Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Svezia

Contenuto fornito da
Svezia

Jiena vittma ta’ reat; lil min għandi nikkuntattja għall-appoġġ u għall-assistenza?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Id-Drittijiet tat-Tfal fis-Soċjetà)

BRIS hija organizzazzjoni għad-drittijiet tat-tfal mingħajr ebda affiljazzjoni politika jew reliġjuża. It-tfal u ż-żgħażagħ vulnerabbli sal-età ta' 18-il sena jistgħu jitkellmu permezz ta’ e-mail, chat jew telefonata ma’ konsulent fi BRIS b’mod anonimu u mingħajr ħlas. BRIS tieħu wkoll telefonati minn adulti li għandhom bżonn jitkellmu ma’ xi ħadd dwar mistoqsijiet u tħassib li jirrigwardjaw it-tfal u ż-żgħażagħ.

Dettalji ta’ kuntatt:

116 111, linja telefonika ta’ għajnuna għat-tfal u għaż-żgħażagħ

077 150 50 50, linja telefonika ta’ għajnuna għall-adulti

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja)

L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li taħdem għad-dritt tal-vittmi kollha ta’ reati li jirċievu appoġġ. Hija tikkonsisti f’ċentri lokali ta’ appoġġ għall-vittmi madwar il-pajjiż, segretarjat u linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna mingħajr ħlas. L-organizzazzjoni tgħin lill-vittmi ta’ reati, lix-xhieda u lill-qraba billi tismagħhom u tipprovdilhom appoġġ u pariri tajbin. Jekk ikun meħtieġ, il-vittma tista’ tikseb appoġġ fit-trattattivi ma’ korpi oħrajn li jistgħu jipprovdu, pereżempju, għajnuna psikoloġika, djar ta’ kenn jew assistenza finanzjarja. Il-vittmi jistgħu wkoll jiksbu gwida dwar il-proċedimenti kriminali. L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja torganizza wkoll appoġġ għall-vittmi minn voluntiera li jipprovdu informazzjoni u appoġġ b’konnessjoni ma’ proċess.

Dettalji ta’ kuntatt:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – L-Assoċjazzjoni għall-Qraba ta’ Tfal Abbużati Sesswalment)

ATSUB tagħmel konsultazzjonijiet individwali mal-qraba ta’ tfal abbużati sesswalment u toffri għajnuna u appoġġ fit-trattattivi mal-awtoritajiet. L-Assoċjazzjoni torganizza wkoll gruppi ta’ appoġġ u tipprovdi assistenza fil-qorti.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Il-Federazzjoni Żvediża għad-Drittijiet ta’ Persuni Leżbjani, Gay, Bisesswali u Transġeneru), linja ta’ appoġġ għall-vittmi

RFSL hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li teżisti sabiex tiżgura li l-persuni LGBT ikollhom l-istess drittijiet, opportunitajiet u obbligi bħal kulħadd fis-soċjetà. RFSL tmexxi linja ta’ appoġġ għall-vittmi għal persuni LGBT li kienu soġġetti għal abbuż, theddid u vjolenza. Is-servizz huwa mmirat ukoll għall-qraba u l-ħbieb tagħhom, kif ukoll għall-persuni li jiltaqgħu ma’ persuni LGBT vulnerabbli fuq il-post tax-xogħol tagħhom. L-organizzazzjoni toffri laqgħat ta’ kriżi, informazzjoni dwar id-drittijiet, għajnuna fit-trattattivi mal-awtoritajiet, appoġġ fil-proċess ġudizzjarju u djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Organizzazzjoni Nazzjonali għax-Xelters tan-Nisa u x-Xelters tat-Tfajliet fl-Iżvezja)

ROKS tikkoordina ċ-ċentri membri lokali u tipprovdi għajnuna u djar ta’ kenn għan-nisa, il-bniet u t-tfal abbużati. L-organizzazzjoni tagħmel ukoll ħidma ta’ tiswir tal-opinjonijiet sabiex tirreklama l-esperjenza taċ-ċentri membri u b’hekk tnaqqas il-vjolenza mill-irġiel fuq in-nisa.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Ċentru ta’ appoġġ nazzjonali għall-vittmi ta’ inċest u forom oħrajn ta’ abbuż sesswali fit-tfulija)

