Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

Főszabály szerint sértettként a hatósággal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdődően a közigazgatási segítő és támogató szolgálatok beavatkozásán keresztül – ideértve a bűncselekmény bejelentését megelőző időszakot is – jogosult védelemre, tájékoztatásra, támogatásra, segítségre és gondozásra.

Az eredetileg megkeresett hatóságot vagy tisztviselőt megkérheti arra, hogy irányítsa Önt az Áldozatsegítő Szolgálathoz (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), ahol térítésmentesen, ügyének bizalmas kezelése mellett segítséget kap akkor is, ha még nem jelentette be a bűncselekményt.

A hatósággal és a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdve egy Ön által választott személy is kísérheti.

Sértettként megilleti továbbá az ahhoz való jog, hogy Ön mindent megértsen és Önt megértsék valamennyi olyan cselekmény során, amelyet a bűncselekmény bejelentését követően kell végrehajtani, ideértve a bejelentést megelőző tájékoztatást, szükség szerint hivatalosan elismert jelnyelvi tolmácsolással, valamint a szóbeli kommunikációt támogató eszközökkel.

A kommunikáció minden – írásbeli és szóbeli – formájának egyértelmű, egyszerű és érthető nyelven kell megvalósulnia, figyelembe véve az Ön személyes jellemzőit és szükségleteit, különösen azt, ha érzékelési, értelmi vagy szellemi fogyatékossága van, vagy ha kiskorú.

Az Önt sértettként megillető, és a hatóságokkal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdődően és a segítő és támogató szolgálatok beavatkozása során Önt főként az alábbiakkal kapcsolatban kötelesen tájékoztatni:

 • a bűncselekmény bejelentésének eljárása, valamint a tanácsadás és jogászi támogatás, és adott esetben az, hogy utóbbiakat hogyan veheti igénybe térítésmentesen;
 • a rendelkezésére álló segítség és támogatás, legyen az orvosi, pszichológiai vagy anyagi jellegű, valamint az igénybevételükre vonatkozó eljárás;
 • védelmi intézkedések kérelmezésének lehetősége, és adott esetben az erre vonatkozó eljárás;
 • az esetlegesen Önt megillető kártérítés és adott esetben igénylésének menete;
 • a rendelkezésre álló helyreállító igazságszolgáltatás, amennyiben erre jogszerű lehetőség áll fenn;
 • azok az esetek, amelyekben megtérítik jogi kiadásait, és adott esetben az igénylés menete.

Ha igényli, tájékoztatják a tolmács– és fordítási szolgáltatásokról, valamint a rendelkezésre álló kommunikációs segédeszközökről és szolgáltatásokról is.

Ha nem Spanyolországban rendelkezik lakóhellyel, joga van tájékoztatást kapni jogai gyakorlásának módjáról.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Ha bűncselekmény áldozatává vált és Spanyolországban lakik, a spanyol hatóságoknál bejelentheti azokat a bűncselekményeket, amelyeket más uniós tagállamban követtek el.

Ha a spanyol hatóság úgy határoz, hogy joghatóság hiányában nem indít nyomozást, a bejelentést azonnal továbbítják a cselekmények elkövetésének helye szerinti állam illetékes hatóságaihoz, és panaszosként erről értesítik Önt.

Ha valamely uniós tagállam állampolgára és rendes lakóhelye Spanyolországban van, és az Önt érintő bűncselekményt Spanyolországtól eltérő uniós tagállamban követték el (határokon átnyúló helyzetben vált bűncselekmény sértettjévé), fordulhat az Áldozatsegítő Szolgálathoz, ahol tájékoztatják a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti országban követendő hivatalos eljárásról és az Önt esetlegesen megillető kártérítésről. Terrorizmussal összefüggő bűncselekmény esetén vegye fel a kapcsolatot a Belügyminisztérium terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatóságával (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Ha nem Spanyolországban lakóhellyel rendelkező polgár, akkor joga van térítésmentes tolmácsra, amennyiben nem beszél spanyolul vagy az érintett régió nyelvén. A bűncselekmény bejelentéséhez a rendőrség rendelkezésére bocsáthatja az Ön nyelvén megfogalmazott űrlapot, és telefonon vagy személyesen rendelkezésére bocsáthat tolmácsot. A bíróságoknak van tolmácsszolgálata és együttműködik az Áldozatsegítő Szolgálattal. Továbbá, ha nem Spanyolországban rendelkezik lakóhellyel, joga van tájékoztatást kapni jogai gyakorlásának módjáról.

Ha az Ön részére valamely tagállamban védelmi határozatot bocsátottak ki, akkor európai védelmi határozatot kérhet. Egyszerűsített és gyorsított eljárásban a védelmet az azon tagállam által elfogadott új védelmi intézkedés révén biztosítják, amelybe Ön utazik vagy költözik.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

Bűncselekmények bejelentésekor a bejelentés hiteles másolatára jogosult. Jogosult továbbá térítésmentes nyelvi támogatásra és a bejelentés másolatának írásbeli fordítására, ha nem érti vagy beszéli a bűncselekmény bejelentésének helyszínén hivatalos nyelvek egyikét sem.

