Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

Ar galiu apskųsti skirtą bausmę arba kaltinamojo išteisinimą?

Ar galiu dar kartą apskųsti teismo sprendimą?

Kokios mano teisės įsiteisėjus nuosprendžiui?

Papildoma informacija

Ar galiu apskųsti skirtą bausmę arba kaltinamojo išteisinimą?

Bausmės arba kaltinamojo išteisinimo apskųsti negalite. Tai gali padaryti prokuroras. Jei esate registruotas kaip civilinis ieškovas (1), galite apskųsti tik sprendimus, susijusius su jūsų civiliniu ieškiniu. Skundą dėl kompensacijos pobūdžio (tai yra dėl to, ką jums teismas priteisė kaip kompensaciją, ir dėl kompensacijos sumos) galite pareikšti pateikdamas pareiškimą teismo raštinėje per penkiolika dienų nuo nuosprendžio priėmimo dienos. Skundas teikiamas tam teismui, kuris paskelbė nuosprendį.

Ar galiu dar kartą apskųsti teismo sprendimą?

Asizų teismo (2) sprendimai neskundžiami, tačiau galima prašyti, kad sprendimą dėl jūsų civilinio ieškinio patikrintų Kasacinis teismas. Kasacinis teismas nenagrinės bylos aplinkybių, o tik tikrins, ar nebuvo padaryta procesinių pažeidimų arba nebuvo netinkamai taikoma arba aiškinama teisė. Pareiškimą dėl patikrinimo turite pateikti per 15 dienų nuo nuosprendžio priėmimo. Pareiškimas turi būti pateiktas tam teismui, kuris paskelbė nuosprendį. Daugiau paaiškinimų gali pateikti teismo tarnautojai.

Kasacinis teismas gali tik patvirtinti arba panaikinti nuosprendį, tačiau negali nagrinėti bylos ir priimti naują sprendimą. Šiam teismui panaikinus visą nuosprendį arba jo dalį, byla bus grąžinta tos pačios instancijos teismui kaip ir teismas, kurio nuosprendis panaikintas, nagrinėti iš naujo.

Kasacinio teismo sprendimas nėra privalomas. Naujas teismas bylą gali išspręsti savo nuožiūra.

Kokios mano teisės įsiteisėjus nuosprendžiui?

Apie teismo priimtą nuosprendį jums specialiai pranešta nebus. Jei jūs arba jūsų advokatas nedalyvavote teismo posėdyje, turėsite patys kreiptis į institucijas arba paprašyti jus informuoti teisingumo asistentus.

Kaip nukentėjusysis, tam tikromis sąlygomis galite gauti informaciją arba išreikšti savo nuomonę dėl sprendimų, susijusių su bausmės vykdymu, pvz., dėl laikino arba lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, dalinio arešto, elektroninės priežiūros priemonių, laikino paleidimo dėl gydymo ir pan.

Jei byloje dalyvavote kaip civilinis ieškovas (1) ir jūsų civilinis ieškinys buvo patenkintas, galite gauti informaciją arba išreikšti savo nuomonę dėl bausmės vykdymo.

Jei byloje kaip civilinis ieškovas nedalyvavote, procese, susijusiame su bausmės vykdymu, galite dalyvauti tik tuo atveju, jei atsiųsite prašymą bausmių vykdymo teismui. Jei teismas nuspręs, jog bausmės vykdymu esate suinteresuotas teisėtai, jūsų prašymas bus priimtas.

Esant tam tikroms sąlygoms, jūs, kaip liudytojas, turite šias teises:

 • gauti informaciją apie sprendimus, susijusius su bausmės vykdymu (įskaitant paleidimą iš laisvės atėmimo vietos, elektroninę priežiūrą, lygtinį atleidimą nuo bausmės prieš terminą ir kt.);
 • siūlyti tam tikras sąlygas, kurios galėtų būti taikomos nuteistajam;
 • pareikšti nuomonę dėl tam tikrų sąlygų, kurios jūsų interesais galėtų būti nustatytos nuteistajam.

Pavyzdžiui, galite:

 • išreikšti savo nuomonę dėl tam tikrų sąlygų, kurios bus nustatytos nuteistajam priėmus sprendimą dėl elektroninės priežiūros;
 • pareikšti savo nuomonę teismui svarstant sprendimą dėl lygtinio paleidimo;
 • būti informuotas teisingumo ministrui priėmus sprendimą atleisti nuo bausmės prieš terminą.

