel, ennek okait, valamint az erre vonatkozó bizonyítékokat.
 • jogosult a jogi költségei visszatérítésének követelésére. A bíróság dönti el, hogy a költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.
  Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (ha polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.
 • amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, Ön jogosult tolmács- vagy fordítószolgálat igénybe vételére. Amennyiben nem beszél románul, a büntetőeljárás során ingyenesen tolmácsot biztosítanak Önnek.
 • a büntetőeljárás során Ön jogosult ügyvéd segítségének igénybevételére. Egyes esetekben (pl. ha az ügyész úgy véli, hogy Ön nem képes a saját védelme ellátására, vagy ha Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel, amennyiben Ön meghatározott bűncselekmények áldozata, amennyiben az Ön jövedelme meghatározott szint alatt van – lásd a korábbi kérdésre adott választ), jogosult ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére.
 • A büntetőeljárás során jogosult képviselővel eljárni, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy indokolt esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).
 • Ön vagy ügyvédje betekinthet az ügyiratokba. Az Ön ügyirataiba való betekintésre azonban egyedi szabályok vonatkoznak, amelyeket a bíróság hivatala közöl.
 • jogosult a bírósági eljárás során előadni az álláspontját. A bíróság felszólítja, hogy jelenjen meg a tárgyaláson és ott Önnek a bűncselekménnyel kapcsolatos kérdéseket tesznek fel. Emellett felkérik Önt, hogy adjon elő mindent, amiről az eset kapcsán tudomása van.
 • a terhelt, a tanúk és a szakértők meghallgatása során kérdéseket intézhet e személyekhez.
 • az ügyre vonatkozó büntetőjogi kérdésekben kifogással élhet és megállapításokat tehet.
 • Ön jogosult bizonyítékok előterjesztésére és az ügy eldöntéséhez kapcsolódó egyéb követelések benyújtására.
 • Ha az elkövetőt előzetes letartóztatásba helyezték vagy büntetés letöltésére ítélték, Ön tájékoztatásra jogosult a szabadon engedésekor. Amennyiben a nyomozás során az első meghallgatáson, a jogai ismertetésekor nem kérelmezte, hogy értesítsék az elkövető szabadon engedéséről, ezt a tárgyaláson is megteheti a bíróság előtt szóban vagy írásban.
 • Amikor rendelkezésre áll egy végzés, azt megküldik Önnek és azzal szemben Ön fellebbezhet.
A büntetőeljárásban a sértett felet, a magánfelet és a tanút emellett számos olyan kötelezettség is terheli, amely az igazságügyi hatóságok arra vonatkozó igényéből ered, hogy kiderítsék az ügyben az igazságot és az elkövetőt felelősségre vonják:
 • nyilatkozattételre való felszólítás esetén köteles megjelenni a rendőr, az ügyész vagy a bíró előtt.
 • az esettel kapcsolatos minden ismeretét köteles megosztani; felhívjuk figyelmét arra, hogy, amennyiben megtéveszti az igazságügyi hatóságokat, Önt hamis tanúzással vádolhatják és elítélhetik. A gyanúsított/terhelt házastársaként vagy közeli hozzátartozójaként megtagadhatja a nyilatkozattételt. Akkor is megtagadhatja a választ, ha a kérdések olyan szakmai titoktartással kapcsolatosak, amely Önt kötelezi, amennyiben ez jogilag kötelező az igazságügyi szervekre
 • köteles értesíteni az igazságügyi hatóságokat a lakcímében bekövetkező változásokról annak érdekében, hogy Önt idézhessék és Önnek az eljárásra vonatkozó egyéb értesítéseket küldhessenek.
 • köteles tisztelettudó magatartást tanúsítani és tiszteletben tartani a tárgyalás komolyságát. Ellenkező esetben a bíróság felszólíthatja Önt a tárgyalóterem elhagyására.
Mind a nyomozás, mind pedig a bírósági eljárás során jogosult védelmi intézkedések igénybevételére, ha az igazságügyi hatóságok úgy vélik, hogy Ön veszélynek lehet kitéve vagy, ha egyes olyan bűncselekmények áldozata, amelyek hatással lehetnek a magánéletére vagy méltóságára.

Különösen fontos tisztában lennie azzal, hogy amennyiben az igazságügyi szervek megítélése szerint Ön a megosztott információk vagy egyéb okok következtében veszélynek lehet kitéve, illetve sérülhet a magánélete vagy a méltósága, e szervek hivatalból vagy az Ön kérelmére hozhatnak az Ön védelmét szolgáló bizonyos intézkedéseket, például:

 • az Ön lakóhelyének vagy ideiglenes lakóhelyének megfigyelése vagy őrzése;
 • az utazások során Önnek és családtagjainak kísérő vagy védelem nyújtása;
 • a személyazonossági adatainak védelme;
 • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják;
 • az Ön zárt bírósági ülésen történő meghallgatása;

Amennyiben a bírósági eljárás során az Ön védelme érdekében szükséges, a bíró elrendelheti zárt tárgyalás tartását. Ön is kérheti a bírót, hogy tartson zárt tárgyalást.

Ezen túl a bírósági eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

Amennyiben Ön tanú, emellett további tanúvédelmi intézkedések igénybevételére is jogosult. Amennyiben úgy véli, hogy veszélynek van kitéve, értesítenie kell a rendőrt, az ügyészt vagy a bírót és minden rendelkezésre álló információt meg kell osztania.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételekkel?

Igen. Amennyiben úgy dönt, hogy részt vesz a tárgyaláson, mind az ügyész/rendőr, mind a bíró meghallgathatják Önt, mint sértett felet/magánfelet.

Az ügyész vagy a rendőr felszólítja, hogy a meghallgatása érdekében jelenjen meg az ügyészségen/rendőrségen, a bírósági eljárás során pedig idézni fogják meghallgatása céljából.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

A nyomozás során tájékozódhat az ügy állásáról és kaphat egy példányt az ügyész határozatáról, amelyben kifejti, hogy az ügy továbbítható-e a bíróságra. E célból Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyében eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez és meg kell adnia egy román címet, e-mail vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahol fogadni tudja e tájékoztatást.

A bírósági eljárás során Önt beidézik az első tárgyalásra és értesítik, hogy az eljárásban magánfélként is részt vehet. A további tárgyalásokra nem idézik be. A bírósági tárgyalásokon való megjelenés, illetve az iratokba való betekintés segítségével Ön tájékozódhat az ügy állásáról és a következő tárgyalási időpontokról. Idézést kap azonban abban az esetben, ha Önt meg kell hallgatni.

Az ítélet meghozatalát követően kézbesítik Önnek annak egy példányát.

Amennyiben nem ért románul, a végzést tartalmazó jegyzőkönyvet (a bíróság ítéletére vonatkozó, részletes indokolás nélküli beszámolót) olyan nyelven kézbesítik Önnek, amelyet ért. Az indokolást román nyelven bocsájtják rendelkezésére, Ön pedig a rendelkezésre álló tolmács szolgálathoz fordulhat annak lefordítása érdekében.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Igen, Ön vagy ügyvédje betekinthet az iratokba. Ennek érdekében fel kell keresnie az ügyészséget vagy azt a bíróságot, ahol az iratai megtalálhatóak és erre irányuló kérelmet kell benyújtania.

Az Ön ügyirataiba való betekintésre azonban egyedi szabályok vonatkoznak, amelyeket a hivatal közöl.

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a tanúvédelmi programba való felvételre vonatkozó feltételekről és az erre irányadó eljárásról.

Utolsó frissítés: 25/07/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.