Victims' rights - by country

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, as a result of an incident which constitutes an offence under Greek law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after the trial.

Criminal proceedings in Greece start with the investigation (dierévnisi) of the crime. Sometimes the investigation is divided into a preliminary investigation (prokatarktikí exétasi) and a judicial investigation (anákrisi). The aim of a preliminary investigation is to explore the circumstances of the case and establish whether criminal proceedings should be instituted or not.

The investigation is conducted by the police and by officers of the court — the public prosecutor (eisangeléas), the investigating judge (anakritís), or both. At the end of the investigation, the police officer in charge of the case forwards all the evidence collected to the prosecutor. The prosecutor then examines the work done so far and forwards the case to the court together with his or her recommendations for how the case should proceed further.

After reviewing the case file and the prosecutor’s recommendations, the court will either order a trial or close the case.

At the trial the court considers all the evidence collected and decides whether or not the defendant is guilty. If the defendant is found guilty, he or she is convicted and sentenced. If the defendant is found not guilty, he or she is acquitted.

For further information, please refer to the following links:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 14/07/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Nuo pirmo kontakto su policija ar kita kompetentinga institucija bet kokiomis prieinamomis priemonėmis jums bus nepagrįstai nedelsiant suteikta informacija apie skundo dėl nusikalstamos veikos priimtinumo sąlygas ir teisę įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civiliniam ieškovui, reikalaujančiam atlyginti žalą (gr. politikós enágon); apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite gauti teisinę pagalbą, pateikti reikalavimą atlyginti žalą arba gauti vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugas; apie galimas atkuriamojo teisingumo priemones ir valdžios institucijas, kurios gali padėti pašalinti žalą tarpininkaudamos tarp jūsų ir nusikaltimo vykdytojo; apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis gali būti atlygintos išlaidos, kurias patyrėte dėl dalyvavimo baudžiamajame procese, ir apie tai, kaip galite pateikti skundą dėl institucijos veiksmų, jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos.

Be teisių baudžiamajame procese, taip pat būsite informuotas

apie galimybę gauti medicininę priežiūrą ir bet kokią specialistų paramą, įskaitant psichologinę pagalbą ir alternatyvų būstą, taip pat apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis gali būti taikomos apsaugos priemonės.

Jei gyvenate kitoje ES valstybėje narėje, jums bus suteikta konkreti informacija apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite pasinaudoti savo teisėmis.

Teikiamos informacijos apimtis ir turinys skirsis priklausomai nuo jūsų konkrečių reikalavimų ir asmeninės situacijos bei nusikalstamos veikos rūšies ir pobūdžio. Vykstant procesui kompetentingos institucijos nuožiūra jums bus suteikta papildoma ir išsamesnė informacija atsižvelgiant į jūsų poreikius (Įstatymo 4478/2017 57 straipsnis dėl teisės gauti informaciją nuo pirmo kontakto su kompetentinga valdžios institucija (Direktyvos 2012/29/ES 4 straipsnis)).

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jei gyvenate kitoje ES valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, būsite pakviestas pateikti pareiškimą iš karto po to, kai pranešite apie nusikaltimą. Tai galima padaryti remiantis Baudžiamojo proceso kodekso (gr. Kódikas Poinikís Dikonomías, toliau – KPD) nuostatomis, pagal kurias leidžiama naudoti ryšių technologijas, pvz., vaizdo konferencijas, telefoną ar internetą (KPD 233 straipsnio 1 dalis).

Jei gyvenate Graikijoje, o nusikaltimas buvo įvykdytas kitoje ES valstybėje narėje, galite pateikti skundą dėl nusikaltimo prokurorui, veikiančiam jūsų gyvenamosios vietos magistratų teisme (gr. eisangeléas plimmeleiodikón), kuris per prokurorą, veikiantį apeliaciniame teisme (gr. (eisangeléas efetón), jūsų skundą nepagrįstai nedelsdamas perduos kompetentingai atitinkamos valstybės narės teisėsaugos institucijai, nebent šiuo klausimu jurisdikciją turi Graikijos teismai. Prokuroras nėra įpareigotas persiųsti jūsų skundą valstybei narei, kurioje buvo įvykdyta nusikalstama veika, jei taikytini Graikijos teisės aktai, o baudžiamasis procesas pradedamas Graikijoje. Tokiu atveju, siekdamas užtikrinti, kad gautumėte reikiamą informaciją, ir palengvinti savitarpio teisinės pagalbos teikimą, bylą nagrinėjantis prokuroras, veikiantis magistratų teisme, apie tai per apeliaciniame teisme veikianti prokurorą praneš valstybės narės, kurioje buvo įvykdyta nusikalstama veika, kompetentingai teisėsaugos institucijai.

(Įstatymo 4478/2017 64 straipsnis dėl kitoje valstybėje narėje gyvenančių aukų teisių (Direktyvos 2012/29/ES 17 straipsnis))

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Kai pateiksite skundą dėl nusikalstamos veikos, atsakingas pareigūnas turės jus informuoti apie tai, kad galite gauti savo skundo kopiją.

(Įstatymo 4478/2017 58 straipsnis dėl aukų teisių teikiant skundą (Direktyvos 2012/29/ES 5 straipsnis))

Pateikus skundą dėl nusikalstamos veikos jam suteikiamas unikalus skundo registracijos numeris (gr. arithmós vivlíou mínysis). Pagal šį numerį galite sekti savo bylos eigą naudodamas prokuratūroje vedamą registrą arba kreipdamasis į atsakingą skundų tarnybą. Taip pat galite prašyti pateikti pažymą apie bylos eigą (gr. pistopoiitikó poreías), kurioje būtų nurodyta dabartinė proceso stadija (pvz., atliekamas tyrimas siekiant įvertinti skundo pagrįstumą arba ikiteisminis tyrimas) ir aprašyti kiekvienos stadijos rezultatai (pvz., prokuroras nutraukė procesą; buvo pareikšti baudžiamieji kaltinimai, o nusikaltimo vykdytojo byla buvo perduota teisminiam nagrinėjimui (tokiu atveju jums bus pranešta apie teisminio nagrinėjimo laiką bei vietą ir pareikštų kaltinimų pobūdį); iki teisminio nagrinėjimo atliekamas teisminis tyrimas (gr. kyría anákrisi) arba buvo priimta nutartis atmesti kaltinimus ar nutraukti baudžiamąjį persekiojimą; buvo priimtas teismo sprendimas, jei įstojote į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas, reikalaujantis atlyginti žalą).

