Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Jau kai pirmą kartą susisieksite su policija, gausite reikiamą informaciją, kad galėtumėte tinkamai naudotis savo teisėmis. Konkrečiai gausite šią informaciją:

 • kokiai institucijai galite pateikti skundą dėl nusikaltimo, ir tos institucijos kontaktinius duomenis;
 • į ką galima kreiptis prašant profesionalios pagalbos ir kokiomis sąlygomis profesionali pagalba teikiama nemokamai; taip pat gausite pagalbą teikiančių specialistų kontaktinius duomenis;
 • kokiomis sąlygomis turite teisę, kad būtų imtasi priemonių Jūsų saugumui užtikrinti;
 • kur gauti daugiau informacijos apie bylą, kurioje dalyvaujate kaip nusikaltimo auka;
 • apie baudžiamojo proceso etapus ir su jais susijusį savo vaidmenį;
 • kokios institucijos galite prašyti daugiau informacijos; taip pat gausite tos institucijos kontaktinius duomenis;
 • kokiomis sąlygomis turite teisę gauti finansinę paramą;
 • apie artimiausias prieglaudas, intervencijos centrus arba kitas panašias įstaigas, į kurias galite kreiptis;
 • apie artimiausią sveikatos priežiūros paslaugų teikėją, į kurį galite kreiptis;
 • kaip siekti apginti savo teises, jei jas pažeidė valdžios institucija;
 • kokiomis priemonėmis galite prašyti ginti Jūsų interesus, jei gyvenate kitoje ES valstybėje narėje;
 • kokias kitas teises turite pagal Įstatymą dėl nusikaltimų aukų.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jums garantuojamos tos pačios teisės kaip ir Čekijos piliečiams bei Čekijoje gyvenantiems asmenims. Jei pranešite, kad nemokate čekų kalbos, informacija apie Jūsų teises bus suteikta Jums suprantama kalba arba šalies, kurios pilietis esate, valstybine kalba.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Jei teikiate skundą policijai, Jums turi būti suteikta visa informacija, kurią privaloma suteikti pirmą kartą susisiekus su policija, kaip nurodyta pirmiau.

Jei skundą dėl nusikaltimo teikiate prokurorui, visada turite gauti šią informaciją:

 • kur galite prašyti profesionalios pagalbos ir kokiomis sąlygomis profesionali pagalba teikiama nemokamai; taip pat gausite pagalbą teikiančių specialistų kontaktinius duomenis;
 • kokiomis sąlygomis turite teisę, kad būtų imtasi priemonių Jūsų saugumui užtikrinti;
 • kur gauti daugiau informacijos apie bylą, kurioje dalyvaujate kaip nusikaltimo auka.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Kai bendraujate su teisėsaugos institucijomis, jei nemokate čekų kalbos, galite vartoti savo gimtąją kalbą ar kitą kalbą, kurią nurodėte mokantis.

Jei bus įmanoma, galutinis sprendimas dėl proceso užbaigimo bus Jums pateiktas išverstas raštu, kai to paprašysite. Gavus Jūsų pagrįstą prašymą, gali būti pateikti raštu išversti ir kiti dokumentai, jei to reikia, kad per procesą galėtumėte naudotis savo teisėmis.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Institucijų pareiga yra suprantamai informuoti nusikaltimų aukas, atsižvelgiant į jų amžių, protinę brandą ir savarankiškumą, raštingumą ir sveikatą, įskaitant psichologinę būklę. Jei įmanoma, vaikų ir neįgaliųjų apklausas turi atlikti specialiai išmokytas asmuo.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Paramą nusikaltimų aukoms teikia kelių grupių organizacijos, tarp jų valstybiniai Probacijos ir tarpininkavimo tarnybos centrai, taip pat privatūs subjektai, Teisingumo ministerijos akredituoti teikti teisinę informaciją ir (arba) vykdyti atkuriamojo teisingumo programas, ir subjektai, įgalioti pagal Socialinių paslaugų įstatymą teikti psichologinės ir socialinės konsultacinės paramos paslaugas. Teisinę pagalbą aukoms teikia kai kurie advokatai. Šie subjektai įtraukti į pagalbos aukoms teikėjų registrą, tvarkomą Teisingumo ministerijos ir prieinamą Teisingumo ministerijos svetainėje https://www.justice.cz/.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Taip, apie paramą aukoms būsite automatiškai informuotas, kai pirmą kartą susisieksite su policija. Gausite pagalbą teikiančių institucijų kontaktinius duomenis.

