Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Italija

Turinį pateikė
Italija

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

  • Pranešimas pateikiamas, kai asmuo, žinantis apie valstybinio kaltinimo pagrindu baustiną nusikalstamą veiką, apie ją informuoja prokuratūrą arba Nusikalstamų veikų tyrimo departamento pareigūną. Pranešti apie nusikaltimą neprivaloma, tačiau teisės aktuose numatytais keliais konkrečiais atvejais tai tampa privaloma. Pranešime išdėstoma esminė informacija apie incidentą ir nurodoma diena, kurią sužinojote apie nusikalstamą veiką, taip pat nurodomi jau žinomi įrodymų šaltiniai. Be to, jeigu įmanoma, pranešime išdėstomi asmens duomenys, nurodoma gyvenamoji vieta ir pateikiama kita informacija, galinti padėti nustatyti nusikaltimo padarymu įtariamo asmens tapatybę, taip pat jūsų, kaip nukentėjusiosios šalies, asmens duomenys ir bet kurio kito asmens, galbūt galinčio suteikti aktualios informacijos įvykiui atkurti, duomenys. Jeigu nepateikiama vertingų duomenų, galinčių padėti nustatyti nusikaltimo padarymu įtariamo asmens tapatybę, tai neužkerta kelio pradėti baudžiamąjį procesą, nes galite pateikti pranešimą prieš nežinomus asmenis – pranešimą atitinkamai prokuratūrai turi pateikti policija, kartu išdėstydama informaciją apie visas tyrimo priemones, kurių buvo imtasi nusikaltimo vykdytojų tapatybei nustatyti.
  • Skundas yra pareiškimas, kuriuo nusikaltimo auka (arba jos teisinis atstovas) išreiškia pageidavimą, kad nusikaltimo vykdytojo atžvilgiu būtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas. Jis susijęs su nevalstybinio kaltinimo pagrindu baustinomis nusikalstamomis veikomis. Pareiškime turi būti aprašyta padaryta nusikalstama veika ir turi būti išreikštas aiškus skundo pateikėjo pageidavimas, kad būtų pateikti kaltinimai ir kaltoji šalis būtų nubausta. Galite atsiimti anksčiau pateiktą skundą, jeigu tai nėra seksualinio išpuolio ar seksualinių veiksmų su nepilnamečiu atvejis. Kad skundas būtų panaikintas, jo atsiėmimui turi pritarti skundo subjektas, nes jeigu jis yra nekaltas, jis gali pageidauti teisminio nagrinėjimo būdu įrodyti, kad su nusikaltimu neturėjo nieko bendra.
  • Pateikiamas prašymas, kuriuo teisėsaugos institucijos prašomos įsikišti į privačių asmenų nesutarimus, prašymą pateikia viena arba abi dalyvaujančios šalys. Po to, kai gaunamas oficialaus įsikišimo prašymas, teisėsaugos pareigūnas pakviečia šalis į posėdį, kuriame bandoma pasiekti susitaikymą ir parengti ataskaitą. Jeigu nustatoma, kad buvo padarytas nusikaltimas, teisėsaugos pareigūnas turi informuoti teismines institucijas, jeigu tai yra valstybinio kaltinimo pagrindu baustina nusikalstama veika; jeigu tai yra skundo pagrindu baustinas nusikaltimas, pareigūnas, gavęs prašymą, gali preliminariai išspręsti ginčą ir tai neturi poveikio vėlesnei jūsų teisei pateikti skundą.

