Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Daugiau informacijos

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Jeigu Jūs esate oficialiai pripažintas nukentėjusiu asmeniu, Jūs gausite informaciją apie teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą. Jeigu Jūs iki šiol neprašėte ar nebuvote oficialiai pripažintas nukentėjusiuoju, tai galite padaryti teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip nukentėjusysis teisminio nagrinėjimo metu Jūs galite:

 • Teikti įrodymus;
 • Pateikti prašymus, taip pat prašymą surinkti įrodymus ar nušalinti teisėją ar prokurorą Jums abejojant jų nešališkumu;
 • Skųsti prokuroro ar teisėjo priimtus sprendimus, jeigu šie pažeidžia Jūsų teises ar interesus;
 • Susipažinti su visa byloje surinkta medžiaga;
 • Pasakyti baigiamąją kalbą;
 • Apskųsti teismo nuosprendį ar nutartį.

Jūs galite prašyti, kad būtų atlygintos dėl dalyvavimo teismo procese patirtos išlaidos. Jums gali būti atlygintos kelionės ir gyvenimo išlaidos, taip pat negautos pajamos. Prašymas dėl išlaidų pateikiamas teismui.

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Tyrimo metu Jus teisėjas apklaus kaip liudytoją. Šiuo atveju Jūs turite atvykti į teismą ir dalyvauti teisminiame nagrinėjime.

Jūsų bus paprašyta duoti priesaiką, jog sakysite tiesą ir neslėpsite informacijos. Jūs galite atsisakyti būti apklausiamas tik tuo atveju, jeigu Jūsų apklausa gali užtraukti baudžiamąjį persekiojimą prieš Jus ar jūsų artimuosius. Visais kitais atvejais Jūsų atsisakymas liudyti gali užtraukti Jums baudą.

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs nebūsite kviečiamas į teismą ir nebūsite apklausiamas teisme. Vietoje to bus naudojamas ikiteisminio tyrimo metu padarytas Jūsų apklauso įrašas. Tik išskirtiniais atvejais Jus gali iškviesti į teismą ir apklausti antrą kartą.

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Jūs galite gauti nemokamą teisinę pagalbą tik jeigu dalyvaujate teisme būdamas oficialiai pripažintas nuo nusikaltimo nukentėjusiu asmeniu ar civiliniu ieškovu. Jeigu Jūs teisme dalyvaujate kaip nusikaltimo auka, Jūs turite pateikti įrodymus, kad Jūsų pajamos nėra pakankamos apmokėti teisinio atstovavimo paslaugas. Jeigu Jūs prašote atlyginti dėl nusikaltimo patirtą žalą iš nusikaltėlio kaip civilinis ieškovas, Jums nemokama teisinė pagalba bus suteikiama nepriklausomai nuo Jūsų pajamų.

Norėdami gauti nemokamą teisinę pagalbą Jūs turite užpildyti specialios formos prašymą ir pateikti jį vienai iš Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų.

Jeigu Jūs atitinkate nemokamos teisinės pagalbos suteikimo reikalavimus, Jums bus paskirtas nemokamas advokatas, kuris padės Jums teismo proceso metu ir atstovaus Jus teisme.

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Jeigu Jums kyla pavojus, Jums gali būti taikomos tokios pačios apsaugos priemonės, kokios buvo taikytos ikiteisminio tyrimo metu. Jūsų asmeniniai duomenys gali būti įslaptinti (taikomas anonimiškumas), kai:

 • Jūs esate apklausiamas kaip liudytojas ir Jūsų liudijimas yra itin svarbus tyrimui;
 • Jūs nukentėjote nuo labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo;
 • gresia realus pavojus Jūsų ar Jūsų šeimos narių arba artimųjų giminaičių gyvybei, sveikatai, laisvei ar turtui.

Norėdami išlaikyti anonimiškumą Jūs turite pateikti prašymą teismui. Tikrieji Jūsų asmens tapatybės duomenys nebus naudojami jokiuose procesiniuose bylos dokumentuose ir bus pakeisti specialiu Jums suteiktu identifikaciniu numeriu. Su Jūsų asmeniniais duomenimis galės susipažint tik teisėjas, prokuroras ar už Jūsų bylą atsakingas ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Jūs būsite apklausiamas nedalyvaujant nusikaltėliui ir jo/jos advokatui arba naudojant tele/videopriemones.

Papildomos apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu Jūs nukentėjote nuo labai sunkaus nusikaltimo ir yra reali grėsmė Jūsų gyvybei, sveikatai ar turtui. Apsaugos priemonės taip pat gali būti taikomos Jūsų kaip nukentėjusiojo tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams, vaikaičiams, sutuoktiniams ir sugyventiniams.

Papildomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės yra šios:

 • fizinė asmens ir jo turto apsauga;
 • laikinas asmens perkėlimas į saugią vietą;
 • specialaus režimo, pagal kurį teikiami duomenys apie asmenį iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, nustatymas;
 • asmens gyvenamosios, darbo ar mokymosi vietos pakeitimas;
 • asmens tapatybės ir biografijos duomenų pakeitimas;
 • plastinės operacijos, keičiančios asmens išvaizdą, padarymas;
 • šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių asmeniui išdavimas;
 • finansinė parama.

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Jūs galite reikalauti žalos atlyginimo iš nusikaltėlio pateikdami civilinį ieškinį baudžiamąjame procese bet kuriuo bylos tyrimo metu. Tokį ieškinį Jūs galite pateikti už Jūsų bylą atsakingam prokurorui ar teismui. Pateikęs civilinį ieškinį Jūs tapsite civiliniu ieškovu.

Jeigu Jūs nenorite reikalauti žalos atlyginimo iš nusikaltėlio baudžiamojo proceso metu, Jūs su ieškiniu galite kreiptis į teismą civiline tvarka. Jūs negalite pateikti dviejų ieškinių (baudžiamajame procese ir civile tvarka).

Jeigu Jūs esate tam tikro smurtinio nusikaltimo auka Jūs galite kreiptis dėl kompensacijos iš Valstybės. Daugiau informacijos galite rasti informacinėje priemonėje apie kompensacijas nusikaltimų aukoms Lietuvoje (lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis), parengtą Europos Teismų Tinklo.

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Jūs galite susitaikyti su nusikaltėliu bet kuriuo bylos tyrimo metu, taip pat ir teisme.

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Jeigu Jūs esate užsienietis Jūs turite visas anksčiau įvardintas teises. Jums taip pat suteikiamos papildomos teisės, skirtos padėti Jums dalyvauti procese.

Teismo posėdis vyksta lietuvių kalba. Jeigu Jūs nekalbate lietuviškai, Jūs galite kalbėiti savo gimtąją kalbą arba bet kuria kita Jums suprantama kalba. Teismas Jums užtikrins nemokamas vertėjo paslaugas, padedant Jums teismo proceso metu. Visi Jums pateikti dokumentai teismo metu turi taip pat būti išversti į Jums suprantamą kalbą.

Daugiau informacijos:

 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas – lietuviškai
 • Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas – angliškai / lietuviškai
 • Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas – angliškai / lietuviškai
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių įstatymas – lietuviškai
 • Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas – lietuviškai
 • Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas – lietuviškai
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje tvarkos patvirtinimo – lietuviškai
Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.