Victims' rights - by country

Estija

Turinį pateikė
Estija

You will be considered a victim of crime (injured party) if you have suffered direct physical, material or moral injury as the result of an unlawful act, for example you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc. as a result of an incident which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law accords you certain rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Estonia begin with pre-trial proceedings, which in general are conducted by the police and the prosecutor and during which evidence is gathered about the perpetrated crime and the alleged offender. If there is sufficient evidence, the case will go to trial. The trial will end with the court either convicting or acquitting the accused. In the event of a conviction, the court will also rule on the civil action brought before the court, but in the event of an acquittal the action will be dismissed. In this case it is possible to claim compensation in civil proceedings. The court may decide to fully or partially satisfy the civil action, not satisfy the action or dismiss it. If you do not agree with the ruling, you may appeal the case to a higher court.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 01/10/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nepranešus apie nusikaltimą?

Kai kreipsitės į instituciją, gausite šią informaciją:

 • kaip pranešti apie nusikaltimą,
 • ir kokias paramos aukoms paslaugas galima gauti dar nepranešus apie nusikaltimą.

Patarimų dėl to taip pat rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPolicijos ir sienos apsaugos valdybos svetainėje.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jūsų teisės saugomos nepriklausomai nuo to, kurioje ES šalyje tapote nusikaltimo auka. Pranešti apie nusikaltimą ir, jei reikia, gauti paramos aukoms paslaugas galite ir toje šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas, ir toje šalyje, kurioje gyvenate.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Kai pranešate apie nusikaltimą, turite teisę gauti šią informaciją:

 • jei paprašysite – raštišką patvirtinimą, kad pranešėte apie nusikaltimą;
 • per dešimt dienų – pranešimą apie sprendimą pradėti baudžiamąjį procesą arba jo nepradėti;
 • jei baudžiamasis procesas bus pradėtas, būsite apklaustas kaip auka ir Jūsų bus paklausta, ar norite gauti informaciją apie įtariamojo suėmimą ir paleidimą ir apie teisminio bylos nagrinėjimo laiką ir vietą;
 • be to, kai bus baigtas parengtinis bylos tyrimas, prokuroras Jums praneš, kad turite teisę susipažinti su baudžiamosios bylos turiniu.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Bet kuris asmuo, kuris nesupranta estų kalbos arba ja nekalba, turi teisę per procesą gauti vertimo žodžiu paslaugas. Turite teisę, jei paprašysite, gauti raštu išverstą bet kokį tekstą, kuris yra svarbus, kad suprastumėte sprendimą dėl baudžiamojo proceso nutraukimo arba teismo sprendimą, arba kad būtų užtikrintas proceso teisingumas.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Institucijos privalo užtikrinti, kad suprastumėte tai, kas Jums aiškinama, ir kad būtumėte suprastas. Šiuo tikslu policijos skyriuje arba prokuratūroje galima gauti paprastai ir suprantamai parašytų informacinių brošiūrų ir dirba išmokyti specialistai. Taip pat visada turite teisę gauti gestų kalbos vertėjo paslaugas.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Paramos aukoms paslaugas teikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos nacionalinė socialinio draudimo valdyba.

Jei esate smurto prieš moteris auka, taip pat galite kreiptis pagalbos į smurtą patyrusių Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasmoterų namus.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Policija Jus informuos apie paramos aukoms paslaugas ir, jei reikės, nusiųs pas paramą aukoms teikiantį darbuotoją. Daugelyje policijos skyrių toks paramą aukoms teikiantis darbuotojas dirba nuolat.

Kaip saugomas mano privatumas?