Jogosult továbbá tájékoztatásra az alábbiak tekintetében:

 • a rendelkezésére álló gondozási és támogatási intézkedések, legyenek azok orvosi, pszichológiai vagy anyagi jellegűek, valamint az igénybevételükre vonatkozó eljárás, ideértve szükség szerint és megfelelően az alternatív szálláslehetőségekre vonatkozó tájékoztatást;
 • a nyomozó hatóság előtti vallomástétel joga;
 • védelmi intézkedések kérelmezésének lehetősége, és adott esetben az erre vonatkozó eljárás;
 • az esetlegesen Önt megillető kártalanítás és adott esetben igénylésének menete;
 • az elérhető tolmács–és fordítási szolgáltatás;
 • az elérhető kommunikációs segédeszközök és szolgáltatások;
 • jogai gyakorlásának módja, amennyiben nem Spanyolországban lakik;
 • az Ön által jogaival összeegyeztethetetlennek tartott határozatokkal szemben benyújtható fellebbezések;
 • az eljáró hatóság elérhetősége és a kapcsolattartáshoz igénybe vehető kommunikációs csatornák;
 • a rendelkezésre álló helyreállító igazságszolgáltatás, amennyiben erre jogszerű lehetőség áll fenn;
 • azok az esetek, amelyekben megtérítik jogi kiadásait, és adott esetben az igénylés menete;
 • általános kérelem benyújtásának joga meghatározott eljárási határozatokról való értesítés iránt, mint például többek között a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat, az eljárást lezáró határozat, az elkövető fogva tartásáról és későbbi szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint értesítés az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről, és az igazságszolgáltatási vagy büntetés-végrehajtási hatóság bármely olyan határozatáról, amely erőszakkal vagy megfélemlítéssel elkövetett bűncselekmények miatt elítélt személyeket érint és veszélyezteti az Ön biztonságát.

Tájékoztatják továbbá a tárgyalás időpontjáról és helyszínéről, valamint a vádlottal szemben felhozott vádak lényegéről.

Amennyiben nemi alapú erőszak áldozatává vált, értesítik az elkövető fogva tartásáról és későbbi szabadon bocsátásáról, valamint az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről, azon határozatok mellett, amelyek személyes óvintézkedéseket hagynak jóvá vagy már megállapított intézkedéseket módosítanak, amennyiben azok célja az Ön biztonságának biztosítása; mindezekről kérelem nélkül értesítik, kivéve, ha kifejezetten kérte ezen értesítések mellőzését.

Térítésmentesen és ügyének bizalmas kezelése mellett rendelkezésére áll továbbá az Áldozatsegítő Szolgálat segítő és támogató szolgálata. A Szolgálathoz irányíthatják szükség szerint a bűncselekmény súlyától függően, vagy ha ezt kéri.

Ha a szóban forgó bűncselekmény különösen súlyos kárt okozott, a közigazgatás és az Áldozatsegítő Szolgálat kiterjesztheti családtagjaira a segítő és támogató szolgáltatások igénybevételéhez való jogot. Ennek alkalmazásában családtag az a személy, akivel házasságkötés vagy hasonló kapcsolat alapján kapcsolatban áll, valamint a hozzátartozók másodfokig (nagyszülők, testvérek és unokák).

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Ha nem Spanyolországban lakóhellyel rendelkező polgár, akkor joga van térítésmentes tolmácsra, amennyiben nem beszél spanyolul vagy az érintett régió nyelvén. A bűncselekmény bejelentéséhez a rendőrség rendelkezésére bocsáthatja az Ön nyelvén megfogalmazott űrlapot, és telefonon vagy személyesen rendelkezésére bocsáthat tolmácsot. A bíróságoknak van tolmácsszolgálata és együttműködik az Áldozatsegítő Szolgálattal.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt a térítésmentes nyelvi támogatásról, és rendelkezésére bocsátja a bejelentés másolatának írásbeli fordítását, ha nem érti vagy beszéli a bűncselekmény bejelentésének helyszínén hivatalos nyelvek egyikét sem.

Különösen a következőkre jogosult:

 • térítésmentes tolmács az Ön által megértett nyelven a bíró, az ügyész vagy a rendőrségi tisztviselő előtti vallomástétel során a nyomozás során, vagy amikor tanúként megjelenik a tárgyaláson vagy bármely meghallgatáson.

Ez a jog megilleti akkor is, ha Ön hallássérült vagy beszédben akadályozott;

 • meghatározott eljárási határozatokról készített térítésmentes fordítás, mint például többek között a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat, az eljárást lezáró határozat, az elkövető fogva tartásáról és későbbi szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint értesítés az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről, és az igazságszolgáltatási vagy büntetésvégrehajtási hatóság bármely olyan határozatáról, amely erőszakkal vagy megfélelmlítéssel elkövetett bűncselekmények miatt elítélt személyeket érint és veszélyezteti az Ön biztonságát, valamint a nyomozást lezáró határozatról.

Kérheti, hogy a fordítás tartalmazza a meghozott döntés indokolásának rövid összefoglalását;

 • a büntetőeljárásban való részvételéhez nélkülözhetetlen információk térítésmentes fordítása. Ennek érdekében indokolással ellátott kérelmet nyújthat be valamely irat nélkülözhetetlennek tekintése iránt;
 • az Ön által megértett nyelven való tájékoztatás a tárgyalás időpontjáról és helyéről.