(Įstatymo 4478 59 straipsnis dėl aukų teisės gauti informaciją apie savo bylą (Direktyvos 2012/29/ES 6 straipsnis))

Jei jūsų byla priklauso Atėnų pirmosios instancijos teismo (gr. Protodikeío Athinón) jurisdikcijai, bylai pasiekus teismą jūsų advokatas gali stebėti jos eigą Atėnų advokatūros (gr. Dikigorikós Sýllogos AthinónNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dsa.gr/) interneto svetainėje. Pačios aukos šia galimybe negali pasinaudoti, nes reikia įvesti prisijungimo duomenis.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Jei nesuprantate graikų kalbos arba ja nekalbate, skundą dėl nusikalstamos veikos galite pateikti jums suprantama kalba arba gauti reikiamą lingvistinę pagalbą, visada laikantis Baudžiamojo proceso kodekse ar kituose konkrečiuose baudžiamuosiuose įstatymuose nustatytų sąlygų, – apie tai jus informuos atsakingi pareigūnai. Galite prašyti nemokamai išversti jūsų skundą.

(Įstatymo 4478 58 straipsnis dėl aukų teisių teikiant skundą (Direktyvos 2012/29/ES 5 straipsnis))

Jei kurioje nors proceso stadijoje turite būti apklaustas kaip liudytojas ir nekalbate graikų kalba arba jos nesuprantate pakankamai gerai, jums bus nedelsiant suteiktos vertėjo žodžiu paslaugos. Teisė gauti vertimo žodžiu paslaugas apima teisę gauti tinkamą pagalbą asmenims, turintiems klausos ar kalbos sutrikimų. Prireikus gali būti naudojamos ryšių technologijos, pavyzdžiui, vaizdo konferencijos, telefonas ar internetas, išskyrus atvejus, kai jus apklausiantis asmuo nusprendžia, kad būtina, jog fiziškai dalyvautų vertėjas žodžiu (KPD 233 straipsnio 1 dalis).

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)

Nuo pirmo kontakto su jumis policija ar kitos valdžios institucijos su jumis bendraus paprasta ir suprantama kalba, žodžiu arba raštu, atsižvelgdamos į jūsų asmenines savybes, visų pirma, pavyzdžiui, į jūsų amžių, brandos lygį, intelektinius ir protinius gebėjimus, išsilavinimą, kalbos įgūdžius, bet kokius klausos ar kalbos sutrikimus ar į tai, kad patiriate didelę emocinę įtampą, kuri turi įtakos jūsų gebėjimui suprasti ar būti suprastam. Savo teisių vadovą galite gauti rašytine forma labiausiai paplitusiomis kalbomis ir Brailio raštu (Įstatymo 4478/2017 56 straipsnio 2 dalis (Direktyvos 2012/29/ES 3 straipsnis)). Be to, jei turite klausos arba kalbos sutrikimų, vertėjas žodžiu jums suteiks tinkamą pagalbą (KPD 233 straipsnio 1 dalis).

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Jei esate nepilnametis (nesulaukęs 18 metų), apie nusikaltimą jūsų vardu gali pranešti jūsų teisinis atstovas (vienas iš tėvų arba globėjas). Jei esate sulaukęs 12 metų, apie nusikalstamą veiką galite pranešti kartu su savo teisiniu atstovu (Baudžiamojo kodekso (gr. Poinikós Kódikas, toliau – PK) 118 straipsnio 2 dalis)).

Tai, ar baudžiamojo proceso metu turite specialių teisių, priklauso nuo nusikalstamos veikos pobūdžio. Pavyzdžiui, jei esate asmeninės ar seksualinės laisvės pažeidimo, prekybos žmonėmis, sekso turizmo, pagrobimo ar seksualinio nusikaltimo auka, turite teisę:

 • susipažinti su savo bylos medžiaga, net jei neįstojote į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas (KPD 108A straipsnis);
 • kad jūsų apklausa būtų įrašyta, tam, kad ją būtų galima naudoti toliau vykstant baudžiamajam procesui ir jums nereikėtų vėl atvykti pas prokurorą ar į teismą (KPD 226A straipsnis);
 • gauti psichologo ar vaikų psichiatro pagalbą, kai esate apklausiamas kaip liudytojas;
 • gauti informaciją apie tai, ar nusikaltimo vykdytojas buvo paleistas į laisvę (KPD 108A straipsnis);
 • prašyti priimti apribojančią nutartį prieš nusikaltimo vykdytoją, kuria jam būtų uždrausta su jumis susisiekti ar artintis prie jūsų namų.
 • Be to, bet kurioje byloje turite teisę:
 • kad būtų atliktas asmeninis įvertinimas siekiant nustatyti, ar turėtų būti taikomos specialios apsaugos priemonės, kai kyla pakartotinės viktimizacijos pavojus (Įstatymo 4478/2017 68 straipsnis dėl aukų asmeninio įvertinimo siekiant nustatyti specialiuosius apsaugos poreikius (Direktyvos 2012/29/ES 22 straipsnis));
 • baudžiamojo persekiojimo ar teisminių institucijų prašyti paskirti teisinį nepilnamečio globėją (gr. epimelitís anilikón), kuris jums atstovaus bet kurioje baudžiamojo proceso stadijoje, jei jums negali atstovauti jūsų tėvai arba jei esate nelydimas ar atskirtas nuo savo šeimos (Įstatymo 4478/2017 69 straipsnio 7 dalis dėl aukų, turinčių specialiųjų apsaugos poreikių, teisės į apsaugą baudžiamojo proceso metu (Direktyvos 2012/29/ES 23 ir 24 straipsniai));
 • prašyti, kad jums būtų leista įstoti į procesą kaip civiliniam ieškovui, reikalaujančiam žalos atlyginimo, kuriam padeda teisinis atstovas (KPD 82 straipsnio 2 dalis).

Kokią informaciją galiu gauti iš policijos ar paramos aukoms organizacijų, kai atliekamas nusikaltimo tyrimas?

Jei bylos medžiaga (gr. dikografía) buvo perduota prokurorui, iš jo galite gauti informacijos apie dabartinę proceso stadiją.

Jei įstojote į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas, galite susipažinti su bylos medžiaga ir gauti dokumentų kopijas nuo tada, kai kaltinamasis buvo pakviestas duoti paaiškinimus (gr. apología), arba buvo priimtas arešto orderis (gr. éntalma sýllipsis) arba orderis dėl priverstinio atvykimo (gr. éntalma viaías prosagogís) (KPD 108 straipsnis) arba įtariamąjį valdžios institucijos pakvietė pateikti paaiškinimus. Iki tol procesas yra konfidencialus.