Norėdamas pasinaudoti kuriomis nors iš šių teisių, turite užpildyti ir pasirašyti nukentėjusiojo pareiškimo formą ir ją pateikti bausmių vykdymo teismo arba Teisingumo rūmų tarnautojui.

Jums visada gali padėti arba atstovauti advokatas. Taip pat galite pagalbos paprašyti kurios nors iš pagalbos nukentėjusiesiems organizacijų, pavyzdžiui, ruošdamiesi dalyvauti teismo posėdyje.

Daugiau informacijos galite gauti iš Teisingumo rūmų, pagalbos ir paramos nukentėjusiesiems organizacijų arba advokato.

Bausmės vykdymo laikotarpiu ir vėliau galima pasinaudoti tarpininkavimu dėl žalos atlyginimo.

Papildoma informacija:

 • Įstatymas dėl bausmių vykdymo teismo steigimo, 2006 m. gegužės 17 d. priimtas Belgijos Parlamento ir galiojantis nuo 2006 m. rugpjūčio 31 d.
Pastabos:
1. Civilinis ieškovas:
Kaip civilinį ieškovą teisėjas jus gali užregistruoti bet kuriame proceso etape, net jei nepranešėte apie nusikaltimą policijai. Šis statusas suteikia jums tam tikrų papildomų teisių:
 • tapti bylos šalimi;
 • kalbėti teismo posėdyje;
 • pareikalauti kompensacijos teisme;
 • po teisiamojo posėdžio gauti išlaidų atlyginimą;
 • pasinaudoti teise į nemokamas vertėjo paslaugas vykstant procesui.
Taip pat galite pateikti pareiškimą ir įstoti į bylą, kurią jau iškėlė prokuroras. Tokia galimybe galite pasinaudoti per visą ikiteisminį tyrimą ir vykstant teismo procesui, tačiau nebegalite teismo sprendimą apskundus apeliacine tvarka. Jei už nusikaltimą gali būti skiriama griežtesnė bausmė nei aštuonios dienos laisvės atėmimo, bylą galite iškelti pateikdamas pareiškimą ikiteisminio tyrimo teisėjui. Ikiteisminio tyrimo teisėjas privalo pradėti teisminį tyrimą, tačiau jį užbaigus sprendimą, ar yra pakankamai įrodymų įtariamajam patraukti baudžiamojon atsakomybėn, priims teismo institucijos.
Jei pateiksite civilinį ieškinį, turėsite įrodyti reikalaujamą atlyginti žalą. Teismas įvertins jūsų civilinio ieškinio pagrįstumą ir jį priims arba atmes.
Jei esate civilinis ieškovas ir teisminis tyrimas nėra pabaigtas, vienerius metus nuo jo pradžios turite teisę iškelti bylą Apeliacinio teismo Kaltinimų kolegijoje. Tai suteikia jums netiesioginę teisę kontroliuoti tyrimo eigą.

2. Asizų teismas
Asizų teismas (kontaktinius duomenis rasite olandų ir prancūzų kalbomis) veikia kiekvienoje iš dešimties Belgijos provincijų ir dešimtyje Briuselio teismų apylinkių. Jam teismingi visi nusikaltimai, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu ilgiau nei penkeriems metams, politiniai nusikaltimai, su spauda susiję nusikaltimai (išskyrus rasistinius ir ksenofobinius nusikaltimus) ir tarptautinės teisės draudžiami nusikaltimai, kaip antai: genocidas ir nusikaltimai žmoniškumui. Kitaip nei kiti teismai, kurių sudėtis yra nekintanti, asizų teismas sudaromas kiekvienai konkrečiai bylai. Jis susideda iš trijų profesionalių teisėjų ir dvylikos prisiekusiųjų. Teismui pirmininkauja apeliacinės instancijos teismo teisėjas, jam padeda du pirmosios instancijos teismų teisėjai. Prisiekusiuosius visada sudaro dvylika asmenų, kurie renkami iš teisę balsuoti rinkimuose turinčių piliečių. Prisiekusieji turi būti 28–65 metų raštingi asmenys. Bylos aplinkybes nagrinėja tik prisiekusieji, o bausmė skiriama kartu su teisėju. Nuosprendžiai neskundžiami, išskyrus skundimą kasacine tvarka Kasaciniame teisme.
Paskutinis naujinimas: 27/02/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.