Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Apygardos teismo (käräjäoikeus) sprendimą galite apskųsti apeliaciniam teismui (hovioikeus). Paprastai turėsite gauti leidimą tolesniam nagrinėjimui, kad apeliacinis teismas galėtų visapusiškai nagrinėti bylą.

Apeliacinio teismo sprendimą galima apskųsti Aukščiausiajam Teismui (korkein oikeus). Kad galėtumėte paduoti skundą Aukščiausiajam Teismui, jums reikės leidimo. Jis bus išduotas tik įstatyme nustatytomis sąlygomis.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Kai kurių sunkių nusikaltimų atveju galite prašyti suteikti informaciją apie nusikaltėlio paleidimą iš kalėjimo arba ikiteisminio sulaikymo įstaigos (žr. toliau).

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Paramos aukoms organizacijos teikia paramą ir konsultacijas net ir pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

ir tai daro tiek laiko, kiek reikia. Smurto šeimoje bylose atliekant tarpžinybinį rizikos vertinimą bus parengtas apsaugos planas. Jis nėra susietas su teisminio nagrinėjimo pabaiga.

Jeigu tapote prekybos žmonėmis auka, jūsų teisė gauti specialią paramą iš pagalbos prekybos žmonėmis aukoms sistemos nustos galioti, jeigu pasibaigus baudžiamajam procesui galutiniu teismo sprendimu nė vienas asmuo nebus nuteistas už prekybą žmonėmis.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltėliui bus paskelbtas nuosprendis?

Paprašę turite teisę būti informuotas apie baudžiamojoje byloje priimtą teismo sprendimą. Teismo sprendime nurodoma kaltinamajam skirta bausmė, įskaitant laisvės atėmimo bausmės trukmę.

Baudžiamojo proceso šalys gauna teismo sprendimo kopiją. Apie tai, į kokį kalėjimą nusikaltėlis bus nusiųstas, nebūsite informuotas.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltėlis bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Kai kurių sunkių nusikaltimų atveju galite prašyti, kad būtumėte informuotas, jeigu nusikaltėlis paleidžiamas iš kalėjimo arba ikiteisminio sulaikymo įstaigos, pabėga arba tam tikromis sąlygomis kitaip paleidžiamas į laisvę. Jeigu norite gauti informaciją, privalote apie tai informuoti ikiteisminio tyrimo instituciją arba prokurorą. Tyrimą vykdanti valdžios institucija suteiks papildomos informacijos.

Būsite informuotas tik tuo atveju, jeigu manoma, kad tai nesukels pavojaus nusikaltėlio gyvybei ar sveikatai arba ikiteisminio sulaikymo įstaigoje laikomam asmeniui.

Ar dalyvausiu priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Ne, tokios teisės neturite.

Paskutinis naujinimas: 05/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.