Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Baigęs teisminį nagrinėjimą, teismas, priklausomai nuo pateiktų įrodymų, kaltinamąjį pripažins kaltu arba išteisins. Jei teismas kaltinamąjį išteisina, jis panaikina kaltinamajam pareikštus kaltinimus. Jei įstojote į procesą kaip civilinis ieškovas (gr. politikós enágon), teismas nepriims sprendimo dėl jūsų reikalavimo atlyginti ar sumokėti finansinę kompensaciją už moralinę žalą, skausmą ir kančias. Tokiu atveju kaltinamasis turi teisę pareikšti jums priešieškinį siekdamas prisiteisti kompensaciją ir bet kokias išlaidas, kurias patyrė dėl bylos (Baudžiamojo proceso kodekso (gr. Kódikas Poinikís Dikonomías, toliau – KPD) 71 straipsnis). Jei teismas kaltinamąjį pripažįsta kaltu, jis skirs kaltinamajam bausmę ir priims sprendimą dėl kompensacijos sumos, kurią kaltinamasis jums turės sumokėti pagal jūsų civilinį ieškinį.

Jei teismas kaltinamąjį išteisins, pagal KPD 486 straipsnio 1 dalies b punktą sprendimą galėsite skųsti tik tuo atveju, jei jums buvo nurodyta kaltinamajam sumokėti kompensaciją ir atlyginti išlaidas, ir galėsite skųsti tik šį nurodymą. Be to, jei esate civilinis ieškovas, galite skųsti sprendimo dalį, kuria jūsų reikalavimas buvo atmestas kaip teisiškai nepagrįstas, arba dalį, kuria jums buvo priteistas piniginis reikalavimas ar kompensacija (KPD 488 straipsnis).

Be to, galite prašyti prokuroro, kad jis apskųstų sprendimą.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Įsigaliojus teismo nuosprendžiui jūsų dalyvavimas baudžiamajame procese iš esmės baigtas. Pagal Graikijos teisės aktus nusikaltimų aukoms bausmės vykdymo etapu nesuteikiama jokių kitų teisių. Yra vienintelė išimtis: jei esate nepilnametis, tapęs nusikaltimo asmens ir seksualinei laisvei auka, turite visas su tuo susijusias teises, įskaitant teisę, kad prokuroras jus informuotų, jei nusikaltimo vykdytojas laikinai ar visam laikui paleidžiamas į laisvę, ir informuotų apie bet kokį nusikaltimo vykdytojo laikiną paleidimą į laisvę, kol jis yra kalėjime, net jei neįstojote į procesą kaip civilinis ieškovas (KPD 108A straipsnis).

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Priklausomai nuo jūsų poreikių, kaip auka turite teisę gauti nemokamą ir konfidencialią bendro pobūdžio arba specialistų paramą ir priežiūros paslaugas iki baudžiamojo proceso, jo metu ir pagrįstą laikotarpį po jo nutraukimo. Šios teisės taip pat gali būti suteiktos jūsų šeimos nariams, atsižvelgiant į jų poreikius ir žalos, kurią jie patyrė dėl prieš jus padarytos nusikalstamos veikos, dydį. Policija ar bet kuri kita kompetentinga institucija, priimanti jūsų skundą, gali jūsų prašymu jums suteikti informacijos arba nukreipti jus į pirmo ir antro lygio vietos valdžios institucijų socialines tarnybas; psichikos sveikatos priežiūros įstaigas; bendruomenių centrus (gr. Kéntra Koinótitas), Lyčių lygybės generalinio sekretoriato konsultacijų centrus (gr. symvoulevtiká kéntra); Nacionalinio socialinio solidarumo centro (gr. Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis) paramos struktūras; Nepriklausomas nepilnamečių vaikų apsaugos tarnybas (gr. Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) prie Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos arba privačias įstaigas ir profesines ir savanorių asociacijas. Jei esate moteris, tapusi nusikaltimo jūsų asmens ar seksualinei laisvei arba seksualinio išnaudojimo finansiniais tikslais, smurto šeimoje, prekybos žmonėmis, sąvadavimo ar rasistinių nusikaltimų auka, jūsų vaikai taip pat turi teisę gauti paramos ir priežiūros paslaugas (Įstatymo 4478/2017 61 straipsnis dėl teisės naudotis paramos aukoms ir priežiūros paslaugomis (Direktyvos 2012/29/ES 8 straipsnis)).

