Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Italija

Turinį pateikė
Italija

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Prokuratūra ir Nusikalstamų veikų tyrimo departamentas, gavę pranešimą apie nusikaltimą, turi jus informuoti, kad, būdamas nukentėjusioji šalis, jūs turite teisę skirti advokatą, kuris įgyvendintų jums suteiktas teises, ir kad turite teisę gauti Italijos valstybės teisinę pagalbą (Italijos Baudžiamojo proceso kodekso (it. Codice di procedura penale, c.p.p.) 101 straipsnis).

Pirmą kartą susisiekęs su baudžiamojo persekiojimo institucijomis, jums suprantama kalba gausite informaciją apie:

 • procedūras, kaip pateikti prašymą ar skundą, vaidmenį, kurį atliksite tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu, teisę būti informuotam apie teisminio nagrinėjimo datą bei vietą, taip pat apie kaltinimus, ir, jeigu įstojote į procesą kaip civilinė šalis – teisę gauti pranešimą apie nuosprendį, įskaitant jo santrauką;
 • teisę į Italijos valstybės apmokamas teisines konsultacijas ir teisinę pagalbą;
 • tai, kaip įgyvendinti savo teisę į vertimo žodžiu paslaugas ir bylos dokumentų vertimą raštu;
 • visas apsaugos priemones, kurios gali būti jums teikiamos;
 • įstatymuose pripažįstamas teises, jeigu negyvenate toje ES valstybėje narėje, kurioje padarytas nusikaltimas;
 • tai, kaip bus kompensuotos išlaidos, patirtos dėl dalyvavimo baudžiamajame procese;
 • galimybę siekti kompensacijos už nusikaltimu padarytą sužalojimą arba žalą;
 • galimybę išspręsti bylą atsiimant skundą arba tarpininkavimo būdu;
 • teises, kurias turėsite procese, jeigu kaltinamasis prašo sustabdyti procesą taikant probaciją, arba procese, kuriame taikomas atleidimas nuo bausmės, nes nusikalstama veika yra nežymaus pobūdžio;
 • vietines sveikatos priežiūros įstaigas, apgyvendinimo galimybes, prieglaudas

(Baudžiamojo proceso kodekso 90a straipsnis)

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jeigu nekalbate italų kalba arba jos nesuprantate, turite teisę pranešimą arba skundą prokuratūrai prie apylinkės pirmosios instancijos teismo (it. tribunale) pateikti ta kalba, kurią mokate. Analogiškai, pateikęs prašymą, turite teisę gauti savo pranešimo arba skundo patvirtinimą, išverstą į kalbą, kurią mokate (Baudžiamojo proceso kodekso įgyvendinimo gairių (it. Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale, disp.att.) 107b straipsnis).

Jeigu gyvenate Italijoje arba jeigu jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Italijoje, prokuroras pranešimus arba skundus dėl kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse padarytų nusikaltimų išsiųs Generaliniam prokurorui prie Apeliacinio teismo (it. Corte di appello), kad pastarasis galėtų juos perduoti kompetentingai teisminei institucijai (Įgyvendinimo gairių 108b straipsnis).

Taip pat žr.:

Jeigu pranešiu apie nusikaltimą, kokią informaciją gausiu?

Pirmą kartą susisiekęs su baudžiamojo persekiojimo institucijomis, jums suprantama kalba gausite informaciją apie:

 • teisę gauti informaciją, susijusią su proceso eiga ir įrašais oficialiajame nusikalstamų veikų, apie kurias pranešta, registre;
 • teisę būti informuojamam apie prašymą baigti procesą;
 • tai, kaip apskųsti savo teisių pažeidimus;
 • valdžios institucijas, iš kurių galite gauti informaciją apie savo bylą;
 • tai, kaip bus kompensuotos išlaidos, patirtos dėl dalyvavimo baudžiamajame procese.

Kai vyksta procesas dėl smurtinių nusikalstamų veikų prieš asmenį, jūsų prašymu Nusikalstamų veikų tyrimo departamentas jus nedelsdamas informuos apie pasirengimą paleisti įtariamąjį arba apie baigiantį galioti įsakymą sulaikyti, be to, tokiu pačiu būdu būsite laiku informuojamas, jeigu kaltinamasis pabėgs iš kardomojo kalinimo arba iš įkalinimo įstaigos ir jeigu jis tyčia nepaisys įsakymo sulaikyti, nebent dėl to nusikalstamos veikos vykdytojui kiltų realus pavojus (Baudžiamojo proceso kodekso 90b straipsnis).