Paramos aukoms ir apsaugos tarnybos gali teikti informaciją, konsultacijas ir paramą, padėsiančias sužinoti, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis, įskaitant teisę reikalauti kompensacijos už žalą, kurią patyrėte dėl nusikalstamos veikos, ir apie jūsų, kaip civilinio ieškovo ar liudytojo, statusą baudžiamajame procese (Įstatymo 4478/2017 62 straipsnis dėl paramos aukoms tarnybų teikiamos paramos (Direktyvos 2012/29/ES 9 straipsnis)).

Kokios yra mano, kaip liudytojo, teisės?

Jei turite būti apklaustas kaip liudytojas, ikiteisminį tyrimą atliekantis prokuroras ar policijos pareigūnas arba apygardos baudžiamųjų bylų teismo teisėjas (gr. ptaismatodíkis) arba tyrimą atliekantis teisėjas (gr. anakritís) jums įteiks teismo šaukimą. Kai tik gausite šaukimą, privalote atvykti pas šiuos pareigūnus ir duoti jiems parodymus. Jūsų bus paprašyta papasakoti, kas įvyko, ir galbūt atsakyti į keletą papildomą klausimų. Jei esate įtariamojo giminaitis, galite atsisakyti duoti parodymus (KPD 222 straipsnis).

Jei turite klausos arba kalbos sutrikimų, apklausa gali būti atliekama raštu. Jei nekalbate graikų kalba, turite teisę gauti nemokamas vertėjo žodžiu paslaugas.

Jei esate prekybos žmonėmis auka, priklausote specialiai liudytojų grupei: psichologas arba psichiatras, bendradarbiaujantis su tyrimą atliekančiais policijos ar teismo pareigūnais, jums teiks išankstinę pagalbą ir naudodamas tinkamus diagnostikos metodus nustatys jūsų intelektinius gebėjimus ir psichologinę būseną. Psichologas arba psichiatras dalyvaus jūsų apklausos metu. Jus taip pat gali lydėti jūsų teisinis atstovas, išskyrus atvejus, kai tyrimą atliekantis teisėjas, nurodęs priežastis, priima nutartį neleisti jam dalyvauti.

Jūsų parodymai bus užrašyti ir, kai įmanoma, bus padarytas jų garso ir vaizdo įrašas, kad juos elektroninėmis priemonėmis būtų galima pateikti teismui, – tokiu atveju jums nereikės fiziškai dalyvauti vėlesnėse proceso stadijose.

Jei byla yra susijusi su smurtu šeimoje, o jūs esate šeimos narys, parodymus duosite neprisiekęs. Jei esate nepilnametis, nebūsite kviečiamas duoti parodymus kaip liudytojas į teismą. Vietoj to, galite pateikti rašytinį pareiškimą, kuris bus perskaitytas teismo posėdžių salėje, nebent būtų nuspręsta, kad jums būtina dalyvauti asmeniškai.

Po jūsų apklausos valdžios institucijos, kuri jums įteikė šaukimą atvykti ir duoti parodymus, galite prašyti atlyginti bet kokias patirtas išlaidas (kelionės ar apgyvendinimo išlaidas) (KPD 288 straipsnis).

Kaip galiu gauti apsaugą, jei man gresia pavojus?

Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos pobūdį ir jūsų statusą baudžiamajame procese, gali būti taikoma įvairaus pobūdžio apsauga.

Jei esate organizuoto nusikalstamumo arba terorizmo auka ir iki teismo atliekant teisminį nusikalstamos veiklos tyrimą buvote pakviestas duoti parodymus kaip pagrindinis liudytojas, galite prašyti jums skirti specialią apsaugą nuo galimo keršto ar grasinimų. Priklausomai nuo bylos, apsauga, kurią galima gauti, gali apimti policijos apsaugą, jūsų anonimiškumo apsaugą (jūsų vardas, pavardė, gimimo vieta, namų ir darbo adresas, informacija apie užimtumą, amžius ir pan. bus pašalinti iš visų įrašų) ar net tapatybės keitimą ar perkėlimą į kitą šalį. Galite prašyti, kad jums būtų leista liudyti naudojant garso ir vaizdo technologijas. Jei dirbate viešojoje įstaigoje, taip pat galite prašyti, kad jus laikinai arba visam laikui perkeltų į kitas pareigas. Apsaugos priemonės bus taikomos esant jūsų sutikimui ir jūsų laisvę apribos tik tiek, kiek tai būtina siekiant užtikrinti jūsų paties saugumą; jos gali būti sustabdytos, jei to paprašysite raštu, arba jei nebendradarbiausite, kaip buvo numatyta, kad tos priemonės būtų sėkmingos (Įstatymo 2928/2001 9 straipsnis dėl liudytojų apsaugos).

Jei esate smurto šeimoje auka, jūsų bylą nagrinėjantys policijos pareigūnai jokiomis aplinkybėmis negali atskleisti jūsų tapatybės, nusikaltimo vykdytojo tapatybės, jūsų namų adreso ar bet kokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti jūsų tapatybę (Įstatymo 3500/2006 20 straipsnis).

Kaip auka galite raštu prašyti taikyti priemones, skirtas užkirsti kelią bet kokiam jūsų ar jūsų šeimos narių ir nusikaltimo vykdytojo kontaktui vietose, kuriose vykdomas baudžiamasis procesas. Jūsų prašymą bet kurioje proceso stadijoje nagrinės baudžiamojo proceso vietos magistratų teismo trijų teisėjų kolegija (gr. trimelés plimmeleiodikeío), vadovaudamasi pagreitinta procedūra, taikoma in flagrante delicto nusikalstamoms veikoms

(Įstatymo 4478/2017 65 straipsnis dėl teisės išvengti aukos ir nusikaltėlio kontakto (Direktyvos 2012/29/ES 19 straipsnis).

Paskutinis naujinimas: 14/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Jei esate nusikaltimo auka, apie nusikaltimą galite pranešti prokurorui arba policijai pateikdamas skundą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo (gr. énklisi arba mínysi). (Iš esmės, énklisi yra pačios aukos pateiktas skundas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo. Tam tikrais atvejais baudžiamasis procesas bus pradėtas tik pateikus tokį skundą (pavyzdžiui, nusikalstamų veikų asmens garbei ir reputacijai atvejais). Mínysi yra kito asmens, o ne aukos, pateiktas skundas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo arba pranešimas apie įvykdytą nusikalstamą veiką, pagal kurį valdžios institucijos gali savo iniciatyva vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė skundą. Tačiau praktiškai sąvoka mínysi vartojama abiem skundo rūšims apibūdinti. Todėl, kai prokuratūrai pateikiamas bet kurios rūšies skundas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo, jam suteikiamas unikalus skundo registracijos numeris, vadinamas arithmós vivlíou minýseon – vartojant žodį minýsi).

