Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (pl. független per, polgári per, egyesített polgári és büntetőeljárás)

Magánvádlóként ugyanazon büntetőeljárás keretében keresettel polgári jogi igényként kártérítést követelhet, vagy pedig a büntetőeljárás befejezéséig elhalaszthatja a kereset előterjesztését. Ha a két igény egymástól elkülönül, akkor a polgári ügynek várnia kell a büntetőeljárás befejezéséig.

Az eljárás során csupán magánfélként is eljárhat, így nem rendelkezik perképességgel az eljárásban. Amennyiben nem jár el magánfélként kártérítés érvényesítése érdekében, akkor az ügyész az Ön nevében érvényesíti a polgári jogi igényt. Ha a bíróság a vádlottat nem nyilvánítja bűnösnek, vagy nem ítéli meg Önnek a kártérítést, akkor Ön polgári perben még mindig követelhet kártérítést.

A terhelt polgári jogi felelőssége kiterjed a vagyon visszaszolgáltatására, a kár kijavítására és megtérítésére, ami magában foglalja az Ön partnerének és gyermekeinek okozott károkat is.

Az államtól is kaphat kártérítést.

Az Áldozatsegítő Szolgálatok a határokon átnyúló helyzetekben eljáró áldozatsegítő hatóságok abban az esetben, ha az Ön által elszenvedett bűncselekményt – Spanyolországot leszámítva – az Európai Unió valamelyik tagállamában követték el, és Ön szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik Spanyolországban. Határokon átnyúló helyzetekben megvalósított, terrorizmussal összefüggő bűncselekmények esetén a Belügyminisztérium terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatósága a segítségnyújtó hatóság.

A terrorista bűncselekmények kivételével általában a segítségnyújtó hatóság együttműködik az eljárás megindításában és folytatásában a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam támogatásnyújtása érdekében, ezáltal Ön felperesként Spanyolországból kártérítésben részesülhet attól az államtól, ahol a bűncselekményt elkövették.

E célból az Áldozatsegítő Szolgálat a következő információval látja el Önt:

 • tájékoztatás a pénzügyi támogatás vagy kártérítés igénybevételének lehetőségeiről, a szükséges eljárásokról vagy formanyomtatványokról, ami magában foglalja a kitöltés módját és a szükséges igazoló dokumentumokat;
 • általános útmutatás arról, hogyan kell további információra irányuló kérelmet kitölteni.

Továbbá segítségnyújtó hatóságként az Áldozatsegítő Szolgálatnak a következőket kell tennie:

 • továbbítja az Ön igényét és az alátámasztó dokumentációt, valamint minden adott esetben később benyújtandó dokumentumot a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti állam által kijelölt döntéshozó hatósághoz;
 • együttműködik a döntéshozó hatósággal, ha nemzeti jogszabályaival összhangban az a hatóság úgy dönt, hogy meghallgatja az igénylőt vagy bármely más személyt.

A döntéshozó hatóság a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium Személyzeti Költségek és Állami Nyugdíjak Főigazgatósága, amennyiben a jogszerűen létrehozott állami támogatás iránti igényt az igénylő szokásos tartózkodási helye szerinti állam segítségnyújtó hatósága végzi.

A döntéshozó hatóságnak mind Önt – mint a támogatást igénylő személyt –, mind pedig a segítségnyújtó hatóságokat tájékoztatnia kell az alábbiakról:

 • az állami támogatás iránti kérelem beérkezése, az eljárást indító szerv, a döntés meghozatalának határideje, és – amennyiben lehetséges –, a döntés meghozatalának várható időpontja;
 • az eljárás lezárásáról szóló határozat.

A terrorizmussal összefüggő bűncselekmények esetén a Belügyminisztérium (terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatósága) jár el segítséget nyújtó hatóságként azon esetekben, amikor a bűncselekmény elkövetésének helye az Európai Unió Spanyolországtól eltérő tagállama, és Ön támogatást igénylő személyként Spanyolországban szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ezáltal Ön Spanyolországból igényelhet – adott esetben – kártérítést attól az államtól, amelynek területén a bűncselekményt elkövették. Az áldozatsegítő főigazgatóság segítségnyújtó vagy döntéshozó hatóságként tett intézkedései megegyeznek a Gazdasági és Pénzügyminisztérium Személyzeti Költségek és Állami Nyugdíjak Főigazgatóságának intézkedéseivel.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

A támogatást részben vagy egészében az állam fogja kifizetni, ha az elkövetőt részben fizetésképtelennek nyilvánították.

