Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Bűncselekmény sértettjeként a hatósággal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatba lépésétől kezdődően jogosult a bűncselekmény bejelentéséhez való jogáról szóló tájékoztatásra, és adott esetben az ezzel kapcsolatos eljárásról szóló tájékoztatásra.

A bűncselekményt bejelentheti a rendőrségen, és az ezt követő eljárásban tanúként vesz részt. Kérheti azt is, hogy a rendőrség irányítsa Önt az Áldozatsegítő Szolgálat megfelelő irodájához (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), ahol tájékoztatják a bűncselekmény bejelentésének módjáról.

A gondozási és támogatási szolgáltatások – így az Áldozatsegítő Szolgálat – ingyenesek és bizalmasak; nincs szükség a bűncselekmény előzetes bejelentésére.

Bűncselekményt bejelentő személyként a következő jogok illetik meg Önt:

 • megfelelően hitelesített másolatot kap a bejelentésről;
 • jogosult térítésmentes nyelvi támogatásra és a bejelentés másolatának írásbeli fordítására, ha nem érti vagy beszéli a bejelentés helyszínén hivatalos nyelvek egyikét sem. Ha nem beszél vagy ért spanyolul vagy a szóban forgó eljárás helyszínén használt hivatalos nyelven, a bíróság, az ügyész vagy a rendőrségi tisztviselők előtt a nyomozati szakaszban való vallomástétele során térítésmentesen jogosult olyan tolmács támogatására, aki az Ön által értett nyelven beszél;
 • ha értesítést kért olyan meghatározott határozatokról, mint például a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat, az eljárást lezáró határozat, tájékoztatják a tárgyalás időpontjáról és helyszínéről, valamint a vádlottal szemben felhozott vádak lényegéről.

Ön is indíthat eljárást az elkövetővel szemben és magánvádlóként vehet részt az eljárásban, az ügyészt megilletőkhöz hasonló jogokkal.

A rendes ügyektől eltekintve, amikor az ügyész emel vádat az elkövetővel szemben, két fajta bűncselekmény van, amelyek esetében nagyon fontos szerepe van Önnek az eljárás megindításában:

 • a vegyes bűncselekmények esetében be kell jelentenie a bűncselekményt vagy keresetet kell beterjesztenie az eljárás megindításához; az ügyész ekkor fellép az elkövetővel szemben felhozott vádak képviseletében. A magánindítványra üldözendő bűncselekmények (például rágalmazás) esetében teljes mértékben Öntől függ a folytatás: az ügyész nem felel az elkövetővel szemben felhozott vádak képviseletéért, és Ön bármikor visszavonhatja a bejelentését, befejezve az eljárást.

Bármilyen nyelven bejelentheti a bűncselekményt, és ha nem beszél spanyolul vagy a megfelelő regionális nyelven, térítésmentesen jogosult tolmács igénybevételére. A gyakorlatban, ha a rendőrségen senki nem beszéli az Ön nyelvét, a rendőrség a következőket ajánlja fel Önnek:

 • ha a bűncselekmény nem súlyos, az Ön nyelvén megfogalmazott formanyomtatványon jelentheti be;
 • ha a bűncselekmény súlyos, telefonon vagy személyesen tolmácsot biztosítanak Önnek.

Néhány rendőrségen különösen nyáron rendelkezésre állnak angolul, franciául és németül beszélő tolmácsok.

A bűncselekmény bejelentésének nincs időbeli korlátja, de léteznek olyan határidők, amelyek elteltével nem indítanak nyomozást a bűncselekmény ügyében: ez a bűncselekmény súlyosságától függően tíztől húsz évig terjedhet. A hatóságok nem írnak elő különös bűncselekménybejelentési módot. Írásban vagy szóban tehet bejelentést, ebben az esetben az illetékes hatóság veszi fel a bejelentést. Meg kell adnia nevét, címét, személyi igazolványának számát, telefonszámát stb., és alá kell írnia a bejelentést.

A bűncselekmény bejelentésekor, amennyiben Ön nemi alapú erőszak vagy családon belüli erőszak sértettje, védelmi határozatot kérhet a rendőrségtől. Közvetlenül a bűnügyi hatóságoktól vagy az ügyésztől, az Áldozatsegítő Szolgálattól vagy a közigazgatás mellett működő szociális szolgálatoktól vagy gondozó intézményektől is kérhet védelmi határozatot.

