Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Italija

Turinį pateikė
Italija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Nusikaltimo padarymas ir vėlesnis nuteisimas reiškia, kad nukentėjusioji šalis gali reikalauti atlyginti žalą. Italijos teisėje numatyti du būdai, kuriais galite gauti patirtos žalos atlyginimą:

  • galite įstoti į nusikaltimo vykdytojui vykdomą baudžiamąjį procesą kaip civilinė šalis;
  • galite pateikti nepriklausomą civilinį ieškinį.

Tai yra jūsų pasirinkimas, nes teisės aktais šie abu procesai – baudžiamasis ir civilinis – lieka atskiri.

Tik po to, kai pateikiamas prašymas perduoti bylą nagrinėti teisme arba byla perduodama nagrinėti teisme (posėdyje), jūs, padedamas savo advokato, galite pateikti civilinį ieškinį ir taip tapti visateise proceso šalimi – įgyti visas atstovavimo teises. Priimdamas nuosprendį, baudžiamųjų bylų teismas jums priteis sumą, vadinamąją laikinąją kompensaciją, kuri yra iš karto išmokėtina, perduodant sprendimo dėl visos galutinės kompensacijos sumos priėmimą civilinių bylų teismui, kuris šį sprendimą priims tik po to, kai nuosprendis taps res judicata.

Alternatyva įstojimui į procesą civiline šalimi – galite pateikti nepriklausomą civilinį ieškinį, prašydami nusikaltimo vykdytojo veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Nurodydamas nusikaltimo vykdytojui sumokėti kompensaciją už sužalojimus ar žalą, padarytus nukentėjusiajam, kuris įstojo į procesą civiline šalimi, teismas gali pasielgti trejopai: nustatyti žalos atlyginimą, priimti bendrą nurodymą išmokėti kompensaciją arba nurodyti išmokėti laikinąją sumą. 
Nukentėjusiajam geriausia, jeigu sprendime nurodomas galutinis žalos atlyginimas: tuo atveju faktiškai įmanoma informuoti nusikaltimo vykdytoją apie sprendimą ir mokėjimo įsakymą (it. atto di precetto – pranešimą apie mokėjimą, kuris turi būti išduotas prieš pradedant išieškojimo procesą), taip nurodant sumokėti priteistą sumą ir imantis pirmojo veiksmo, reikalingo, kad būtų pradėtos išieškojimo priemonės, jeigu nusikaltimo vykdytojas atkakliai nemokėtų (tuo atveju visada patartina atlikti parengiamąjį turto, iš kurio būtų galima išieškoti, tyrimą).

Jeigu nebuvo nurodyta, kad priteista kompensacija yra skubiai preliminariai išieškotina, išieškojimas bus pradėtas tuo atveju, jeigu teismo sprendimas nebus panaikintas, t. y. jeigu per nurodytą terminą nebus pateiktas apeliacinis skundas.

Todėl apie mokėjimo įsakymą gali būti pranešama kartu su teismo sprendimu, taip pat ir tais atvejais, kai teismo sprendime nurodoma sumokėti laikinąją kompensaciją, kuri visada yra paskelbiama nedelsiant išieškotina. Tačiau, nukentėjusiojo požiūriu, tai ne visada yra patenkinama. Todėl jeigu manote, kad to nepakanka, turite pateikti nepriklausomą civilinį ieškinį, kuriuo galima nustatyti bet kokią likusią žalą ir nusikaltimo vykdytojui gali būti skirta nauja, kitokia nuobauda.

Civilinis procesas visada yra reikalingas įvykus trečiam galimam scenarijui, kai baudžiamųjų bylų teismas tik išduoda bendrą nurodymą nusikaltimo vykdytojui sumokėti kompensaciją, nenustatydamas sumos, nes tuo klausimu nepakanka įrodymų.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Remiantis Direktyva 2004/80/EB, kuri Italijoje buvo įgyvendinta pirmiau minėtomis nuostatomis, valstybė ir savo, ir ne savo piliečiams, kurie yra Italijos teritorijoje padaryto tyčinio smurtinio nusikaltimo (nužudymo, sunkaus tyčinio kūno sužalojimo, seksualinio išpuolio) aukos, turi garantuoti sąžiningą ir tinkamą kompensaciją kiekvieną kartą, kai nusikaltimo vykdytojas nenustatomas arba jam neįvykdomas teisingumas, arba, bet kuriuo atveju, kai jis neturi finansinių išteklių, kad atlygintų nukentėjusiesiems padarytą žalą arba, jeigu nukentėjusysis mirė, ją atlygintų nukentėjusiojo šeimai.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

(žr. pirmiau išdėstytą informaciją)

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nenuteisiamas?

Jeigu kaltinamasis baudžiamajame procese pripažįstamas nekaltu, tai neužkerta jums kelio pateikti ieškinį dėl kompensacijos civilinių bylų teisme, nebent šios teisės atsisakėte įstodamas į baudžiamąjį procesą civiline šalimi.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Jeigu įstojate į baudžiamąjį procesą civiline šalimi ir prašote atlyginti ir kompensuoti žalą, priėmęs nuosprendį teismas taip pat nuspręs dėl civilinių bylos aspektų, kaip nurodyta Baudžiamojo proceso kodekso 533 straipsnyje. Tais atvejais, kai esama įrodymų, kad žala buvo patirta dėl nusikaltimo (lot. an debeatur) tačiau nėra įrodymų, kokia jos dalis buvo padaryta nusikaltimu (quantum debeatur), teismas paskelbs bendrą nutartį dėl civilinės atsakomybės ir perduos bylą nagrinėti civilinių bylų teismui, kad būtų nustatyta suma (Baudžiamojo proceso kodekso 539 straipsnis). Tačiau civilinė šalis gali prašyti baudžiamųjų bylų teismo skirti laikiną kompensaciją, neviršijant įrodymais jau pagrįstos žalos ribų. Tiksliau, laikinąja nutartimi nusikaltimo vykdytojui ir jo civiliniam atstovui bus nurodyta kaip žalos atlyginimą sumokėti tam tikrą sumą, kol žalos atlyginimas dar galutinai neapskaičiuotas, ir šis nurodymas yra nedelsiant vykdytinas. Tai yra priemonė, kuri, jums pateikus konkretų prašymą, yra pagrindas nurodyti nusikaltimo vykdytojui sumokėti laikinąją sumą, kai teismas mano, kad jau yra konkrečių atsakomybės, neviršijančios priteistos laikinosios sumos dydžio, įrodymų; faktiškai net ir baudžiamajame procese nebūtina, siekiant apskaičiuoti laikinąją sumą, pateikti įrodymus apie pačios žalos sumą, o pakanka, kad būtų nustatyta, jog buvo padaryta priteistos sumos dydį siekianti žala (Kasacinio teismo baudžiamųjų bylų skyrius, Nr. 12634/2001).

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.