Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

Vietos ir federalinė policija

Federalinė valstybės teisingumo tarnyba

Finansinės pagalbos nukentėjusiesiems nuo tyčinių smurtinių nusikaltimų komisija

Bendrieji socialinės paramos centrai

Nereliginės pagalbos piliečiams tarnybos

Socialinis ir psichologinis centras

Pagalbos vaikams centrai

Vaikų SOS komandos

Pagalbos jaunimui tarnyba

Vietos ir federalinė policija

Vietos ir federalinė policija pavaldi Vidaus reikalų ministerijai. Vietos policija vykdo pagrindines policijos pareigas ir dirba vadovaudamasi bendruomenės policijos filosofija. Federalinė policija atsako už specialiąsias policijos užduotis.

Vietos ir federalinė policija:

 • mandagiai ir pagarbiai aptarnauja nukentėjusiuosius;
 • teikia nukentėjusiesiems nuo nusikaltimo praktinę pagalbą, informaciją ir nukreipia juos į atitinkamas tarnybas;
 • užtikrina, kad nukentėjusiųjų duotuose parodymuose būtų tinkamai užfiksuota jų tapatybė ir nurodyta, ar jie nori būti informuojami apie baudžiamojo proceso eigą;
 • susisiekia su nukentėjusiaisiais tuoj po skundo pateikimo.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

E. paštas: ibznet@ibz.fgov.be.

Federalinė valstybės teisingumo tarnyba

Federalinėje valstybės teisingumo tarnyboje yra keletas departamentų ir komitetų, atsakingų už nukentėjusiųjų interesų apsaugą, įskaitant Generalinį teisės aktų, pagrindinių teisių ir laisvių direktoratą ir Generalinį teisės centrų direktoratą.

Generalinis teisės aktų, pagrindinių teisių ir laisvių direktoratas:

 • atlieka paruošiamąjį darbą ir rengia teisės aktų pasiūlymus;
 • konsultuoja teisingumo ministrą ir kitus dalyvius, ruošia atsakymus į Parlamento klausimus ir dalyvauja tarptautinėse derybose;
 • glaudžiai bendradarbiauja su kitais departamentais, pvz., Generaliniu teisės centrų direktoratu, ir išorės institucijomis.

Teisingumo centrų generalinis direktoratas:

 • administruoja 28 teisės centrus (maisons de justice/justitiehuizen), kurie priklauso Teisingumo ministerijos kompetencijai (Flandrijoje ir Valonijoje yra po 13 teisės centrų, Briuselyje – du: vienas kalbantiesiems prancūziškai ir vienas – olandiškai);
 • kiekviename teisės centre veikia nukentėjusiųjų priimamasis, kuriame dirba specialiai apmokyti darbuotojai.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Federalinės valstybės teisingumo tarnybos interneto svetainė https://justitie.belgium.be.

Teisės centrų kontaktinius duomenis rasite čia.

Finansinės pagalbos nukentėjusiesiems nuo tyčinių smurtinių nusikaltimų komisija

Finansinės paramos nukentėjusiesiems nuo tyčinių smurtinių nusikaltimų komisija (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) buvo įsteigta 1985 m. rugpjūčio 1 d. įstatymu. Ji atlieka svarbų vaidmenį teikiant valstybės finansinę pagalbą nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.

Komisija:

 • teikia finansinę paramą nuo tyčinių smurtinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims ir kai kuriais atvejais jų šeimoms;
 • nustato tvarką, pagal kurią pagalba teikiama asmenims, nukentėjusiems nuo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje padarytų nusikaltimų;
 • gali suteikti pagalbą net ir tuo atveju, jei užpuolikas yra nežinomas arba neveiksnus;
 • neteikia pagalbos nukentėjus nuo nusikaltimų, padarytų dėl neatsargumo arba aplaidumo.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: https://justice.belgium.be/fr

Bendrieji socialinės paramos centrai

Flandrijoje ir Briuselyje veikia 11 bendrųjų socialinės paramos centrų (Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)), kurių kiekviename veikia nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų pagalbą teikiantys departamentai.

Centrai:

 • priklauso pagalbos įstaigai „Steunpunt Algemeen Welzijnswerk“ ir yra organizacijos „Victim Support Europe“ nariai;
 • į juos gali kreiptis visi asmenys su klausimais ir problemomis;
 • teikia pagalbos nukentėjusiesiems paslaugas Flandrijoje ir Briuselyje;
 • teikia psichologinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiesiems ir jų šeimoms, nusižudžiusio asmens gyviems likusiems šeimos nariams, nukentėjusiesiems katastrofose ir jų šeimoms, ir nukentėjusiesiems kelių eismo įvykiuose ir jų šeimoms;
 • teikia nukentėjusiesiems psichologinę ir socialinę, praktinę ir teisinę pagalbą.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: http://http://www.archipel.be/.