Minden esetben kap egy formanyomtatványt a védelmi határozat igényléséhez, és tájékoztatják erről a határozatról.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Bejelentéskor hiteles másolatot és hivatkozási számot kap.

Sértettként kérhet tájékoztatást a rendőrségtől az eljárás folyamatáról, kivéve, ha ez hátrányos a nyomozásra nézve. A gyakorlatban jobb felhívni a megfelelő rendőri szervet és tájékoztatást kérni.

Általánosságban véve – amennyiben megfelelő kérelmet terjesztett elő – joga van tájékoztatást kapni a tárgyalás időpontjáról és helyszínéről, valamint a vádlottal szemben felhozott vádak tartalmáról, valamint értesítést kapni a következő határozatokról:

 • a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat;
 • az eljárást lezáró határozat;
 • az elkövető fogva tartásáról vagy szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről, és az Ön védelmét szolgáló elővigyázatossági intézkedéseket elrendelő határozatok.

Ha az Áldozatsegítő Szolgálathoz irányítást kérte vagy valamelyik szolgálat gondozást nyújt Önnek, joga van értesülni az az eljáró hatóság elérhetőségéről és a hatósággal való kommunikáció módjáról, valamint a tárgyalás időpontjáról és helyéről, és a vádlottal szemben felhozott vád tartalmáról.

Ha nemi alapú erőszak sértettje, kérés nélkül jogosult tájékoztatást kapni az elkövető eljárási helyzetéről és a megtett elővigyázatossági intézkedésekről. Bármikor kifejezheti arra irányuló igényét, hogy ne kapjon ilyen tájékoztatást.

Ha a szexuális szabadság elleni erőszakos bűncselekmény sértettje, jogosult tájékoztatást kapni az Önt megillető állami támogatásról, ha az elkövető nem vagy nem megfelelő mértékben fizet kártérítést.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

A hatósággal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatba lépésétől kezdődően jogosult tájékoztatásra a jogi tanácsadásban és védelemben részesülés folyamatáról, továbbá adott esetben azokról a feltételekről, amelyek mellett ezeket Ön ingyenesen megkaphatja. Az Áldozatsegítő Szolgálat nyújt erről is tájékoztatást.

A jogi tanácsadásban és védelemben részesülés folyamatáról, továbbá adott esetben ezek ingyenes nyújtásának feltételeiről Önt tájékoztató tisztviselőnek vagy hatóságnak nyújthatja be a költségmentességre való jogosultságának elismerése iránti kérelmét. A tisztviselő vagy hatóság a rendelkezésre álló iratokkal együtt továbbítja ezt a megfelelő ügyvédi kamarának.

Kérelmét benyújthatja továbbá az Igazságügyi Áldozatsegítő Szolgálatnak, amely továbbítja ezt a megfelelő ügyvédi kamarának.

Általánosságban véve élhet azon jogi segítségnyújtó szolgálatok szolgáltatásaival, amelyek minden polgárnak tájékoztatást nyújtanak a jogszabályokról. Ezeket a szolgáltatásokat minden igazságügyi területen ügyvédi kamarák szervezik.

Formanyomtatványt kell kitöltenie, amely elérhető a bíróságokon, az Igazságügyi Minisztériumban és más hatóságoknál, és bizonyítania kell, hogy nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel. Kérelmét a megfelelő bíróság területén működő ügyvédi kamarához kell benyújtania, vagy ha még nem indult meg a büntetőeljárás, akkor a lakóhelye szerinti bíróságon.

Ha nemi alapú erőszak sértettje, a költségmentességhez nem kell előre bizonyítania, hogy nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel.

Ha terrorizmussal összefüggő bűncselekmények sértettje, ugyancsak részesülhet költségmentességben.

Akkor kérhet költségmentességet Spanyolországban, ha többek között az alábbi helyzetek valamelyikében van:

 • ha valamely uniós tagállam állampolgára és bizonyítja, hogy nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel;
 • ha harmadik ország állampolgára és jogszerűen tartózkodik Spanyolországban, vagy nemzetközi megállapodásokban (például gyermek jogellenes külföldre viteléről szóló egyezményekben) elismert jog alapján. Ebben az esetben az uniós polgárokra vonatkozókkal azonos feltételek szerint jogosult költségmentességre Spanyolországban;
 • tekintet nélkül a jogi eljárás megindításához szükséges források fennállására, elismerik költségmentességhez való jogát és nemi alapú erőszak, terrorcselekmény vagy emberkereskedelem sértettjeként azonnal élhet ezzel a jogával minden sértetti jogállásához kapcsolódó, abból fakadó vagy annak eredményeképpen folyó eljárásban, vagy ha Ön kiskorú vagy tanulási nehézségekkel küzdő vagy mentális betegségben szenvedő személy, amennyiben bántalmazás vagy rossz bánásmód áldozata.