Tolmács segítsége biztosítható videokonferencia vagy bármely telekommunikációs eszköz segítségével, kivéve, ha a bíró vagy a bíróság hivatalból vagy valamelyik fél kérelmére jóváhagyja a tolmács személyes megjelenését az Ön jogainak biztosítása érdekében.

Az eljárás tisztességének biztosítása érdekében az iratok írásbeli fordítása kivételesen helyettesíthető a tartalmuk Ön által értett nyelven való szóbeli összefoglalásával.

Ha szeretné a rendőrségi cselekményeket tolmácsolás vagy fordítás útján megérteni és ez nem történik meg, fellebbezhet a vizsgálóbíró előtt. A fellebbezést a kért tolmácsolás vagy fordítás megtagadása elleni felszólalásának időpontjától tekintik benyújtottnak.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

Főszabály szerint sértettként a hatósággal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdődően a közigazgatási segítő és támogató szolgálatok beavatkozásán keresztül – ideértve a bűncselekmény bejelentését megelőző időszakot is – jogosult védelemre, tájékoztatásra, támogatásra, segítségre és gondozásra.

Az eredetileg megkeresett hatóságot vagy tisztviselőt megkérheti arra, hogy irányítsa Önt az Áldozatsegítő Szolgálathoz, ahol térítésmentesen, ügyének bizalmas kezelése mellett segítséget kap akkor is, ha még nem jelentette be a bűncselekményt.

A hatósággal és a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdve egy Ön által választott személy is kísérheti.

Megilleti továbbá az ahhoz való jog, hogy Ön mindent megértsen és Önt megértsék valamennyi olyan cselekmény során, amelyet a bűncselekmény bejelentését követően tesznek, ideértve a bejelentést megelőző tájékoztatást, szükség szerint hivatalosan elismert jelnyelvi tolmácsolással, valamint a szóbeli kommunikációt támogató eszközökkel.

A kommunikáció minden – írásbeli és szóbeli – formájának egyértelmű, egyszerű és érthető nyelven kell megvalósulnia, figyelembe véve az Ön személyes jellemzőit és szükségleteit, különösen azt, ha érzékelési, értelmi vagy szellemi fogyatékossága van, vagy ha kiskorú.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

Ha bűncselekmény áldozatává vált, térítésmentesen és ügyének bizalmas kezelése mellett jogosult a közigazgatási segítő és támogató szolgálatokra, valamint az Áldozatsegítő Szolgálat szolgáltatásaira.

Az Igazságügyi Minisztérium által felállított Áldozatsegítő Szolgálat többfunkciós közszolgálati szerv, tevékenységét térítésmentesen végzi a sértettek szükségleteinek kielégítése érdekében.

Valamennyi autonóm közösségben vannak irodái, szinte mindegyik régió székhelyén és más városokban egyaránt.

Az Áldozatsegítő Szolgálat átfogó, koordinált és szakosodott támogatásban részesíti Önt sértettként, eleget téve sajátos jogi, pszichológiai és szociális igényeinek.

Amennyiben terrorizmussal összefüggő cselekmény áldozatává vált, megkeresheti a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodáját (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), jóllehet ha szeretné, felkeresheti a régiója szerinti Áldozatsegítő Szolgálatot is. Az Áldozatsegítő Szolgálat ebben az esetben egyeztet a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodájával.

A hozzáféréshez való jog fennmarad a segítő és támogató szolgálatok, és adott esetben a helyreállító igazságszolgáltatás beavatkozása alatt a büntetőeljárás teljes időtartama alatt és az annak befejeződését követő megfelelő időszakon keresztül tekintet nélkül arra, hogy ismert-e az elkövető személyazonossága és az eljárás kimenetele, ideértve a bűncselekmény bejelentését megelőző időszakot is.

Ha a szóban forgó bűncselekmény különösen súlyos kárt okozott, a közigazgatás és az Áldozatsegítő Szolgálat kiterjesztheti családtagjaira a segítő és támogató szolgáltatások igénybevételéhez való jogot. Ennek alkalmazásában családtag az a személy, akivel házasságkötés vagy hasonló kapcsolat alapján kapcsolatban áll, valamint a hozzátartozók másodfokig (nagyszülők, testvérek és unokák).

Ha kiskorú gyermekei vannak vagy Ön gondnokság alatt álló kiskorú, nemi alapú erőszak női sértettjének vagy családon belüli erőszak sértettjeinek felügyelete alatt, jogszabályban meghatározott különös segítségre és védelmi intézkedésekre jogosult.

Továbbá amennyiben terrorizmussal összefüggő bűncselekmények vagy nemi alapú erőszak áldozata vagy kiskorú, rendelkezik az egyes bűncselekmények tekintetében külön jogszabályban meghatározott jogokkal is.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

Az állami rendőrség és adott esetben a bűncselekmény helye szerinti autonóm közösség rendőrsége kezdetben egyedileg értékeli az Ön helyzetét a bűncselekmény bejelentésekor annak megállapítása érdekében, hogy milyen védelemre van szüksége, valamint, hogy adott esetben veszélyeztetett sértettnek minősítse Önt. E kezdeti értékelés során tájékoztatják arról a lehetőségről, hogy az Áldozatsegítő Szolgálathoz fordulhat.