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Kai dokumentą reikia išversti į užsienio kalbą arba į sunkiai suprantamą dialektą, baudžiamojo persekiojimo institucija paskirs vertėją raštu, o jeigu norite arba turite padaryti pareiškimą ir nemokate italų kalbos – vertėją žodžiu. Pareiškimas taip pat gali būti pateikiamas raštu ir įtraukiamas į pranešimą kartu su vertėjo pateiktu vertimu.

Prireikus valdžios institucija skirs vertėją žodžiu savo iniciatyva, jeigu nekalbate italų kalba arba jos nesuprantate ir reikia išklausyti jūsų parodymus, taip pat tais atvejais, kai pageidaujate dalyvauti teismo posėdyje ir paprašėte vertėjo žodžiu pagalbos.

Kai įmanoma, vertėjo žodžiu pagalba taip pat galima naudotis pasitelkiant nuotolinių ryšių technologijas, jeigu vertėjui nebūtina fiziškai dalyvauti, kad jūs galėtumėte tinkamai įgyvendinti savo teises arba iki galo suprasti procesą.

Jeigu nekalbate italų kalba arba jos nesuprantate, turite teisę į dokumentų arba jų dalių, kuriuose yra su jūsų teisių įgyvendinimu susijusios informacijos, nemokamą vertimą raštu. Vertimai gali būti pateikiami žodžiu arba kaip santrauka, jeigu baudžiamojo persekiojimo institucija nemano, kad tai pakenks jūsų teisėms (Baudžiamojo proceso kodekso 143a straipsnis).

Jeigu nekalbate italų kalba arba jos nesuprantate, turite teisę pranešimą arba skundą prokuratūrai prie apylinkės pirmosios instancijos teismo pateikti ta kalba, kurią mokate. Analogiškai, pateikęs prašymą, turite teisę gauti savo pranešimo arba skundo patvirtinimą, išverstą į kalbą, kurią jūs mokate (Įgyvendinimo gairių 107b straipsnis).

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Kai dokumentą reikia išversti į užsienio kalbą arba į sunkiai suprantamą dialektą, baudžiamojo persekiojimo institucija paskirs vertėją raštu, o jeigu norite padaryti pareiškimą ir nemokate italų kalbos – vertėją žodžiu. Jeigu esate nepilnametis, teisėjas, be kita ko, ir savo iniciatyva, gali užsakyti eksperto išvadą, jeigu esama netikrumo dėl jūsų amžiaus (kilus abejonėms, daroma prielaida, kad procesinių gairių taikymo tikslais jūs esate nepilnametis). Ta pati eksperto išvada gali būti pasitelkiama ir siekiant nustatyti, ar turite negalią.

Baudžiamojo proceso kodekso 351 straipsnio 1b dalis.

Jeigu procesas vykdomas už nusikalstamas veikas, numatytas Italijos Baudžiamojo kodekso 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600c.1, 600d, 601, 602, 609a, 609c, 609d, 609g, 609j ir 612a straipsniuose, ir jeigu Nusikalstamų veikų tyrimo departamentui reikia sumarinių nepilnamečio parodymų, jis turi pasitelkti prokuratūros paskirto kvalifikuoto psichologo arba vaikų psichologo pagalbą. Ta pati tvarka taikoma tais atvejais, kai reikalingi itin pažeidžiamos būklės suaugusiųjų sumariniai parodymai. Kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, itin pažeidžiami asmenys nesusidurtų su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtų pakartotinai kviečiami duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui.

Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 1a dalis.

Kai procesas vykdomas už nusikaltimus, numatytus 351 straipsnio 1b dalyje, prokuratūra, rinkdama nepilnamečių parodymus, privalo pasitelkti psichologijos ar vaikų psichiatrijos eksperto pagalbą. Ta pati tvarka taikoma tais atvejais, kai reikalingi itin pažeidžiamos būklės suaugusiųjų sumariniai parodymai. Kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, itin pažeidžiami asmenys nesusidurtų su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtų pakartotinai kviečiami duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui.

Baudžiamojo proceso kodekso 498 straipsnio 4–4c dalys.

4. Nepilnamečius kaip liudytojus apklausia ir šalių klausimus bei prieštaravimus priima pirmininkaujantis teisėjas. Atlikdamas apklausą, pirmininkaujantis teisėjas gali pasitelkti vieno iš nepilnamečio giminaičių arba kvalifikuoto vaikų psichologo pagalbą. Jeigu, išklausęs šalis, pirmininkaujantis teisėjas mano, kad tiesioginė apklausa nesukeltų nepilnamečiui streso, jis nurodys, kad parodymai būtų duodami taip, kaip nurodyta pirmiau išdėstytuose skirsniuose. Apklausos eigoje šis nurodymas gali būti atšauktas.