Pranešimai, skundai ir prašymai turi būti teikiami teisėsaugos institucijų padaliniuose (provincijos policijos būstinėse, vietinėse policijos nuovadose ir karinės policijos (it. Carabinieri) biuruose. Pranešimas arba prašymas taip pat gali būti pateikiami prokurorui.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Po to, kai pateiksite pranešimą, jums bus suteikta informacija apie valdžios institucijas, į kurias galite kreiptis, jeigu norite gauti informaciją apie bylą, vaidmenį, kurį jūs atliksite tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu, jūsų teisę būti informuotam apie teisminio nagrinėjimo datą bei vietą ir apie kaltinimus, o, jeigu įstojote į procesą kaip civilinė šalis – jūsų teisę gauti pranešimą apie nuosprendį, įskaitant jo santrauką. Be to, galite gauti naujausią informaciją apie proceso eigą ir apie įrašus oficialiajame nusikalstamų veikų, apie kurias pranešta, registre; taip pat būsite informuojamas apie prašymus nutraukti bylą, taip pat apie tai, kaip apskųsti jūsų teisių pažeidimą; galite susitarti dėl bylos baigties, kai įmanoma, atsiimdami skundą arba tarpininkavimo būdu (Baudžiamojo proceso kodekso (it. Codice di procedura penale, c.p.p.) 90a straipsnis).

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Pirmą kartą susisiekę su baudžiamojo persekiojimo institucijomis, jums suprantama kalba gausite informaciją, susijusią su jūsų teise gauti Italijos valstybės apmokamas teisines konsultacijas ir teisinę pagalbą (90a straipsnis). Galite pateikti prašymą gauti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą, kaip numatyta administracinėse nuostatose, nurodytose Įstatyme dėl teisinės pagalbos palankių sąlygų neturintiems asmenims (Baudžiamojo proceso kodekso 98 straipsnis). Taip pat galite naudotis valstybės finansuojama teisine pagalba, jeigu jūsų pajamos neviršija teisės aktuose numatytos ribos. Kad galėtumėte gauti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą, turėsite iš karto po pranešimo pateikimo pateikti atitinkamą prašymą pirmosios instancijos teismui. Kai baigiamas pirmas proceso etapas, kuriame turi teisę dalyvauti gynybos advokatas, ir bet kuriuo atveju iki šaukimo atvykti į apklausą arba vėliausiai tuo pačiu metu, kai gaunamas pranešimas, kad parengiamasis tyrimas yra baigtas, prokuratūra turi raštu pranešti asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, kad jam teismas skyrė gynybos advokatą, priešingu atveju visi vėlesni veiksmai yra niekiniai (Baudžiamojo proceso kodekso 369a straipsnis).

Šiame pranešime turi būti išdėstyta:

a) informacija, kad baudžiamajame procese privaloma turėti gynybos advokatą, ir informacija apie asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, teisės aktais nustatytas teises;

b) teismo skirto gynybos advokato vardas ir pavardė, jo adresas ir telefono numeris;

c) informacija apie kaltinamojo teisę paskirti savo gynybos advokatą, nurodant, kad, jeigu jis to nepadarys, tyrimo metu jam atstovaus teismo paskirtas advokatas;

d) nurodymas, kad jis turės pats sumokėti teismo paskirto advokato atlygį, jeigu neatitinka reikalavimų valstybės finansuojamai teisinei pagalbai gauti, ir įspėjimas, kad, jeigu jis bus paskelbtas nemokiu, bus pradedamas išieškojimo procesas;

da) informacija dėl teisės į vertėjo žodžiu paslaugas ir į svarbių dokumentų vertimą raštu;

e) informacija dėl reikalavimų, kuriuos būtina atitikti norint gauti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą.

Nemokama teisinė pagalba yra institutas, grindžiamas Italijos Konstitucijos 24 straipsnyje įtvirtinta teise į gynybą, pagal kurią kiekvienas asmuo turi teisę į pagalbą bet kuriuo teisingumo sistemos etapu ir bet kuriuo jos lygmeniu, o finansinių sunkumų turintiems asmenims leidžiama ne tik valstybės lėšomis gauti advokato ir specialistų, įskaitant techninius konsultantus, pagalbą, bet ir nemokėti teismo išlaidų. Nemokama teisinė pagalba teikiama baudžiamosiose bylose ir civilinėse bylose, susijusiose su baudžiamosiomis bylomis, taip pat papildomuose procesuose, pvz., vykdymo procese baudžiamosiose bylose, saugumo, prevencijos ir stebėjimo procesuose, ir galiausiai ji teikiama civilinėse bylose, kylančiose iš baudžiamojo proceso.