Visa per baudžiamąjį procesą surinkta informacija yra konfidenciali ir ja nesidalijama su visuomene iki viešo teismo proceso pradžios. Teismas taip pat gali nuspręsti, kad Jūsų bylos nagrinėjimas teisme bus uždaras – tokiu atveju per teismo procesą svarstoma informacija taip pat nebus prieinama visuomenei.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Ne. Bendrą paramą aukoms gali gauti kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo to, ar pranešė apie nusikaltimą. Tačiau yra specialių paramos aukoms paslaugų, tokių kaip kompensacija smurto aukoms arba psichologinei paramai skirta išmoka, kurias galite gauti tik po to, kai pranešate apie nusikaltimą.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Galite prašyti prokuroro, kad jis paprašytų teismo priimti laikiną įtariamojo veiksmus apribojančią nutartį. Laikina apribojančia teismo nutartimi įtariamajam įsakoma nesilankyti teismo nurodytose vietose, nesiartinti prie teismo nurodytų asmenų ar su jais nebendrauti.

Apsauga Jums gali būti suteikta ir liudytojų apsaugos priemonėmis, kurias policija taiko prokuratūros prašymu.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Jei Jums gresia pavojus, kreipkitės į policiją ir ji užtikrins Jūsų saugumą.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš nusikaltimo vykdytojo?

Policija turi įvertinti kiekvieną atvejį ir užtikrinti, kad nebūtų padaryta jokios žalos.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Visos procesą vykdančios institucijos privalo visada atsižvelgti į Jūsų interesus ir apsaugoti Jus nuo tapimo auka antrą kartą (antrinės viktimizacijos) per baudžiamąjį procesą.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Jei esate sunkaus nusikaltimo auka, gali būti leista Jūsų neapklausti teisme; vietoj to gali būti leista surengti nuotolinę apklausą (naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis) arba per Jūsų apklausą teismo salėje gali būti įrengta pertvara, kad kaltinamasis Jūsų nematytų.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Procesą vykdanti institucija gali paskirti vaikų apsaugos pareigūną, socialinį darbuotoją arba psichologą dalyvauti apklausiant nepilnametę auką. Tai yra privaloma sunkesniais atvejais, jei šią procedūrą atliekantis asmuo nėra tinkamai išmokytas.

Jei esate nepilnametė auka ir Jūsų interesams prieštarauja Jūsų teisėto atstovo arba tėvų interesai, procesą vykdanti institucija gali Jums kaip nemokamą teisinę pagalbą paskirti advokatą.

Psichikos sutrikimų turintys nepilnamečiai ir visi jaunesni nei 10 metų, o smurto šeimoje arba seksualinio smurto atvejais – jaunesni nei 14 metų vaikai nėra apklausiami teisme. Vietoj to policijos atliekama nepilnamečio apklausa yra nufilmuojama ir gali būti teisme naudojama kaip įrodymas.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Jei Jūsų šeimos narys mirė dėl įvykdyto nusikaltimo, per procesą turite visas aukos teises.

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Jei Jūsų šeimos narys tapo nusikaltimo auka, Jūs, panašiai kaip ir auka, turite teisę prireikus gauti paramos aukoms paslaugas.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios sąlygos taikomos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Jums ir įtariamajam sutikus, prokuratūra gali nuspręsti nutraukti baudžiamąjį procesą, kad būtų pereita prie taikinimo (tarpininkavimo). Taikinimo paslaugą teikia darbuotojas, teikiantis paramą aukoms.

Turėsite teisę bet kada atsisakyti taikinimo procedūros.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso kodeksas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymas dėl paramos aukoms

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Apie nusikaltimą galite pranešti paskambindamas policijos pagalbos telefono numeriu 112 (jei jums taip pat skubiai reikia policijos pagalbos), pateikdamas pranešimą raštu artimiausiame policijos skyriuje arba el. paštu nusiųsdamas pranešimą atitinkamai policijos prefektūrai. Daugiau informacijos apie tai, kaip pranešti apie nusikaltimą, rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Po to, kai pranešite apie nusikaltimą, su jumis bus susisiekta ir bus suteikta informacija apie bet kokias tolesnes procedūras (pavyzdžiui, jūsų bus paprašyta duoti parodymus, suteikti informacijos apie galimus liudytojus, padėti rinkti įrodymus ir kt.). Jei reikės, taip pat gausite informaciją apie galimą paramą nusikaltimų aukoms ir kitas apsaugos priemones.

