Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Malta

Turinį pateikė
Malta

Ar galiu nuosprendį apskųsti?

Bylos nagrinėjimas teisme baigiamas teismo sprendimu, kuriuo kaltinamasis nuteisiamas arba išteisinamas dėl jam pareikštų kaltinimų. Jei kaltinamasis bus pripažintas kaltu, teisėjas skirs jam bausmę. Pagal Maltos teisę tik kaltinamasis ir generalinis prokuroras turi teisę apskųsti apkaltinamąjį (išteisinamąjį) nuosprendį ir (arba) bausmę baudžiamajam apeliaciniam teismui.

Tačiau jeigu buvo paduotas apeliacinis skundas ir jūs buvote civilinis ieškovas per pirmąjį teismo procesą, jūsų advokatui bus leidžiama nagrinėti visus su apeliacijos procesu susijusius dokumentus.

Kokias teises turiu po nuosprendžio paskelbimo?

Įsigaliojus nuosprendžiui, turite teisę gauti teismo sprendimo kopiją. Jeigu teismas nuteisia kaltinamąjį laisvės atėmimo bausme, turite teisę būti informuotas apie nusikalstamą veiką padariusio asmens paleidimą arba pabėgimą.

Ar pasibaigus teisminiam nagrinėjimui turiu teisę į paramą ar apsaugą? Kiek laiko?

Turite teisę gauti paramą ar apsaugą po baudžiamojo proceso pabaigos, per teisminį nagrinėjimą ir atitinkamą laikotarpį.

Kokia informacija man gali būti suteikta, jei nusikalstamą veiką padaręs asmuo bus nuteisiamas?

Jums bus įteikta galutinio nuosprendžio kopija.

Ar man bus pranešta, jei nusikalstamą veiką padaręs asmuo bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Taip, jums bus pranešta, kai nusikalstamą veiką padaręs asmuo bus paleidžiamas į laisvę arba pabėgs.

Ar dalyvausiu priimant sprendimus dėl paleidimo ar lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Priimant tokius sprendimus nedalyvausite, nors apie juos jums bus pranešta.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.