Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Policija nedelsdama jus informuos apie jūsų teisę gauti toliau nurodytą informaciją apie:

 1. policijos nuovadą arba policijos departamentą, kur galite pateikti skundą;
 2. paramą, kuri jums gali būti suteikta, ir informaciją apie tai, kas tokią paramą suteiktų, įskaitant, kai taikoma, svarbiausią informaciją apie galimybę gauti medicininę paramą, specialisto paramą, be kita ko, psichologinę paramą, ir kitą apgyvendinimo vietą;
 3. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis teikiama apsauga, įskaitant apsaugos priemones;
 4. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite prašyti kompensacijos;
 5. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis gali būti kompensuotos išlaidos, patirtos dėl dalyvavimo baudžiamajame procese;
 6. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis jums turi būti suteiktos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos;
 7. procedūras skundams pateikti, jeigu atitinkamas departamentas nesilaiko jūsų teisių;
 8. jūsų bylą tvarkančio policijos pareigūno kontaktinius duomenis ryšio palaikymo tikslais.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jeigu gyvenate kitoje valstybėje narėje, Kipro policija paims iš jūsų parodymus iš karto po to, kai pranešite apie nusikaltimą, kad kiltų kuo mažiau procedūros organizavimo sunkumų.

Jeigu nusikaltimas buvo padarytas Kipro Respublikoje, o jūs gyvenate kitoje valstybėje narėje, jūs galite apie nusikaltimą pranešti savo gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentingoms institucijoms, jeigu negalite to padaryti arba (sunkaus nusikaltimo atveju) nenorite to daryti Kipre.

Jeigu Kipro policijai pateikiate skundą dėl kitoje ES valstybėje narėje padaryto nusikaltimo, o Kipro policija neturi jurisdikcijos pradėti proceso, ji turi pateikti šį skundą valstybės narės, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, kompetentingai institucijai.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Kai pranešite apie nusikaltimą policijai, priklausomai nuo to, kokiu procedūros etapu teikiate skundą, gausite toliau nurodytą informaciją:

 1. jūsų bylą tvarkančio policijos pareigūno duomenis;
 2. motyvuotą sprendimą nebetęsti tyrimo ar jį nutraukti arba nevykdyti pažeidėjo baudžiamojo persekiojimo;
 3. informaciją apie teismo posėdžio laiką bei vietą ir nusikaltimo vykdytojui pateiktų kaltinimų pobūdį;
 4. informaciją, kuria remiantis jus galima informuoti apie baudžiamojo proceso eigą. Išimtinėmis aplinkybėmis, kai atskleidus tokią informaciją gali būti padarytas neigiamas poveikis tinkamam bylos nagrinėjimui, Kipro Respublikos generaliniam prokurorui pateikus motyvuotą nuomonę ši informacija gali būti neteikiama;
 5. informaciją apie jūsų teisę būti informuojamam, jeigu asmuo, kuris yra sulaikytas, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas arba kuris yra nuteistas už nusikaltimą, susijusį su jumis, yra paleidžiamas arba pabėga. Minėta informacija gali būti neteikiama, jeigu nusikaltimo vykdytojui tai gali sukelti žalos arba sukeltų žalos.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Jeigu norite pranešti apie nusikaltimą, tačiau nesuprantate graikų kalbos arba ja nekalbate, galite pateikti skundą savo suprantama kalba, gaudami reikiamą kalbinę pagalbą.

Be to, policija turi užtikrinti, kad jums būtų pasiūlyta:

 • nemokamos vertimo žodžiu paslaugos tyrimo metu, jeigu nesuprantate graikų kalbos arba ja nekalbate;
 • jums pateikus rašytinį prašymą – nemokamas visos tyrimo metu surinktos informacijos vertimas raštu, jeigu tokia informacija yra būtina, kad galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