Po savo apklausos užsirašykite baudžiamosios bylos numerį ir už bylą atsakingo tyrėjo duomenis. Taip vėliau jums bus lengviau prašyti policijos suteikti informacijos.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Turite teisę, kad per procesą dalyvautų jūsų advokatas. Jei neturite lėšų advokatui samdyti, galite pateikti prašymą teismui, kad būtų suteikta valstybės teisinė pagalba.

Visos nepilnametės aukos, kurių interesams prieštarauja jų teisėtų atstovų interesai, turi teisę valstybės teisinę pagalbą gauti nemokamai.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Nusikaltimų aukos ir liudytojai turi teisę gauti dėl baudžiamojo proceso patirtų išlaidų arba prarastų pajamų kompensaciją. Pavyzdžiui, galite prašyti kompensuoti kelionės išlaidas arba negautas pajamas dėl to, kad atvykote duoti parodymų. Jei norite gauti išlaidų kompensaciją, apie tai praneškite institucijai, iš kurios gavote šaukimą atvykti, ir gausite nurodymus, kaip pateikti savo prašymą.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jei baudžiamasis procesas bus nutrauktas, jums arba jūsų atstovui bus iškart nusiųsta to sprendimo kopija. Kaip nusikaltimo auka galite prašyti leisti susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga per 10 dienų po to, kai gausite sprendimą dėl baudžiamojo proceso nutraukimo. Per tas 10 dienų taip pat turite teisę prašyti, kad prokuratūra šį sprendimą peržiūrėtų.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Kaip auka, esate teismo proceso šalis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitos šalys, ir turite teisę dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar esu (arba galiu pasirinkti būti) auka, liudytojas, civilinis ieškovas ar privatus kaltintojas?

Jei yra padarytas nusikaltimas Jums, per baudžiamąjį procesą esate auka, tačiau taip pat turite teisę per tą patį procesą pateikti civilinį ieškinį. Privataus kaltinimo sąvokos Estijos teisėje nėra.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPagal Baudžiamojo proceso kodeksą nusikaltimo auka turi teisę:

 1. užginčyti atsisakymą pradėti baudžiamąjį procesą arba jo nutraukimą;
 2. per tyrimo įstaigą arba prokuratūrą pateikti civilinį ieškinį;
 3. sutikti arba nesutikti duoti parodymus prieš sau artimus asmenis;
 4. teikti įrodymus;
 5. teikti prašymus ir skundus;
 6. peržiūrėti proceso protokolą ir daryti pareiškimus dėl proceso sąlygų, eigos, rezultatų ir protokolo (jūsų pareiškimai bus užrašyti);
 7. po parengtinio bylos tyrimo pabaigos peržiūrėti baudžiamosios bylos turinį;
 8. dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime;
 9. sutikti arba nesutikti, kad būtų taikoma susitarimo procedūra, ir pareikšti nuomonę dėl kaltinimų ir bausmės, kaltinimuose nurodyto žalos dydžio ir civilinio ieškinio;
 10. sutikti, kad būtų taikoma laikina kaltinamojo veiksmus apribojanti nutartis, ir prašyti taikyti apribojančią nutartį;
 11. seksualinio smurto ar smurto dėl lyties atveju arba kai nusikaltimą įvykdo asmuo, su kuriuo palaikomi artimi santykiai, prašyti, kad apklausą atliktų tos pačios lyties asmuo, nebent apklausą atliktų pats prokuroras ar teisėjas arba tai galėtų sutrukdyti proceso eigai.