Taip pat galite prašyti, kad jūsų vardu apie nusikaltimą praneštų kitas asmuo. Tokiu atveju turite pasirašyti rašytinį pareiškimą (gr. dílosi arba exousiodótisi), kuriame būtų nurodytas asmuo, pateiksiantis skundą jūsų vardu. Nėra standartinės formos, kurią reikėtų naudoti šiam pareiškimui pateikti, tačiau jis turi būti pasirašytas dalyvaujant centrinės ar vietos valdžios institucijos pareigūnui ar advokatui (įskaitant jūsų advokatą, jei jį turite), kuris patvirtins jūsų parašo tikrumą. Asmuo, jūsų vardu pranešantis apie nusikaltimą, gali būti jūsų advokatas ar kitas asmuo, kuriuo galite pasitikėti. Jei norint pradėti baudžiamąjį procesą reikalingas aukos skundas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo, o auka yra mirusi, teisė pateikti skundą pereina ją pergyvenusiam sutuoktiniui ir vaikams arba jos tėvams (Baudžiamojo proceso kodekso (gr. Kódikas Poinikís Dikonomías, toliau – KPD) 118 straipsnio 4 dalis). Jei po įvykdyto nusikaltimo auka mirė, šie asmenys taip pat gali savarankiškai įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civiliniai ieškovai, reikalaujantys atlyginti žalą dėl jiems sukelto skausmo ir kančių.

Apie nusikalstamą veiką galite pranešti žodžiu arba raštu. Jei nuspręsite apie nusikaltimą pranešti žodžiu, jūsų skundą priimantis pareigūnas jį užregistruos surašydamas pranešimą.

Norėdamas pateikti skundą, turite sumokėti mokestį; mokesčio dydis periodiškai tikslinamas bendru Finansų ministro ir Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministro sprendimu. Išskirtiniais atvejais mokestį jums bus leista sumokėti po skundo pateikimo, tačiau bet kuriuo atveju privalote tai padaryti per tris dienas. Jei mokesčio nesumokėsite, jūsų skundas bus atmestas kaip nepriimtinas. Mokesčio mokėti nereikia, jei turite teisę gauti teisinę pagalbą. Mokesčio mokėti taip pat nereikia, jei esate nusikaltimo seksualinei laisvei arba seksualinio išnaudojimo finansiniais tikslais, smurto šeimoje ar rasinės diskriminacijos auka (Baudžiamojo kodekso (gr. Poinikós Kódikas, toliau – PK) 81A ir 361B straipsniai) arba jei buvo pažeistas vienodo požiūrio principas (KPD 46 straipsnio 2 dalis).

Jei tai nusikaltimai, dėl kurių baudžiamasis persekiojimas gali būti vykdomas valdžios institucijų iniciatyva nepriklausomai nuo to, ar auka prašė jį pradėti, nėra jokių terminų, per kuriuos reikia pranešti apie nusikaltimą, išskyrus tai, kad apysunkių nusikaltimų (gr. plimmelímata) senaties terminas yra penkeri metai. Tačiau tam tikrais atvejais baudžiamasis persekiojimas dėl nusikaltimo gali būti vykdomas tik tada, jei jūs, kaip auka, dėl nusikaltimo patyrusi žalos, prašote pradėti baudžiamąjį procesą. Tokiais atvejais turite pateikti skundą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo (gr. énklisi) per tris mėnesius nuo tada, kai sužinojote apie nusikalstamą veiką arba nusikaltimo vykdytojo tapatybę (jei žinote, kas yra nusikaltimo vykdytojas).

Standartinės formos, kurią reikia naudoti norint pateikti skundą, nėra.

Jūsų skunde turi būti pateikta ši informacija:

 • išsamūs jūsų tapatybės nustatymo duomenys;
 • nusikaltimo vykdytojas ir jo kontaktiniai duomenys, jei juos žinote;
 • išsamus faktinių aplinkybių aprašymas;
 • visi turimi patvirtinamieji dokumentai, pagrindžiantys jūsų skundą;
 • visi liudytojai, kuriuos siūlote apklausti;
 • išsamūs jūsų advokato (jei jį turite) duomenys.

Jei nesuprantate graikų kalbos arba ja nekalbate, skundą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo galite pateikti jums suprantama kalba arba gauti reikiamą lingvistinę pagalbą, visada laikantis Baudžiamojo proceso kodekse ar kituose konkrečiuose baudžiamuosiuose įstatymuose nustatytų sąlygų. Galite prašyti, kad jums nemokamai būtų pateiktas dokumento vertimas (Įstatymo 4478/2017 58 straipsnis dėl aukų teisių teikiant skundą (Direktyvos 2012/29/ES 5 straipsnis)).

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta byloje?

Pateikus skundą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo jam suteikiamas unikalus skundo registracijos numeris. Pagal šį numerį galite sekti bylos eigą naudodamiesi prokuratūroje ar atsakingoje skundų tarnyboje vedamu registru. Taip pat galite prašyti, kad jums būtų pateikta pažyma apie bylos eigą (gr. pistopoiitikó poreías), kurioje būtų nurodyta dabartinė proceso stadija.

Jei jūsų byla priklauso Atėnų pirmosios instancijos teismo (gr. Protodikeío Athinón) jurisdikcijai, bylai pasiekus teismą jūsų advokatas gali stebėti jos eigą Atėnų advokatūros (gr. Dikigorikós Sýllogos AthinónNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dsa.gr/) interneto svetainėje. Pačios aukos šia galimybe negali pasinaudoti, nes reikia įvesti prisijungimo duomenis.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Teisminio nagrinėjimo metu galite turėti advokatą, tačiau turėsite mokėti už jo paslaugas.

Jei metinės jūsų šeimos pajamos sudaro mažiau nei du trečdalius minimalių metinių gyventojų pajamų, nustatytų Nacionalinėje bendrojoje kolektyvinėje darbo sutartyje, jums bus nemokamai suteiktas advokatas, kuris parengs ir pateiks skundą dėl nusikalstamos veikos ir atstovaus jums kaip civiliniam ieškovui visose proceso stadijose, jei esate vieno iš šių nusikaltimų auka: kankinimo ar kito nusikaltimo žmogaus orumui (Baudžiamojo kodekso 137 straipsnio A ir B dalys), diskriminacijos ar vienodo požiūrio principo pažeidimo, nusikaltimo gyvybei, asmens laisvei ar seksualinei laisvei; seksualinio išnaudojimo finansiniais tikslais; nusikaltimo nuosavybei ar nuosavybės teisėms; asmens sužalojimo ar nusikaltimo, susijusio su santuoka arba šeima. Nusikaltimas turi būti sunkus nusikaltimas (gr. kakoúrgima) arba apysunkis nusikaltimas (gr. plimmélima), priskiriamas magistratų teismo trijų teisėjų kolegijai (gr. trimeloús plimmeleiodikeío), už kurį nustatyta mažiausiai šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė (Įstatymas 3226/2004, 2004-02-04 Vyriausybės oficialusis leidinys Nr. 24/A, pakeistas ir papildytas Įstatymu 4274/2014.) Jūsų prašymą suteikti teisinę pagalbą vertins teismo, kuriame nagrinėjama byla, arba kuriame bus pateiktas apeliacinis skundas, pirmininkaujantis teisėjas.