 • Policija su jumis bendraus paprasta ir suprantama kalba, atsižvelgdama į jūsų asmeninę padėtį, įskaitant bet kokią negalią, galinčią turėti poveikį jūsų gebėjimui suprasti ar būti suprastam. Bendravimas tiek žodžiu, tiek raštu turi vykti neįgaliesiems priimtina forma, kai reikia, įskaitant Brailio raštą arba gestų kalbą.
 • Jeigu esate nepilnametis ir jums dar nėra 18 metų, jus įvertins pagal amžių, brandos lygį, požiūrius, poreikius ir nuogąstavimus, taip užtikrinant, kad jūs galėtumėte suprasti ir būti suprastas. Vienas iš jūsų tėvų, globėjas ar kitas teisinis atstovas bus informuotas apie visas jums svarbias teises.
 • Pirmą kartą susisiekus su policija jus gali lydėti pasirinktas asmuo, išskyrus atvejus, kai tai kenkia jūsų interesams arba proceso eigai. Jeigu esate neįgalus, jūsų pasirinktas asmuo jus gali lydėti nuo bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos.

Be to, jeigu esate nepilnametis, Socialinės paramos tarnyba (prireikus per vertėją) jums suteiks informaciją jūsų suprantama kalba, deramai atsižvelgdama į jūsų amžių ir brandos lygį. Jeigu esate neįgalus, informaciją gausite suprantamu būdu (pvz., gestų kalba).

Paramos aukoms tarnybos

Paramos aukoms paslaugas teikia toliau nurodytos organizacijos:

 • Medicinos tarnyba,
 • Socialinės paramos tarnyba,
 • Psichikos sveikatos tarnyba,
 • Švietimo psichologijos tarnyba prie Švietimo ir kultūros ministerijos,
 • nevyriausybinės organizacijos.

Darbo, paramos ir socialinės apsaugos ministerijos Socialinės paramos tarnyba teikia paramą pažeidžiamoms grupėms, įskaitant nusikaltimų aukas:

 • remia šeimas, kad jų nariai galėtų veiksmingai atlikti savo vaidmenis ir pareigas; sprendžia šeimų ginčus, keliančius grėsmę šeimos vientisumui; užtikrina vaikų saugumą ir gerovę; užkerta kelią nusikalstamam elgesiui ir smurtui namuose ir skatina asmenų, kuriems būdingas asocialus elgesys ir polinkis nusikalsti, reabilitaciją;
 • remia pažeidžiamas grupes;
 • padeda vietos bendruomenėms nustatyti ir patenkinti konkrečius pažeidžiamų grupių poreikius;
 • padeda nukentėjusiesiems susisiekti su kitomis kompetentingomis institucijomis ir NVO, kurios gali suteikti papildomų paslaugų ir paramą.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Policija jus nukreips į vyriausybines ar kitas paramos ir pagalbos tarnybas, jeigu manys, kad tai reikalinga, ir informuos apie minėtas tarnybas.

Kaip saugomas mano privatumas?

Policijos pareigūnai privalo laikytis Konstitucijos reikalavimų, taikytinų teisės aktų ir Policijos elgesio kodekso, kuriais užtikrinama, kad būtų laikomasi jūsų privatumo, būtų gerbiamas jūsų šeimos gyvenimas ir būtų tinkamai saugomi jūsų asmens duomenys.

Pagal teisės aktus jūsų vardas bei pavardė ir jūsų parodymų turinys jokiomis aplinkybėmis negali būti skelbiami ar kokiu nors būdu atskleidžiami.

Duomenų tvarkymas reglamentuojamas specialiais teisės aktais, kuriais užtikrinama jūsų asmens duomenų apsauga.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Taip. Po to, kai pateikiate skundą policijai, Socialinės paramos tarnyba užtikrins, kad pagal jūsų poreikius jums būtų suteiktos nemokamos paramos paslaugos, įskaitant NVO, galinčių suteikti specialią paramą, paslaugas.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Policija imsis visų reikiamų veiksmų jūsų saugumui užtikrinti, ypač tais atvejais, kai reikia nustatyti specialią apsaugą. Taigi, priklausomai nuo nusikalstamos veikos pobūdžio ir (arba) aplinkybių, jūsų asmeninės padėties ir galimų specialiųjų apsaugos poreikių, įvairiais baudžiamojo proceso etapais gali būti taikomos konkrečios apsaugos priemonės:

1) Nukentėjusiojo integravimas į nukentėjusiųjų apsaugos programas, kurias prižiūri ir kontroliuoja generalinis prokuroras

Generalinio prokuroro sprendimu jūs galite būti integruotas į liudytojų apsaugos programą, apimančią policijos priemones jūsų asmeniniam saugumui ir, prireikus, jūsų šeimos saugumui užtikrinti.