Bendros paramos ir priežiūros tarnybos jums gali suteikti, be kita ko, informaciją ir konsultacijas dėl jūsų, kaip aukos, teisių ir jūsų teisės reikalauti kompensacijos už nusikaltimu padarytą žalą; informaciją apie tai, kaip galite dalyvauti baudžiamajame procese, būdamas civiliniu ieškovu arba liudytoju; informaciją apie bet kokias susijusias specialistų paramos tarnybas ar tiesiogiai į jas nukreipti; emocinę ir psichologinę paramą; konsultacijas finansiniais ir praktiniais klausimais, susijusiais su nusikaltimu, ar konsultacijas antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto prevencijos klausimais.

Specialistų paramos ir priežiūros tarnybos nukreips aukas į prieglobstį arba suteiks kitą atitinkamą laikiną apgyvendinimą aukoms, kurioms reikia saugios vietos dėl gresiančios antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto rizikos, ir gali suteikti kompleksinę paramą specialių poreikių turinčioms aukoms, pavyzdžiui, rasistinio ar seksualinio smurto, smurto dėl lyties ar tapatybės ir artimųjų smurto aukoms, įskaitant paramą įvykus traumai ir konsultavimą (Įstatymo 4478/2017 62 straipsnis dėl paramos aukoms tarnybų teikiamos paramos (Direktyvos 2012/29/ES 9 straipsnis)).

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Jūsų pageidavimu jums, kaip aukai, nepagrįstai nedelsiant bus teikiama informacija apie baudžiamojo proceso eigą ir pranešta apie teismo sprendimą pagal atitinkamas Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, su sąlyga, kad į baudžiamąjį procesą įstojote kaip civilinis ieškovas. Jei į baudžiamąjį procesą įstojote kaip civilinis ieškovas, informacija apie procesą jums gali būti pateikiama el. paštu, asmeniškai arba per jūsų advokatą (Įstatymo 4478/2017 59 straipsnis dėl aukų teisės gauti informaciją apie savo bylą (Direktyvos 2012/29/ES 6 straipsnis)).

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Turite teisę būti informuotas, jei kompetentinga teisminė institucija panaikino arba pakeitė sprendimą dėl sulaikymo arba jei nusikaltimo vykdytojas visam laikui paleidžiamas į laisvę, pabėgo iš kalėjimo arba atsakingi sulaikymo įstaigos pareigūnai jam leido laikinai išvykti, taip pat būti informuotas apie bet kokias priemones, kurių gali būti imamasi siekiant jus apsaugoti nusikaltimo vykdytojo paleidimo į laisvę arba pabėgimo iš kalėjimo atveju. Tokia informacija jums turi būti suteikta (esant prokuroro leidimui), jei jūsų saugumui gresia arba gali grėsti pavojus, su sąlyga, kad atskleidus šią informaciją nusikaltimo vykdytojui nekils pavojus patirti žalą (Įstatymo 4478/2017 59 straipsnis dėl aukų teisės gauti informaciją apie savo bylą (Direktyvos 2012/29/ES 6 straipsnis)).

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Ne. Tačiau teismas kaip alternatyvios priemonės ar išankstinės sąlygos siekiant atidėti bausmės vykdymą taikant probaciją ar socialinės paramos pareigūno priežiūrą (gr. epimelitís koinonikís arogís) (Baudžiamojo kodekso (gr. Poinikós Kódikas, toliau – PK) 100 straipsnis) gali reikalauti, kad nusikalstamos veikos aukai būtų atlyginta padaryta žala (PK 100 straipsnio 3a dalis). Tai, kaip nusikaltimo vykdytojas laikosi teismo reikalavimų, stebi socialinės paramos pareigūnas, o nesilaikymo atveju kompetentingas prokuroras gali teismo, nurodžiusio atidėti bausmės vykdymą, prašyti šį sprendimą atšaukti.

Paskutinis naujinimas: 12/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.