Jūsų vardu veikiantis advokatas padės jums parengti ir pateikti reikalingus dokumentus, kad galėtumėte įstoti į bylą kaip civilinis ieškovas, ir padės jums proceso metu.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla nutraukta jos neperdavus teismui?

Jei prokuroras magistratų teisme (gr. eisangeléas plimmeleiodikón) priima nutarimą jūsų skundą atmesti kaip neturintį teisinio pagrindo, akivaizdžiai nepagrįstą ar teisme nenagrinėtiną, nutarimą per tris mėnesius nuo jo priėmimo dienos (šio termino dėl jokių priežasčių negalima pratęsti) galite apskųsti atsakingam prokurorui, veikiančiam apeliaciniame teisme (gr. eisangeléas efetón) (KPD 47 ir 48 straipsniai). Norėdamas apskųsti nutarimą turėsite sumokėti mokestį, kuris jums bus grąžintas, jei prokuroras patenkins skundą.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese galite tik tada, jei esate civilinis ieškovas (gr. politikó enágon), prašantis teismo priteisti žalos atlyginimą dėl nuostolių arba moralinės žalos ar skausmo ir kančių. Galite prašyti, kad jums būtų leista įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civiliniam ieškovui, iki ikiteisminio tyrimo pabaigos kreipdamasis į atsakingą prokurorą savo skunde dėl baudžiamosios bylos iškėlimo arba atskiru dokumentu (KPD 308 straipsnis), asmeniškai arba per savo advokatą, turintį tam reikalingą bendrąjį arba specialų įgaliojimą. Jūsų civilinis ieškinys užregistruojamas pranešime pridedant advokato įgaliojimą (KPD 83 straipsnis). Jei savo skunde dėl baudžiamosios bylos iškėlimo neprašėte būti pripažintas civiliniu ieškovu, tai dar galite padaryti baudžiamųjų bylų teisme (KPD 82 straipsnis), kol teismas nepradėjo vertinti įrodymų.

Kad jūsų prašymas leisti įstoti į bylą kaip civiliniam ieškovui nebūtų atmestas kaip nepriimtinas, jame turi būti pateiktas trumpas bylos aprašymas, kuriame nurodyti jūsų reikalavimo pagrindai, ir, jei nesate nuolatinis teritorijos, kurioje teismas turi jurisdikciją, gyventojas, – toje teritorijoje paskiriamas įgaliotinis. Įgaliotinis turės teisę priimti visus jums, kaip civiliniam ieškovui, įteikiamus dokumentus ar pranešimus (KPD 84 straipsnis). Norėdamas būti išklausytas baudžiamųjų bylų teisme kaip civilinis ieškovas, turite paskirti įgaliotą advokatą ir sumokėti valstybei nustatyto dydžio mokestį, taikomą visam procesui, kol bus priimtas sprendimas, kurio nebegalima apskųsti. Mokesčio dydis periodiškai tikslinamas bendru Ekonomikos ir finansų ministro ir Teisingumo ministro sprendimu.

Būdamas civiliniu ieškovu esate proceso šalis ir turite įvairių teisių. Galite dalyvauti visuose teismo posėdžiuose, įskaitant uždarus posėdžius, ir galite susipažinti su visais bylos dokumentais. Jums leidžiama pasisakyti teisme ir išdėstyti savo reikalavimus, taip pat galite pareikšti nuomonę po to, kai apklausiamas liudytojas, arba daryti pareiškimus ar pateikti paaiškinimus dėl bet kokių pateiktų parodymų ar įrodymų (KPD 358 straipsnis). Per savo advokatą galite užduoti klausimus nusikaltimo vykdytojui, liudytojams ir kitiems dalyviams (pvz., bet kokiems byloje paskirtiems techniniams ekspertams). Jūsų bus paprašyta duoti parodymus kaip liudytojui (nors ir neprisiekus), taip pat galite siūlyti apklausti liudytojus, jei apie tai laiku pranešate teismui. Turite teisę prašyti atidėti posėdį arba pakeisti teisėją.

Bet kuriuo atveju, būdamas auka, galite būti šaukiamas į teismą kaip liudytojas. Tokiu atveju privalote atvykti į teismą. Kai būsite apklausiamas kaip liudytojas, turėsite galimybę paaiškinti teismui su nusikaltimu susijusias aplinkybes. Teisėjas taip pat gali jums užduoti keletą papildomų klausimų.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu auka, liudytojas, civilinis ieškovas arba privatus kaltintojas arba ar galiu pasirinkti tokį statusą?
Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Galite pasirinkti, ar įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas (tada dalyvausite visame procese ir turėsite svarbių procesinių teisių) ar tiesiog duoti parodymus kaip pagrindinis liudytojas, jei baudžiamasis procesas visų pirma vyksta dėl prieš jus įvykdyto nusikaltimo. Graikijos teismų sistemoje nėra privataus kaltinimo koncepcijos.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą arba pateikti įrodymų? Kokiomis sąlygomis?

Galite teikti dokumentus, kurie teisme bus perskaityti (KPD 364 straipsnis) ir pridėti prie bylos medžiagos, taip pat galite kviesti liudytojus ir atitinkamai apie tai informuoti teismą (KPD 326 straipsnio 2-1 dalis).

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Galite dalyvauti viešuose posėdžiuose proceso metu, renkant įrodymus, atsakovui pateikiant atsiliepimą į ieškinį, advokatams pateikiant pareiškimus ir teismui priimant sprendimą.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Kaip civilinis ieškovas galite susipažinti su bylos medžiaga ir gauti teismo sprendimo kopijas.