Az Önnel kapcsolatba lépő bármely hatóság vagy tisztviselő az Áldozatsegítő Szolgálathoz irányítja Önt szükség esetén a bűncselekmény súlyától függően vagy kérdésére bármikor.

Hogyan védik a magánéletemet?

A közigazgatás által biztosított segítő és támogató szolgálathoz való hozzáférés során, az Áldozatsegítő Szolgálat támogatását is ideértve minden esetben bizalmasan kezelik az Ön ügyét.

A rendőrséggel vagy bármely, Önt az első pillanattól támogató hatósággal közölt információ csak az Ön előzetes és tájékozott beleegyezését követően továbbítható más segítő és támogató szolgálatnak, például az Áldozatsegítő Szolgálatnak.

Az Áldozatsegítő szolgálatok csak az Ön előzetes és tájékozott beleegyezését követően továbbíthatják harmadik feleknek az Önről kapott információt.

Az igazságszolgáltatási szféra tekintetében a bírók, bíróságok, ügyészek és más nyomozó hatóságok és tisztviselők, valamint bárki más, aki bármely módon részt vesz az eljárásban, megteszi a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban mindazon intézkedéseket, amelyek védik az Ön és családtagjai magánéletét, különösen azokat, amelyek megakadályozzák az Ön személyazonosságát feltáró bármely adat kikerülését, ha Ön kiskorú sértett vagy különös védelmet igénylő fogyatékossággal élő személy.

Ezen túlmenően az igazságügyi hatóság megtilthatja az Ön vagy családtagjai képének megszerzését, megosztását vagy közzétételét, különösen, ha Ön kiskorú sértett vagy különös védelmet igénylő fogyatékossággal élő személy.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Minden sértettnek térítésmentesen és ügyének bizalmas kezelése mellett rendelkezésére áll továbbá az Áldozatsegítő Szolgálat segítő és támogató szolgálata.

A segítő és támogató szolgálatok igénybevehetőségének nem feltétele a bűncselekmény azt megelőző bejelentése.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

A bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással, vádemeléssel és tárgyalással megbízott hatóságok és tisztviselők megteszik a jogszabályban létrehozott szükséges intézkedéseket az áldozat és családtagjai életének, mentális és fizikai jólétének, szabadságának, biztonságának, szexuális szabadságának és sérthetetlenségének biztosítása érdekében, valamint annak érdekében, hogy megfelelően védelemben részesítsék magánéletüket és méltóságukat, különösen, amikor nyilatkozatot tesznek vagy bíróság előtt kell vallomást tenniük.

Az ügyész különösen biztosítja kiskorúak esetén az ilyen védelemre való jogosultság megvalósítását, meghozva szükség szerint a mindenek felett álló érdekeiknek megfelelő intézkedéseket az eljárás lefolytatása miatt esetlegesen őket érő károsodás megelőzése vagy csökkentése érdekében.

Amennyiben Ön kiskorú vagy fogyatékossággal élő személy (különös védelmet igénylő sértett) lehetőség van arra, hogy szakértők a tárgyalás előtt megvizsgálják a bizonyítékokat és külön helyiségben különösen képzett személyzet hallgassa meg Önt, amelyről felvétel készül.

Ki nyújthat nekem védelmet?

Értékelni fogják az Ön konkrét helyzetét annak megállapítása céljából, hogy milyen védelmi intézkedéseket kell megtenni.

Az ilyen típusú intézkedések értékeléséért és eldöntéséért az alábbi személyek felelősek:

 • a bűncselekmény nyomozása során a vizsgálóbíró vagy a nők elleni erőszakkal foglalkozó bíró, az ideiglenes értékelés és az alábbiak által végrehajtandó és meghozandó döntések sérelme nélkül:
 • a nyomozás során vagy kiskorú sértettekkel összefüggő eljárásokban az ügyész, vagy
 • a nyomozás kezdeti szakaszában részt vevő rendőrségi tisztviselők;
 • a tárgyalás során az ügyet tárgyaló bíró vagy bíróság.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Igen, mivel először minden esetben értékelik az Ön konkrét helyzetét annak megállapítása céljából, hogy milyen védelmi intézkedéseket kell megtenni.

Az állami rendőrség és adott esetben a bűncselekmény helye szerinti autonóm közösség rendőrsége kezdetben egyedileg értékeli az Ön helyzetét a bűncselekmény bejelentésekor annak megállapítása érdekében, hogy milyen védelemre van szüksége, valamint, hogy adott esetben veszélyeztetett sértettnek minősítse Önt. E kezdeti értékelés során tájékoztatják arról a lehetőségről, hogy az Áldozatsegítő Szolgálathoz fordulhat.

Amennyiben Áldozatsegítő Szolgálat támogatja Önt, ők meg is fogják vizsgálni az Ön egyedi esetét. A rendőrségi értékelésben összegyűjtött adatokat az Ön beleegyezésével továbbítani lehet a Szolgálatnak.

Az egyéni értékelés figyelembe veszi az Ön által jelzett szükségleteket és az Ön kívánságait, és teljes mértékben tiszteletben tartja az Ön fizikai, mentális és erkölcsi sérthetetlenségét.

