Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Auka gali iš nusikaltimo vykdytojo reikalauti kompensacijos už žalą per civilinį procesą; auka taip pat gali pridėti reikalavimą dėl kompensacijos prie baudžiamosios bylos, iškeltos nusikaltimo vykdytojui (civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje).

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Jei nusikaltimo vykdytojas tyčia nevykdo teismo nustatytos prievolės suteikti kompensaciją už žalą, to reikalaujantis asmuo (auka) turi teisę prašyti teismo, kad būtų užtikrintas priverstinis šios prievolės vykdymas. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu įstatymu nusikaltimų aukoms taip pat suteikta teisė reikalauti, kad joms teisėtai priklausančią kompensaciją už žalą suteiktų valstybė iš lėšų, išieškotų iš nusikaltimo vykdytojo turtinėmis sankcijomis.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokios sąlygos taikomos?

Čekijos valstybė iš anksto nemoka jokių sumų, mokėtinų vykdant nusikaltimo vykdytojo prievolę suteikti kompensaciją už nusikaltimu padarytą žalą. Čekijos teisės sistemoje aukos teisė į nusikaltimo vykdytojo padarytos žalos kompensavimą, kuris laikomas deliktine prievole, yra griežtai skiriama nuo teisės gauti finansinę paramą pagal Įstatymą Nr. 45/2013 dėl nusikaltimų aukų, kuri yra valstybės išmoka pinigais, suteikiama siekiant sumažinti tapimo auka (viktimizacijos) socialinius padarinius.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Kaip jau minėta, valstybė nemoka žalos atlyginimo siaurąja prasme (nesikiša į nusikaltimo vykdytojo turtinių prievolių vykdymą ir jų neperima), tačiau nusikaltimų aukoms teikia finansinę paramą. Pagal Įstatymą Nr. 45/2013 dėl nusikaltimų aukų finansinė parama gali būti skiriama aukoms, dėl nusikaltimo patyrusioms tam tikrą įstatymų nustatytą minimalią žalą sveikatai, žmogaus orumą žeminančių seksualinių nusikaltimų aukoms, kankinimus patyrusiems vaikams ir dėl nusikaltimo mirusių aukų likusiems gyviems artimiesiems (kurių grupė apibrėžta įstatymų). Šios paramos sumos dažniausiai yra nuo 10 000 CZK (apie 370 EUR) iki 200 000 CZK (apie 7 400 EUR), ji apskaičiuojama taikant įstatymų nustatytą fiksuotąją normą arba atitinka sumą, kurią sudaro įrodytos prarastos pajamos ir gydymo išlaidos ar, atitinkamais atvejais, išlaidos specialiai terapijai, kuria naudojamasi siekiant sumažinti patirtą neturtinę žalą. Teisingumo ministerija priima sprendimus dėl prašymų skirti finansinę paramą, kuriuos reikia pateikti per 2 metus nuo tos dienos, kurią auka sužinojo apie nusikaltimo padarytą žalą, ir ne vėliau kaip po 5 metų nuo tos dienos, kurią įvykdytas nusikaltimas.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nepripažintas kaltu?

Nusikaltimo vykdytojo padarytos žalos kompensavimo (kuris yra deliktinė prievolė) reikalauti negalima, jei nusikaltimo vykdytojas nenuteistas paprasčiausiai todėl, kad yra nežinomas, t. y. atsakingo asmens nėra, arba jo deliktinė atsakomybė neįrodyta, arba nusikaltimo vykdytojas neturi baudžiamosios atsakomybės už savo veiksmus, t. y. kaltinamasis negali būti laikomas atsakingu už jokią žalą, padarytą veiksmais, kurių jis neįvykdė, kurie nebuvo nusikalstamo pobūdžio arba už kuriuos kaltinamasis nėra atsakingas. Tačiau valstybės finansinę paramą (žr. pirmiau), priešingai, asmuo gali įgyti teisę gauti dar iki nusikaltimo vykdytojo nuteisimo; auka turi teisę į ją, net jei nusikaltimo vykdytojas nežinomas arba išvengia baudžiamosios atsakomybės už savo veiksmus, jei nėra jokios abejonės, kad aukai padaryta žala nusikalstamo pobūdžio veiksmais (arba dėl jų mirė aukos artimasis).

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Pagal Įstatymą Nr. 45/2013 dėl nusikaltimų aukų Teisingumo ministerija negali mokėti išankstinių finansinės paramos išmokų, kol sprendimas dėl jos dar nepriimtas; neatidėliotini gyvybiniai aukų poreikiai tenkinami kitu būdu, iš valstybės socialinės priežiūros ar paramos sistemos išteklių.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.