2) Nukentėjusiojo apsauga nusikalstamos veikos tyrimo metu:

Atliekant nusikalstamos veikos tyrimą:

 • kai pateiksite skundą, policija nedelsdama jus apklaus;
 • apklausų turi būti kuo mažiau ir jos vykdomos tik tuo atveju, jei tai tikrai būtina nusikalstamos veikos tyrimo tikslais;
 • jus gali lydėti jūsų teisinis atstovas arba pasirinktas asmuo, išskyrus atvejus, kai dėl bet kurio iš šių asmenų arba dėl jų abiejų yra priimtas pagrįstas priešingas sprendimas;
 • sveikatos patikrinimų turi būti kuo mažiau ir jie atliekami tik tada, kai tai tikrai būtina baudžiamojo proceso tikslams pasiekti.

3) Nukentėjusiųjų, turinčių specialiųjų apsaugos poreikių, teisė į apsaugą baudžiamojo proceso metu:

Jeigu nustatoma, kad esate specialiųjų apsaugos poreikių turintis nukentėjusysis, jums suteikiamos toliau nurodytos galimybės:

 • visos apklausos vykdomos tam skirtose arba pritaikytose patalpose;
 • visas apklausas vykdo kvalifikuoti atitinkamos srities specialistai;
 • visas apklausas vykdo tas pats asmuo, išskyrus atvejus, kai tai prieštarautų veiksmingam teisingumo užtikrinimui, ir
 • jeigu esate seksualinio smurto, smurto dėl lyties ar smurto artimoje aplinkoje auka, apklausas vykdo tos pačios lyties asmuo kaip ir jūs, jei to pageidaujate ir jei dėl to nebus pakenkta tyrimo eigai.

Visų pirma:

Jeigu esate smurto namuose auka:

 • neleidžiama jūsų parodymuose atskleisti asmeninės informacijos;
 • galite būti nukreiptas į Smurto šeimoje prevencijos ir šalinimo asociacijos administruojamą prieglaudą;
 • teismas gali nurodyti sulaikyti kaltinamąjį, kol byla bus perduota teismui, arba jį paleisti su sąlyga, kad jis neatvyks pas savo šeimos narius ir niekaip prie jų nepriekabiaus.

Jeigu esate nepilnametė seksualinės prievartos auka:

 • jūsų parodymuose neturi būti atskleidžiama jūsų asmeninė informacija;
 • Darbo, paramos ir socialinės apsaugos ministerijos Socialinės paramos tarnyba imsis visų reikiamų veiksmų jūsų saugumui užtikrinti, jeigu jūsų interesai prieštarauja jūsų tėvų interesams.

Jeigu esate prekybos žmonėmis ir išnaudojimo auka:

 • neleidžiama jūsų parodymuose atskleisti asmeninės informacijos;
 • bet kuris jūsų padėtį žinantis valdžios pareigūnas turi apie jūsų bylą pranešti Socialinės paramos tarnybai, o ši turi jus informuoti apie jūsų teises;
 • turite teisę į apsaugą be diskriminacijos, neatsižvelgiant į jūsų teisinį statusą ar galimą bendradarbiavimą su policija.

Kas gali suteikti man apsaugą?

Už apsaugos suteikimą visų pirma atsakinga policija. Jeigu reikia, policija, siekdama užtikrinti veiksmingą jūsų apsaugą, bendradarbiaus su kitomis kompetentingomis viešojo arba privačiojo sektoriaus įstaigomis.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę nusikaltimo vykdytojo daromą žalą?

Policija įvertins jūsų bylą, siekdama:

a) nustatyti galimus specialiuosius apsaugos poreikius ir

b) nustatyti, ar dėl ypatingo jūsų pažeidžiamumo, dėl kurio jūs galite nukentėti nuo antrinės arba pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto, baudžiamojo proceso metu jums būtų naudingos specialiosios priemonės.

