Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Teismo sprendimo apskųsti negalėsite, jei nepateikėte prašymo įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas, siekiantis žalos atlyginimo, nes dėl aplinkybės, kad esate nusikaltimo auka, savaime netampate proceso šalimi.

Jei pateikėte prašymą įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas, o teismas jūsų prašymą tenkino, apkaltinamojo ar išteisinamojo nuosprendžio arba paskirtos bausmės skųsti negalėsite. Galite ginčyti tik su jumis susijusias sprendimo dalis.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Visais atvejais turite teisę:

  • būti informuotas apie bet kokį sprendimą, kuriuo nusikaltimo vykdytojui nustatomas draudimas su jumis bendrauti;
  • per paramos aukoms asociaciją (pranc. association d’aide aux victimes) arba tiesiogiai Nuteistųjų integracijos ir probacijos tarnybos (pranc.Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation – SPIP) būti informuotas apie bausmės vykdymą (nuteistojo paleidimą, bausmės sumažinimą, adresą, kuriuo gyvena nuteistasis ir pan.);
  • prašyti teisėjo uždrausti nusikaltimo vykdytojui su jumis susitikti ar susisiekti, jei jis laikinai paleidžiamas, yra paleistas lygtinai arba bausmė sumažinama ar pakeičiama;
  • būti informuotas, jei priėmus apkaltinamąjį nuosprendį nusikaltimo vykdytojas pabėgo ir jums ar aplinkiniams asmenims gresia pavojus;
  • gauti paramos aukoms asociacijos pagalbą;
  • kad prieš priimant bet kokį sprendimą paleisti nuteistąjį būtų atsižvelgta į jūsų interesus, ir per penkiolika dienų nuo tada, kai paprašoma, pateikti rašytines pastabas prieš priimant bet kokį sprendimą.

Jei įstojote į procesą kaip civilinis ieškovas, taip pat turite teisę:

  • būti teismo informuotas apie teisę kreiptis į kompensacijų nusikaltimų aukoms valdybą (pranc.commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI);
  • būti atstovaujamas advokato ir (arba) naudotis teisine pagalba;
  • būti informuotas apie sprendimą (jums bus išsiųsta kopija).

Kol nusikaltimo vykdytojas atlieka bausmę, turite teisę:

1. apie bet kokius jūsų interesus pažeidžiančius veiksmus pranešti teisminei institucijai (pranc. autorité judiciaire, tai gali būti ir prokuroras);

2. gauti kompensaciją už patirtus nuostolius žalos atlyginimo ar kitos tinkamos kompensacijos forma. Tam tikrais atvejais jūsų gali paklausti, ar sutiktumėte su atkuriamojo teisingumo priemone;

3. Baudžiamojo proceso kodekse (pranc. Code de procédure pénale – CPP) nustatytais atvejais ir sąlygomis, jei pageidaujate, būti informuotas apie laisvės atėmimo vykdymo bausmės pabaigą;

4. jei reikia, kad būtų įvertintas poreikis užtikrinti jums ramybę ir jūsų saugumą.

Teisminė institucija privalo užtikrinti visas šias teises bausmės, kad ir kokia būtų jos forma, vykdymo metu.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Po teisminio nagrinėjimo jums gali padėti advokatas, kuris gali patarti dėl poreikio pateikti skundą, arba patarti, kaip kreiptis į antstolį.

Taip pat galite gauti paramos aukoms asociacijos pagalbą, kurios trukmė neribojama.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojas bus pripažintas kaltu?

Jei nusikaltimo vykdytojas pripažįstamas kaltu, jums bus pranešta apie bausmę, jei pagal jos sąlygas kaltininkui draudžiama su jumis susisiekti ar prisiartinti prie jūsų namų.

Jei įstojote į procesą kaip civilinis ieškovas, gausite nuosprendžio, kuriuo paskirta bausmė, kopiją.

Jei nusikaltimo vykdytojui skiriama laisvės atėmimo bausmė, jums gali būti pranešama apie siūlomą lygtinį paleidimą ir prašoma pateikti savo nuomonę.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Kai asmuo pripažįstamas kaltu dėl tam tikrų nusikaltimų (išžaginimo, nužudymo ar pasikėsinimo nužudyti bei daugumos seksualinio pobūdžio nusikaltimų), būsite tiesiogiai arba per savo advokatą informuotas apie nusikaltimo vykdytojo paleidimą į laisvę pasibaigus bausmei, jei to prašėte kaip auka ar civilinis ieškovas.

Pabėgimo atveju jus informuos prokuroras.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Kai yra pavojus, kad nuteistasis gali bandyti susisiekti su auka ar civiliniu ieškovu, o to reikėtų išvengti, už bausmių vykdymą atsakingi teismai, nusprendę, kad nuteistąjį reikia laikinai ar visam laikui paleisti į laisvę, uždraus jam bandyti susisiekti su auka ar civiliniu ieškovu, ir, jei reikia, būti netoli jo ar jos namų arba darbo vietos (CPP 712-16-2 straipsnio pirma pastraipa).

Tokį draudimą reikia nustatyti (nebent dėl nurodytų priežasčių priimamas priešingas sprendimas), jei asmuo buvo pripažintas kaltu dėl vieno iš nusikaltimų, nurodytų CPP 706-47 straipsnyje (kurie apima daugumą seksualinių nusikaltimų, CPP 712-16-2 straipsnio antra pastraipa).

Tokiais atvejais auka arba civilinis ieškovas informuojami apie priemonę ir pasekmes, kurios gresia nusikaltimo vykdytojui, jei jis nesilaikys draudimo (CPP 712-16-2 straipsnio trečia pastraipa, žr. toliau).

Jei civilinis ieškovas prašo, jo (tačiau ne aukos, kuri nėra civilinis ieškovas) vardu veikiantis advokatas gali dalyvauti ir teikti pastabas teismo procese, kurio metu svarstomas asmens, kuriam buvo paskirta ilgesnė nei penkerių metų laisvės atėmimo (pranc. emprisonnement arba réclusion) bausmė, prašymas dėl lygtinio paleidimo.

Be to, teismai, atsakingi už bausmių vykdymą, gali prieš priimdami sprendimus auką arba civilinį ieškovą tiesiogiai arba per advokatą informuoti, kad auka arba civilinis ieškovas per 15 dienų nuo tada, kai buvo pranešta, gali raštu pateikti savo pastabas. Auka arba civilinis ieškovas savo pastabas teismui gali pateikti bet kokiu norimu būdu.

Auka negali skųsti sprendimų, susijusių su nuteistajam paskirtos bausmės vykdymu. Jei nusikaltimo vykdytojas padaro naują nusikaltimą, auka gali pateikti naują skundą. Jei nuteistasis kaip nors pažeidžia jam nustatytus įpareigojimus ar draudimus, pavyzdžiui, nesilaiko draudimo bandyti susisiekti su auka, auka gali apie tai pranešti teisėjui, prižiūrinčiam lygtinio paleidimo sąlygas, arba prokurorui.

Paskutinis naujinimas: 07/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.