RISE hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li toffri appoġġ lil adulti li kienu soġġetti għal abbuż sesswali fit-tfulija. L-assoċjazzjoni għandha linja telefonika għall-għajnuna li jistgħu jċemplu fuqha nisa u rġiel, tfal, qraba u professjonisti. RISE toffri wkoll diversi attivitajiet lill-membri tagħha, inklużi diskussjonijiet fi gruppi ta’ appoġġ.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ. Hija tmexxi l-unika linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għan-nisa bi sfond ta’ immigranti li kienu vittmi ta’ vjolenza. Terrafem tmexxi wkoll linja telefonika għall-għajnuna legali u tipprovdi protezzjoni għan-nisa abbużati u t-tfal tagħhom fi djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon tirrappreżenta x-xelters tan-nisa, iċ-ċentri ta’ tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u servizzi ta’ appoġġ oħrajn li jaħdmu għal soċjetà ugwali bejn is-sessi ħielsa mill-vjolenza. Il-ħidma tal-organizzazzjonijiet membri tinvolvi prinċipalment l-għoti ta’ appoġġ u l-protezzjoni tan-nisa abbużati u tat-tfal tagħhom. L-organizzazzjonijiet jagħmlu wkoll ħidma ta’ prevenzjoni u appoġġ mat-tfal u ż-żgħażagħ, jinfluwenzaw l-opinjoni u jxerrdu l-għarfien.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Awtoritajiet pubbliċi u korpi oħrajn

Brottsoffermyndigheten (l-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati)

L-għan ġenerali tal-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati huwa li taħdem sabiex tippromwovi d-drittijiet tal-vittmi ta’ reati u li taqdi l-ħtiġijiet u l-interessi tagħhom. L-Awtorità għandha responsabbiltà nazzjonali għal erba’ oqsma ta’ attività: timmaniġġja l-każijiet ta’ kumpens għall-vittmi ta’ reati, tamministra l-Fond għall-Vittmi ta’ Reati (Brottsofferfonden), taġixxi bħala ċentru ta’ għarfien espert u titlob lura l-kumpens għall-vittmi ta’ reati li tħallas.

Dettalji ta’ kuntatt:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (l-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali)

L-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali hija awtorità tal-Istat li tirrapporta lill-Gvern u taġixxi bħala organizzazzjoni ta’ servizz għall-qrati Żvediżi. L-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali hija responsabbli għall-koordinazzjoni kumplessiva u għal kwistjonijiet ġenerali li jaffettwaw il-qrati Żvediżi. Dan jinvolvi wkoll l-għoti ta’ servizzi lill-qrati, lit-tribunali tal-kera u tal-kirjiet nazzjonali u lill-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali (Rättshjälpsmyndigheten).

Dettalji ta’ kuntatt:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (l-Awtorità tal-Infurzar Żvediża)

L-Awtorità tal-Infurzar Żvediża hija awtorità tal-Istat. Fost l-oħrajn, hija taħdem sabiex tistabbilixxi d-djun permezz ta’ ordnijiet ta’ ħlas u tgħin lil kull min ma jkunx tħallas sabiex jirkupra dejn.

Dettalji ta’ kuntatt:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa)

Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa (NCK) fl-Università ta’ Uppsala jaħdem f’isem il-Gvern sabiex iżid is-sensibilizzazzjoni fil-livell nazzjonali dwar il-vjolenza mill-irġiel fuq in-nisa, il-vjolenza u l-oppressjoni relatati mal-unur u l-vjolenza f’relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. NCK huwa responsabbli għall-‘Kvinnofridslinjen’, il-linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għall-vittmi tal-vjolenza, u għal taqsima tal-pazjenti ta’ barra speċjalizzata għan-nisa abbużati fl-Uppsala University Hospital.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (il-Pulizija Żvediża)

L-Awtorità tal-Pulizija tinvestiga r-reati u taħdem sabiex tipprevjeni reati ġodda. L-Awtorità tal-Pulizija tittratta wkoll każijiet li jinvolvu data personali fittizja.

Dettalji ta’ kuntatt:

114 14

112 (f’emerġenza)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali)

L-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali hija awtorità nazzjonali li tipprovdi għajnuna legali skont l-Att Żvediż dwar l-Għajnuna Legali. L-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali hija wkoll l-awtorità ta’ rkupru meta qorti tkun iddeċidiet li titlob il-ħlas lura tal-ispejjeż, inkluż ir-rimborż tal-ispejjeż tad-difiża f’kawżi kriminali.

