Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Savo skundą galite pateikti bet kurioje policijos nuovadoje. Policija pradės tirti jūsų bylą iš karto, kai tik pateiksite oficialų skundą ir rašytinius parodymus.

Kaip galiu sužinoti, kaip tiriama ši byla?

Informaciją apie bylos eigą galite gauti iš jūsų bylai priskirto policijos pareigūno (tyrėjo). Kai jūsų byla perduodama teismui, informaciją apie proceso eigą galite gauti iš jūsų bylą teisme tvarkančio Teisės skyriaus pareigūno.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokios taikomos sąlygos?

Nemokamą teisinę pagalbą galite gauti, kai vyksta Nemokamos teisinės pagalbos teikimo įstatyme numatytas procesas, su konkrečių rūšių žmogaus teisių pažeidimais susijęs procesas.

Su konkrečių rūšių žmogaus teisių pažeidimais susijęs procesas – tai:

a) civilinio teismo proceso, pradėto Kipro Respublikoje dėl žalos, kuri buvo padaryta asmeniui kaip konkrečių žmogaus teisių pažeidimų rezultatas, bet kuris etapas, arba

b) bet kurio asmens pradėtas baudžiamasis procesas, jei reikalavimas susijęs su konkrečių rūšių žmogaus teisių pažeidimais.

Pagal minėtąjį įstatymą teikiamos teisinės pagalbos forma:

a) konsultavimas, pagalba ir atstovavimo paslaugos, teikiamos vykstant civiliniam procesui, pradėtam Kipro Respublikoje, arba baudžiamajame procese, ir

b) tik konsultavimas vykstant civiliniam procesui, pradėtam ne Kipro Respublikoje.

Pagal minėtąjį įstatymą ginamos žmogaus teisės yra saugomos remiantis:

a) Kipro Respublikos Konstitucijos II skirsniu;

b) 1962 m. Įstatymu dėl Europos žmogaus teisių konvencijos ratifikavimo;

c) 1967–1995 m. įstatymais dėl Tarptautinės konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ratifikavimo;

d) 1969 m. Įstatymu dėl Tarptautinių paktų (Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių; Pilietinių ir politinių teisių) ratifikavimo;

e) 1989 m. Įstatymu dėl Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą ratifikavimo;

f) 1990 m. ir 1993 m. įstatymais dėl Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą ratifikavimo;

g) 1985 m. Įstatymu dėl JT Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ratifikavimo;

h) 1990 m. Įstatymu dėl Vaiko teisių konvencijos ratifikavimo.

Nemokama teisinė pagalba teikiama:

  • bet kuriam asmeniui, kuris yra prekybos žmonėmis auka, kai apylinkės teisme vyksta procesas dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal Įstatymą dėl prekybos žmonėmis ir išnaudojimo prevencijos bei šalinimo ir nukentėjusiųjų apsaugos;
  • bet kuriam nepilnamečiam asmeniui, kuris yra prekybos žmonėmis auka, kai apylinkės teisme vyksta procesas dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal Įstatymą dėl prekybos žmonėmis ir išnaudojimo prevencijos bei šalinimo ir nukentėjusiųjų apsaugos;
  • bet kuriam nepilnamečiam asmeniui, kuris yra viliojimo seksualiniais tikslais, vaikų pornografijos, seksualinio išnaudojimo ir (arba) seksualinės prievartos auka, kai apylinkės teisme vyksta procesas dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal Seksualinės prievartos, seksualinės prievartos prieš vaikus ir vaikų pornografijos prevencijos ir kontrolės įstatymą.

Be to, bet kuris vaikas, kuris yra nukentėjęs nuo bet kurios iš Seksualinės prievartos, seksualinės prievartos prieš vaikus ir vaikų pornografijos prevencijos ir kontrolės įstatyme aprašytų nusikalstamų veikų, neatsižvelgiant į tai, ar jis nori bendradarbiauti su prokuratūra atliekant nusikalstamos veikos tyrimą, vykdant baudžiamąjį persekiojimą ar nagrinėjant bylą teisme, turi teisę bet kuriuo proceso etapu tiesiogiai naudotis nemokamu konsultavimu pagal Teisininkų įstatymą, taip pat teisę į nemokamą teisinę pagalbą, jeigu jis neturi reikiamų lėšų, neatsižvelgiant į Įstatymo dėl teisinės pagalbos nuostatas.