Különösen a következőket veszik figyelembe:

 • az Ön személyes jellemzői, helyzete, azonnali szükségletei, neme, fogyatékossága és érettségi szintje, és különösen azt értékelik, hogy fogyatékossággal élő személy-e vagy függőségi viszonyban áll-e az állítólagos elkövetővel, hogy kiskorú áldozat-e vagy szüksége van-e különös védelemre, vagy vannak-e különös veszélyeztetettséget jelző más tényezők;
 • az Önt ért bűncselekmény jellege és az okozott kár súlyossága, valamint az ismételt bűnelkövetés kockázata. Védelmi szükségleteit különösen akkor értékelik, ha terrorizmussal összefüggő bűncselekmények, bűnszervezet által elkövetett bűncselekmények, nemi alapú és családon belüli erőszak, a szexuális szabadság és sérthetetlenség elleni bűncselekmények, emberkereskedelem, emberrablás és rasszista, antiszemita vagy más ideológia, vallás vagy hit, családi helyzet, etnikai, faji vagy nemzeti hovatartozás, származása, neme, szexuális irányultsága vagy azonossága miatt, vagy nemre, betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel elkövetett bűncselekmények áldozata;
 • a bűncselekmény körülményei, különösen erőszakos bűncselekmények esetén.

Amennyiben Ön kiskorú vagy bármely fogyatékossággal él és különös védelmet igényel, figyelembe veszik véleményét és érdekeit is, valamint személyes körülményeit, és tiszteletben tartják különösen a különös védelmet igénylő kiskorú vagy fogyatékossággal élő személy mindenek felett álló érdekének elvét, valamint a tájékoztatáshoz való jogot, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a bizalmas ügykezeléshez való jogot, a magánéletet és a védelemhez való jogot.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Igen, a bűncselekmény nyomozása során a vizsgálóbíró vagy a nők elleni erőszakkal foglalkozó bíró lesz ez a személy, ha pedig nemi alapú erőszak bűncselekményről van szó, az ügyész vagy a nyomozás kezdeti szakaszában részt vevő rendőrségi tisztviselő az a személy, aki értékeli és elrendeli az Ön számára megfelelő védelmi intézkedéseket.

Amennyiben veszélyben van, rendőri védelmet biztosítanak Önnek.

Biztonsági, közrendi, hasznossági okból vagy az Ön méltóságának megőrzése érdekében vallomását videokonferencia keretében teheti meg.

Ha olyan konkrét különös bűncselekmények (nemi alapú erőszak, családon belüli erőszak, szexuális kényszerítés vagy kényszermunka céljából elkövetett emberkereskedelem, sérülés, a szabadság elleni bűncselekmények, kínzás, az egyén ellen elkövetett bűncselekmények, a szexuális szabadság, a magánélet elleni bűncselekmények, a képmáshoz való jog, a magánlakás, a becsület és a társadalmi-gazdasági rend sérthetetlensége) áldozatává vált, amelyek az áldozatokat védő különös védelmi intézkedésekhez vezetnek, akkor - amennyiben nagyon szükséges az Ön védelme érdekében - joga van az alábbiak egyikét kiszabatni az elkövetővel szemben: valamely helyen, szomszédságban, városban vagy régióban való tartózkodás vagy odamenetel tilalma, az Önnel vagy meghatározott személyekkel való kapcsolattartás tilalma.

Az Ön védelmére a nyomozás alatt a következő intézkedések tehetők:

 • külön erre a célra kialakított vagy átalakított helyiségben különösen képzett személyzet előtt tehet vallomást;
 • ha több alkalommal kell nyilatkoznia, ugyanaz a személy veszi fel vallomását, kivéve, ha ez jelentősen veszélyezteti az eljárást vagy vallomását közvetlenül bíró vagy ügyész előtt kell megtennie;
 • Ha nemi alapú erőszak, családon belüli erőszak vagy a szexuális szabadság és sérthetetlenség elleni bűncselekmények áldozata, kérésére Önnel azonos nemű személy veszi fel vallomását, kivéve, ha ez jelentősen veszélyezteti az eljárást vagy vallomását közvetlenül bíró vagy ügyész előtt kell megtennie.

Ha vallomástételre idézték és a bíró úgy látja, hogy Önt komoly veszély fenyegeti, vagy szabadsága, vagyona vagy családja van veszélyben, a következőket rendelheti el:

 • személyazonosságának, címének, foglalkozásának és munkahelyének védelme, ezeket az adatokat nem használja az eljárásban;
 • nem kell megjelennie a bíróságon és értesítési címe a bíróság lesz;
 • képmását semmilyen módon nem rögzíthetik;
 • az eljárás során vagy utána rendőri védelmet biztosít;
 • hivatali autóval szállítják a bíróságra;
 • a bíróságon rendőri őrizet alatt álló helyiségben várakozhat;
 • kivételes helyzetben új személyazonosságot kap és pénzügyi támogatást új lakóhely vagy munkahely létesítéséhez.

Ha nemi alapú erőszak vagy családon belüli erőszak áldozata, „védelmi határozatot” kaphat, amely általános elővigyázatossági intézkedéseket tartalmaz az elkövetővel szemben (valamely helyen, szomszédságban, városban vagy régióban való tartózkodás vagy odamenetel tilalma, az Önnel vagy meghatározott személyekkel való kapcsolattartás tilalma).