Ez a jog megilleti a sértett halála esetén az örökösöket is, feltéve, hogy nem vettek részt a cselekményekben.

A költségmentesség biztosítása alkalmazásában Ön sértettnek minősül, ha bejelentést tesz vagy keresetet terjeszt elő, vagy ha büntetőeljárás indul bármely említett bűncselekmény miatt, és mindaddig megtartja ezt a jogállását, amíg a büntetőeljárás folyamatban van vagy az eljárás következtében marasztaló ítélet születik.

A költségmentességhez való jog elvész, ha jogerőssé válik a felmentés, vagy bizonyítottság hiányában felfüggesztik vagy megszüntetik az eljárást, az addig az időpontig térítésmentesen igénybe vett kedvezmények költségei kifizetésének kötelezettsége nélkül.

Az azonosított bűncselekmények és különösen a nemi alapú erőszak sértetti jogállásának eredményeképpen indítható különböző eljárásokban ügyvédnek kell támogatnia Önt, feltéve, hogy ezzel biztosított a védelemhez való joga.

Költségmentességre jogosult, ha éves jövedelme és háztartásra eső jövedelme nem haladja meg az alábbiakat:

 • a többcélú, költségvetésből származó ellátások jövedelemindexe (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) kérelem benyújtásának időpontjában hatályos összegének kétszerese, ha a szóban forgó személy nem háztartás tagja; Az IPREM évente meghatározott mutató, bizonyos kedvezmények összegének vagy bizonyos kedvezményekre, juttatásokra vagy közszolgáltatásokra való jogosultsági határértékek megállapítására használják.
 • az IPREM kérelem benyújtásának időpontjában hatályos összegének két és félszerese, ha a szóban forgó személy négy főnél kevesebb bármilyen háztartás tagja;
 • az IPREM kérelem benyújtásának időpontjában hatályos összegének háromszorosa, ha a szóban forgó személy négy vagy több főt számláló háztartás tagja.

2016-ban az IPREM összege 6 390,13 euro.

Költségmentesség biztosítása esetén nem kell megfizetnie a következő költségeket:

 1. előzetes jogi tanácsadás;
 2. ügyvédi és bírósági képviselői (procurador) díjak;
 3. közlemények hivatalos lapokban való megjelentetésének költségei;
 4. bizonyos fellebbezések benyújtásához szükséges letét;
 5. szakértői díjak;
 6. a közjegyzői költségek és az ingatlan-és kereskedelmi nyilvántartás kivonatai tekintetében az összegek 80%-os csökkentését veheti igénybe.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Általánosságban véve bűncselekmény sértettjeként eljárásban való részvétele esetében jogosult a jogai gyakorlásához szükséges kiadások megtérítésére és az állam oldalán felmerült kiadások kifizetése tekintetében felmerült jogi költségek megtérítésére.

Ennek érdekében a kifizetést az ítéletben kell megállapítani és a vádlottat el kell ítélni az Ön mint sértett kérelmére olyan bűncselekmények elkövetése miatt, amelyek tekintetében nem az ügyész volt a vádló, vagy el kellett ítélni azt követően, hogy az eljárást lezáró határozatot visszavonták az Ön mint sértett általi fellebbezést követően.

A segítségnyújtó és támogató szolgálatok, és különösen az Áldozatsegítő Szolgálatok tájékoztatják Önt a jogi kiadásainak megtéríthetőségét magában foglaló esetekről és adott esetben a kérelmezés módjáról.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Ha Ön az eljárásban nem megjelent sértett és az ügyész elhatározza a terhelttel szembeni vádak visszavonását, a bíró erről tájékoztathatja Önt és felhívhatja arra, hogy 15 napon belül lépjen fel magánvádlóként és indítson eljárást. Gyorsított eljárás esetén a bíró köteles tájékoztatni és felkérni Önt.

Ha az ügyész vádat emel az elkövetővel szemben, sértettként nem zárhatja le az eljárást, kivéve a magánindítványra üldözendő bűncselekmények esetében.

Ha már megjelent az eljárásban és magánvádló, kérheti tárgyalás tartását és vádat emelhet az elkövetővel szemben. Ha a vizsgálóbíró az eljárás lezárásáról dönt, vagyis megszünteti az eljárást, fellebbezhet.