Teisę naudotis nemokama teisine pagalba turi ne tik Italijos piliečiai, bet ir užsienio piliečiai, net jeigu jiems taikomas administracinis išsiuntimo procesas, jie negyvena Italijoje arba jie yra Italijoje gyvenantys asmenys be pilietybės.

Visos proceso šalys gali prašyti nemokamos teisinės pagalbos, bet jeigu esate tam tikrų seksualinių nusikaltimų auka, jums nebus taikomos teisės aktuose numatytos pajamų ribos.

Valstybė taip pat gina nepilnamečius, kurie gali gauti nemokamą teisinę pagalbą, ją taip pat gali gauti asmenys, kurių atžvilgiu vykdomas parengiamasis tyrimas, jeigu jie yra suimti, sulaikyti arba jiems taikomas kardomasis kalinimas.

Kad turėtumėte teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, jūsų pajamos turi būti ne didesnės už teisės aktuose nustatytas maksimalias pajamas, kurios atitinka 11 369,24 EUR, ir už kiekvieną papildomą su jumis gyvenantį asmenį jos didinamos 1 032,90 EUR.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Nemokama teisinė pagalba yra institutas, grindžiamas Italijos Konstitucijos 24 straipsnyje įtvirtinta teise į gynybą, pagal kurią kiekvienas reikalavimus (susijusius su finansiniais sunkumais) atitinkantis asmuo turi teisę į advokato ir specialistų, įskaitant techninius konsultantus, pagalbą bet kuriuo teisingumo sistemos etapu ir bet kuriuo jos lygmeniu, taip pat šiuo institutu yra įtvirtinta teisė nemokėti teismo išlaidų.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jeigu pareiškiate prieštaravimą prašymui nutraukti bylą, prašote, kad parengiamasis tyrimas būtų tęsiamas. Privalote nurodyti tolesnio tyrimo dalyką ir atitinkamus įrodymus, antraip prieštaravimas bus pripažintas neleistinu. Jeigu jūsų prieštaravimas yra neleistinas, o pranešimas apie nusikalstamą veiką yra nepagrįstas, teisėjas motyvuota nutartimi bylą nutrauks ir grąžins dokumentus prokuratūrai. Jeigu prašymas nebus priimtas, teisėjas jums ir asmeniui, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, nustatys uždaro posėdžio datą ir apie tai informuos prokuratūrą. Apie numatytą posėdį teisėjas taip pat informuos Generalinį prokurorą prie Apeliacinio teismo (it. Corte di Appello). Jeigu po posėdžio teisėjas manys, kad reikalingas tolesnis tyrimas, jis tai nutartimi nurodys prokuratūrai, nustatydamas neginčijamą terminą, iki kurio toks tyrimas turi būti užbaigtas. Jeigu teisėjas nepriims prašymo nutraukti bylą, jis nurodys prokuratūrai per dešimt dienų suformuluoti kaltinimą. Per dvi dienas nuo kaltinimo pateikimo teisėjas priims nutartį, kuria skirs parengiamojo posėdžio datą.

Be to, jeigu esate smurtinio nusikaltimo prieš asmenį auka, visada turite teisę būti informuojamas, jeigu pateikiamas prašymas nutraukti bylą, net jeigu konkrečiai neprašėte būti informuojamas, ir nuo šio pranešimo gavimo turėsite 20 dienų, per kurias galėsite peržiūrėti dokumentus ir pateikti motyvuotą prašymą tęsti parengiamąjį tyrimą (Baudžiamojo proceso kodekso 408 straipsnio 3a dalis).

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Būdamas nusikaltimo auka, galite paskirti advokatą, kuris įgyvendintų jums suteiktas teises. Siekdamas užtikrinti, kad gautumėte pranešimus, kuriuos pagal teisės aktus turite teisę gauti, ir siekdamas įgyvendinti konkrečias teises, turite deklaruoti ir nurodyti dokumentų įteikimo adresą. Taip pat turite baudžiamojo proceso eigoje pranešti apie galimą šio adreso pasikeitimą. Jeigu paskyrėte advokatą, jums šios informacijos pateikti nereikės, nes visi pranešimai bus siunčiami jam.