4a. Jeigu prašo viena iš šalių arba jeigu pirmininkaujantis teisėjas mano, kad tai reikalinga, taikomos 398 straipsnio 5a dalyje išdėstytos procedūros.

4b. Jeigu procesas vykdomas už nusikalstamas veikas, numatytas Italijos Baudžiamojo kodekso 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600d, 601, 602, 609a, 609b, 609c, 609g ir 612a straipsniuose, nusikaltimo aukos, kurios yra nepilnamečiai arba psichikos liga sergantys suaugusieji, jų arba jų advokato prašymu bus apklausiamos naudojant veidrodinį stiklą ir vidaus ryšio sistemą.

4c. Nedarant poveikio pirmesnių skirsnių nuostatoms, jeigu nukentėjusioji šalis yra itin pažeidžiamos būklės ir turi būti apklausiama, teisėjas nukentėjusiojo arba jo advokato prašymu skiria apsaugos priemones.

Baudžiamojo proceso kodekso 398 straipsnio 5c dalis.
Nedarant poveikio 5a skirsnio nuostatoms, jeigu nukentėjusioji šalis yra itin pažeidžiamos būklės ir turi būti apklausiama, taikomos 498 straipsnio 4c dalies nuostatos.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Paramą nusikaltimų aukoms teikia regiono sveikatos priežiūros įstaigos, apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos, prieglaudos ir kitos struktūros, kurias valdo vietinės ir regioninės organizacijos. Apskritai daugelis regionų turi asociacijų tinklą, kurį sudaro vietinės organizacijos, prokuratūros, apylinkių teismai ir sveikatos priežiūros tarnybos, kurios teikia nemokamą paramą bet kokių nusikaltimų aukoms.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Taip. Visų pirma jeigu esate tam tikrų rūšių nusikaltimo (pavyzdžiui, prekybos žmonėmis, smurto šeimoje, seksualinio išpuolio) auka, esama plačiai pripažintų organizacijų, palaikančių ryšius su teisėsaugos tarnybomis, kurios jums suteiks informaciją apie prieglaudas arba apgyvendinimo paslaugas teikiančias įstaigas, galinčius jumis pasirūpinti.

Kaip saugomas mano privatumas?

Jeigu esate itin pažeidžiamas, kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, nesusidurtumėte su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtumėte pakartotinai kviečiamas duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui.

Be to, 2003 m. birželio 30 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 196 (Asmens duomenų apsaugos kodekse) išdėstytos specialios teisminių duomenų tvarkymo taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti šių duomenų konfidencialumą ir saugumą. Be to, laikoma, kad, kai tik jūs, būdamas nukentėjusysis, baudžiamajame procese įgysite nukentėjusiosios šalies statusą, iš jūsų bus reikalaujama duoti parodymus teisme. Kodekse numatytos taisyklės dėl būdų, kaip tai turi būti daroma – šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad jums netektų kartoti savo parodymų kelis kartus (ikiteisminė apklausa – incidente probatorio), taip pat taisyklės, kuriomis saugoma jūsų, kaip nukentėjusiojo, teisė nesusidurti su šalimi, kurios atžvilgiu atliekamas tyrimas (kaltinamuoju). Jeigu esate jaunesnis negu 18 metų nukentėjusysis, laikraščiuose neturi būti pateikiama nei jūsų nuotrauka, nei pavardė. Pastarasis aspektas taikomas ir 18 metų bei vyresniems nukentėjusiesiems. Tokia sistema siekiama užkirsti kelią jūsų asmens duomenų ir informacijos, pagal kurią būtų galima jus identifikuoti, sklaidai.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Galimybė naudotis paramos aukoms paslaugomis nuo pranešimo apie nusikaltimą nepriklauso.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokių rūšių apsauga teikiama?

Tam tikromis teisės aktuose (Baudžiamojo proceso kodekso 273 ir 274 straipsniuose) numatytomis aplinkybėmis, kurios, inter alia, faktiškai gali apimti pavojingą situaciją, kurioje galite atsidurti jūs, kaip nukentėjusioji šalis (pavojus kyla visų pirma dėl to, kad nusikaltimo vykdytojas gali ir toliau elgtis neteisėtai), teisminės institucijos gali nurodyti kaltininkui taikyti priežiūros priemones. Pavyzdžiui, jis gali būti iš karto pašalinamas iš šeimos namų; jam gali būti uždrausta lankytis vietose, kuriose jūs dažnai lankotės, jam gali būti uždrausta gyventi tam tikrose vietose. Kitais atvejais jam gali būti skiriamas namų areštas arba kardomasis kalinimas.