Visų 25 CAW kontaktinius duomenis rasite čia.

Nereliginės pagalbos piliečiams tarnybos

Valonijoje nereliginės pagalbos piliečiams tarnybos (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) teikia pagalbą ne tik nukentėjusiesiems, bet ir, pvz., kaliniams ir buvusiems kaliniams.

Šios tarnybos:

 • skirstomos į penkis vietos skyrius (po vieną kiekvienoje Valonijos provincijoje);
 • finansuojama prancūziškai kalbančios bendruomenės;
 • teikia psichologinę, medicininę ir socialinę pagalbą laisvėje esantiems arba įkalintiems įtariamiesiems, nuteistiems asmenims, nukentėjusiesiems ir šių kategorijų asmenų šeimoms;
 • turi profesionalius darbuotojus, kurie dirba daugiašalėse grupėse.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: http://www.ulb.ac.be/.

Vietos skyrių kontaktinius duomenis rasite čia.

Socialinis ir psichologinis centras

Socialinis ir psichologinis centras (Sozial-Psychologisches Zentrum (SPZ)) yra vokiškai kalbančioje šalies dalyje veikianti organizacija, kuri teikia pagalbą nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.

Centras:

 • yra nevyriausybinė organizacija, veikianti vokiškai kalbančioje Belgijos dalyje;
 • jo padaliniai veikia Sen Vite ir Eupene;
 • jame dirba įvairių sričių specialistų komanda, sudaryta iš psichologų, gydytojų, socialinių darbuotojų ir psichiatrų, kuri teikia individualią pagalbą visiems nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Eupeno SPZ: info.eupen@spz.be.

Sen Vito SPZ: http://www.ulb.ac.be/.

Pagalbos vaikams centrai

Pagalbos vaikams centrai (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) yra specializuoti Flandrijos valdžios institucijų įsteigti centrai, kurie, dirbdami specifinį darbą, siekia užtikrinti vaikų saugumą ir gerovę.

Centrai:

 • turi padalinius kiekvienoje Flandrijos provincijoje ir Briuselyje;
 • juose dirba iš įvairių sričių specialistų sudarytos komandos, kurios vykdo psichologines, švietimo ir socialines funkcijas;
 • teikia konsultacijas ir pagalbą tais atvejais, kai įtariamas netinkamas elgesys su vaikais;
 • teikia nemokamą pagalbą ir informaciją;
 • gali imtis veiksmų visais atvejais, kai vaikas nukenčia nuo aktyvaus ar pasyvaus fizinio ar psichologinio smurto arba lytinės prievartos;
 • priima anoniminius pranešimus apie bet kokio netinkamo elgesio su vaikais atvejus.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: http://www.kindinnood.org/.

Kitus centrų kontaktinius duomenis rasite čia.

Vaikų SOS komandos

Vaikų SOS komandų federacija (Fédération des Équipes SOS-Enfants) Valonijoje teikia specializuotą pagalbą nuo netinkamo elgesio nukentėjusiems vaikams.

Vaikų SOS komandos:

 • vykdo netinkamo elgesio su vaikais prevenciją ir sprendžia konkrečias problemas;
 • kompleksiškai įvertina vaiko padėtį ir jo aplinką;
 • teikia vaikams ir jų šeimoms medicininę, psichiatrinę, psichologinę ir socialinę pagalbą;
 • didina informuotumą apie netinkamo elgesio su vaikais atvejų sprendimą ir prevenciją.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: http://www.federationsosenfants.be/.

Pagalbos jaunimui tarnyba

Pagalbos jaunimui tarnyba (Jugendhilfedienst— JHD) veikia vokiškai kalbančioje Belgijos dalyje ir teikia specializuotą pagalbą nuo nusikaltimų nukentėjusiems nepilnamečiams.

Tarnyba:

 • teikia konsultacijas ir pagalbą netinkamo elgesio su vaikais atvejais;
 • teikia pagalbą vaikams, paaugliams ir jų tėvams vokiškai kalbančioje Belgijos dalyje;
 • prireikus gali perduoti konkretų atvejį nagrinėti prokurorui arba nepilnamečių bylų teismui.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/.

Paskutinis naujinimas: 27/02/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.