Jeigu nukentėjęs vaikas turi teisę turėti atstovą, jis gali gauti teisines konsultacijas ir jam gali būti paskirtas teisinis atstovas, veikiantis jo vardu procese, kuriame kyla arba gali kilti interesų konfliktas tarp nukentėjusio vaiko ir tėvų pareigų turėtojų.

Bet kuris asmuo, kuris yra nukentėjęs nuo bet kurio iš Įstatyme dėl prekybos žmonėmis ir išnaudojimo prevencijos bei šalinimo ir nukentėjusiųjų apsaugos aprašytų nusikaltimų, neatsižvelgiant į tai, ar jis nori bendradarbiauti su prokuratūra atliekant nusikalstamos veikos tyrimą, vykdant baudžiamąjį persekiojimą ar nagrinėjant bylą teisme, turi teisę tiesiogiai naudotis nemokamu konsultavimu pagal Teisininkų įstatymą, taip pat teisę į nemokamą teisinę pagalbą pagal Įstatymo dėl teisinės pagalbos nuostatas, jeigu jis neturi reikiamų lėšų.

Siekiant gauti nemokamą teisinę pagalbą, teismui, kuriame turi būti nagrinėjama jūsų byla, reikia pateikti rašytinį prašymą. Teismas gali išduoti nemokamos teisinės pagalbos orderį, remdamasis:

a) Paramos biuro socialine-finansine ataskaita, kurioje aprašoma jūsų ir jūsų šeimos finansinė padėtis, jūsų reguliarios pajamos arba bet kurios kitos jūsų darbo ar kitų šaltinių pajamos, jūsų ir jūsų šeimos standartinės pragyvenimo išlaidos ir visi kiti galimi jūsų įsipareigojimai ar poreikiai;

b) padėties sunkumu arba bet kuriomis kitomis aplinkybėmis, kad galėtų nustatyti, ar siekiant teisingumo būtų naudinga jums suteikti nemokamą teisinę pagalbą jūsų bylos argumentams parengti ir bylai tvarkyti.

Teisinės pagalbos gavėjai turi teisę iš advokatų, kurie pagal taikytinus įstatymus teikia nemokamą teisinę pagalbą, pasirinkti advokatą, kuris jiems teiks šią pagalbą. Jeigu pagalbos gavėjas nepaskiria savo pasirinkto advokato, teismas pagal taikytinas teisės nuostatas skiria advokatą iš Kipro advokatūros parengto sąrašo.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Kipro Respublika jums kompensuos visas įstatyme numatytas išlaidas. Informacija apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite reikalauti atlyginti išlaidas, teikiama Policijos pajėgų Apylinkės prokuratūros skyriuose.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla nutraukiama jos neperdavus teismui?

Jeigu tyrimas arba baudžiamasis persekiojimas nebevykdomas arba yra nutrauktas, galite prašyti policijos pateikti motyvuotą sprendimą.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Teisminio nagrinėjimo procese galite dalyvauti kaip prokuratūros liudytojas ir duoti parodymus bylą nagrinėjančiam teismui.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu ar galiu pasirinkti aukos, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

Baudžiamajame procese jūs atliekate prokuratūros liudytojo funkciją. Jeigu teikiate ieškinį nusikaltimo vykdytojui dėl žalos atlyginimo, prisiimate ieškovo funkciją atitinkamame civiliniame procese.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Būdamas prokuratūros liudytojas, privalote duoti parodymus bylą nagrinėjančiam teismui. Jeigu jūs pateikėte ieškinį dėl žalos atlyginimo, informaciją apie savo teises ir pareigas galite gauti iš advokato, kuris veda jūsų bylą civiliniame teisme.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokios taikomos sąlygos?

Vykstant procesui, kuriame jūs esate prokuratūros liudytojas, galite perskaityti ir patvirtinti parodymus, kuriuos davėte policijai, arba pateikti įrodymus, kuriuos pateikėte policijai tyrimo metu. Jeigu norite padaryti pareiškimą arba duoti parodymus, kurių nedavėte kaip pradinių parodymų, arba pateikti įrodymus, kurių nepateikėte policijai, turėtumėte pasikonsultuoti su jūsų bylą teisme tvarkančio Teisės skyriaus direktoriumi.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Teisminio nagrinėjimo metu prokuroras jus informuos, kada ir kaip vyks bylos nagrinėjimo posėdžiai, ir nurodys nusikaltimo vykdytojui pateiktų kaltinimų pobūdį. Taip pat galite prašyti, kad jus informuotų apie visas galutines nutartis, priimtas proceso eigoje.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Susipažinti su bylos medžiaga neturite teisės.

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.