Turite teisę būti informuojamas apie prašymus atšaukti arba pakeisti nusikaltimo vykdytojui skirtas priežiūros priemones, per dvi dienas pateikti atsakomuosius prieštaravimo pareiškimus arba pareikšti savo požiūrį (Baudžiamojo proceso kodekso 299 straipsnis). Taip pat turite teisę būti informuojamas apie teismo nurodymus pakeisti įtariamajam taikomų priežiūros priemonių sąlygas, atšaukti šias priemones arba pakeisti jas kitomis.

Ypač jeigu esate itin pažeidžiamas, nepilnametis arba tam tikrų nusikaltimų auka, gali būti skirtos papildomos procesinės apsaugos priemonės, visų pirma:

 • jeigu esate itin pažeidžiamas, kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, jūs nesusidurtumėte su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtumėte pakartotinai kviečiamas duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina;
 • jeigu esate nepilnametis ir Nusikalstamų veikų tyrimo departamentas reikalauja, kad duotumėte sumarinius parodymus, jis turi pasitelkti iš prokuratūros paskirtų kandidatūrų pasirinkto kvalifikuoto psichologo arba vaikų psichiatro pagalbą (Baudžiamojo proceso kodekso 351 straipsnio 1b dalis);
 • jeigu esate nepilnametis ir prokuratūra reikalauja, kad duotumėte parodymus, ji turi pasitelkti kvalifikuoto psichologo arba vaikų psichiatro pagalbą. Jeigu esate itin pažeidžiamas, kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, nesusidurtumėte su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtumėte pakartotinai kviečiamas duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui (Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 1a dalis);
 • nepilnamečių, kaip liudytojų, apklausą atlieka pirmininkaujantis teisėjas; jis gali pasitelkti vieno iš nepilnamečio giminaičių arba kvalifikuoto vaikų psichologo pagalbą. (Baudžiamojo proceso kodekso 498 straipsnis)
 • Jeigu prašo viena iš šalių arba jeigu pirmininkaujantis teisėjas mano, jog tai yra reikalinga, kai viena iš šalių, kuri turi duoti parodymus, yra nepilnametis, teismas gali duoti nurodymą, kuriuo nustato ikiteisminės apklausos vietą, laiką ir ypatingas procedūras, kai to reikia ir tai yra tinkama priemonė atitinkamiems asmenims apsaugoti. Apklausa gali vykti kitoje vietoje nei pirmosios instancijos teismas – teismas gali naudotis specializuotomis patalpomis arba, jeigu jos yra neprieinamos, apklausa gali vykti parodymus duodančio asmens namuose;
 • liudytojo parodymai turi būti įrašomi nuo pradžios iki galo, naudojant garso įrašymo arba garso ir vaizdo įrašymo priemones. Jeigu nėra įrašymo įrangos ar techninių darbuotojų, teikiamos eksperto išvados ar techninė konsultacija;
 • su smurtiniais nusikaltimais susijusiose bylose nusikaltimų aukos, kurios yra nepilnamečiai arba psichikos liga sergantys suaugusieji, jų arba jų advokatų prašymu bus apklausiami naudojant veidrodinį stiklą ir vidaus ryšio sistemą.

Kas gali man suteikti apsaugą?

(žr. pirmiau išdėstytą informaciją)

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar nusikaltimo vykdytojas man negali padaryti daugiau žalos?

Jeigu kiltų būtinybė taikyti specialią apsaugą, teisės aktuose reikalaujama, kad nusikaltimų aukos būtų asmeniškai įvertintos, ar proceso eigoje joms būtų naudinga taikyti specialiąsias priemones. Bus atskirai pasirūpinta, jeigu esate nepilnametis ir (arba) itin pažeidžiamas asmuo. Teisėjas nuspręs, ar baudžiamojo proceso eigoje jums bus skirtos atitinkamos apsaugos priemonės. Tyrimo metu jūsų apklausos turi vykti tinkamose vietose, jas turi atlikti kvalifikuoti specialistai. Jeigu tarp nukentėjusiųjų yra nepilnamečių, turi būti informuojamas nepilnamečių bylų teismas, kad jis galėtų įvertinti padėtį ir apsaugos priemones. Siekdamas apsaugoti jus nuo tolesnių nusikaltimų, pirmosios instancijos teismas gali apriboti nusikaltimo vykdytojo laisvę (taikyti kardomąjį kalinimą, uždrausti lankytis jūsų dažnai lankomose vietose, pašalinti iš šeimos namų). Jums turi būti pranešta apie tokių priemonių taikymą (Baudžiamojo proceso kodekso 282c straipsnis). Taip pat galite prašyti, kad teisėjas, nurodydamas pašalinti nusikaltimo vykdytoją iš šeimos namų arba vėliau, taip pat nurodytų nusikaltimo vykdytojui mokėti išlaikymą (Baudžiamojo proceso kodekso 282a straipsnis). Atitinkama provincijos policijos būstinė (it. Questura) turės tarnybą, vykdančią panašius įgaliojimus.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar baudžiamosios teisenos sistema (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu) man negali padaryti daugiau žalos?