Ha az ügyész vádat emel az elkövetővel szemben, kérheti az eljárás megszüntetését és elállhat magánvádlói szerepétől. Az ügyész mindazonáltal döntése szerint folytathatja az eljárást.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Első bírósági megjelenésekor a jogi tanácsadó tájékoztatja Önt a büntetőeljárásban Önt sértettként megillető jogokról és felkínálja az eljárásban magánfélként való fellépés lehetőségét, egyértelmű, egyszerű és érthető nyelven, figyelembe véve az Ön személyes jellemzőit és szükségleteit.

Bűncselekmény sértettjeként büntetőeljárásban az alábbi jogosultságok illetik meg:

 • a hatályos büntető jogszabályoknak megfelelően büntető és polgári eljárás indítása;
 • a nyomozó hatóságok előtti megjelenés bizonyítás és a tényeket tisztázó lényeges tájékoztatás érdekében.

Ezen túlmenően ezen első megjelenésekor megkérdezik, hogy kéri-e a jogszabályban meghatározott közleményeket vagy értesítéseket, és ebben az esetben meg kell adnia e-mailcímét vagy annak hiányában otthoni vagy levelezési címét.

Büntetőeljárásban betöltött szerepétől függetlenül rendszerint a zárt tárgyalásokon is jelen lehet. Csak tanúként köteles vallomástételre megjelenni.

Ha büntetőeljárásban nem megjelenő sértett, értesítik a tárgyalás időpontjáról és helyéről. Fő szerepe a tanúként való vallomástétel lesz. Ahhoz, hogy értesíthessék a tárgyalás időpontjáról és helyéről, közölnie kell az eljárás során a címében bekövetkezett minden változást.

Az eljárásban részt vehet magánvádlóként a vádirat előkészítését megelőzően, vagyis a szóbeli eljárás megindulása előtt, kivéve a kiskorú személy elleni büntetőeljárás esetét. Az ügyész, a magánvádló (ha van) és a védőügyvéd készíti elő a vádiratot. Ez az irat tartalmazza e személyek cselekményhez kapcsolódó álláspontját és a javasolt büntetést. A gyakorlatban minden félnek öt nap áll rendelkezésére álláspontja írásbeli előterjesztésére.

Rendszerint Önt az érdekeit védő ügyvédje, valamint az eljárásban Önt hivatalosan képviselő bírósági képviselője képviseli.

Több sértett esetén a sértettek felléphetnek külön, ugyanakkor a bíró felkérheti őket egy vagy néhány csoport alkotására. Sértetteket tömörítő szövetségek is megjelenhetnek a büntetőeljárásban, feltéve, hogy Ön mint sértett ehhez hozzájárult.

Ha Ön már magánvádló, ügyvédje hozzáfér az összefoglalóhoz és a többi ügyirathoz, és az ügyészt megilletőhöz hasonló további jogokkal rendelkezik, többek között a következőkkel:

 • több bizonyíték gyűjtését kérheti;
 • az ügyét támogató új tanúkat vagy szakértőket javasolhat;
 • szembesítéseket javasolhat, stb.

A vádlott elítélése esetén a bíróság elrendelheti, hogy fizesse meg Önnek a következő költségeket: az ügyvédek és bírósági képviselők, szakértők, közhiteles és közjegyzői tanúsítványok stb. költségei.

A büntetőeljárás részeként polgári jogi igényt érvényesíthet (magánfél), ha vagyonának visszaszolgáltatását, a bűncselekménnyel okozott vagyoni és nem vagyoni kára megtérítését vagy kártalanítását kéri. Ebben az esetben Önt ügyvédje képviseli, aki védi az Ön érdekeit, valamint bírósági képviselője, aki hivatalosan képviseli Önt az eljárásban.

A nyomozás lezárását elrendelő döntés esetén az ügyet lezáró határozatot közlik a cselekményeket bejelentő közvetlen sértettekkel, valamint azon más közvetlen sértettekkel, akiknek ismert a személyazonossága és tartózkodási helye. Valamely személy közvetlenül a bűncselekmény miatt bekövetkezett halála vagy eltűnése esetén a határozatot a bűncselekmény közvetett sértettjével közlik.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

Bűncselekmény sértettjeként büntetőeljárásban az alábbi jogosultságok illetik meg:

 • a hatályos büntető jogszabályoknak megfelelően büntető és polgári eljárás indítása;
 • a nyomozó hatóságok előtti megjelenés bizonyítás és a tényeket tisztázó lényeges tájékoztatás érdekében.