Nusikaltimo auka privalo:

 1. atvykti gavusi tyrimo įstaigos, prokuratūros arba teismo šaukimą;
 2. dalyvauti procese ir vykdyti tyrimo įstaigos, prokuratūros ir teismo nurodymus.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokiomis sąlygomis?

Turite teisę daryti pareiškimus ir reikšti savo nuomonę teisminio bylos nagrinėjimo metu. Turite teisę duoti parodymus teisme, jei prokuratūra prašo, kad būtumėte apklaustas.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Teismas jums praneš apie teismo posėdžių laiką ir vietą, taip pat būsite informuotas apie teismo priimtą sprendimą, kuris bus jums nusiųstas, nebent asmeniškai dalyvautumėte teisme tuo metu, kai tas sprendimas bus paskelbtas.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Bylos medžiagą turite teisę peržiūrėti prokuratūroje po parengtinio tyrimo pabaigos arba tada, kai nutraukiamas baudžiamasis procesas. Prokuratūra jus informuos apie šią teisę ir paaiškins, kaip galite peržiūrėti bylos dokumentus.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Kaip teismo proceso šalis, turite teisę apskųsti sprendimą apygardos teismui per 30 dienų po to, kai jis priimtas.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Turite teisę, kad Jums būtų pranešta (jei to paprašysite per procesą) tuo atveju, jei nuteistas nusikaltimo vykdytojas bus anksčiau paleistas iš kalėjimo.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Baudžiamojo proceso eiga neturi įtakos tam, kaip ilgai galite gauti paramos aukoms paslaugas. Paramos aukoms paslaugomis galite toliau naudotis ir po baudžiamojo proceso pabaigos, konkrečių laiko apribojimų nėra.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Jums bus pranešta apie teismo nuosprendį, kuriuo nustatyta įtariamajam skirtos bausmės trukmė. Jei paprašysite, gausite pranešimą ir tuo atveju, jei nuteistas nusikaltimo vykdytojas bus anksčiau paleistas iš kalėjimo.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Jei to paprašysite per savo apklausą, Jums bus pranešta, jei nuteistas nusikaltimo vykdytojas bus paleistas arba pabėgs iš kalėjimo.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Per kalinio ankstyvo paleidimo procedūrą Jūsų gali būti paprašyta pareikšti savo nuomonę, tačiau negalite apskųsti tokių sprendimų.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

4 - Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Turite teisę per baudžiamąjį procesą pateikti civilinį ieškinį kaltinamajam dėl žalos atlyginimo. Civilinį ieškinį galite pateikti per 10 dienų po to, kai peržiūrėsite baudžiamosios bylos medžiagą. Taip pat galite prašyti, kad prokuratūra šį terminą pratęstų.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Jei nuteistas nusikaltimo vykdytojas nemoka tos sumos, kurią privalo mokėti teismo sprendimu, turite teisę kreiptis į antstolį, kuris organizuos priverstinio išieškojimo procesą.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Ne, valstybė nemoka žalos atlyginimo, kurį skolingas nuteistas nusikaltimo vykdytojas.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Jei esate dėl nusikaltimo mirusio asmens artimasis arba esate smurtinio nusikaltimo auka ir dėl to nusikaltimo patyrėte sveikatos sutrikimą, kuris truko bent keturis mėnesius, galite prašyti valstybės kompensacijos dėl šių rūšių žalos:

 1. žalos, patirtos dėl nedarbingumo ar sumažėjusio darbingumo;
 2. išlaidų, patirtų dėl aukos sveikatai padarytos žalos;
 3. žalos, patirtos dėl aukos mirties;
 4. žalos, padarytos akiniams, dantų protezams, kontaktiniams lęšiams ar kitiems kūno funkcijų palaikymo prietaisams arba drabužiams;
 5. mirusios aukos laidojimo išlaidų.

Kad turėtumėte teisę gauti kompensaciją, turite pranešti policijai apie nusikaltimą per 15 dienų po jo įvykdymo arba po to, kai jau galite apie jį pranešti.