Dettalji ta’ kuntatt:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża)

L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża hija l-awtorità amministrattiva għat-tassazzjoni, il-valutazzjoni tal-proprjetà, ir-reġistru tal-popolazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-atti. L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża tittratta wkoll talbiet għall-protezzjoni tad-data personali (il-kodifikazzjoni tas-segretezza u l-użu ta’ indirizzi antiki).

Dettalji ta’ kuntatt:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – L-Assoċjazzjoni Żvediża tal-Awtoritajiet u r-Reġjuni Lokali)

SKL hija organizzazzjoni ta’ sħubija għall-kunsilli muniċipali, tal-kontej u reġjonali kollha.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (l-Awtorità tal-Prosekuzzjoni Żvediża)

L-Awtorità tal-Prosekuzzjoni taħdem mal-pulizija sabiex tinvestiga r-reati. Jekk inkjesta twassal għal akkużi, il-kawża tiġi pproċessata fil-qorti. Ix-xogħol tal-prosekutur pubbliku huwa li juri bil-provi li l-persuna akkużata kkommettiet ir-reat.

Dettalji ta’ kuntatt:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Hotlines ta’ appoġġ għall-vittmi

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Id-Drittijiet tat-Tfal fis-Soċjetà)

BRIS hija organizzazzjoni għad-drittijiet tat-tfal mingħajr ebda affiljazzjoni politika jew reliġjuża. It-tfal u ż-żgħażagħ vulnerabbli sal-età ta' 18-il sena jistgħu jitkellmu permezz ta’ e-mail, chat jew telefonata ma’ konsulent fi BRIS b’mod anonimu u mingħajr ħlas. BRIS tieħu wkoll telefonati minn adulti li għandhom bżonn jitkellmu ma’ xi ħadd dwar mistoqsijiet u tħassib li jirrigwardjaw it-tfal u ż-żgħażagħ.

Dettalji ta’ kuntatt:

116 111, linja telefonika ta’ għajnuna għat-tfal u għaż-żgħażagħ

077 150 50 50, linja telefonika ta’ għajnuna għall-adulti

Brottsofferjouren Sverige (L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja)

L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li taħdem għad-dritt tal-vittmi kollha ta’ reati li jirċievu appoġġ. Hija tikkonsisti f’ċentri lokali ta’ appoġġ għall-vittmi madwar il-pajjiż, segretarjat u linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna mingħajr ħlas. L-organizzazzjoni tgħin lill-vittmi ta’ reati, lix-xhieda u lill-qraba billi tismagħhom u tipprovdilhom appoġġ u pariri tajbin. Jekk ikun meħtieġ, il-vittma tista’ tikseb appoġġ fit-trattattivi ma’ korpi oħrajn li jistgħu jipprovdu, pereżempju, għajnuna psikoloġika, djar ta’ kenn jew assistenza finanzjarja. Il-vittmi jistgħu wkoll jiksbu gwida dwar il-proċedimenti kriminali. L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja torganizza wkoll appoġġ għall-vittmi minn voluntiera li jipprovdu informazzjoni u appoġġ b’konnessjoni ma’ proċess.

L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja tmexxi linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna li tista’ tipprovdi appoġġ lill-vittmi kollha ta’ reati, kif ukoll tirreferihom għal ċentru lokali ta’ appoġġ għall-vittmi. Il-linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tista’ tipprovdi appoġġ b’21 lingwa differenti.

Dettalji ta’ kuntatt:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (l-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati)

L-għan ġenerali tal-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati huwa li taħdem sabiex tippromwovi d-drittijiet tal-vittmi ta’ reati u li taqdi l-ħtiġijiet u l-interessi tagħhom. L-Awtorità għandha responsabbiltà nazzjonali għal erba’ oqsma ta’ attività: timmaniġġja l-każijiet ta’ kumpens għall-vittmi ta’ reati, tamministra l-Fond għall-Vittmi ta’ Reati (Brottsofferfonden), taġixxi bħala ċentru ta’ għarfien espert u titlob lura l-kumpens għall-vittmi ta’ reati li tħallas.