Az igazságügyi rendszerben a következő különböző szerepeket töltheti be:

 • közvetlen vagy közvetett sértett: a bejelentett bűncselekmény szerint, vagy a bűncselekmény előzetes bejelentése nélkül a sértetteket segítő és támogató szolgáltatások iránti kérelem esetében, mivel e szolgálatok igénybevétele nem függ a bejelentéstételtől;
 • tanú: bejelentés esetén. Eljárásbeli részvételére idézés esetén kerül sor;
 • magánvádló: Ha magánvádlóként kíván részt venni a büntetőeljárásban, ha eljárást indít az elkövetővel szemben (vegyes bűncselekmények és magánindítványra üldözendő bűncselekmények) és a vádirat előkészítését megelőzően, vagyis a szóbeli eljárás megindulása előtt, kivéve a kiskorú személy elleni büntetőeljárás esetét;
 • magánfél: általában, ha a büntetőeljárás részeként polgári jogi igényt kíván érvényesíteni, vagyis vagyonának visszaszolgáltatását, a bűncselekménnyel okozott vagyoni és nem vagyoni kára megtérítését vagy kártalanítását kéri.

Rendszerint a zárt tárgyalásokon is jelen kell lennie. Csak tanúként köteles vallomástételre megjelenni.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

Főszabály szerint sértettként a hatósággal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdődően a közigazgatási segítő és támogató szolgálatok tevékenységén keresztül, ideértve a bűncselekmény bejelentését megelőző időszakot is, jogosult védelemre, tájékoztatásra, támogatásra, segítségre és gondozásra.

Az eredetileg megkeresett hatóságot vagy tisztviselőt megkérheti arra, hogy irányítsa Önt az Áldozatsegítő Szolgálathoz, ahol térítésmentesen, ügyének bizalmas kezelése mellett segítséget kap akkor is, ha még nem jelentette be a bűncselekményt.

A hatósággal és a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdve egy Ön által választott személy is kísérheti.

Sértettként joga van továbbá ahhoz, hogy megértsék Önt és megértesse magát a bűncselekmény bejelentésétől kezdődő bármely cselekmény során, ideértve a bejelentés benyújtását megelőző tájékoztatást is. Biztosítják a jogszabályban elismert jelnyelvi tolmácsolást és szükség szerint a szóbeli kommunikációt támogató eszközöket is.

A kommunikáció minden – írásbeli és szóbeli – formájának egyértelmű, egyszerű és érthető nyelven kell megvalósulnia, figyelembe véve az Ön személyes jellemzőit és szükségleteit, különösen azt, ha érzékelési, értelmi vagy szellemi fogyatékossága van, vagy ha kiskorú.

Sértettként joga van elsősorban a következők tekintetében tájékoztatásra:

 • a rendelkezésre álló segítség és támogatás, legyen az orvosi, pszichológiai vagy anyagi jellegű, valamint az igénybevételükre vonatkozó eljárás. Megfelelő esetben ezek az intézkedések magukban foglalják az alternatív szálláslehetőségekre vonatkozó tájékoztatást;
 • a bűncselekmény bejelentéséhez való jog, és megfelelően az erre irányadó eljárás, és a nyomozó hatóságok előtti bizonyítás;
 • a tanács és jogi védelem igénybevételének eljárása, és adott esetben azok a feltételek, amelyek alapján ezek díjmentesen igénybe vehetők;
 • védelmi intézkedések kérelmezésének lehetősége, és adott esetben az erre vonatkozó eljárás;
 • az esetlegesen Önt megillető kártalanítás és adott esetben igénylésének menete;
 • az elérhető tolmács–és fordítási szolgáltatás;
 • a kiegészítő támogatás és a rendelkezésre álló kommunikációs szolgáltatások;
 • jogai gyakorlásának módja, amennyiben nem Spanyolországban lakik;
 • az Ön által jogaival összeegyeztethetetlennek tartott határozatokkal szemben benyújtható fellebbezések;
 • az eljáró hatóság elérhetősége és a kapcsolódó kommunikációs csatornák;
 • a rendelkezésre álló helyreállító igazságszolgáltatás, amennyiben erre jogszerű lehetőség áll fenn;
 • azok az esetek, amelyekben megtérítik jogi kiadásait, és adott esetben az igénylés menete;
 • az eljárás bizonyos határozatairól való értesítés iránti kérelem benyújtásának joga, ilyen többek között a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat, az eljárást lezáró határozat stb.