Az Ön bűncselekmény elkövetéséből eredő polgári kártérítési igényének érvényesítése iránti jogai az Önt sértettként vagy kedvezményezettként megillető ideiglenes vagy végső támogatás összege erejéig átszállnak az államra.

Az állam a bűncselekmény elkövetéséből eredő polgári felelősséggel tartozó fél ellen eljárást indíthat a nyújtott támogatás teljes vagy részleges visszafizetése céljából.

Ezt adott esetben közigazgatási behajtási eljárással hajtják végre, és többek között az alábbi esetekben kell alkalmazni:

 • ha a jogerős bírósági határozat megállapítja, hogy nem történt bűncselekmény;
 • ha a kifizetést követően sértettként akár Ön, akár kedvezményezettjei bármilyen okból kifolyólag teljes vagy részleges kártérítést kaptak az elszenvedett károkért a támogatás odaítélését követő három évben;
 • ha a támogatást hamis vagy szándékosan hiányos információ vagy egyéb tisztességtelen eszköz rendelkezésre bocsátása alapján szerezték meg, valamint olyan körülmények szándékos elhallgatásával, amelyek az igényelt támogatás elutasításához vagy csökkentéséhez vezetnének;
 • ha az ítéletben nyújtott kártérítés alacsonyabb, mint az ideiglenes támogatás.

Ilyen keresetnek az államnak a folyamatban lévő polgári vagy büntetőeljárásban való fellépése esetén van helye, amely nem érinti az ügyész által indítható polgári pert.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Az állam a támogatást részben vagy egészében megfizeti, ha a bűncselekmény miatt elítélt személyt részlegesen fizetésképtelennek nyilvánították.

Ideiglenes támogatás nyújtható a büntetőeljárást lezáró jogerős bírósági határozat meghozatala előtt, amennyiben bizonyítást nyert az a bizonytalan gazdasági helyzet, amelyben Ön áldozatként vagy kedvezményezettként maradt.

Az ideiglenes támogatást akkor lehet igényelni, ha a cselekményt az illetékes hatóságoknak bejelentette, vagy ha a büntetőeljárást hivatalból e cselekmény alapján folytatják.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

Igényelhet állami kártalanítást.

Spanyolországban létezik egy állami támogatási rendszer a Spanyolországban elkövetett, halált, súlyos testi sértést okozó vagy a fizikai vagy mentális egészséget súlyosan károsító szándékos és erőszakos bűncselekmények sértettjei számára. A segélyt a szexuális szabadság elleni bűncselekmények áldozatainak is megítélik, még akkor is, ha e bűncselekményeket erőszak nélkül követték el.

Önt általánosságban megilleti a jogszabályi pénzügyi támogatás, amennyiben a bűncselekmény elkövetésekor spanyol állampolgár vagy más uniós ország állampolgára, vagy amennyiben ezek egyike sem alkalmazandó Önre, szokásos tartózkodási helye Spanyolországban vagy a területén a spanyol állampolgárokat megilletőhöz hasonló támogatást nyújtó országban van.

Halál esetén a fent említett állampolgársági vagy tartózkodási követelményeknek a kedvezményezettek tekintetében kell teljesülniük, nem pedig az elhunyt személy tekintetében.

Súlyos testi sérülés vagy súlyos testi vagy lelki egészségkárosodás esetén a közvetlen áldozatok, vagyis a sérülést vagy kárt szenvedők lesznek a kedvezményezettek.

Halál esetén a kedvezményezettek a közvetett áldozatok, akik a következők lehetnek:

 • Az elhunyt személy nem elvált házastársa, vagy a halálát megelőzően legalább két éven keresztül tartósan, házassághoz hasonló kapcsolatban vele élő személy, kivéve közös gyermekek esetében, ebben az esetben elegendő a puszta együttélés. A felsorolt személyek gyermekei még akkor is ideértendők, ha nem az elhunyt személy gyermekei, feltéve, hogy anyagilag attól a személytől függtek és együtt éltek.

A kedvezményezett semmilyen esetben nem jelent bármilyen formában elkövetett szándékos emberölésért elítélt személyt, ha az elhunyt a házastárs volt vagy olyan személy, akihez tartósan házassághoz hasonló kapcsolat fűzte.

 • Az elhunyt személy gyermeke, aki attól a személytől függött és vele élt, feltételezve, hogy a kiskorú gyermekek vagy fogyatékossággal élő felnőttek anyagi függőségben élnek.
 • Az elhunyt személy szülője, aki anyagilag attól a személytől függött, feltéve, hogy senkire nem állapítható megy a fentiek közül egyik helyzet sem.
 • A spanyol jogban biztosított pénzügyi támogatás alkalmazásában ugyancsak közvetett áldozatnak minősülnek a bűncselekmény közvetlen következtében elhunyt kiskorú szülei.