Asmeninis įvertinimas atliekamas aktyviai dalyvaujant jums, jį atliekant atsižvelgiama į jūsų pageidavimus, įskaitant ir jūsų pageidavimą nesinaudoti specialiosiomis priemonėmis.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę baudžiamosios teisenos sistemos daromą žalą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Asmeninis vertinimas – tai, be kita ko, jums būdingos antrinės arba pakartotinės viktimizacijos rizikos vertinimas, kad būtų išvengta bet kokios galimybės jums nukentėti nuo baudžiamosios teisenos įstaigų antrinės ir (arba) pakartotinės viktimizacijos.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Labai pažeidžiamoms aukoms teikiama tokia apsauga:

1) Nukentėjusiojo integravimas į nukentėjusiųjų apsaugos programas, kurias prižiūri ir kontroliuoja generalinis prokuroras

Generalinio prokuroro sprendimu jūs galite būti integruotas į liudytojų apsaugos programą, apimančią policijos priemones jūsų asmeniniam saugumui ir, prireikus, jūsų šeimos saugumui užtikrinti.

2) Nukentėjusiojo apsauga nusikalstamos veikos tyrimo metu:

Atliekant nusikalstamos veikos tyrimą:

 • kai pateiksite skundą, policija nedelsdama jus apklaus;
 • apklausų turi būti kuo mažiau ir jos vykdomos tik tuo atveju, jei tai tikrai būtina nusikalstamos veikos tyrimo tikslais;
 • jus gali lydėti jūsų teisinis atstovas arba pasirinktas asmuo, išskyrus atvejus, kai dėl bet kurio iš šių asmenų arba dėl jų abiejų yra priimtas pagrįstas priešingas sprendimas;
 • reikiamų sveikatos patikrinimų turi būti kuo mažiau ir jie atliekami tik tada, kai tai tikrai būtina baudžiamojo proceso tikslams pasiekti.

3) Nukentėjusiųjų, turinčių specialiųjų apsaugos poreikių, apsauga baudžiamojo proceso metu

Jeigu nustatoma, kad esate specialiųjų apsaugos poreikių turintis nukentėjusysis, jums suteikiamos toliau nurodytos galimybės:

 • visos apklausos vykdomos tam skirtose arba pritaikytose patalpose;
 • visas apklausas vykdo kvalifikuoti atitinkamos srities specialistai;
 • visas apklausas vykdo tas pats asmuo, išskyrus atvejus, kai tai prieštarautų veiksmingam teisingumo užtikrinimui, ir
 • jeigu esate seksualinio smurto, smurto dėl lyties ar smurto artimoje aplinkoje auka, apklausas vykdo tos pačios lyties asmuo kaip ir jūs, jeigu jūs to pageidaujate ir jeigu dėl to nebus pakenkta tyrimo eigai.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Jeigu esate nepilnametis, jūsų interesai įvertinami kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į jūsų amžių, brandos lygį, požiūrius, poreikius ir nuogąstavimus ir apsaugomi.

Būdamas nepilnametis, turite papildomų teisių:

 • viso proceso metu jus gali lydėti tėvai arba Socialinės paramos tarnybos pareigūnas, jeigu jumis rūpinasi Socialinės paramos tarnyba;
 • jeigu esate smurto namuose auka, jūsų vardu skundą gali pateikti Socialinės paramos tarnybos socialinių paslaugų direktorius ir gali būti taikomos visos jūsų saugumui reikalingos priemonės.
 • jeigu esate seksualinės prievartos auka, jūsų vardu skundą gali pateikti bet kuris valdžios pareigūnas ir gali būti taikomos visos jūsų saugumui reikalingos priemonės.
 • jeigu esate nelydimas, jūs pateksite Socialinės paramos tarnybos direktoriaus žinion ir jums bus suteiktos galimybės įgyvendinti savo teises, pvz., teisę į išsilavinimą, sveikatos priežiūros paslaugas ir kt., taip pat jūsų teisę į šeimos susijungimą.
 • Teisė į privatumą. Policija imsis visų teisėtų priemonių, reikalingų siekiant užkirsti kelią viešam informacijos platinimui, jeigu ta informacija galėtų padėti nustatyti jūsų tapatybę.
 • Specialieji apsaugos poreikiai. Policija:
  • turi užtikrinti, kad tyrimas ir baudžiamojo persekiojimo procesas būtų vykdomi neatsižvelgiant į tai, ar jūs arba jūsų atstovas pateikėte oficialų skundą, ir kad baudžiamąjį procesą būtų galima tęsti net ir tuo atveju, kai atsiimate parodymus;
  • turi tęsti tyrimą net ir jums tapus pilnamečiu;
  • atlikdama tyrimą gali įrašyti jūsų apklausas.