Büntetőeljárásban betöltött szerepétől függetlenül rendszerint a zárt tárgyalásokon is jelen lehet. Csak tanúként köteles vallomástételre megjelenni.

Ha büntetőeljárásban nem megjelenő sértett, értesítik a tárgyalás időpontjáról és helyéről. Fő szerepe a tanúként való vallomástétel lesz. Ahhoz, hogy értesíthessék a tárgyalás időpontjáról és helyéről, közölnie kell az eljárás során a címében bekövetkezett minden változást.

Az eljárásban részt vehet magánvádlóként a vádirat előkészítését megelőzően, vagyis a tárgyalás kezdete előtt, kivéve a kiskorú személy elleni büntetőeljárás esetét. Önt ügyvédje képviseli, aki védi az Ön érdekeit, valamint bírósági képviselője, aki hivatalosan képviseli Önt az eljárásban.

Ha Ön már magánvádló, ügyvédje hozzáfér az összefoglalóhoz és a többi ügyirathoz, és az ügyészt megilletőhöz hasonló további jogai többek között a következők:

 • több bizonyíték gyűjtését kérheti;
 • az ügyét támogató új tanúkat vagy szakértőket javasolhat;
 • szembesítéseket javasolhat, stb.

A vádlott elítélése esetén a bíróság elrendelheti, hogy fizesse meg Önnek a következő költségeket: az ügyvédek és bírósági képviselők, szakértők, közhiteles és közjegyzői tanúsítványok stb. költségei.

Tanúként térítésmentesen jogosult tolmács igénybevételére, ha nem beszél spanyolul vagy a megfelelő regionális nyelven, de nem fordíttathatja le az iratokat. Annak ellenére, hogy rendszerint nehéz elkerülni a szemkontaktust a vádlottal és a bírósági épületek rendszerint nem rendelkeznek a tanúk számára elkülönített várótermekkel, ha szexuális zaklatás sértettje, a következőket teheti:

 • igénybe vehet kivetítőt a tárgyalóteremben, vagy
 • videokonferencián keresztül teheti meg vallomását.

Ha vallomástételre készül és veszélyben van, a bíróság elnöke elrendelhet zárt tárgyalást annak érdekében, hogy megvédjék az erkölcsöt, a közrendet és Önt mint áldozatot és/vagy az Ön családját. Magánvádlóként kérheti zárt tárgyalás tartását.

Ha vallomástételre idézték és a bíró úgy látja, hogy Önt komoly veszély fenyegeti, vagy szabadsága, vagyona vagy családja van veszélyben, a következők valamelyikét rendelheti el:

 • személyazonosságának, címének, foglalkozásának és munkahelyének védelme, ezeket az adatokat nem használja az eljárásban;
 • nem kell megjelennie a bíróságon és értesítési címe a bíróság lesz;
 • képmását semmilyen eszközzel nem rögzíthetik;
 • az eljárás során vagy utána rendőri védelmet biztosít;
 • hivatali autóval szállítják a bíróságra;
 • a bíróságon rendőri őrizet alatt álló helyiségben várakozhat;
 • különös helyzetben új személyazonosságot kap és pénzügyi támogatást új lakóhely, otthon vagy munkahely létesítéséhez.

Ha Ön kiskorú vallomástevő, minden lehetséges műszaki eszköz igénybevételével megakadályozzák, hogy szemkontaktusba kerüljön a gyanúsítottal. Tilos a szembesítés is. Ha többek között bármely olyan érdekellentét áll fenn Ön és jogi képviselői között, amely nem teszi lehetővé a nyomozás vagy a büntetőeljárás során érdekei megfelelő kezelésének biztosítását, vagy egyik szülőjével van érdekellentéte és a másik szülő képtelen megfelelően ellátni az Ön képviseletére vagy segítésére irányuló kötelezettségeit, az ügyész felkéri a bírót ügygondnok Ön mellé való kijelölésére, akinek kötelessége Önt képviselni a nyomozás és a büntetőeljárás során.

Ha külföldi, akkor joga van térítésmentes tolmácsra, amennyiben nem beszél spanyolul vagy az érintett régió nyelvén. A bűncselekmény bejelentéséhez a rendőrség rendelkezésére bocsáthatja az Ön nyelvén megfogalmazott űrlapot, és telefonon vagy személyesen rendelkezésére bocsáthat tolmácsot. A bíróságoknak van tolmácsszolgálata, amely együttműködik az Áldozatsegítő Szolgálattal.