A bírósági eljárás során, a bíró vagy a bíróság elnöke elrendelhet zárt tárgyalást (az audiovizuális média ülések alatti jelenlétének korlátozása és a tárgyalás egésze vagy része felvételének tilalma) annak érdekében, hogy megvédjék az erkölcsöt, a közrendet és Önt mint áldozatot és/vagy az Ön családját. A szakértők vagy a tárgyaláson részt vevő bármely személy azonosságának közzétételét is megtilthatják.

Magánvádlóként kérheti zárt tárgyalás tartását.

Az eljárás során az Ön védelme érdekében a következő intézkedések hozhatók:

 • az állítólagos elkövetővel való vizuális kapcsolatot megakadályozó, és az Ön tárgyalótermen kívüli meghallgatását biztosító intézkedések; ennek érdekében kommunikációs eszközök vehetők igénybe (kivetítő a tárgyalóteremben és videokonferencia útján való vallomástétel);
 • az Ön magánéletére vonatkozó, és a nyomozás tárgyát képező bűncselekmény szempontjából lényegtelen kérdések feltételének megakadályozása, kivéve, ha a bíró vagy a bíróság kivételesen szükségesnek tartja azok megválaszolását;
 • zárt tárgyalás tartása, jóllehet a bíró vagy a bíróság elnöke engedélyezheti az ügyben különös érdekeltségüket bizonyító személyek jelenlétét.

Az állítólagos elkövetővel való vizuális kapcsolatot és az Ön magánéletére vonatkozó kérdések feltételét megakadályozó intézkedések elrendelhetők a nyomozás során is.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

Veszélyeztetett, például különös védelmet igénylő kiskorú vagy fogyatékossággal élő sértettek esetében a „Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?” szakaszban szereplő intézkedések mellett a következő intézkedések alkalmazandók az eljárásban:

 • a tett vallomásokat audiovizuális média útján rögzítik és a tárgyaláson lejátszhatók a jogszabályban meghatározott ügyekben és feltételek mellett;
 • vallomás tehető szakértők előtt.

Amennyiben Ön kiskorú vagy fogyatékossággal élő személy (különös védelmet igénylő sértett) lehetőség van arra, hogy szakértők a tárgyalás előtt megvizsgálják a bizonyítékokat és külön helyiségben különösen képzett személyzet hallgassa meg Önt, amelyről felvétel készül.

Továbbá az ügyész kérésére ügygondnok is kirendelhető, ha Ön különösen veszélyeztetett sértett, valamint bizonyos ügyekben, például ha érdekellentét áll fenn Ön és törvényes képviselője vagy valamelyik szülője között, feltéve, hogy a másik szülő képtelen megfelelően ellátni a sértett képviseletére és segítésére irányuló kötelezettségeit. 

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Kiskorúként a nyomozati szakaszban a kifejezetten az Ön védelmére kialakított protokollokkal összhangban foglalkoznak Önnel. Ha vallomást kell tennie, akkor különös elővigyázatosságra kerül sor. A kiskorúak védelmének különös feladatát ellátó ügyésznek minden esetben jelen kell lennie. Bármilyen műszaki eszköz igénybevételével meg kell akadályozni, hogy vizuális kapcsolatba kerüljön az elkövetővel.

Különös, félelmet nem keltő helyiségben, különösen képzett személyzet hallgatja meg Önt, mivel lehetőség van a bizonyítékok tárgyalás előtti, szakértők általi vizsgálatára és a meghallgatás rögzítésére.

Elég egyszer vallomást tennie a vizsgálóbíró, a bírósági titkár és az eljárásban részt vevő felek előtt, és ezt nem kell megismételnie a tárgyaláson.

A bírósági eljárásban, ha Ön kiskorú vallomástevő, minden lehetséges műszaki eszköz igénybevételével megakadályozzák, hogy vizuális kapcsolatba kerüljön a gyanúsítottal.

Tilos a szembesítés is.

A „Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?” szakaszban szereplő intézkedések mellett a következő intézkedések alkalmazandók az eljárásban:

 • a tett vallomásokat audiovizuális média útján rögzítik és a tárgyaláson lejátszhatók a jogszabályban meghatározott ügyekben és feltételek mellett;
 • vallomás tehető szakértők előtt.

Továbbá az ügyész kérésére ügygondnok is kirendelhető, ha Ön különösen veszélyeztetett sértett, valamint bizonyos ügyekben, például ha érdekellentét áll fenn Ön és törvényes képviselője vagy valamelyik szülője között, feltéve, hogy a másik szülő képtelen megfelelően ellátni a sértett képviseletére és segítésére irányuló kötelezettségeit. 

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

Ha valamelyik családtagja bűncselekmény következtében hunyt el, a családtagja (a közvetlen sártett) ellen elkövetett bűncselekmény közvetett sértettjévé válik, ha jogszabályban meghatározott konkrét helyzetben van (minden esetben kivéve a bűncselekményért felelőssé tehető személyt), és ha a közvetlen sértett házastársa és nem váltak el vagy élnek külön; ha a közvetlen sértett vagy a közvetlen sértett nem elvált és nem különélő házastársának gyermeke és velük élt; ha hasonló kapcsolat fűzte a közvetlen sértetthez és velük élt, több más helyzet mellett.