Paskutinis naujinimas: 14/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Baigęs teisminį nagrinėjimą, teismas, priklausomai nuo pateiktų įrodymų, kaltinamąjį pripažins kaltu arba išteisins. Jei teismas kaltinamąjį išteisina, jis panaikina kaltinamajam pareikštus kaltinimus. Jei įstojote į procesą kaip civilinis ieškovas (gr. politikós enágon), teismas nepriims sprendimo dėl jūsų reikalavimo atlyginti ar sumokėti finansinę kompensaciją už moralinę žalą, skausmą ir kančias. Tokiu atveju kaltinamasis turi teisę pareikšti jums priešieškinį siekdamas prisiteisti kompensaciją ir bet kokias išlaidas, kurias patyrė dėl bylos (Baudžiamojo proceso kodekso (gr. Kódikas Poinikís Dikonomías, toliau – KPD) 71 straipsnis). Jei teismas kaltinamąjį pripažįsta kaltu, jis skirs kaltinamajam bausmę ir priims sprendimą dėl kompensacijos sumos, kurią kaltinamasis jums turės sumokėti pagal jūsų civilinį ieškinį.

Jei teismas kaltinamąjį išteisins, pagal KPD 486 straipsnio 1 dalies b punktą sprendimą galėsite skųsti tik tuo atveju, jei jums buvo nurodyta kaltinamajam sumokėti kompensaciją ir atlyginti išlaidas, ir galėsite skųsti tik šį nurodymą. Be to, jei esate civilinis ieškovas, galite skųsti sprendimo dalį, kuria jūsų reikalavimas buvo atmestas kaip teisiškai nepagrįstas, arba dalį, kuria jums buvo priteistas piniginis reikalavimas ar kompensacija (KPD 488 straipsnis).

Be to, galite prašyti prokuroro, kad jis apskųstų sprendimą.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Įsigaliojus teismo nuosprendžiui jūsų dalyvavimas baudžiamajame procese iš esmės baigtas. Pagal Graikijos teisės aktus nusikaltimų aukoms bausmės vykdymo etapu nesuteikiama jokių kitų teisių. Yra vienintelė išimtis: jei esate nepilnametis, tapęs nusikaltimo asmens ir seksualinei laisvei auka, turite visas su tuo susijusias teises, įskaitant teisę, kad prokuroras jus informuotų, jei nusikaltimo vykdytojas laikinai ar visam laikui paleidžiamas į laisvę, ir informuotų apie bet kokį nusikaltimo vykdytojo laikiną paleidimą į laisvę, kol jis yra kalėjime, net jei neįstojote į procesą kaip civilinis ieškovas (KPD 108A straipsnis).

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Priklausomai nuo jūsų poreikių, kaip auka turite teisę gauti nemokamą ir konfidencialią bendro pobūdžio arba specialistų paramą ir priežiūros paslaugas iki baudžiamojo proceso, jo metu ir pagrįstą laikotarpį po jo nutraukimo. Šios teisės taip pat gali būti suteiktos jūsų šeimos nariams, atsižvelgiant į jų poreikius ir žalos, kurią jie patyrė dėl prieš jus padarytos nusikalstamos veikos, dydį. Policija ar bet kuri kita kompetentinga institucija, priimanti jūsų skundą, gali jūsų prašymu jums suteikti informacijos arba nukreipti jus į pirmo ir antro lygio vietos valdžios institucijų socialines tarnybas; psichikos sveikatos priežiūros įstaigas; bendruomenių centrus (gr. Kéntra Koinótitas), Lyčių lygybės generalinio sekretoriato konsultacijų centrus (gr. symvoulevtiká kéntra); Nacionalinio socialinio solidarumo centro (gr. Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis) paramos struktūras; Nepriklausomas nepilnamečių vaikų apsaugos tarnybas (gr. Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) prie Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos arba privačias įstaigas ir profesines ir savanorių asociacijas. Jei esate moteris, tapusi nusikaltimo jūsų asmens ar seksualinei laisvei arba seksualinio išnaudojimo finansiniais tikslais, smurto šeimoje, prekybos žmonėmis, sąvadavimo ar rasistinių nusikaltimų auka, jūsų vaikai taip pat turi teisę gauti paramos ir priežiūros paslaugas (Įstatymo 4478/2017 61 straipsnis dėl teisės naudotis paramos aukoms ir priežiūros paslaugomis (Direktyvos 2012/29/ES 8 straipsnis)).

Bendros paramos ir priežiūros tarnybos jums gali suteikti, be kita ko, informaciją ir konsultacijas dėl jūsų, kaip aukos, teisių ir jūsų teisės reikalauti kompensacijos už nusikaltimu padarytą žalą; informaciją apie tai, kaip galite dalyvauti baudžiamajame procese, būdamas civiliniu ieškovu arba liudytoju; informaciją apie bet kokias susijusias specialistų paramos tarnybas ar tiesiogiai į jas nukreipti; emocinę ir psichologinę paramą; konsultacijas finansiniais ir praktiniais klausimais, susijusiais su nusikaltimu, ar konsultacijas antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto prevencijos klausimais.

Specialistų paramos ir priežiūros tarnybos nukreips aukas į prieglobstį arba suteiks kitą atitinkamą laikiną apgyvendinimą aukoms, kurioms reikia saugios vietos dėl gresiančios antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto rizikos, ir gali suteikti kompleksinę paramą specialių poreikių turinčioms aukoms, pavyzdžiui, rasistinio ar seksualinio smurto, smurto dėl lyties ar tapatybės ir artimųjų smurto aukoms, įskaitant paramą įvykus traumai ir konsultavimą (Įstatymo 4478/2017 62 straipsnis dėl paramos aukoms tarnybų teikiamos paramos (Direktyvos 2012/29/ES 9 straipsnis)).

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Jūsų pageidavimu jums, kaip aukai, nepagrįstai nedelsiant bus teikiama informacija apie baudžiamojo proceso eigą ir pranešta apie teismo sprendimą pagal atitinkamas Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, su sąlyga, kad į baudžiamąjį procesą įstojote kaip civilinis ieškovas. Jei į baudžiamąjį procesą įstojote kaip civilinis ieškovas, informacija apie procesą jums gali būti pateikiama el. paštu, asmeniškai arba per jūsų advokatą (Įstatymo 4478/2017 59 straipsnis dėl aukų teisės gauti informaciją apie savo bylą (Direktyvos 2012/29/ES 6 straipsnis)).

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Turite teisę būti informuotas, jei kompetentinga teisminė institucija panaikino arba pakeitė sprendimą dėl sulaikymo arba jei nusikaltimo vykdytojas visam laikui paleidžiamas į laisvę, pabėgo iš kalėjimo arba atsakingi sulaikymo įstaigos pareigūnai jam leido laikinai išvykti, taip pat būti informuotas apie bet kokias priemones, kurių gali būti imamasi siekiant jus apsaugoti nusikaltimo vykdytojo paleidimo į laisvę arba pabėgimo iš kalėjimo atveju. Tokia informacija jums turi būti suteikta (esant prokuroro leidimui), jei jūsų saugumui gresia arba gali grėsti pavojus, su sąlyga, kad atskleidus šią informaciją nusikaltimo vykdytojui nekils pavojus patirti žalą (Įstatymo 4478/2017 59 straipsnis dėl aukų teisės gauti informaciją apie savo bylą (Direktyvos 2012/29/ES 6 straipsnis)).