Jeigu smurtinių nusikaltimų aukos yra nepilnamečiai arba itin pažeidžiamos būklės asmenys, jie turi teisę duoti parodymus galiojant apsaugos priemonėms. Visų pirma gali būti pasirūpinta, kad tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu jums netektų susidurti su nusikaltimo vykdytoju. Be to, jeigu esate itin pažeidžiamas, bus įmanoma naudoti jūsų pareiškimų garso ir vaizdo įrašus, net jeigu tai nėra absoliučiai būtina.

Nukreipimo gairės 
(Baudžiamojo proceso kodekso 413 straipsnis): Asmens, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, arba nusikaltimo aukos prašymas

 1. Asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, arba nusikaltimo auka gali kreiptis į Generalinį prokurorą, kad jis pagal 412 straipsnio 1 dalį išduotų nukreipimo orderį (jeigu prokuratūra byloje nevykdys baudžiamojo persekiojimo arba neprašo baigti bylos per įstatymuose numatytą arba teisėjo pratęstą terminą).
 2. Jeigu išduodamas nukreipimo orderis, Generalinis prokuroras atliks reikiamus parengiamuosius tyrimus ir per trisdešimt dienų nuo prašymo pateikimo pateiks atitinkamas užklausas, kaip numatyta 412 straipsnio 1 dalyje.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Išvadą apie nukentėjusiojo itin didelio pažeidžiamumo būklę galima daryti ne tik pagal amžių ir fizinį netvirtumą ar psichologinį sutrikimą, bet ir pagal nusikaltimo rūšį ir atitinkamos bylos procedūras ir aplinkybes. Siekiant įvertinti pažeidžiamumą, bus atsižvelgiama į tai, ar pagal bylą buvo įvykdyta smurtinė nusikalstama veika prieš asmenį arba rasinis neapykantos nusikaltimas, ar byla susijusi su organizuotu nusikalstamumu ar terorizmu, be kita ko, ir tarptautiniu lygmeniu, arba su prekyba žmonėmis, ar nusikalstama veika padaryta dėl diskriminacijos ir ar nukentėjusysis yra emociškai, psichologiškai ar ekonomiškai priklausomas nuo nusikaltimo vykdytojo (Baudžiamojo proceso kodekso 90c straipsnis).

Jeigu esate itin pažeidžiamas, bet kuriuo atveju bus leidžiama daryti jūsų pareiškimų garso ir vaizdo įrašus, net jeigu tai nėra absoliučiai būtina.

ĮRODYMŲ RINKIMO REIKALAVIMAI SPECIFINĖSE BYLOSE. Kai byla susijusi su šiomis nusikalstamomis veikomis – prievarta prieš šeimos narius ir partnerius, pavergimu ar vergija, vaikų prostitucija, vaikų pornografija, virtualia pornografija, turizmo iniciatyvomis, kuriomis siekiama išnaudoti vaikų prostituciją, prekyba žmonėmis, vergų pirkimu ir pardavimu, seksualiniais išpuoliais, sunkiomis nusikalstamomis veikomis, seksualiniais veiksmais su nepilnamečiu, grupiniu seksualiniu išpuoliu, nepilnamečių viliojimu ir persekiojimu, jeigu esate itin pažeidžiamos būklės, jūsų prašoma duoti parodymus ir jau padarėte pareiškimus per ikiteisminę apklausą arba per kryžminę apklausą su asmeniu, prieš kurį šie pareiškimai turi būti naudojami, arba jeigu jūsų pareiškimai yra užfiksuoti raštu, duoti parodymus jūs privalėsite tik tuo atveju, jeigu jie susiję su kitais faktais ir aplinkybėmis negu aptariami ankstesniuose jūsų pareiškimuose, arba jeigu teisėjas arba viena iš šalių mano, jog tai yra reikalinga remiantis konkrečiais reikalavimais.

SUMARINIAI PARODYMAI. Jeigu Nusikalstamų veikų tyrimo departamentas reikalauja sumarinių parodymų iš itin pažeidžiamos būklės nukentėjusiųjų, net jeigu jie yra vyresni nei 18 metų, jis turi pasitelkti iš prokuratūros paskirtų kandidatūrų pasirinkto kvalifikuoto psichologo arba vaikų psichologo pagalbą. Kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, itin pažeidžiami asmenys nesusidurtų su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtų pakartotinai kviečiami duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui (351 straipsnio 1b dalis).