Ne felejtse, hogy minden sértettet megillet a jogszabályban meghatározott büntetőjogi vagy polgári jogi eljárás megindításának joga, és a nyomozó hatóságok előtti megjelenés jog annak érdekében, hogy a tényállás tisztázása tekintetében lényegesnek tartott bizonyítékot és adatokat rendelkezésre bocsássa.

Közvetett sértettként térítésmentesen bizalmasan rendelkezésére áll a közigazgatás, valamint az Áldozatsegítő Szolgálat által biztosított segítségnyújtás és támogató szolgálat, feltéve, hogy megfelelőnek bizonyul e jog közvetlen sértett családtagokra való kiterjesztése, mivel a bűncselekmények különösen súlyos kárt okoztak. Ennek alkalmazásában családtag csak az a személy, akivel a közvetlen sértett házasságkötés vagy hasonló kapcsolat alapján kapcsolatban áll, valamint a hozzátartozók másodfokig (nagyszülők, testvérek és unokák).

Közvetett sértettként tájékoztatást kaphat a rendelkezésére álló gondozási és támogatási intézkedésekről, legyenek azok orvosi, pszichológiai vagy anyagi jellegűek, valamint az igénybevételükre vonatkozó eljárásról, valamint az esetlegesen Önt megillető kártérítésről és adott esetben igénylésének menetéről.

Az Áldozatsegítő Szolgálat felvilágosítást nyújt az eljáráshoz kapcsolódó gazdasági jellegű jogosultságokról, különösen a bűncselekménnyel okozott károk pénzügyi támogatásáról és igénylésük menetéről, és felajánlják a szükséges érzelmi támogatást és terápiás segítséget, biztosítva ezáltal a bűncselekmény traumatikus következményeinek megfelelő pszichológiai támogatását.

A bűncselekmény közvetett sértettjeként Önt megillető pénzügyi támogatás tekintetében Spanyolországban létezik egy állami támogatási rendszer a Spanyolországban elkövetett, halált okozó vagy a mentális egészséget súlyosan károsító szándékos és erőszakos bűncselekmények közvetett sértettjei számára.

Eleget kell tennie bizonyos követelményeknek ahhoz, hogy a pénzügyi támogatás alkalmazásában közvetett sértettnek (kedvezményezettnek) minősülhessen:

 • spanyol állampolgár vagy más uniós ország állampolgára, vagy amennyiben ezek egyike sem alkalmazandó Önre, szokásos tartózkodási helyének Spanyolországban vagy a területén a spanyol állampolgárokat megilletőhöz hasonló támogatást nyújtó országban kell lennie. Halál esetén nincs jelentősége az elhunyt állampolgárságának vagy szokásos tartózkodási helyének;
 • az elhunyt személy nem elvált és nem különélő házastársa, vagy a halálát megelőzően legalább két éven keresztül tartósan, hasonló kapcsolatban vele élő személy, kivéve közös gyermekek esetében, ebben az esetben elegendő a puszta együttélés. Ez még akkor is magában foglalja az említett személyek gyermekeit is, ha nem az elhunyt személy gyermekei, feltéve, hogy anyagilag attól a személytől függtek és velük éltek;
 • a kedvezményezett semmilyen esetben nem jelent bármilyen formában elkövetett szándékos emberölésért elítélt személyt, ha az elhunyt a házastárs volt vagy olyan személy, akihez tartósan hasonló kapcsolat fűzte;
 • az elhunyt személy gyermeke, aki anyagilag attól a személytől függött és vele élt, feltételezve, hogy a kiskorú gyermekek vagy fogyatékossággal élő felnőttek anyagi függőségben élnek;
 • ha az elhunyt személy szülője és anyagilag attól a személytől függött, feltéve, hogy senkire nem állapítható megy a fentiek közül egyik helyzet sem;
 • a spanyol jogban biztosított pénzügyi támogatás alkalmazásában ugyancsak közvetett sértettnek minősülnek a bűncselekmény közvetlen következtében elhunyt kiskorúak szülei.

A támogatást a bűncselekmény elkövetésének napjától számított egy éven belül kell igényelnie. Amennyiben a halál testi sérülés vagy egészségkárosodás közvetlen következményeként következett be, hasonló időtartamú új határidő kezdődik a támogatás igénylésére.

Főszabály szerint a támogatás nyújtásának feltétele a büntetőjogi eljárást lezáró végső bírói határozat meghozatala.

A támogatás nem kombinálható ítélettel megállapított kártérítéssel, jóllehet a támogatás egésze vagy része kifizetésre kerül, ha a bűncselekmény elkövetésében bűnösnek nyilvánított személyt részben fizetésképtelennek nyilvánítják, vagy a kártérítéssel vagy magánbiztosító támogatásával, ha az összeg magasabb, mint az ítéletben megállapított összeg, vagy azon társadalombiztosítási kiegészítéssel, amely a sértett ideiglenes munkaképtelensége miatt fizethető.

A támogatás összege nem haladhatja meg az ítélettel megállapított kártérítést.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

Sértettként Önt megilleti a jog, hogy tájékoztassák az alternatív vitarendezési eljárásokról, adott esetben közvetítés vagy más helyreállító igazságszolgáltatási intézkedés igénybevételével, és a rendelkezésre álló helyreállító igazságszolgáltatásról azokban az esetekben, amelyekben ez jogszerűen lehetséges. Az Áldozatsegítő Szolgálat nyújt erről tájékoztatást.

