Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Auka gali apskųsti sprendimą, jeigu ji taip pat veikia kaip prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas, privatus kaltintojas arba civilinis ieškovas arba jeigu sprendime yra nuostata, pagal kurią leidžiama paduoti skundus. Civilinis ieškovas gali paduoti skundą dėl nuostatos, kuria remiantis civilinis ieškinys išnagrinėjamas iš esmės. Jeigu į sprendimą įtraukiama bet kuri kita su auka susijusi nuostata, ji gali apskųsti tokias nuostatas.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Jeigu skundas paduotas dėl pirmąja arba antrąja instancija priimto nuosprendžio, auka turi teisę dalyvauti teisminiame nagrinėjime ir antrosios arba trečiosios instancijos teismo rengiamame viešame posėdyje, kad galėtų susipažinti su bylos nagrinėjimo metu parengtais dokumentais, pateikti prašymus bei pareikšti prieštaravimus ir kreiptis į teismą prokurorui pasakius baigiamąją kalbą.

Ar turiu teisę į paramą arba apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Atsakymas į šį klausimą, atsižvelgiant į tai, kiek jis susijęs su parama aukoms, patenka į Teisingumo ministerijos teisingumo ir privatinės teisės teisėkūros valstybės sekretoriaus ir Teisingumo ministerijos teisingumo metodikos valdymo valstybės sekretoriaus pavaduotojo kompetencijos sritį, o atsakymas dėl aukos apsaugos priklauso nuo Vidaus reikalų ministerijos kompetencijos.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltėliui bus paskelbtas nuosprendis?

Teismo sprendimą, iš kurio auka gali sužinoti apie nuosprendžio turinį, būtent apie kaltinamajam paskirtos bausmės arba taikomų priemonių pobūdį, rūšį, mastą ir turinį, teismas privalo įteikti aukai.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltėlis bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Aukos arba mirusios aukos teises įgyvendinančio asmens prašymu turi būti pateikiama informacija apie toliau nurodytas aplinkybes, susijusias su aukai padarytu nusikaltimu:

a) ikiteisminio tyrimo metu kalinamo kaltinamojo paleidimą arba pabėgimą;

b) lygtinį paleidimą, galutinį paleidimą arba pabėgimą, taip pat apie laisvės atėmimo termino vykdymo nutraukimą asmeniui, kuriam buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė;

c) kardomojo kalinimo bausme nuteisto asmens paleidimą arba pabėgimą, taip pat apie kardomojo kalinimo vykdymo nutraukimą;

d) laikinai priverstinai gydomo asmens išleidimą arba pabėgimą;

e) priverstinai gydomo asmens išėjimą be leidimo ir leidimą adaptuotis ir

f) jaunų nusikaltėlių perauklėjimo atveju jums bus pranešta apie jų laikiną arba nuolatinį paleidimą, išėjimą be leidimo ir perauklėjimo nutraukimą.

Ar dalyvausiu priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Paskutinę įkalinimo dieną nustato bausmių atlikimo įstaiga ir tą dieną ji pasirūpins, kad nuteistasis būtų paleistas. Jeigu bausmių atlikimo įstaiga pateikia prašymą lygtinai paleisti nuteistąjį, baudžiamąsias bylas nagrinėjantis teisėjas surengs apklausą, apie kurią aukai nebus pranešta ir kurioje ji negalės dalyvauti. Auka negali padaryti pareiškimo ir negali apskųsti teismo sprendimo dėl lygtinio paleidimo.

Paskutinis naujinimas: 10/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.