Kaip saugomas mano privatumas?

Apskritai teisėsaugos institucijoms neleidžiama viešinti informacijos, kuri nėra tiesiogiai susijusi su nusikalstama veika. Per ikiteisminį procesą negalima atskleisti jokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti Jūsų tapatybę. Ypač griežtai saugomas jaunesnių nei 18 metų asmenų privatumas. Jei paprašysite, informacija apie Jūsų privatų gyvenimą (gyvenamosios vietos ir korespondencijos adresą, darbo ar verslo vietą ir Jūsų asmeninę, šeiminę bei turtinę padėtį) bus tvarkoma taip, kad ją galės gauti tik teisėsaugos institucijos, policijos pareigūnai ir Probacijos ir tarpininkavimo tarnybos pareigūnai, dalyvaujantys toje byloje. Ši informacija gali būti prieinama tik kai to būtinai reikia, kad būtų pasiektas baudžiamojo proceso tikslas arba kad asmuo, kuriam iškelta baudžiamoji byla, galėtų tinkamai naudotis savo teise į gynybą.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Ne. Profesionalią pagalbą galima gauti ir iki baudžiamojo proceso pradžios. Jei tai būtina ir skubu, profesionalią pagalbą galite gauti net prieš pranešdamas apie nusikaltimą.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Yra keli galimi nusikaltimų aukų apsaugos būdai.

Policija gali suteikti trumpalaikę apsaugą, Jei Jums gali grėsti patirti kūno sužalojimą ar kitas didelis pavojus; tokia apsauga gali apimti fizinę apsaugą, gyvenamosios vietos pakeitimą arba konsultacinę ir prevencinę veiklą. Policija taip pat gali įsakyti kaltinamajam išvykti iš namų, kuriuose kartu gyvenate, ir iš kaimynystės 10 dienų laikotarpiui, jei yra rizika, kad gali būti pasikėsinta į Jūsų gyvybę arba sveikatą.

Jei kyla grėsmė aukos saugumui, atsakingas policijos pareigūnas imasi reikiamų veiksmų arba priemonių, kad būtų užtikrintas aukos saugumas. Tai daryti privalo ir kalėjimų tarnybos pareigūnai, ir karo policijos bei municipalinės (miestų) policijos pareigūnai.

Esant sunkesnei padėčiai, turite teisę tam tikromis sąlygomis gauti specialią apsaugą, teikiamą liudytojams ir kitiems asmenims, kuriems gali grėsti patirti kūno sužalojimą arba kitas didelis pavojus, susijęs su baudžiamuoju procesu. Tokia apsauga apima asmeninę apsaugą, gyvenamosios vietos pakeitimą ir pagalbą socialiai integruotis naujoje aplinkoje, tikrosios tapatybės nuslėpimą ir kt. Tai labai rimta priemonė, kuria turėtų būti naudojamasi tik tada, kai būtina.

Teismų arba prokurorų teikiama apsauga – tai atsargumo priemonės, kurių gali būti imamasi per baudžiamąjį procesą, pavyzdžiui, draudimas kaltinamajam susisiekti su auka arba atvykti į bendrus namus, kuriuose auka gyvena. Panašių atsargumo priemonių teismas gali imtis ir per civilinį procesą. Jeigu, siekiant apsaugoti Jus kaip auką arba nukentėjusiąją šalį, būtina suimti kaltinamąjį, tas asmuo gali būti suimtas, jei yra priežasčių manyti, kad kaltinamasis gali pakartoti ar užbaigti savo nusikaltimą arba padaryti kitą nusikaltimą, kurį rengiasi ar grasina įvykdyti.

Be to, turite teisę prašyti per baudžiamąjį procesą imtis priemonių, kad išvengtumėte kontaktų su įtariamu nusikaltimo vykdytoju.

Turite teisę, jei prašote, gauti informaciją apie kaltinamojo paleidimą ar pabėgimą iš areštinės, kalėjimo arba saugomo sulaikymo centro, ir kitą panašią informaciją.

Jei esate liudytojas, tam tikromis sąlygomis galite liudyti neatskleisdamas savo tapatybės.