Ha polgári jogi igényt kíván érvényesíteni a büntetőeljárásban (magánfél), akkor ügyvéddel és bírósági képviselővel kell megjelennie az eljárásba magánfélként való belépés lehetőségét kínáló időpontban, és minden esetben a bűncselekmény minősítését megelőzően. Ebben az esetben Önt ügyvédje képviseli, aki védi az Ön érdekeit, valamint bírósági képviselője, aki hivatalosan képviseli Önt az eljárásban.

Ha sértetti jogállásánál fogva bármilyen juttatásban vagy támogatásban részesül és bármely jogszabályban biztosított védelmi intézkedés alanya, köteles visszatéríteni a juttatást vagy támogatást bűncselekmény téves bejelentésének vagy bűncselekmény színlelésének megállapításakor, és köteles megfizetni az igazgatás oldalán felmerült költségeket a befogadási, védelmi és támogató cselekmények és a nyújtott szolgáltatások vonatkozásában, az esetlegesen alkalmazandó más polgári vagy büntető felelősségre vonás sérelme nélkül.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Büntetőeljárásban betöltött szerepétől függetlenül rendszerint a zárt tárgyalásokon is jelen lehet. Csak tanúként köteles vallomástételre megjelenni.

Eljárásban való részvétele során továbbra is igénybe veheti az Áldozatsegítő Szolgálat szolgáltatásait.

Ha büntetőeljárásban nem megjelenő sértett, értesítik a tárgyalás időpontjáról és helyéről. Fő szerepe a tanúként való vallomástétel lesz. Ahhoz, hogy értesíthessék a tárgyalás időpontjáról és helyéről, közölnie kell az eljárás során a címében bekövetkezett minden változást.

Az eljárásban részt vehet magánvádlóként a vádirat előkészítését megelőzően, vagyis a szóbeli eljárás megindulása előtt, kivéve a kiskorú személy elleni büntetőeljárás esetét. Önt ügyvédje képviseli, aki védi az Ön érdekeit, valamint bírósági képviselője, aki hivatalosan képviseli Önt az eljárásban.

Ha Ön már magánvádló, ügyvédje hozzáfér az összefoglalóhoz és a többi ügyirathoz, és az ügyészt megilletőhöz hasonló további jogok illetik meg:

 • több bizonyíték gyűjtését kérheti;
 • az ügyét támogató új tanúkat vagy szakértőket javasolhat;
 • szembesítéseket javasolhat, stb.

A vádlott elítélése esetén a bíróság elrendelheti, hogy fizesse meg Önnek a következő költségeket: az ügyvédek és bírósági képviselők, szakértők, közhiteles és közjegyzői tanúsítványok stb. költségei.

Tanúként térítésmentesen jogosult tolmács igénybevételére, ha nem beszél spanyolul vagy a megfelelő regionális nyelven, de nem fordíttathatja le az iratokat. Annak ellenére, hogy rendszerint nehéz elkerülni a szemkontaktust a vádlottal és a bírósági épületek rendszerint nem rendelkeznek a tanúk számára elkülönített várótermekkel, ha szexuális zaklatás sértettje, a következőket teheti:

 • igénybe vehet kivetítőt a tárgyalóteremben, vagy
 • videokonferencián keresztül teheti meg vallomását.

Ha vallomástételre készül és veszélyben van, a bíróság elnöke elrendelhet zárt tárgyalást annak érdekében, hogy megvédjék az erkölcsöt, a közrendet és Önt mint áldozatot és/vagy az Ön családját. Magánvádlóként kérheti zárt tárgyalás tartását.

Ha vallomástételre idézték és a bíró úgy látja, hogy Önt komoly veszély fenyegeti, vagy szabadsága, vagyona vagy családja van veszélyben, a következők valamelyikét rendelheti el:

 • személyazonosságának, címének, foglalkozásának és munkahelyének védelme, ezeket az adatokat nem használja az eljárásban;
 • nem kell megjelennie a bíróságon és értesítési címe a bíróság lesz;
 • képmását semmilyen eszközzel nem rögzíthetik;
 • az eljárás során vagy utána rendőri védelmet biztosít;
 • hivatali autóval szállítják a bíróságra;
 • a bíróságon rendőri őrizet alatt álló helyiségben várakozhat;
 • különös helyzetben új személyazonosságot kap és pénzügyi támogatást új lakóhely, otthon vagy munkahely létesítéséhez.