Az Áldozatsegítő Szolgálat javasolhatja továbbá az igazságügyi szervnek, hogy amennyiben Önnek ez hasznos, vegyenek igénybe büntetőügyekben lefolytatható közvetítői szolgáltatást, és támogatja a helyreállító igazságszolgáltatást és más, jogszabályban létrehozott bíróságon kívüli vitarendezési eljárásokat.

Rendelkezésére áll a helyreállító igazságszolgáltatás a bűncselekményből eredő vagyoni és nem vagyoni kár megfelelő kiegyenlítéséhez, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

 • az elkövető elismerte azokat a lényeges tényeket, amelyekből következik a felelőssége;
 • Ön hozzájárul ehhez azt követően, hogy kimerítően és mindenre kiterjedően tájékoztatták az eljárás tartalmáról, várható kimeneteléről, és a végeredménynek megfelelés kikényszeríthetőségére irányuló lehetséges eljárásokról;
 • az elkövető hozzájárult;
 • a közvetítői eljárás nem kockáztatja az Ön biztonságát, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy az eljárás lefolytatása új vagyoni vagy nem vagyoni kárt okozhat Önnek;
 • az elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban jogszabály nem zárja ki az igénybevételét.

A közvetítő eljárás részeként zajló megbeszélések bizalmasak és az Ön és az elkövető hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők.

A közvetítői eljárásban részt vevő közvetítőkre és más szakemberekre szakmai titoktartás vonatkozik azon események és nyilatkozatok tekintetében, amelyekről tudomásuk van, vagy munkavégzésük során.

Ön és az elkövető is bármikor visszavonhatja a közvetítői eljárásban való részvételére vonatkozó hozzájárulását.

Rendszerint kevésbé súlyos bűncselekmények esetében kerül sor közvetítésre.

A fiatalkorúakkal (14-18 év közötti személyek) kapcsolatos igazságszolgáltatási ügyekben a közvetítés kifejezetten a kiskorú személy átnevelésének eszköze. Ezen a területen a közvetítést olyan csoport végzi, amely támogatja a fiatalkorúak ügyeiben eljáró ügyészt, ugyanakkor végezheti az autonóm közösségek valamelyik ügynöksége vagy más olyan jogalany, például bizonyos szakosodott egyesületek.

A felnőttekkel foglalkozó igazságszolgáltatás területén a közvetítés a helyreállító igazságszolgáltatás része, az elmúlt években számos kísérleti program indult.

Az Ön közvetítés alatti biztonsága tekintetében, bármikor rendelkezésére áll minden olyan szükséges fizikai védelmi intézkedés vagy a körülmények miatt szükséges bármely más intézkedés, amelyet az igazságügyi hatóság biztosíthat Önnek.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

 • Código Penal (a spanyol büntető törvénykönyv) – spanyol nyelven
 • Código Civil (a spanyol polgári eljárásjogról szóló törvénykönyv) – spanyol nyelven
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (a büntető eljárásjogi törvény) – spanyol nyelven
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (a bűncselekmények sértettjeinek jogállásáról szóló, 2015. április 27-i 4/2015 törvény) – spanyol nyelven
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (a bűncselekmények sértettjeinek jogállásáról szóló, 2015. április 27-i 4/2015 törvény végrehajtásától és az Áldozatsegítő Szolgálat szabályozásáról szóló, 2015. december 11-i 1109/2015 királyi rendelet) – spanyol nyelven
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (a 2015. július 22-i 8/2015 sarkalatos törvény és a gyermekek és serdülők védelmét szolgáló rendszer módosításáról szóló, 2015. július 22-i 26/2015 törvény) – spanyol nyelven
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (az Európai Unióban a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismeréséről szóló, 2014. november 20-i 23/2014 törvény) – spanyol nyelven
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (a 29/2011 törvény részletes végrehajtási intézkedéseiről szóló, 2013. szeptember 6-i 671/2013 királyi rendelet) – spanyol nyelven
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (a terrorizmus áldozatainak elismeréséről és átfogó védelméről szóló, 2011. Szeptember 22-i 29/2011 törvény) – spanyol nyelven
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (a nemi alapú erőszak elleni átfogó védelmi intézkedésekről szóló, 2004. december 28-i 1/2004 sarkalatos törvény) – spanyol nyelven
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (a gyermekek büntetőjogi felelősségéről szóló, 2000. január 12-i 5/2000 sarkalatos törvény) – spanyol nyelven
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (a gyermekek jogvédelméről szóló, 1996. január 15-i 1/1996 sarkalatos törvény) – spanyol nyelven
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (a jogi segítségnyújtásról szóló, 1996. január 10-i 1/1996 törvény) – spanyol nyelven
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (az erőszakos bűncselekmények és a szexuális szabadság elleni bűncselekmények sértettjeinek támogatásáról és segítéséről szóló, 1995. december 11-i35/1995 törvény) – spanyol nyelven
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (az erőszakos bűncselekmények és a szexuális szabadság elleni bűncselekmények sértettjeinek támogatásáról szóló rendeletet jóváhagyó, 1997. május 23-i 738/1997 királyi rendelet) – spanyol nyelven
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (a tanúk és a szakértők büntetőügyekben való védelméről szóló, 1994. december 23-i 19/1994 sarkalatos törvény) – spanyol nyelven
Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.