Teisminė institucija taip pat gali dėl Jūsų apsaugos išduoti Europos apsaugos orderį.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Apsaugą teikia minėtos institucijos, visų pirma policija ir teismai savo sprendimais.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš nusikaltimo vykdytojo?

Teisėsaugos institucijos visada įvertina padėtį. Nustačiusios bet kokį pavojų jos imsis būtinų veiksmų.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Teisėsaugos institucijos visada turi veikti taip, kad auka nepatirtų dar daugiau žalos dėl įvykdyto nusikaltimo ar antrinės žalos.

Jei teisėsaugos institucija pažeidė Jūsų teises arba negalėjote visiškai jomis pasinaudoti, turite teisę siekti apginti savo teises. Visų pirma, turite teisę prašyti apsvarstyti policijos įstaigos elgesį arba pateikti ieškinį, kad būtų kompensuota žala arba pagrįstai atlyginta neturtinė žala, kurią vykdydama savo įgaliojimus padarė valdžios institucija.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Ypač pažeidžiamos aukos yra vaikai, pagyvenę žmonės arba neįgalieji, taip pat kai kurių nusikaltimų (tokių kaip prekyba žmonėmis, teroristiniai išpuoliai, žmogaus orumą žeminantys seksualiniai nusikaltimai ar tam tikri smurtiniai nusikaltimai) aukos. Ypač pažeidžiamos aukos, žinoma, gali naudotis visomis minėtomis galimybėmis gauti apsaugą, ir dažnai yra taip, kad kompetentinga institucija iš esmės privalo patenkinti ypač pažeidžiamos aukos prašymą. Ypač pažeidžiamos aukos apskritai turi daugiau teisių, tačiau tai tiesiogiai netaikoma aukų apsaugai, kuri labiau priklauso nuo to, ar aukai gresia patirti kūno sužalojimą arba kitas didelis pavojus.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Taip, jei esate vaikas (jaunesnis nei 18 metų asmuo), esate ypač pažeidžiama auka ir turite specialių teisių, įskaitant teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą per baudžiamąjį procesą, taip pat teisę, kad Jūsų apklausą ypač jautriai ir dėmesingai atliktų tinkamai išmokytas asmuo, o pakartotinės apklausos būtų ribojamos, ir teisę išvengti tiesioginio akių kontakto su nusikaltimo vykdytoju; be to, daroma mažiau išimčių naudojantis kai kuriomis kitomis teisėmis, kurias turi visos nusikaltimų aukos.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Jei patyrėte žalos dėl to, kad dėl nusikaltimo mirė Jūsų šeimos narys, esate laikomas auka ir turite tas teises, kurios suteikiamos dėl aukos statuso.

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Šiuo atveju nesate laikomas auka, tačiau jei auka Jus pasirinktų savo patikėtiniu, galite juo tapti. Auka turi teisę būti lydima savo patikėtinio per baudžiamąjį procesą ir duodama parodymus. Patikėtiniui gali būti neleista dalyvauti tik išimtiniais atvejais.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios sąlygos taikomos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Taip. Probacijos ir tarpininkavimo tarnyba, kuri yra viena iš pagalbos nusikaltimų aukoms teikėjų, teikia tarpininkavimo paslaugas. Tarpininkavimas yra nemokamas ir grindžiamas abiejų šalių, t. y. nusikaltimo aukos ir vykdytojo, sutikimu. Tarpininkavimu užsiima konfliktų sprendimo ekspertas, kuris laikosi draugiško ir subalansuoto požiūrio į abi šalis ir padeda rasti tinkamą sprendimą. Probacijos ir tarpininkavimo tarnyba – valstybės organizacija, kurios misija apima ir tarpininkavimą siekiant veiksmingai ir visuomenei naudingai išspręsti su nusikaltimais susijusius konfliktus ir kuri, atlikdama šią funkciją, taip pat gali užtikrinti aukos saugumą per tarpininkavimo derybas.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Pagrindinės nuostatos yra Įstatymo Nr. 45/2013 dėl nusikaltimų aukų nuostatos. Įstatymų sąvadu galima darbo dienomis naudotis bet kurioje savivaldos ar regioninės valdžios institucijoje (įskaitant Prahos miesto savivaldybę). Šis įstatymas, kaip ir kiti teisės aktai, yra prieinamas internetu, pavyzdžiui, Viešojo administravimo portale arba Vidaus reikalų ministerijos svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.