Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Estija

Turinį pateikė
Estija

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nepranešus apie nusikaltimą?

Kai kreipsitės į instituciją, gausite šią informaciją:

  • kaip pranešti apie nusikaltimą,
  • ir kokias paramos aukoms paslaugas galima gauti dar nepranešus apie nusikaltimą.

Patarimų dėl to taip pat rasite Policijos ir sienos apsaugos valdybos svetainėje.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jūsų teisės saugomos nepriklausomai nuo to, kurioje ES šalyje tapote nusikaltimo auka. Pranešti apie nusikaltimą ir, jei reikia, gauti paramos aukoms paslaugas galite ir toje šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas, ir toje šalyje, kurioje gyvenate.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Kai pranešate apie nusikaltimą, turite teisę gauti šią informaciją:

  • jei paprašysite – raštišką patvirtinimą, kad pranešėte apie nusikaltimą;
  • per dešimt dienų – pranešimą apie sprendimą pradėti baudžiamąjį procesą arba jo nepradėti;
  • jei baudžiamasis procesas bus pradėtas, būsite apklaustas kaip auka ir Jūsų bus paklausta, ar norite gauti informaciją apie įtariamojo suėmimą ir paleidimą ir apie teisminio bylos nagrinėjimo laiką ir vietą;
  • be to, kai bus baigtas parengtinis bylos tyrimas, prokuroras Jums praneš, kad turite teisę susipažinti su baudžiamosios bylos turiniu.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Bet kuris asmuo, kuris nesupranta estų kalbos arba ja nekalba, turi teisę per procesą gauti vertimo žodžiu paslaugas. Turite teisę, jei paprašysite, gauti raštu išverstą bet kokį tekstą, kuris yra svarbus, kad suprastumėte sprendimą dėl baudžiamojo proceso nutraukimo arba teismo sprendimą, arba kad būtų užtikrintas proceso teisingumas.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Institucijos privalo užtikrinti, kad suprastumėte tai, kas Jums aiškinama, ir kad būtumėte suprastas. Šiuo tikslu policijos skyriuje arba prokuratūroje galima gauti paprastai ir suprantamai parašytų informacinių brošiūrų ir dirba išmokyti specialistai. Taip pat visada turite teisę gauti gestų kalbos vertėjo paslaugas.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Paramos aukoms paslaugas teikia Estijos nacionalinė socialinio draudimo valdyba.

Jei esate smurto prieš moteris auka, taip pat galite kreiptis pagalbos į smurtą patyrusių moterų namus.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Policija Jus informuos apie paramos aukoms paslaugas ir, jei reikės, nusiųs pas paramą aukoms teikiantį darbuotoją. Daugelyje policijos skyrių toks paramą aukoms teikiantis darbuotojas dirba nuolat.

Kaip saugomas mano privatumas?

Visa per baudžiamąjį procesą surinkta informacija yra konfidenciali ir ja nesidalijama su visuomene iki viešo teismo proceso pradžios. Teismas taip pat gali nuspręsti, kad Jūsų bylos nagrinėjimas teisme bus uždaras – tokiu atveju per teismo procesą svarstoma informacija taip pat nebus prieinama visuomenei.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Ne. Bendrą paramą aukoms gali gauti kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo to, ar pranešė apie nusikaltimą. Tačiau yra specialių paramos aukoms paslaugų, tokių kaip kompensacija smurto aukoms arba psichologinei paramai skirta išmoka, kurias galite gauti tik po to, kai pranešate apie nusikaltimą.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Galite prašyti prokuroro, kad jis paprašytų teismo priimti laikiną įtariamojo veiksmus apribojančią nutartį. Laikina apribojančia teismo nutartimi įtariamajam įsakoma nesilankyti teismo nurodytose vietose, nesiartinti prie teismo nurodytų asmenų ar su jais nebendrauti.

Apsauga Jums gali būti suteikta ir liudytojų apsaugos priemonėmis, kurias policija taiko prokuratūros prašymu.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Jei Jums gresia pavojus, kreipkitės į policiją ir ji užtikrins Jūsų saugumą.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš nusikaltimo vykdytojo?

Policija turi įvertinti kiekvieną atvejį ir užtikrinti, kad nebūtų padaryta jokios žalos.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Visos procesą vykdančios institucijos privalo visada atsižvelgti į Jūsų interesus ir apsaugoti Jus nuo tapimo auka antrą kartą (antrinės viktimizacijos) per baudžiamąjį procesą.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Jei esate sunkaus nusikaltimo auka, gali būti leista Jūsų neapklausti teisme; vietoj to gali būti leista surengti nuotolinę apklausą (naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis) arba per Jūsų apklausą teismo salėje gali būti įrengta pertvara, kad kaltinamasis Jūsų nematytų.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Procesą vykdanti institucija gali paskirti vaikų apsaugos pareigūną, socialinį darbuotoją arba psichologą dalyvauti apklausiant nepilnametę auką. Tai yra privaloma sunkesniais atvejais, jei šią procedūrą atliekantis asmuo nėra tinkamai išmokytas.

Jei esate nepilnametė auka ir Jūsų interesams prieštarauja Jūsų teisėto atstovo arba tėvų interesai, procesą vykdanti institucija gali Jums kaip nemokamą teisinę pagalbą paskirti advokatą.

Psichikos sutrikimų turintys nepilnamečiai ir visi jaunesni nei 10 metų, o smurto šeimoje arba seksualinio smurto atvejais – jaunesni nei 14 metų vaikai nėra apklausiami teisme. Vietoj to policijos atliekama nepilnamečio apklausa yra nufilmuojama ir gali būti teisme naudojama kaip įrodymas.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Jei Jūsų šeimos narys mirė dėl įvykdyto nusikaltimo, per procesą turite visas aukos teises.

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Jei Jūsų šeimos narys tapo nusikaltimo auka, Jūs, panašiai kaip ir auka, turite teisę prireikus gauti paramos aukoms paslaugas.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios sąlygos taikomos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Jums ir įtariamajam sutikus, prokuratūra gali nuspręsti nutraukti baudžiamąjį procesą, kad būtų pereita prie taikinimo (tarpininkavimo). Taikinimo paslaugą teikia darbuotojas, teikiantis paramą aukoms.

Turėsite teisę bet kada atsisakyti taikinimo procedūros.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Baudžiamojo proceso kodeksas

Įstatymas dėl paramos aukoms

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.