Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Italija

Turinį pateikė
Italija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Autonominę teisę pateikti apeliacinį skundą turi tik civiline šalimi į procesą įstojęs nukentėjusysis ir bet kuriuo atveju tai yra skirta tik jūsų paties civilinių interesų apsaugai.

Pagal Italijos Įstatymą Nr. 46/2006 civilinė šalis jau nebeturi bendros teisės pateikti apeliacinį skundą; skundą galite pateikti tik Kasaciniam teismui (it. Corte di Cassazione).

Apeliacinį skundą galite pateikti šiais atvejais:

  • dėl apkaltinamojo nuosprendžio aspektų, susijusių su civiliniu ieškiniu;
  • dėl išteisinamojo nuosprendžio civilinių aspektų;
  • dėl nuosprendžio aspektų, susijusių su jūsų teise į žalos ir išlaidų atlyginimą.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Peržiūros klausimu, jeigu jūs, kaip nukentėjusysis, įstojote civiline šalimi į teisminį nagrinėjimą ir jis baigėsi nuosprendžiu, kurio peržiūros norite prašyti, prasidėjus šalių išklausymo etapui turite teisę kreiptis dėl paties prašymo leistinumo. Tai taikoma ir tada, kai esate pateikęs ypatingąjį skundą dėl nuosprendžio, priimto po derybų dėl kaltinimų pripažinimo, specialioje nutartyje pripažįstant, kad įmanoma prašyti nutarties ir gali būti priimta nutartis, kad nusikaltimo vykdytojas kompensuotų teisines išlaidas.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

2015 m. vasario 11 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 9 nustatytos Direktyvos 2011/99/ES, kuri grindžiama tarpusavio pripažinimu ir kurioje reglamentuojamas Europos apsaugos orderis, įgyvendinimo taisyklės – taip siekiama užtikrinti, kad priemonės, skirtos apsaugoti asmeniui nuo nusikalstamos veikos, kuri gali padaryti žalos tam asmeniui arba kelti pavojų jo gyvybei, fizinei arba psichinei sveikatai, orumui, asmeninei laisvei ar seksualinei neliečiamybei, lieka galioti ir tuo atveju, jei tas asmuo persikelia į kitą valstybę narę. Direktyvoje nurodyta, kad Europos apsaugos orderis gali būti išduodamas tik tais atvejais, kai išduodančiojoje valstybėje anksčiau buvo paskirta apsaugos priemonė, kuria pavojų keliančiam asmeniui nustatomas vienas ar keli toliau nurodyti draudimai arba apribojimai: draudimas lankytis tam tikrose vietovėse, vietose ar apibrėžtose teritorijose, kuriose gyvena arba lankosi saugomas asmuo; draudimas kontaktuoti su saugomu asmeniu arba tokių kontaktų reguliavimas; draudimas priartėti prie saugomo asmens arčiau nei nustatytu atstumu arba tokio kontakto reguliavimas. Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija, gavusi Europos apsaugos orderį, nederamai nedelsdama turi jį pripažinti ir priimti priemonę, kurios ji galėtų imtis pagal savo nacionalinę teisę panašiu atveju, kad užtikrintų saugomo asmens apsaugą.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Pasibaigus svarstymams, pirmininkaujantis teisėjas parengs ir pasirašys sprendimo rezoliucinę dalį ir bus parengta trumpa faktinių ir teisinių motyvų, kuriais grindžiamas nuosprendis, santrauka. Nuosprendis bus paskelbtas posėdyje, perskaitant jo rezoliucinę dalį. Motyvuojamosios ir rezoliucinės nuosprendžio dalių perskaitymas prilygsta nuosprendžio paskelbimui šalims, kurios dalyvauja posėdyje arba kurios turėtų jame dalyvauti. Teisėjas apkaltinamąjį nuosprendį priims, jeigu kaltinamojo kaltė dėl nusikaltimo padarymo bus įrodyta be pagrįstų abejonių. Nuosprendyje teisėjas išsamiai išdėstys skirtą bausmę ir prevencijos priemones (it. misure di sicurezza). Jeigu nuteistas nusikaltimo vykdytojas yra nemokus, teisėjas nurodys jo civiliniam atstovui sumokėti finansinę baudą. Be to, nuteistam nusikaltimo vykdytojui nuosprendyje bus nurodyta sumokėti teisminio nagrinėjimo išlaidas. Civilinės šalies prašymu teisėjas nurodys apkaltinamąjį nuosprendį paskelbti laikraščiuose ir šis skelbimas bus įdėtas nuteisto nusikaltimo vykdytojo lėšomis, o prireikus – jo civilinio atstovo lėšomis.

Nuosprendyje bus nurodyta:

  1. antraštė in nome del popolo italiano [Italijos valstybės vardu] ir jį priėmusi institucija;
  2. nusikaltimo vykdytojo asmens duomenys ir kita asmeninė informacija, padedanti nustatyti jo tapatybę, taip pat bendri kitų privačių bylos šalių duomenys;
  3. kaltinimas;
  4. nuoroda į šalių parodymus;
  5. glaustas faktinių ir teisinių motyvų, kuriais grindžiamas nuosprendis, paaiškinimas, nurodant sprendimo pagrindą sudarančius įrodymus, ir priežasčių, kodėl teisėjas mano, kad vieni kitiems prieštaraujantys įrodymai yra nepatikimi, paaiškinimas;
  6. rezoliucinė dalis, kurioje nurodomi taikyti įstatymų straipsniai;
  7. data ir teisėjo parašas.

Po paskelbimo nuosprendis bus perduotas teismo kanceliarijai. Jeigu nuosprendis nepaskelbiamas per trisdešimt dienų arba, taikant kitą terminą, per devyniasdešimt dienų nuo jo priėmimo, pranešimas, kad buvo priimtas nuosprendis, perduodamas prokuratūrai ir privačioms šalims, turinčioms teisę pateikti apeliacinį skundą, taip pat nusikaltimo vykdytojo gynybos advokatui, kai nuosprendis priimamas.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Baudžiamojo proceso kodekso (it. Codice di procedura penale) 90b straipsnyje nustatyta, kad smurtinių nusikaltimų prieš asmenį atveju jūs turite būti nedelsiant informuojamas, jeigu to prašėte, apie pasirengimą paleisti nusikaltimo vykdytoją arba apie įsakymo sulaikyti nusikaltimo vykdytoją galiojimo pabaigą, taip pat jeigu kaltinamasis pabėga iš kardomojo kalinimo arba įkalinimo įstaigos arba jeigu nuteistas nusikaltimo vykdytojas tyčia nesilaiko įpareigojimų.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Konsultuotis su nukentėjusiuoju prieš priimant šiuos sprendimus nėra bendra praktika.

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.