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Ne. Tačiau teismas kaip alternatyvios priemonės ar išankstinės sąlygos siekiant atidėti bausmės vykdymą taikant probaciją ar socialinės paramos pareigūno priežiūrą (gr. epimelitís koinonikís arogís) (Baudžiamojo kodekso (gr. Poinikós Kódikas, toliau – PK) 100 straipsnis) gali reikalauti, kad nusikalstamos veikos aukai būtų atlyginta padaryta žala (PK 100 straipsnio 3a dalis). Tai, kaip nusikaltimo vykdytojas laikosi teismo reikalavimų, stebi socialinės paramos pareigūnas, o nesilaikymo atveju kompetentingas prokuroras gali teismo, nurodžiusio atidėti bausmės vykdymą, prašyti šį sprendimą atšaukti.

Paskutinis naujinimas: 14/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

4 - Kompensacija

Galite reikalauti, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą, pareikšdami ieškinį pagal civilinę teisę. Civilinį ieškinį galite pareikšti baudžiamajame procese, tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu. Pateikdamas savo reikalavimą įstojate į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas (gr. politikós enágon). Galite reikalauti finansinės kompensacijos už žalą jūsų nuosavybei ir (arba) už moralinę žalą, skausmą ir kančias. Į savo reikalavimą galite įtraukti visas išlaidas, kurias patyrėte dėl bylos (advokatų honorarus, atlygį teismo antstoliams, kelionės išlaidas ir pan.).

Jei teismas nusikaltimo vykdytoją pripažins kaltu, jam bus nurodyta sumokėti jums kompensaciją. Praktiškai ši kompensacija dažniausiai būna simbolinė, o jos suma būna mažesnė už jūsų faktiškai patirtą žalą. Norėdamas išsireikalauti likusią dalį, turite pareikšti atskirą ieškinį civiliniame teisme.

Be to, galite iš karto pareikšti ieškinį civiliniame teisme. Civilinių bylų teismas nusikaltimo vykdytojui nurodys sumokėti kompensaciją, kurios dydis atitiks jūsų faktiškai patirtą žalą.

Jei jūsų reikalavimas nagrinėjamas civilinių bylų teisme, galite jį pareikšti ir baudžiamajame procese; tokiu atveju civilinių bylų teisme nagrinėjama byla bus nutraukta.

Jei esate tyčinio smurtinio nusikaltimo auka, turite teisę gauti kompensaciją iš valstybės. Peržiūrėkite Europos teisminio tinklo (atkuriamojo teisingumo) informacijos suvestinę dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms Graikijoje (pateikiama anglų, graikų ir kitomis kalbomis).

Paskutinis naujinimas: 14/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Lyčių lygybės generalinis sekretoriatas (gr. Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), pavaldus Vidaus reikalų ministerijai, valdo moterų, tapusių smurto aukomis, konsultacijų centrus.

Jis sukūrė integruotą 62 struktūrų sistemą, skirtą padėti tokioms moterims.

Sistemą sudaro 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę veikianti pagalbos linija (SOS 15900), 40 konsultacijų centrų ir 21 nakvynės namai moterims ir jų vaikams.

Į pagalbos liniją SOS15900 taip pat galima kreiptis el. pašto adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassos15900@isotita.gr. Ji veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus graikų ir anglų kalbomis. Skambučiams taikomi skambučių šalies viduje tarifai.

Konsultacijų centrai teikia nemokamą psichosocialinę paramą ir teisines konsultacijas. Šiuo metu plečiama teikiamų paslaugų sritis siekiant įtraukti moterų užimtumą ir pagalbą moterims, patiriančioms kelių formų diskriminaciją (paramą pabėgėlėms, vienišoms motinoms, romų bendruomenės narėms ir pan.). Konsultacijų centrų kontaktinė informacija pateikiama svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.womensos.gr/ ir socialiniame tinkle „Facebook“: „WomenSOS.gr“

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Lyčių lygybės generalinio sekretoriato interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.isotita.gr/

Lyčių lygybės mokslinių tyrimų centras (gr. Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas, toliau – KEThI)

Lyčių lygybės mokslinių tyrimų centras teikia psichologinę paramą bei teisinę pagalbą smurto šeimoje aukoms ir valdo nakvynės namus, skirtus moterims, tapusioms smurto aukomis, bei jų vaikams.

Lyčių lygybės mokslinių tyrimų centras

 • yra 1994 m. įkurta įstaiga, kurios veikla reglamentuojama pagal privatinę teisę ir kurią prižiūri Lyčių lygybės generalinis sekretoriatas
 • yra sudarytas iš regioninių ir vietos tarnybų, teikiančių psichologinę paramą ir teisinę pagalbą smurto šeimoje aukoms
 • teikia nemokamą psichologinę paramą ir teisinę pagalbą
 • teikia informaciją, konsultacijas ir paramą moterims, susidūrusioms su užimtumo ir socialinės atskirties problemomis
 • bendradarbiaudamas su Atėnų prefektūra, nuo 1993 m. valdo nakvynės namus, skirtus moterims, tapusioms smurto aukomis, bei jų vaikams.
 • KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://kethi.gr/

Nacionalinis socialinio solidarumo centras (gr. Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis, toliau – EKKA)

Nacionalinis socialinio solidarumo centras valdo tinklą, kuris teikia socialinės paramos paslaugas asmenims, šeimoms ir socialinėms grupėms, kurie turi psichosocialinių sunkumų arba kuriems reikia skubios socialinės paramos.