L-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati tmexxi linja telefonika għall-għajnuna li tista’ twieġeb mistoqsijiet dwar kumpens finanzjarju wara reat u wkoll dwar, pereżempju, id-dritt għal “avukat għall-parti li ġarrabt dannu”, rappreżentanza speċjali għat-tfal, l-ordnijiet ta’ trażżin u l-proċedimenti ġudizzjarji.

Dettalji ta’ kuntatt:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa)

Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa (NCK) fl-Università ta’ Uppsala jaħdem f’isem il-Gvern sabiex iżid is-sensibilizzazzjoni fil-livell nazzjonali dwar il-vjolenza mill-irġiel fuq in-nisa, il-vjolenza u l-oppressjoni relatati mal-unur u l-vjolenza f’relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. NCK huwa responsabbli għall-‘Kvinnofridslinjen’, il-linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għall-vittmi tal-vjolenza, u għal taqsima tal-pazjenti ta’ barra speċjalizzata għan-nisa abbużati fl-Uppsala University Hospital.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ. Hija tmexxi l-unika linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għan-nisa bi sfond ta’ immigranti li kienu vittmi ta’ vjolenza. Terrafem tmexxi wkoll linja telefonika għall-għajnuna legali u tipprovdi protezzjoni għan-nisa abbużati u t-tfal tagħhom fi djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Il-Federazzjoni Żvediża għad-Drittijiet ta’ Persuni Leżbjani, Gay, Bisesswali u Transġeneru), linja ta’ appoġġ għall-vittmi

RFSL hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li teżisti sabiex tiżgura li l-persuni LGBT ikollhom l-istess drittijiet, opportunitajiet u obbligi bħal kulħadd fis-soċjetà. RFSL tmexxi linja ta’ appoġġ għall-vittmi għal persuni LGBT li kienu soġġetti għal abbuż, theddid u vjolenza. Is-servizz huwa mmirat ukoll għall-qraba u l-ħbieb tagħhom, kif ukoll għall-persuni li jiltaqgħu ma’ persuni LGBT vulnerabbli fuq il-post tax-xogħol tagħhom. L-organizzazzjoni toffri laqgħat ta’ kriżi, informazzjoni dwar id-drittijiet, għajnuna fit-trattattivi mal-awtoritajiet, appoġġ fil-proċess ġudizzjarju u djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 34 13 16

L-appoġġ għall-vittmi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-appoġġ għall-vittmi pprovdut minn organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ huwa mingħajr ħlas. L-istess jgħodd għas-servizzi ta’ appoġġ ġestiti mill-awtoritajiet pubbliċi.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mill-awtoritajiet jew is-servizzi tal-Istat?

Brottsoffermyndigheten (l-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati)

L-għan ġenerali tal-Awtorità ta’ Appoġġ u Kumpens għall-Vittmi ta’ Reati huwa li taħdem sabiex tippromwovi d-drittijiet tal-vittmi ta’ reati u li taqdi l-ħtiġijiet u l-interessi tagħhom. L-Awtorità għandha responsabbiltà nazzjonali għal erba’ oqsma ta’ attività: timmaniġġja l-każijiet ta’ kumpens għall-vittmi ta’ reati, tamministra l-Fond għall-Vittmi ta’ Reati (Brottsofferfonden), taġixxi bħala ċentru ta’ għarfien espert u titlob lura l-kumpens għall-vittmi ta’ reati li tħallas.

Dettalji ta’ kuntatt:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (l-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali)

L-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali hija awtorità tal-Istat li tirrapporta lill-Gvern u taġixxi bħala organizzazzjoni ta’ servizz għall-qrati Żvediżi. L-Amministrazzjoni tal-Qrati Nazzjonali hija responsabbli għall-koordinazzjoni kumplessiva u għal kwistjonijiet ġenerali li jaffettwaw il-qrati Żvediżi. Dan jinvolvi wkoll l-għoti ta’ servizzi lill-qrati, lit-tribunali tal-kera u tal-kirjiet nazzjonali u lill-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali (Rättshjälpsmyndigheten).

Dettalji ta’ kuntatt:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (l-Awtorità tal-Infurzar Żvediża)

L-Awtorità tal-Infurzar Żvediża hija awtorità tal-Istat. Fost l-oħrajn, hija taħdem sabiex tistabbilixxi d-djun permezz ta’ ordnijiet ta’ ħlas u tgħin lil kull min ma jkunx tħallas sabiex jirkupra dejn.