Per apklausas jus gali lydėti jūsų teisinis atstovas arba pasirinktas suaugusysis, išskyrus atvejus, kai dėl to asmens yra priimtas pagrįstas priešingas sprendimas.

Apklausos bus vykdomos:

 • nedelsiant nuo to momento, kai apie incidentą pranešama policijai;
 • prireikus tam skirtose arba pritaikytose patalpose;
 • kai reikia, apklausas vykdys atitinkamą kvalifikaciją turintis specialistas;
 • tik tiek, kiek reikalinga nusikalstamos veikos tyrimo ir (arba) proceso tikslais, o apklausų bus vykdoma kuo mažiau;
 • seksualinės prievartos atveju apklausas vykdys tos pačios lyties kaip ir vaikas kvalifikuoti specialistai.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Galite kreiptis paramos į šias paramos aukoms tarnybas:

 • Valstybinę medicinos tarnybą,
 • Psichikos sveikatos tarnyba,
 • Socialinės paramos tarnyba,
 • Švietimo psichologijos tarnybą (nepilnamečio atveju),
 • Smurto šeimoje prevencijos ir šalinimo asociaciją – ji administruoja specialią karštąją liniją (1440) smurto namuose aukoms;
 • paramos aukoms veiklą vykdančias NVO.

Teisės aktuose nustatyta, kad galite nusikaltimo vykdytojui pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo. Taip pat galite kreiptis į Socialinės paramos tarnybą informacijos apie savo teisę reikalauti žalos atlyginimo.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Galite kreiptis paramos į šias paramos aukoms tarnybas:

 • Valstybinę medicinos tarnybą,
 • Psichikos sveikatos tarnyba,
 • Socialinės paramos tarnyba,
 • Švietimo psichologijos tarnybą (nepilnamečio atveju),
 • Smurto šeimoje prevencijos ir šalinimo asociaciją – ji administruoja specialią karštąją liniją (1440) smurto namuose aukoms;
 • paramos aukoms veiklą vykdančias NVO.
  • Teisės aktuose nustatyta, kad galite nusikaltimo vykdytojui pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo. Taip pat galite kreiptis į Socialinės paramos tarnybą informacijos apie savo teisę reikalauti žalos atlyginimo.

Mano šeimos narys yra nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Galite kreiptis paramos į šias paramos aukoms tarnybas:

 • Valstybinę medicinos tarnybą,
 • Psichikos sveikatos tarnyba,
 • Socialinės paramos tarnyba,
 • Švietimo psichologijos tarnybą (nepilnamečio atveju),
 • Smurto šeimoje prevencijos ir šalinimo asociaciją – ji administruoja specialią karštąją liniją (1440) smurto namuose aukoms;
 • paramos aukoms veiklą vykdančias NVO.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Kipre nėra teisės aktų sistemos, kuria būtų reglamentuojamos tarpininkavimo paslaugos.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Teisės aktai, kuriais reglamentuojamos jūsų teisės:

 • 2000–2015 m. Smurto namuose prevencijos ir nukentėjusiųjų apsaugos įstatymas.
 • 2014 m. Seksualinės prievartos, seksualinės prievartos prieš vaikus ir vaikų pornografijos prevencijos ir kontrolės įstatymas.

Su teisės aktais, kuriais reglamentuojamos jūsų teisės, galite susipažinti Kipro advokatūros interneto svetainėje: http://www.cylaw.org/

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.