Nacionalinis socialinio solidarumo centras

 • yra Atėnuose įsikūrusi įstaiga, kurios veiklai taikoma privatinė teisė ir kurią prižiūri Darbo, socialinės apsaugos ir socialinio solidarumo ministerija.
 • Centrą sudaro toliau išvardytos tarnybos.
 • Tiesioginė socialinės pagalbos linija 197, skirta visiems piliečiams ir veikianti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Skambučiai yra nemokami.
 • Nacionalinė vaikų apsaugos karštoji linija 1107, kuria teikiama pagalba su vaikais susijusiais klausimais, veikianti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
 • Socialinės paramos centrai Atėnuose, Pirėjuje ir Salonikuose
 • Nakvynės namai, skirti piliečiams Atikos regione, patiriantiems rimtų socialinių ir finansinių problemų
 • Valdo prieglaudas Atikoje ir Salonikuose, skirtas rizikos grupėms priklausančioms moterims ir jų vaikams
 • Teikiamų paslaugų apimtis:
 • konsultacijos ir informacija socialinės paramos klausimais
 • socialinė ir psichologinė parama asmenims ir šeimoms, prieglobsčio teikimas rizikos grupėms priklausančioms moterims ir jų vaikams (daugiausia smurto šeimoje ir prekybos žmonėmis aukoms)
 • trumpalaikis asmenų, patiriančių krizę ar ekstremalią socialinę situaciją, apgyvendinimas
 • bendradarbiavimas ir tarpininkavimas siekiant sudaryti sąlygas naudotis kitų organizacijų teikiamomis socialinio solidarumo paslaugomis.
 • Be to, centras siunčia greitojo reagavimo psichosocialinės paramos grupes, kurias visų pirma sudaro psichologai ir socialiniai darbuotojai, gaivalinių nelaimių (žemės drebėjimo, potvynio, gaisro), avarijų, laivų avarijų, kurių metu nukentėjo labai daug žmonių, ir bet kokių krizių, susijusių su labai daug žmonių, atvejais, kai nusprendžiama, jog reikia minėtų grupių paramos.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ekka.org.gr/

Kankinimo aukų medicininės reabilitacijos centras (gr. Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Kankinimo aukų medicininės reabilitacijos centras teikia reabilitacijos centro paslaugas žmonėms, kurie buvo kankinami, ir jų šeimoms; šiame centre Graikijos ir užsienio sveikatos priežiūros specialistai mokomi apžiūrėti ir gydyti kankinimo aukas, vykdomi moksliniai tyrimai, teikiamos paskatos kankinimo ir jo padarinių tyrimams.

Kankinimo aukų medicininės reabilitacijos centras

 • teikia reabilitacijos centro paslaugas žmonėms, kurie buvo kankinami, ir jų šeimoms
 • Graikijos ir užsienio sveikatos specialistus moko apžiūrėti ir gydyti kankinimo aukas
 • padeda plačiai skleisti žinias apie kankinimo atvejus, įvairias jo formas ir kankinimo aukų reabilitacijos galimybę
 • vykdo mokslinius tyrimus ir teikia paskatas kankinimo ir jo padarinių tyrimams
 • prižiūri ir plėtoja informacijos (dokumentacijos) centrą
 • siekdamas šių tikslų prisideda prie kankinimo prevencijos.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mrct.org/

Tyrimų ir paramos žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms centras (gr. Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú, toliau – EKYThKKA)

Tyrimų ir paramos žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms centras teikia medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę paramą kankinimo ir organizuoto smurto, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms.

Tyrimų ir paramos žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms centras

 • yra ne pelno asociacija, kurios veikla reglamentuojama pagal civilinę teisę
 • teikia medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę paramą kankinimo ir organizuoto smurto, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms
 • didina informuotumą žmogaus teisių klausimais ir skleidžia žinias apie smurto ir socialinės atskirties apraiškas bei jų sprendimo būdus Graikijoje ir užsienyje
 • teikia humanitarinę pagalbą socialinėms grupėms, patyrusioms organizuotą smurtą, kankinimą, žiaurų elgesį ir socialinę atskirtį Graikijoje ir užsienyje
 • vykdo mokslinius smurto ir kankinimo, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties tyrimus
 • prisideda prie kankinimo, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties prevencijos.


KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.cvme.gr/

Graikijos pabėgėlių taryba (gr. Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Graikijos pabėgėlių taryba yra nevyriausybinė organizacija, kuri remia pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus Graikijoje teikdama įvairias psichosocialines ir teisines paslaugas.

Graikijos pabėgėlių taryba

 • yra 1989 m. įsteigta nevyriausybinė organizacija, teikianti paramą pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams Graikijoje
 • padeda pabėgėliams sklandžiai integruotis Graikijoje, teikdama įvairiais psichosocialines ir teisines paslaugas
 • yra vienintelė Graikijos nevyriausybinė ir ne pelno organizacija, dirbanti tik su žmonėmis, kurie prašo prieglobsčio Graikijoje ir yra laikomi pabėgėliais
 • yra registruota kaip speciali labdaros organizacija Užsienio reikalų ministerijoje ir Sveikatos apsaugos ir socialinio solidarumo ministerijoje
 • yra viena iš šešių nevyriausybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises Graikijoje, ir priklauso Nacionalinei žmogaus teisių komisijai (gr. Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou)
 • yra Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro įgyvendinimo partnerė ir Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybos narė.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.gcr.gr/

Graikijos Helsinkio susitarimų stebėjimo organizacija (gr. Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Graikijos Helsinkio susitarimų stebėjimo organizacija stebi žmogaus teisių problemas, skelbia straipsnius ir užsiima lobizmu šiais klausimais Graikijoje.

Graikijos Helsinkio susitarimų stebėjimo organizacija

 • buvo įsteigta 1992 m.
 • yra Graikijai atstovaujanti Tarptautinės Helsinkio žmogaus teisių federacijos narė
 • stebi žmogaus teisių problemas, skelbia straipsnius ir užsiima lobizmu šiais klausimais Graikijoje, o kartais ir Balkanuose
 • dalyvavo vykdant Graikijos ir Balkanų žiniasklaidos stebėseną dėl stereotipų ir neapykantą kurstančių kalbų ir šią stebėseną dažnai koordinavo, taip pat parengė išsamių metinių ataskaitų, lygiagrečių, neoficialių ataskaitų JT sutartimis įsteigtiems organams bei specializuotų ataskaitų dėl žiauraus elgesio bei etninių, etninių ir kalbinių, religinių ir imigrantų bendruomenių.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://cm.greekhelsinki.gr/

„Amnesty International“ Graikijos padalinys (gr. Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

„Amnesty International“ kreipiasi į vyriausybes, tarpvyriausybines organizacijas, ginkluotas politines grupuotes, bendroves bei kitus nevalstybinius subjektus ir sistemingai bei nešališkai tiria nuolatinius žmogaus teisių pažeidimus bei atskirus jų atvejus.

„Amnesty International“

 • yra nepriklausomas pasaulinis savanorių judėjimas, kovojantis už žmogaus teisių apsaugą
 • gina asmenis, įkalintus dėl įsitikinimų (sąžinės kalinius), smurto ir skurdo įkaitus
 • siekia sustabdyti smurtą prieš moteris
 • siekia, kad būtų panaikinta mirties bausmė, kankinimai ir laisvės ribojimai, nustatomi prisidengiant „karu prieš terorizmą“
 • kovoja su pabėgėlių, imigrantų, mažumų ir žmogaus teisių gynėjų diskriminacija.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.amnesty.org.gr/

Paskutinis naujinimas: 14/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.