A sérülések, amelyek a sértetteket pénzügyi támogatásra jogosítják, azok, amelyek károsítják a sértett testi épségét vagy testi vagy lelki egészségét, és amelyek legalább hat hónapos ideig tartó fogyatékosságot okoznak, vagy amelyek miatt véglegesen legalább 33%-os mértékű fogyatékossággal él az érintett.

Általános szabályként a támogatás odaítélése a büntetőeljárás lezárásáról szóló végső bírósági határozat meghozatalától függ. Figyelembe véve a büntetőügyekben történő döntéshozatal időtartamát, a büntetőeljárást lezáró végső bírósági határozat meghozatala előtt a törvény előírja ideiglenes támogatás nyújtásának lehetőségét, figyelembe véve a bűncselekmény sértettjének vagy kedvezményezettjeinek bizonytalan gazdasági helyzetét. Ideiglenes támogatást lehet kérni, ha a sértett jelentette a cselekményt az illetékes hatóságoknak, vagy ha a büntetőeljárást az illetékes szervek feljelentés szükségessége nélkül kezdeményezték.

A támogatás összege nem haladhatja meg az ítélettel megállapított kártalanítást.

A kiskorú vagy fogyatékossággal élő személy bűncselekmény közvetlen következményeként bekövetkezett haláláért a kiskorú szülei vagy gondviselői csak olyan támogatásra jogosultak, amely a ténylegesen megfizetett temetési költségeknek felel meg, jogszabályban rögzített felső értékig.

Az áldozat mentális egészségét károsító szexuális szabadság elleni bűncselekmények esetén a támogatás összege fedezi az áldozat által szabadon választott terápiás kezelés költségeit, jogszabályban rögzített felső értékig.

Általánosságban elmondható, hogy a támogatás igénylésére vonatkozó határidő egy év, amely a bűncselekmény elkövetésének időpontjától kezdődik. Ezt a határidőt a büntetőeljárás indulásakor fel kell függeszteni, és akkor kell folytatni, amikor a jogerős bírósági határozatot meghozzák és arról értesítik a sértettet.

A támogatás átvétele összeegyeztethetetlen a következőkkel:

 • az ítélet útján megállapított kártérítés. Mindazonáltal a támogatás része vagy egésze kifizetésre kerül, ha az elkövetőt részlegesen fizetésképtelennek nyilvánították;
 • kártérítés vagy magánbiztosító támogatása, valamint a társadalombiztosítási támogatás, amely a sértett ideiglenes fogyatékossága miatt fizethető. Mindazonáltal a támogatást ki kell fizetni a magánbiztosítottnak, ha a biztosítás keretében kapott kártérítés összege alacsonyabb az ítéletben megállapított összegnél;
 • a támogatás átvétele semmiképpen sem lehet összeegyeztethető a fegyveres csoportok és terroristák áldozatait ért kár megtérítésével.

A támogatás átvétele összeegyeztethető a következőkkel:

 • a sértett tartós fogyatékossága vagy elhalálozása esetén a kedvezményezettet megillető állami nyugdíj igénybevétele;
 • a nemi alapú erőszak elleni átfogó védelmi intézkedésekről szóló, 2004. december 28-i 1/2004 sarkalatos törvény (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) 27. cikkében előírt szociális támogatás.

A tartós fogyatékossággal kapcsolatos támogatás összeegyeztethetetlen az ideiglenes fogyatékossággal járó támogatással.

A jogszabályban létrehozott állami támogatás iránti kérelmek feldolgozása és elbírálása a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium Személyzeti Költségek és Állami Nyugdíjak Főigazgatóságának hatáskörébe tartozik bármely bűncselekmény sértettje esetén, kivéve a terrorizmussal összefüggő bűncselekmények áldozatait, tekintetükben a Belügyminisztérium (terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatósága) az illetékes.

Amennyiben Ön terrorizmus áldozata, számos állami támogatás létezik a terrorizmus áldozatainak ilyen típusú bűncselekmények által okozott károk megtérítésére, feltéve, hogy egyértelmű kapcsolat áll fenn a terrorcselekmény és az elszenvedett károk között.

Az alábbi károkat lehet kártérítéssel megtéríteni:

 • a fizikai és mentális sérüléseket is magában foglaló testi sérüléseket, valamint az orvosi kezelés, protézis és műtét költségeit.

