Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Skundą dėl nusikaltimo galite pateikti raštu, kaip pareiškimą žodžiu arba elektroninėmis priemonėmis bet kuriai policijos įstaigai arba prokurorui. Skunde dėl nusikaltimo turėtumėte išdėstyti tai, ką laikote įrodymais, kad įvykdytas tas nusikaltimas.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Jei to prašote savo skunde dėl nusikaltimo, kompetentinga institucija privalo per vieną mėnesį po to, kai pateiktas skundas, pranešti Jums apie priemones, kurių imasi. Kaip nusikaltimo auka, iš esmės esate nukentėjusioji šalis, todėl turite teisę susipažinti su bylos medžiaga. Taip pat galite prašyti informacijos apie proceso statusą. Tokią informaciją Jums turi suteikti kompetentinga institucija, tačiau tai netaikoma, jei toks informavimas galėtų sutrukdyti pasiekti baudžiamojo proceso tikslą.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokios sąlygos taikomos?

Taip. Galite gauti teisinę pagalbą dar iki baudžiamojo proceso pradžios, galite ja naudotis per visą procesą ir po jo pabaigos. Teisinę pagalbą teikia advokatai. Ypač pažeidžiamos aukos teisinę pagalbą per baudžiamąjį procesą gali gauti nemokamai. Be to, ji gali būti nemokamai ar už mažesnę kainą teikiama aukai, patyrusiai didelę žalą dėl tyčinio nusikaltimo, arba dėl nusikaltimo mirusios aukos likusiam gyvam artimajam; kad gautų pagalbą, šie asmenys turi įrodyti, jog neturi pakankamai lėšų. Kitos nusikaltimų aukos turi teisę gauti teisinę pagalbą už užmokestį.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokios sąlygos taikomos?

Jei per baudžiamąjį procesą esate nukentėjusioji šalis ir pateikiate ieškinį reikalaudamas kompensacijos už žalą ar neturtinės žalos atlyginimo arba neteisėtai įgyto turto grąžinimo (restitucijos), ir šis Jūsų reikalavimas bent iš dalies patenkinamas, nuteistasis privalo kompensuoti Jūsų išlaidas, kurias teko patirti, kad šis reikalavimas būtų pagrįstai įvykdytas per teismo procesą. Jei pateikiate prašymą dėl tokios kompensacijos, teismas gali jį patenkinti, net jei Jūsų ieškinys nebuvo sėkmingas.

Jei esate liudytojas, turite teisę gauti liudytojo atvykimo į teismą išlaidų atlyginimą. Šį atlyginimą turite pasiimti per 3 dienas po apklausos.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Galite tam paprieštarauti pateikdamas skundą. Taip galite apskųsti policijos įstaigos sprendimus ir kai kuriuos per ikiteisminį procesą prokuroro priimtus sprendimus, kurie įforminti kaip rezoliucija. Taigi, galite kaip nukentėjusioji šalis užginčyti, pavyzdžiui, rezoliuciją dėl bylos nutraukimo ir rezoliuciją dėl baudžiamojo persekiojimo nutraukimo.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Taip. Jums (kaip nukentėjusiajai šaliai) bus pranešta, kada vyks pagrindinis bylos nagrinėjimo procesas teisme.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar esu (arba galiu pasirinkti būti) auka, liudytojas, civilinis ieškovas ar privatus kaltintojas?

Čekijos teisės sistemoje skiriami terminai „auka“ ir „nukentėjusioji šalis“. Nukentėjusioji šalis yra viena iš baudžiamojo proceso šalių. Šis terminas iš esmės apima visas nusikaltimų aukas, išskyrus tas, kurios aukomis tapo dėl šeimos ryšio su asmeniu, mirusiu dėl nusikaltimo.

Todėl Čekijos teisminėje sistemoje būsite ir auka, ir nukentėjusioji šalis (taigi, baudžiamojo proceso šalis; tai netaikoma minėtu atveju) – kaip auka galite reikalauti kompensacijos už žalą, neturtinės žalos atlyginimo ar neteisėtai įgyto turto grąžinimo. Iš esmės būsite ir liudytojas. Čekijos teisės sistemoje nėra privačių ieškinių, todėl negalite būti privatus kaltintojas.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Aukų teisės yra reglamentuojamos visų pirma Įstatymo dėl nusikaltimų aukų; jos aprašytos atsakymuose į kitus klausimus.

Nukentėjusioji šalis turi kelias teises pagal Įstatymą Nr. 141/1961 – Baudžiamojo proceso kodeksą, įskaitant galimybę reikalauti kompensacijos už nusikaltimu padarytą žalą ir neturtinės žalos atlyginimo arba neteisėtai įgyto turto restitucijos, ir galimybę apskųsti sprendimo, priimto dėl kompensacijos už žalą, neturtinės žalos atlyginimo arba neteisėtai įgyto turto restitucijos, rezoliucinės dalies nuostatas. Nukentėjusioji šalis taip pat turi teisę teikti pasiūlymus dėl papildomų įrodymų, naudotis bylos medžiaga, dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime, dalyvauti viešame posėdyje dėl apeliacijų, išreikšti savo nuomonę toje byloje iki proceso pabaigos, dalyvauti derybose, kai siekiama susitarti dėl kaltės pripažinimo ir bausmės, ir viešame posėdyje, kuriame šis susitarimas patvirtinamas; ji taip pat turi teisę, kad jai atstovautų atstovas, ir teisę nustatytais atvejais teikti apeliacinius skundus ir prašymus.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokiomis sąlygomis? Kokios sąlygos taikomos?

Taip, bet kuriame baudžiamojo proceso etape galite pateikti pareiškimą (tiek žodžiu, tiek raštu) dėl to, kokį poveikį nusikaltimas turėjo Jūsų gyvenimui. Kaip auka, t. y. kaip viena iš proceso šalių, galite ieškoti įrodymų, juos pateikti ir siūlyti.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Jei paprašysite, gausite informaciją:

  • apie tai, kad baudžiamasis procesas nepradėtas;
  • apie baudžiamojo proceso statusą;
  • apie tai, kaip kvalifikuojama veika, dėl kurios asmuo kaltinamas;
  • apie viešo bylos nagrinėjimo teisme laiką ir vietą.

Jums taip pat bus pateiktas galutinis sprendimas, kuriuo procesas bus užbaigtas.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Taip. Kaip nukentėjusioji šalis, turite teisę naudotis bylos medžiaga, tačiau prokuroras arba policijos įstaiga gali dėl rimtų priežasčių neleisti Jums pasinaudoti šia teise per ikiteisminį procesą.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.