ĮRODYMŲ RINKIMAS. Jeigu prokuratūra reikalauja sumarinių parodymų iš itin pažeidžiamos būklės nukentėjusiųjų, net jeigu jie yra vyresni nei 18 metų, ji turi pasitelkti kvalifikuoto psichologo arba vaikų psichologo pagalbą. Kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, itin pažeidžiami asmenys nesusidurtų su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtų pakartotinai kviečiami duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui (362 straipsnio 1a dalis).

LIUDYTOJŲ APKLAUSA. Jūsų, kaip liudytojo, apklausą atlieka ir šalių klausimus bei atsikirtimus priima pirmininkaujantis teisėjas. Atlikdamas liudytojų apklausą, pirmininkaujantis teisėjas gali pasitelkti vieno iš jūsų giminaičių arba kvalifikuoto vaikų psichologo pagalbą. Jeigu, išklausęs šalis, pirmininkaujantis teisėjas mano, kad tiesioginė apklausa jums nesukeltų streso, jis nurodys, kad parodymai būtų duodami taip, kaip nurodyta pirmiau išdėstytuose skirsniuose. Apklausos eigoje šis nurodymas gali būti atšauktas (Baudžiamojo proceso kodekso 498 straipsnis).

Jeigu prašo viena iš šalių arba jeigu pirmininkaujantis teisėjas mano, kad tai reikalinga, taikomos 398 straipsnio 5a dalyje išdėstytos procedūros (ikiteisminė įrodymų rinkimo apklausa, žr. toliau).

IKITEISMINĖ ĮRODYMŲ RINKIMO APKLAUSA (398 straipsnio 5a dalis). Jeigu prašo viena iš šalių arba jeigu pirmininkaujantis teisėjas mano, kad tai reikalinga, taikomos šios procedūros: kai tyrimas yra susijęs su šiomis nusikalstamomis veikomis – prievarta prieš šeimos narius ar partnerius, pavergimu ar vergija, vaikų prostitucija, vaikų pornografija, virtualia pornografija, turizmo iniciatyvomis, kuriomis siekiama išnaudoti vaikų prostituciją, prekyba žmonėmis, vergų pirkimu ir pardavimu, seksualiniais išpuoliais, sunkiomis nusikalstamomis veikomis, seksualiniais veiksmais su nepilnamečiu, grupiniu seksualiniu išpuoliu, nepilnamečių viliojimu ir persekiojimu, jeigu tarp parodymus duodančių asmenų yra itin pažeidžiamos būklės suaugusiųjų, teismas gali duoti nurodymą, kuriuo nustato įrodymų rinkimo apklausos vietą, laiką ir konkrečias procedūras, kai tai yra reikalinga ir tinkama dalyvaujančių asmenų apsaugai užtikrinti. Apklausa gali vykti kitoje vietoje nei pirmosios instancijos teismas – teismas gali naudotis specializuotomis patalpomis arba, jeigu jos yra neprieinamos, apklausa gali vykti parodymus duodančio asmens namuose. Liudytojo parodymai turi būti įrašomi nuo pradžios iki galo, naudojant garso įrašymo arba garso ir vaizdo įrašymo priemones. Jeigu nėra įrašymo įrangos ar techninių darbuotojų, teikiamos eksperto išvados ar techninė konsultacija. Taip pat santraukos forma parengiama rašytinė apklausos ataskaita. Įrašo stenograma pateikiama tik šalių prašymu.

Jeigu esate itin pažeidžiamos būklės ir reikia jus apklausti, jūsų arba jūsų advokato prašymu teisėjas skiria apsaugos priemones (Baudžiamojo proceso kodekso 498 straipsnio 4c dalis).

Jeigu procesas yra susijęs su minėtomis nusikalstamomis veikomis, prokuratūra, taip pat ir jūsų arba asmens, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, prašymu, gali paprašyti jūsų duoti parodymus per ikiteisminę apklausą, net jeigu nėra nurodyta, kad tai būtina. Jeigu esate itin pažeidžiamos būklės, prokuratūra, taip pat ir jūsų arba asmens, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, prašymu, gali paprašyti jūsų duoti parodymus per ikiteisminę apklausą (Baudžiamojo proceso kodekso 392 straipsnis).

Kai renkant įrodymus turi dalyvauti itin pažeidžiamos būklės nukentėjusieji, įrodymai gali būti renkami taikant patikimą ikiteisminės apklausos procedūrą – tai priemonė, kuria, inter alia, siekiama užtikrinti, kad dėl nuolatinio dalyvavimo teisiniame procese nepatirtumėte papildomos žalos (antrinė viktimizacija).