Turite teisę ir tyrimo, ir teisminio nagrinėjimo etapais teikti prašymus ir nurodyti konkrečius įrodymus (Baudžiamojo proceso kodekso 90a straipsnis). Taip pat galite patikrinti oficialiajame nusikalstamų veikų, apie kurias pranešta, registre esančius įrašus (Baudžiamojo proceso kodekso 335 straipsnis). Turite būti informuojamas, kai baigiami ekspertų įvertinimai, kurie negali būti pakartoti (Baudžiamojo proceso kodekso 360 straipsnis). Taip pat galite pateikti prašymą prokuratūrai dėl įrodymų surinkimo per ikiteisminį posėdį. Tuo metu, kai teikiate pranešimą, arba vėliau galite prašyti, kad būtumėte informuojamas apie bet kokį prašymą atidėti tyrimą arba nutraukti bylą. Turite konkrečiai paprašyti, kad būtumėte informuojamas apie prašymą atidėti tyrimą (Baudžiamojo proceso kodekso 406 straipsnis) ir apie prašymą nutraukti bylą (Baudžiamojo proceso kodekso 408 straipsnis). Teisminio nagrinėjimo metu turite teisę būti informuojamas apie pirmojo posėdžio vietą, datą ir laiką; apie vėlesnius posėdžius nebūsite informuojamas ir turėsite iš pirmosios instancijos teismo pats sužinoti posėdžių datas. Neprivalote dalyvauti posėdžiuose, nebent juose duodate parodymus. Kai tyrimas baigiamas, turite teisę susipažinti su visais su byla susijusiais dokumentais ir pasidaryti jų kopijas. Tačiau kol tyrimas dar vyksta, to paprastai daryti neleidžiama, nebent dėl konkrečių interesų prokuratūra davė atitinkamą leidimą.

Kai vyksta teisminis baudžiamosios bylos nagrinėjimas ir esate nukentėjęs nuo padaryto nusikaltimo, galite prašyti kompensacijos ir dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese įstodamas į procesą civiline šalimi.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu ar galiu pasirinkti aukos, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

Auka, t. y., nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo, turi visas pirmiau nurodytas teises. Be to, teisminio nagrinėjimo metu galite būti išklausytas kaip liudytojas ir, jeigu turite teisę į nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą, galite pateikti civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje įstodamas į procesą civiline šalimi.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Nedarant poveikio pirmiau išdėstytoms nuostatoms dėl jūsų, kaip nukentėjusiosios šalies, teisių ir interesų, jeigu taip pat atliekate liudytojo funkciją, taikomos toliau išdėstytos taisyklės.

Būdamas liudytojas, turite atvykti pas teisėją ir vykdyti jo nurodymus, susijusius su procesiniais reikalavimais, taip pat tiksliai atsakyti į jums pateikiamus klausimus. Neprivalote atskleisti informacijos, dėl kurios jums grėstų baudžiamasis persekiojimas. Jeigu posėdžio dieną esama kliūčių, dėl kurių negalite dalyvauti, turite apie tai iš anksto pranešti, nurodydamas neatvykimo priežastį. Šiuo atveju, jeigu teisėjas mano, kad jūsų neatvykimas yra pateisinamas, jis išduos kitą šaukimą į vėlesnį posėdį. Jeigu esate šaukiamas keletą kartų ir neatvykstate nenurodęs pateisinamos priežasties, galite būti privaloma tvarka atvesdinamas ir įpareigotas Baudų tarnybai (it. cassa delle ammende) sumokėti baudą bei išlaidas, patirtas dėl jūsų neatvykimo, kaip nurodyta Baudžiamojo proceso kodekso 133 straipsnyje. Privalote tiksliai atsakyti į jums pateikiamus klausimus. Baudžiamojo proceso kodekso 372 straipsnyje išdėstytos nuostatos, pagal kurias baudžiami liudytojai, kurie atsisako atsakyti į klausimus, teikia melagingus pareiškimus arba nenurodo to, ką žino. Jeigu jūs, kaip liudytojas, neatsakote į klausimus arba nebendradarbiaujate, jums gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė. Per posėdį liudytojas negali būti sulaikytas. Jeigu iki nuosprendžio paskelbimo atšaukiate melagingą pareiškimą arba patvirtinate tiesą, jums negali būti pateikti kaltinimai nusikaltimu. Bausmė neskiriama, jeigu klaidingus parodymus pateikėte siekdamas apsaugoti save arba artimąjį giminaitį nuo apkaltinamojo nuosprendžio (Baudžiamojo proceso kodekso 384 straipsnis).

