Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Nukentėjusiųjų informavimo tarnyba (angl. Victims’ Information Service) teikia informaciją apie jūsų vietovėje teikiamas paramos paslaugas, atkuriamąjį teisingumą, baudžiamosios teisenos sistemą, Nukentėjusiųjų teisių kodeksą ir Liudytojų chartiją. Nukentėjusiųjų informavimo tarnyba

Teisingumo ministerija nacionaliniu mastu užsako nukentėjusiesiems teikiamas paslaugas. Ji taip pat teikia dotacijas policijos ir nusikalstamumo komisarams (angl. Police and Crime Commissioners, PCC), kad jie pagal 2014 m. Asocialaus elgesio ir nusikalstamumo prevencijos bei viešosios tvarkos palaikymo įstatymo (angl. Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014)143 straipsnį vietos mastu užsakytų arba suteiktų emocinės ir praktinės paramos paslaugas nusikaltimų aukoms.

Vietos mastu finansuojamomis paslaugomis galima pasinaudoti per atitinkamų policijos ir nusikalstamumo komisarų interneto svetaines. Atitinkamus policijos ir nusikalstamumo komisarus galite rasti čia.

Su artimiausiu Nukentėjusiųjų nuo seksualinių išpuolių nukreipimo centru (angl. Sexual Assault Referral Centre) galite susisiekti paskambinę Nacionalinės sveikatos tarnybos (angl. National Health Service, NHS) 111 neskubios pagalbos tarnybai, kreipdamasis į savo bendrosios praktikos gydytoją arba į savo vietos ligoninės Nelaimingų atsitikimų ir skubiosios pagalbos skyrių arba apsilankęs interneto svetainėje NHS Choiceshttp://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Paramos aukoms karštoji linija

Nukentėjusiųjų informavimo tarnyba turi nukentėjusiųjų informavimo telefono liniją: +44 808 168 9293.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Policija jums turi suteikti informaciją, kur ir kaip gauti konsultaciją arba paramą, įskaitant galimybes gauti medicinos pagalbą, specialistų pagalbą (pvz., psichologinę paramą) ir alternatyvų būstą.

1996 m. Būsto įstatymo (angl. Housing Act 1996) 7 dalyje reikalaujama, kad už būsto klausimus atsakingos vietos valdžios institucijos padėtų asmenims ir šeimoms, kurie yra benamiai ir kreipiasi pagalbos.

Nacionalinė sveikatos tarnyba teikia paramą:

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Daugelis nevyriausybinių ir labdaros organizacijų nacionaliniu, regioniniu ir vietos mastu gali nusikaltimų aukoms suteikti pagalbą, paramos konsultacijas, teisines konsultacijas ir kitas bendrąsias ir specializuotas paslaugas.

Paskutinis naujinimas: 19/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.