TEISINĖ PAGALBA. Jeigu nukentėjote nuo nusikalstamų veikų, susijusių su šeimos narių ir partnerių prievarta, moterų lyties organų žalojimu, seksualiniu išpuoliu, seksualiniais veiksmais su nepilnamečiu, grupiniu seksualiniu išpuoliu ir persekiojimu, jūs visada turėsite teisę į nemokamą teisinę pagalbą, net jeigu jūsų pajamos yra didesnės negu teisės aktuose nustatyta riba, iki kurios ši pagalba teikiama. Jeigu esate nepilnametis, ta pati nuostata taikoma, jeigu nukentėjote nuo nusikalstamų veikų, susijusių su pavergimu ar vergija, vaikų prostitucija, vaikų pornografija, turizmo iniciatyvomis, kuriomis siekiama išnaudoti vaikų prostituciją, prekyba žmonėmis, vergų pirkimu ir pardavimu ir nepilnamečių įtraukimu į nusikaltimą.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

(žr. pirmiau išdėstytą informaciją)

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Jeigu nusikaltimo auka mirė, jai teisės aktais suteiktas teises įgyvendina jos artimiausi giminaičiai.

(Baudžiamojo proceso kodekso 90 straipsnio 3 dalis).

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

(žr. pirmiau išdėstytą informaciją)

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Tarpininkavimas baudžiamosiose bylose grindžiamas Įstatyminiu dekretu Nr. 274/2000, pagal kurį nukentėjusiajam leidžiama pateikti tiesioginį ieškinį nusikaltimo vykdytojui, reikalaujant kompensacijos už pažeistus interesus. Šią teisę galima įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu buvo padarytas nusikaltimas, dėl kurio galite pateikti skundą (nesunkios nusikalstamos veikos).

Siekiant pradėti ir vykdyti tarpininkavimą baudžiamojoje byloje, reikalingas šalių sutikimas, kad būtų galima pasiekti patenkinamą susitarimą. Per visą procesą taikos teisėjas turi skatinti šalis kuo labiau susitaikyti. Taikos teisėjo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai, kurie dėl savo pobūdžio yra tinkami tarpininkavimui: žodinis šmeižtas, rašytinis šmeižtas, užpuolimas, nepageidaujamas fizinis kontaktas, nesunkūs kūno sužalojimai, vandalizmas.

Be to, baudžiamojo proceso šalys arba jų advokatai gali tiesiogiai kreiptis į Tarpininkavimo tarnybą, kad baudžiamajam procesui būtų suteiktas alternatyvus statusas, priklausantis taikos teisėjo jurisdikcijai, kaip numatyta Įstatyminio dekreto Nr. 274/2000 35 straipsnyje, arba kad būtų priimta nutartis, jog nusikalstama veika išnyko, nes nusikaltimo vykdytojas ėmėsi kompensacinių priemonių.

Kai padaromas nusikaltimas, dėl kurio galite pateikti skundą, jums leidžiama prašyti išduoti šaukimą, kuriuo nusikaltimo padarymu įtariamas asmuo būtų įpareigotas atvykti pas taikos teisėją. Prašymą turite pasirašyti jūs, kaip nukentėjusioji šalis, arba jūsų teisinis atstovas, ir jūsų advokatas. Jūsų parašą patvirtina jūsų advokatas. Jeigu esate 14 metų neturintis nepilnametis, sergate psichikos liga arba esate neveiksnus, prašymą turi pasirašyti vienas iš jūsų tėvų, visas teises turintis globėjas, ribotas teises turintis globėjas arba specialusis globėjas. Prašymo pateikimas turi tokį patį poveikį kaip ir skundo pateikimas (21 straipsnis).

Prašymo pateikimas. Prašymas turi būti iš anksto siunčiamas prokuratūrai, jį pristatant prokuratūros sekretoriatui, o vėliau prašymo teikėjas jį kartu su minėto pristatymo įrodymais per tris mėnesius nuo pranešimo apie nusikaltimą pateikia vietinio taikos teisėjo teismo kanceliarijai. Jeigu dėl to paties incidento jūs jau pateikėte skundą, turite tai paminėti prašyme, pridėti skundo kopiją ir pateikti kitą kopiją prokuratūros sekretoriatui. Šiuo atveju taikos teisėjas nurodys priimti pradinį skundą (22 straipsnis).

Įstojimas į procesą civiline šalimi. Jeigu pageidaujate įstoti į procesą civiline šalimi, turite tai padaryti tuo metu, kai teikiate prašymą, priešingu atveju šios teisės neteksite. Prašyme išdėstytas motyvuotas prašymas išmokėti kompensaciją arba atlyginti žalą iš esmės prilygsta įstojimui į procesą civiline šalimi (23 straipsnis).