Kompensacijos prašymą reikia pateikti Estijos nacionalinei socialinio draudimo valdybai per trejus metus nuo tada, kai įvykdytas nusikaltimas, arba nuo aukos mirties dienos, nebent:

 1. aukos išlaikytinis apie aukos mirtį sužinotų praėjus daugiau kaip metams po mirties dienos ir prašymas būtų pateiktas per trejus metus nuo tos dienos, kai sužinota apie aukos mirtį;
 2. kompensacijos prašytojas būtų ilgiau kaip metus patyręs sveikatos sutrikimą ir nebūtų galėjęs laiku pateikti prašymo dėl savo sveikatos būklės, todėl prašymą pateiktų per trejus metus nuo tada, kai pagerėjo jo sveikata;
 3. kompensacijos būtų prašoma dėl seksualinio nusikaltimo, padaryto nepilnamečiam asmeniui, ir šis prašymas būtų pateiktas per trejus metus po aukos tapimo pilnamete, jei priežastis, dėl kurios pradėtas tas baudžiamasis procesas, dar nebūtų buvusi žinoma prieš aukai tampant pilnamete.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nepripažintas kaltu?

Valstybės kompensacijos, kuri teikiama nusikaltimų aukoms, galite prašyti ir tuo atveju, jei per baudžiamąjį procesą nepavyksta nustatyti nusikaltimą Jums padariusio asmens tapatybės.

Jei asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, yra teismo išteisinamas, bet vis vien manote, kad tas asmuo padarė Jums žalos, galite pateikti civilinį ieškinį.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Sprendimo priėmimas dėl kompensacijos skyrimo smurto aukai gali būti atidėtas iki tol, kol bus priimtas apskrities teismo sprendimas, jeigu:

 1. nėra visiškai aiški prašytojo teisė gauti kompensaciją iš asmens, atsakingo už tuo nusikaltimu padarytą žalą,
 2. arba akivaizdu, kad tas asmuo, kuris atsakingas už nusikaltimu padarytą žalą, sutinka ir gali tą žalą atlyginti.

Jei kompensacijos skyrimas atidedamas, Estijos nacionalinė socialinio draudimo valdyba gali, remdamasi kompensacijos prašytojo prašymu, išmokėti išankstinę išmoką, jei prašytojas aiškiai turi teisę gauti kompensaciją ir jo ekonominė padėtis yra sunki.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

 1. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos nacionalinės socialinio draudimo valdybos Paramos aukoms padalinys
 2. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParamos moterims centrai
 3. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPolicijos ir sienos apsaugos valdyba

Paramos aukoms karštoji linija

 1. Paramos aukoms karštoji linija: tel. 6121360 arba 16106 (skambučiai priimami nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00–17.00 val.).
 2. Paramos vaikams karštoji linija: tel. 16111 (vaikams, kurie praneša, kad jiems reikia pagalbos; skambučiai priimami visą parą, kiekvieną dieną).

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip, paramos aukoms paslaugos yra nemokamos.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Valstybės paramos aukoms tarnybos teikia šias paslaugas:

 1. konsultuoja aukas;
 2. padeda aukoms susisiekti su valstybės ir vietos valdžios institucijomis ir juridiniais asmenimis;
 3. užtikrina saugų apgyvendinimą;
 4. užtikrina maitinimą;
 5. užtikrina būtinų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
 6. teikia būtiną materialinę paramą;
 7. teikia būtiną psichologinę pagalbą;
 8. teikia būtinas vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, kad būtų galima naudotis paramos aukoms paslaugomis;
 9. teikia kitas paslaugas, būtinas fizinei ir psichosocialinei aukų reabilitacijai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Valstybės paramos aukoms paslaugų teikėjai gali Jus nusiųsti į tinkamas nevyriausybines organizacijas.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMoterų namai

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.