Dettalji ta’ kuntatt:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa)

Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Għarfien tal-Vjolenza mill-Irġiel fuq in-Nisa (NCK) fl-Università ta’ Uppsala jaħdem f’isem il-Gvern sabiex iżid is-sensibilizzazzjoni fil-livell nazzjonali dwar il-vjolenza mill-irġiel fuq in-nisa, il-vjolenza u l-oppressjoni relatati mal-unur u l-vjolenza f’relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. NCK huwa responsabbli għall-‘Kvinnofridslinjen’, il-linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għall-vittmi tal-vjolenza, u għal taqsima tal-pazjenti ta’ barra speċjalizzata għan-nisa abbużati fl-Uppsala University Hospital.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (il-Pulizija Żvediża)

L-Awtorità tal-Pulizija tinvestiga r-reati u taħdem sabiex tipprevjeni reati ġodda. L-Awtorità tal-Pulizija tittratta wkoll każijiet li jinvolvu data personali fittizja.

Dettalji ta’ kuntatt:

114 14

112 (f’emerġenza)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali)

L-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali hija awtorità nazzjonali li tipprovdi għajnuna legali skont l-Att Żvediż dwar l-Għajnuna Legali. L-Awtorità Nazzjonali tal-Għajnuna Legali hija wkoll l-awtorità ta’ rkupru meta qorti tkun iddeċidiet li titlob il-ħlas lura tal-ispejjeż, inkluż ir-rimborż tal-ispejjeż tad-difiża f’kawżi kriminali.

Dettalji ta’ kuntatt:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża)

L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża hija l-awtorità amministrattiva għat-tassazzjoni, il-valutazzjoni tal-proprjetà, ir-reġistru tal-popolazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-atti. L-Aġenzija tat-Taxxa Żvediża tittratta wkoll talbiet għall-protezzjoni tad-data personali (il-kodifikazzjoni tas-segretezza u l-użu ta’ indirizzi antiki).

Dettalji ta’ kuntatt:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – L-Assoċjazzjoni Żvediża tal-Awtoritajiet u r-Reġjuni Lokali)

SKL hija organizzazzjoni ta’ sħubija għall-kunsilli muniċipali, tal-kontej u reġjonali kollha.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (l-Awtorità tal-Prosekuzzjoni Żvediża)

L-Awtorità tal-Prosekuzzjoni taħdem mal-pulizija sabiex tinvestiga r-reati. Jekk inkjesta twassal għal akkużi, il-kawża tiġi pproċessata fil-qorti. Ix-xogħol tal-prosekutur pubbliku huwa li juri bil-provi li l-persuna akkużata kkommettiet ir-reat.

Dettalji ta’ kuntatt:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand organizzazzjonijiet nongovernattivi?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Id-Drittijiet tat-Tfal fis-Soċjetà)

BRIS hija organizzazzjoni għad-drittijiet tat-tfal mingħajr ebda affiljazzjoni politika jew reliġjuża. It-tfal u ż-żgħażagħ vulnerabbli sal-età ta' 18-il sena jistgħu jitkellmu permezz ta’ e-mail, chat jew telefonata ma’ konsulent fi BRIS b’mod anonimu u mingħajr ħlas. BRIS tieħu wkoll telefonati minn adulti li għandhom bżonn jitkellmu ma’ xi ħadd dwar mistoqsijiet u tħassib li jirrigwardjaw it-tfal u ż-żgħażagħ.

Dettalji ta’ kuntatt:

116 111, linja telefonika ta’ għajnuna għat-tfal u għaż-żgħażagħ

077 150 50 50, linja telefonika ta’ għajnuna għall-adulti

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja)

L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li taħdem għad-dritt tal-vittmi kollha ta’ reati li jirċievu appoġġ. Hija tikkonsisti f’ċentri lokali ta’ appoġġ għall-vittmi madwar il-pajjiż, segretarjat u linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna mingħajr ħlas. L-organizzazzjoni tgħin lill-vittmi ta’ reati, lix-xhieda u lill-qraba billi tismagħhom u tipprovdilhom appoġġ u pariri tajbin. Jekk ikun meħtieġ, il-vittma tista’ tikseb appoġġ fit-trattattivi ma’ korpi oħrajn li jistgħu jipprovdu, pereżempju, għajnuna psikoloġika, djar ta’ kenn jew assistenza finanzjarja. Il-vittmi jistgħu wkoll jiksbu gwida dwar il-proċedimenti kriminali. L-Appoġġ għall-Vittmi tal-Iżvezja torganizza wkoll appoġġ għall-vittmi minn voluntiera li jipprovdu informazzjoni u appoġġ b’konnessjoni ma’ proċess.