Ezeket a költségeket az érintett személynek csak abban az esetben fizetik ki, amennyiben azokat nem fedezi részlegesen vagy teljesen állami- vagy magánellátó rendszer;

 • a természetes személyek otthonában vagy a kereskedelmi és ipari létesítményekben, a politikai pártok, szakszervezetek és társadalmi szervezetek központjában okozott vagyoni károk;
 • az ideiglenes szálláshelyek költségei, miközben a természetes személyek szokásos tartózkodási helyén javítási munkákat végeznek;
 • a magánjárművekben okozott károk, valamint az emberek vagy áruk szárazföldi szállítására használt járművek által elszenvedett károk, kivéve a köztulajdonban lévő járművek.

Az említett károk miatt nyújtott kártérítés – a testi sérülések kivételével – másodlagosnak minősül az ugyanezen jogcímen bármely más közjogi szerv vagy a biztosítási szerződések által biztosított megoldásokhoz képest. Ezekben az esetekben megtérítik a közigazgatási szervek vagy biztosítóintézetek által fizetett összegek és a hivatalos értékelés közötti különbözetet.

A kártérítés összegét az okozott kár (a sérülések súlyossága és az általuk okozott fogyatékosság, halál stb.) alapján határozzák meg.

Egyéb támogatások:

 • tanulásra: ha egy terrorista cselekmény olyan személyi sérülésekhez vezet, amelyek különös jelentőséggel bírnak a diák, szülei vagy gondviselői számára, vagy ezek a sérülések alkalmatlanná teszik őket rendes foglalkozásuk gyakorlására;
 • azonnali pszichológiai segítségnyújtás és tanácsadás mind az áldozatok, mind a családtagok számára;
 • kivételes esetben rendkívüli támogatás olyan áldozatok személyes vagy családi szükségleteinek enyhítésére, akiket nem szokványos támogatás fedez, vagy akiket az kifejezetten nem kellő módon fedez.

A támogatás kedvezményezettjei:

 • sérülések esetén a sérült személyek;
 • halál esetén:
  • az elhunyt személy házastársa;
  • a nem házastárs partner, akivel az elhunyt legalább két éve élt együtt;
  • a nem házastárs partner, akivel az elhunytnak gyermeke van;
  • az elhunyt személy szülei, ha pénzügyi szempontból tőle függtek. Szülők hiányában és ebben a sorrendben, az elhunyt személy unokái, testvérei és nagyszülei, akik pénzügyi szempontból tőle függtek;
  • ha senki a fentiek közül nem létezik, a gyermekek, és azok hiányában azok a szülők, akik pénzügyi szempontból nem függtek az elhunyt személytől.

Általánosságban elmondható, hogy a személyi vagy vagyoni károk megtérítésére vonatkozó igények benyújtásának határideje egy év, amely a kár bekövetkezésének napjától kezdődik.

A Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodája (Oficina de información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) a Belügyminisztérium terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatóságával együttműködve a kártérítés igénylésén keresztül segít Önnek, mint a terrorizmus áldozatának: a jogerős ítéletekre vonatkozó igazolások beszerzésében, a polgári kötelezettségek érvényesítésének tilalmával kapcsolatban, valamint a támogatás feldolgozásához szükséges egyéb okmányok beszerzésében.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

A büntetőeljárásban hozott jogerős végső ítéletnek bizonyítania kell, hogy a halál, a testi sérülések és a testi vagy mentális egészség súlyos károsodása szándékos és erőszakos bűncselekmény hatására történt, következésképpen az ítéletnek kell meghatároznia a megfelelő kártérítést is.

A pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtásához csatolni kell a büntetőeljárást lezáró végső bírósági határozat egy példányát függetlenül attól, hogy az eredmény ítélet, mulasztási határozat vagy pedig végzés arról, hogy az elkövető halála miatt megszüntetik az eljárást, vagy megszüntető végzés.

A támogatás összege nem haladhatja meg az ítélettel megállapított kártérítést.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Ideiglenes támogatás nyújtható a büntetőeljárást lezáró végső bírósági határozat meghozatala előtt, ha bizonyítják Önnek mint a bűncselekmény sértettjének vagy kedvezményezettjeinek bizonytalan gazdasági helyzetét.

Az ideiglenes támogatást akkor lehet igényelni, ha a cselekményt az illetékes hatóságoknak bejelentette, vagy ha a büntetőeljárást hivatalból e cselekmény alapján folytatják.

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.