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar duoti parodymus? Kokiomis sąlygomis?

Būdamas nusikaltimo auka taip pat galite dalyvauti procese kaip liudytojas. Jūsų teiginiais gali būti remiamasi kaip įrodymais kaltinamajam nuteisti, jeigu patikrinus šiuos teiginius jie pripažįstami objektyviai ir subjektyviai patikimais. Teisėjas gali laisvai įvertinti jūsų parodymus ir netgi jūsų vieno parodymai gali sudaryti pagrindą kaltinamajam nuteisti. Turite sakyti tiesą, tačiau neprivalote savęs inkriminuoti (teisė tylėti). Artimieji kaltinamojo giminaičiai neprivalo atvykti kaip liudytojai, nebent jie patys pateikia pranešimą arba skundą arba jie ar artimasis giminaitis yra nusikaltimo, dėl kurio vyksta procesas, aukos. Taip pat galite neatsakyti į klausimus, kurie gali atskleisti profesinę paslaptį. Jeigu parengiamojo tyrimo metu padarote pareiškimus, galite turėti teisę į įvairias apsaugos priemones.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

(žr. pirmiau išdėstytą informaciją)

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Prokuratūra į atitinkamą savo tarnybos tvarkomą registrą nedelsdama įrašys pranešimą apie nusikaltimą, apie kurį ji buvo informuota arba kurį ji nustatė savo iniciatyva, ir tuo pačiu metu nurodys nusikaltimo padarymu įtariamo asmens vardą ir pavardę arba tai padarys iš karto po to, kai tas asmuo taps žinomas. Jeigu, vykstant parengiamajam tyrimui, pakis teisinis incidento apibūdinimas arba paaiškės, kad apie jį turima informacija yra kitokia, prokuratūra įrašus atnaujins. Apie įrašus bus pranešta nusikaltimo padarymu kaltinamam asmeniui, jums, kaip nukentėjusiajam, ir atitinkamiems advokatams, jeigu to buvo prašoma. Kai pateikiamas prašymas suteikti informaciją apie oficialiajame nusikalstamų veikų, apie kurias pranešta, registre esančius įrašus, prokuratūros sekretoriatas suteikia prašomą informaciją, jeigu tokie įrašai yra padaryti ir nėra priežasčių, kodėl tokio atsakymo reikėtų nesuteikti. Priešingu atveju prokuratūra paskelbia, kad nėra įrašų, apie kuriuos būtų galima suteikti informaciją. Jeigu esama su tyrimu susijusių konkrečių reikalavimų, prokuratūra, nusprendusi, ar patenkinti prašymą, gali motyvuotu nutarimu nurodyti, kad įrašai ne ilgiau kaip tris mėnesius būtų slapti; šio termino negalima pratęsti (Baudžiamojo proceso kodekso 335 straipsnis).

Jeigu prokuratūra nesirengia prašyti nutraukti bylą ir byla yra susijusi su prievarta prieš šeimos narius ir partnerius arba su persekiojimu, prokuratūra taip pat praneš jūsų teisiniam atstovui arba, jeigu tokio atstovo neturite – jums pačiam, kad parengiamasis tyrimas yra baigtas (Baudžiamojo proceso kodekso 415a straipsnis).

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.