Dettalji ta’ kuntatt:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – L-Assoċjazzjoni għall-Qraba ta’ Tfal Abbużati Sesswalment)

ATSUB tagħmel konsultazzjonijiet individwali mal-qraba ta’ tfal abbużati sesswalment u toffri għajnuna u appoġġ fit-trattattivi mal-awtoritajiet. L-Assoċjazzjoni torganizza wkoll gruppi ta’ appoġġ u tipprovdi assistenza fil-qorti.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Il-Federazzjoni Żvediża għad-Drittijiet ta’ Persuni Leżbjani, Gay, Bisesswali u Transġeneru), linja ta’ appoġġ għall-vittmi

RFSL hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li teżisti sabiex tiżgura li l-persuni LGBT ikollhom l-istess drittijiet, opportunitajiet u obbligi bħal kulħadd fis-soċjetà. RFSL tmexxi linja ta’ appoġġ għall-vittmi għal persuni LGBT li kienu soġġetti għal abbuż, theddid u vjolenza. Is-servizz huwa mmirat ukoll għall-qraba u l-ħbieb tagħhom, kif ukoll għall-persuni li jiltaqgħu ma’ persuni LGBT vulnerabbli fuq il-post tax-xogħol tagħhom. L-organizzazzjoni toffri laqgħat ta’ kriżi, informazzjoni dwar id-drittijiet, għajnuna fit-trattattivi mal-awtoritajiet, appoġġ fil-proċess ġudizzjarju u djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Organizzazzjoni Nazzjonali għax-Xelters tan-Nisa u x-Xelters tat-Tfajliet fl-Iżvezja)

ROKS tikkoordina ċ-ċentri membri lokali u tipprovdi għajnuna u djar ta’ kenn għan-nisa, il-bniet u t-tfal abbużati. L-organizzazzjoni tagħmel ukoll ħidma ta’ tiswir tal-opinjonijiet sabiex tirreklama l-esperjenza taċ-ċentri membri u b’hekk tnaqqas il-vjolenza mill-irġiel fuq in-nisa.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Ċentru ta’ appoġġ nazzjonali għall-vittmi ta’ inċest u forom oħrajn ta’ abbuż sesswali fit-tfulija)

RISE hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li toffri appoġġ lil adulti li kienu soġġetti għal abbuż sesswali fit-tfulija. L-assoċjazzjoni għandha linja telefonika għall-għajnuna li jistgħu jċemplu fuqha nisa u rġiel, tfal, qraba u professjonisti. RISE toffri wkoll diversi attivitajiet lill-membri tagħha, inklużi diskussjonijiet fi gruppi ta’ appoġġ.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ. Hija tmexxi l-unika linja telefonika nazzjonali għall-għajnuna tal-Iżvezja għan-nisa bi sfond ta’ immigranti li kienu vittmi ta’ vjolenza. Terrafem tmexxi wkoll linja telefonika għall-għajnuna legali u tipprovdi protezzjoni għan-nisa abbużati u t-tfal tagħhom fi djar ta’ kenn.

Dettalji ta’ kuntatt:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon tirrappreżenta x-xelters tan-nisa, iċ-ċentri ta’ tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u servizzi ta’ appoġġ oħrajn li jaħdmu għal soċjetà ugwali bejn is-sessi ħielsa mill-vjolenza. Il-ħidma tal-organizzazzjonijiet membri tinvolvi prinċipalment l-għoti ta’ appoġġ u l-protezzjoni tan-nisa abbużati u tat-tfal tagħhom. L-organizzazzjonijiet jagħmlu wkoll ħidma ta’ prevenzjoni u appoġġ mat-tfal u ż-żgħażagħ, jinfluwenzaw l-opinjoni u jxerrdu l-għarfien.

Dettalji ta’ kuntatt:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

L-aħħar aġġornament: 03/09/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.