Ha Ön kiskorú vallomástevő, minden lehetséges műszaki eszköz igénybevételével megakadályozzák, hogy szemkontaktusba kerüljön a gyanúsítottal. Tilos a szembesítés is. Ha többek között bármely olyan érdekellentét áll fenn Ön és jogi képviselői között, amely nem teszi lehetővé a nyomozás vagy a büntetőeljárás során érdekei megfelelő kezelésének biztosítását, vagy egyik szülőjével van érdekellentéte és a másik szülő képtelen megfelelően ellátni az Ön képviseletére vagy segítésére irányuló kötelezettségeit, az ügyész felkéri a bírót ügygondnok Ön mellé való kijelölésére, akinek kötelessége Önt képviselni a nyomozás és a büntetőeljárás során.

Ha külföldi, akkor joga van térítésmentes tolmácsra, amennyiben nem beszél spanyolul vagy az érintett régió nyelvén. A bíróságoknak van tolmácsszolgálata, amely együttműködik az Áldozatsegítő Szolgálattal.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

Amennyiben megfelelő kérelmet terjesztett elő, joga van tájékoztatást kapni a tárgyalás időpontjáról és helyszínéről, valamint a vádlottal szemben felhozott vádak tartalmáról, valamint értesítést kapni a következő határozatokról:

 • a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat;
 • az eljárást lezáró határozat;
 • az elkövető fogva tartásáról vagy szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről;
 • a személyes óvintézkedéseket elrendelő vagy már megállapított intézkedéseket módosító határozatok, amennyiben azok célja az Ön biztonságának biztosítása;
 • az igazságszolgáltatási vagy büntetés-végrehajtási hatóság bármely olyan határozata, amely erőszakkal vagy megfélemlítéssel elkövetett bűncselekmények miatt elítélt személyeket érint és veszélyezteti az Ön biztonságát;
 • az Ön ítélet végrehajtásában való, sértettkénti közreműködését magukban foglaló határozatok, amelyeket a büntetés-végrehajtás keretei között kézbesítenek, például amelyek érintik az elítélt 3. szintű nyitott intézményi rendszerben való elhelyezését, a fogvatartás kedvezményeit, a rövid idejű eltávozást, a feltételes szabadlábra helyezést stb.

A fenti határozatokról való értesítés iránti kérelem benyújtásakor meg kell adnia e-mailcímét vagy otthoni vagy levelezési címét, ahová a hatóság megküldi a közleményeket és értesítéseket

Kivételes esetben e-mailcím hiányában az Ön által megadott címre kézbesítenek rendes postai úton.

Amennyiben az Európai Unión kívül lakóhellyel rendelkező személy és nincs olyan e-mailcíme vagy postacíme, ahová meg lehet küldeni a közleményeket, akkor azokat közzététel céljából megküldik a lakóhelye szerinti országban működő spanyol követségre vagy konzulátusra.

Az Önnek küldhető értesítések legalább tartalmazzák a határozat rendelkező részét és jogalapját.

Ha sértettként hivatalosan megjelent az eljárásban, a határozatról a bírósági képviselőjét értesítik, és az Ön által megadott e-mailcímre is megküldik azt.

Bármikor kifejezheti arra irányuló igényét, hogy ne kapjon tájékoztatást a fenti határozatokról, és benyújtott kérését ebben az esetben már nem fogják teljesíteni.

Ha az Áldozatsegítő Szolgálathoz irányítást kérte vagy valamelyik szolgálat gondozást nyújt Önnek, joga van értesülni az az eljáró hatóság elérhetőségéről és a hatósággal való kommunikáció módjáról, valamint a tárgyalás időpontjáról és helyéről, és a vádlottal szemben felhozott vád tartalmáról.

Ha nemi alapú erőszak sértettje, kérés nélkül jogosult tájékoztatást kapni az elkövető eljárási helyzetéről és a megtett elővigyázatossági intézkedésekről. Bármikor kifejezheti arra irányuló igényét, hogy ne kapjon ilyen tájékoztatást.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Ha Ön már magánvádló, ügyvédje hozzáfér az összefoglalóhoz és a többi ügyirathoz.

Az ügyvédek napi tevékenységéhez hozzátartozik a jogi tájékoztatás és dokumentáció elérése, különösen akkor, ha ügyfelük nem fél az eljárásban.

A spanyol jog szerint a megjelenő feleket tájékoztatni lehet az eljárásról és valamennyi eljárási formalitásban részt vehetnek.

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.