Prašymas bus pripažintas neleistinu:

 1. jeigu jis bus pateiktas pasibaigus terminui;
 2. jeigu jis bus pateiktas byloje, kurioje galimybė jį pateikti nenumatyta;
 3. jeigu jame nebus reikiamos informacijos arba jis bus nepasirašytas;
 4. jeigu bus nepakankamai aprašytas incidentas arba nepakankamai įvardyti įrodymų šaltiniai;
 5. jeigu nebus įrodymų, kad buvo informuota prokuratūra.

Prokuratūros prašymai (25 straipsnis). Per dešimt dienų nuo prašymo pateikimo prokuratūra pateiks savo prašymus taikos teisėjo teismo kanceliarijai. Jeigu prokuratūra mano, kad prašymas yra neleistinas arba akivaizdžiai nepagrįstas arba buvo pateiktas taikos teisėjui, neturinčiam jurisdikcijos atitinkamame regione, prokuratūra nepriims šaukimo arba kitais atvejais ji nurodys kaltinimą, kuriuo bus patvirtinamas arba pakeičiamas prašyme išdėstytas kaltinimas.

Suėjus terminui, taikos teisėjas imsis tolesnių veiksmų net ir tuo atveju, jeigu prokuratūra prašymų nebus pateikusi. Jeigu taikos teisėjas prašymo nepripažins neleistinu arba akivaizdžiai nepagrįstu ir prašymas priklausys jo jurisdikcijai, taikos teisėjas per 20 dienų nuo prašymo pateikimo išduos šalims šaukimą į posėdį.

Jeigu prašymą pateikė viena iš kelių nukentėjusiųjų šalių, tai neužkerta kelio kitoms nukentėjusiosioms šalims dalyvauti procese padedant advokatui ir įgyvendinant tas pačias teises kaip ir pagrindinis prašymo teikėjas. Dalyvaujančios nukentėjusiosios šalys gali prisijungti prie civilinio ieškinio iki posėdžio pradžios paskelbimo. Jeigu nukentėjusiosios šalys, kurioms buvo tinkamai įteiktas šaukimas, nedalyvauja posėdyje, tai prilygsta teisės pateikti skundą atsisakymui arba skundo atsiėmimui, jeigu jis jau yra pateiktas.

Teismo posėdis. Likus bent septynioms dienoms iki numatytos teismo posėdžio datos prokuratūra arba jūs, kaip nukentėjusioji šalis, pateiksite taikos teisėjo teismo kanceliarijai šaukimą su atitinkamais pranešimais.

Jeigu nusikaltimas yra vienas iš tų, dėl kurių galima pateikti skundą, teisėjas skatins šalis susitaikyti. Šiuo atveju, jeigu tai būtų naudinga susitaikymo tikslais, teisėjas gali atidėti posėdį ne ilgiau kaip dviem mėnesiams ir prireikus taip pat gali naudotis tarpininkavimo priemonėmis, kurias teikia regione veikiantys viešieji ir privatieji centrai ir struktūros. Bet kuriuo atveju šalių pareiškimai, padaryti taikinimo eigoje, negali būti niekaip naudojami svarstymo tikslais (29 straipsnis).

Jeigu pasiekiamas susitarimas, parengiama ataskaita, kurioje patvirtinama, kad buvo atsiimtas skundas arba buvo atsisakyta prašymo ir buvo panaikintas atitinkamas priėmimas. Prašymo atsisakymas turi tokį patį poveikį kaip ir skundo atsiėmimas.

Tarpininkavimas gali jus paskatinti atsiimti skundą – tada bus paskelbiama, kad kaltinimų atsisakyta nesant jų pagrindo. Be to, dėl tarpininkavimu pasiektų teigiamų rezultatų, t. y. nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, gali būti priimta nutartis, kad nusikalstama veika išnyko, nes nusikaltimo vykdytojas iki teismo posėdžio sumokėjo kompensaciją arba nusikalstama veika yra nesunkaus pobūdžio.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame išdėstytos mano teisės?

Nukentėjusiųjų apsaugos taisyklės išdėstytos Baudžiamojo proceso kodekse, 2015 m. gruodžio 15 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 212, kuriuo įgyvendinama Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, 2007 m. lapkričio 9 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 2042008 m. gruodžio 23 d. Dekrete Nr. 222 (kuriuo įgyvendinamas Įstatyminis dekretas Nr. 204/2007), 2016 m. liepos 7 d. Įstatymo Nr. 122 11 straipsnyje – 2015–2016 m. Europos įstatymas (kompensacija smurtinių nusikaltimų aukoms) ir tam tikrose kitose reglamentavimo priemonėse, susijusiose su konkrečių rūšių nusikaltimų aukomis.

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.